Производството е образувано по искова молба от Е. Б. Д. с Егн ,

Производството е образувано по искова молба от Е. Б. Д. с ЕГН *, с адрес: гр.С., ул.”П.” № 80, с която против К. Г. С. и Й. В. К., с адрес: гр.С., ул.”П.” № 37 е предявен установителен иск – за установяване спрямо ответниците, че е собственик на основание наследство от Н. Г. и съдебна делба извършена по гр.д.№419/1984г. на БлРС, на 280 кв.м. от от УПИ ІХ — 774, кв.54 по плана на кв.”О.”, гр.С., целия с площ от 650 кв.м., при съседи по скица: улица, УПИ VІІІ-432, УПИ V-772 и УПИ Х-770, които по РП на гр.С. от 1964г. представляват придаваема част към УПИ Х -431 в източната му част, защтриховани в червено на скица издадена от Община С. на 26.04.2004г./приложена към ИМ/ и се намират в западната част на УПИ ІХ — 774, кв.54, при съседи: улица, УПИ Х-770, УПИ V-772 и останалата част от УПИ ІХ-774г.

При условията на евентуалност Е. Б. Д. моли да призната за установено по отношение на ответниците К. Г. С. и Й. В. К., че е собственик на основание наследство от Н. Г. и съдебна делба извършена по гр.д.№419/1984г. на БлРС на 280/650 ид.ч. от УПИ ІХ — 774, кв.54 по плана на кв.”О.”, гр.С. целия с площ от 650 кв.м., при съседи: улица, УПИ VІІІ-432, УПИ V-772 и УПИ Х-770, които по РП на гр.С. от 1964г. представляват придаваема част към УПИ Х -431 в източната му част.

Твърди се в исковата молба, че наследодателя на ищцата Н. Г. приживе е бил собственик на дворно място от 1500кв.м. при съседи: С. П., път и мера. Ищцата навежда, че по силата на съдебна делба извършена по гр.д.№419/1984г. на БлРС е станала собственик на 600/1500 кв.м. от дворно място находящо се в кв.”О.”, гр.С.. Твърди, посочените части са бособени в самостоятелен имот с граници: път, С. П., Д. М., Д. Н. и А. Н.. Твърди, че процесните 280 кв.м. представляват придавема част към имота й по плана от 1964г., поради което Община С. с изменение на ПУП извършено през 2007г. на практика е възстановила тези части към собствения и имот.

Твърди, че върху УПИ — Х, кв. 54 на наследодателя на ответниците е отстъпено право на строеж. Сочи се, че между наследодателят на ответниците и съпругът на ищцата е водено гр.д.№ 649/2004г. по описа на БРС, което е обжалвано и въз основа на решение по в.гр.д.№ 1041/2005г. по описа на БОС на ответниците по делото е издаден изпълнителен лист, с който съпругът на ищцата е осъден да им предаде владението върху 280 кв. – 280/810 ид.ч. от УПИ – Х, кв.54, находящи се в неговата източна част откъм съседния УПИ – ІХ, в същия квартал, както и да премахне засадените в мястото дръвчета. Въз основа на изпълнителния лист е образувано изп.д.№ 263/2005г. по описа на СИС при БРС. Ищцата сочи, че решението по гр.д.№ 649/2004г. по описа на БРС няма сила на пресъдена вещо по отношение на нея, тъй като не е участвала в производството по него.

Към исковата молба са приложени – нотариален акт №114 по н.д.№112/1969г. на БРС, Протокол от 21.05.1984 по гр.д.№419/1984г. на БлРС, скица издадена от Община С. на 26.04.2004г., скица №375 от 04.10.2010г. издадена от Община С., Заповед №269/12.10.1988г. на Председателя на ОбНС С., У-ние за данъчна оценка, У-ния №7/26.01.2006г. и №244/21.11.2005г. изд. от Община С., решение гр.д.№ 649/2004г. по описа на БРС, решение по гр.д.№921/06г. на БОС, молба по чл.412, ал.2 от ГПК /отм./, определение по гр.д.№1269/06г. на БлРС, Заповед №271/13.06.2007г. на кмета на Община С., скица –проект, експертизи -2бр., постановление за образуване на изп.д.№ 263/2005г. по описа на СИС при БРС. Приложените към искавата молба документи са допустими и относими към спора и следва да бъдът приети като доказателства.

В исковата молба е направено искане за издаване съдебно удостоверение, което да послужи на ищцата пред Община С. за снабдяване с удостоверение за наследници на В. С. С.. Това доказателствено искането е допустимо и своевременно поради което на ищцата следва да бъде издадено съдебно удостоверение .

Поискано прилагане на гр.д.№ 649/2004г. по описа на БРС, както и изп.д.№ 263/2005г. по описа на СИС при БРС.

Ищцата е направила искане за допускане на гласни доказателства, чрез довеждане на двама свидетели, но не е посочила какви обстоятелства ще установява с тях.

По направеното искане за допускане на съдебно-техническа експертиза, съдът ще се произнесе в първото по делото заседание.

В законовия срок ответниците депозират писмен отговор. В същия изразяват становище, че предявения иск е недопустим, тъй като с вляло в сила решение по гр.д.№ 649/2004г. по описа на БРС е признато за установено по отношение на съпруга на ищцата, че ответниците като наследници на В. С. С. са носители на вещно право на строеж и ползване върху целия УПИ Х , в кв.54 по плана на гр.С. от 1964г., целия с площ от 810кв.м. Отвениците твърдят, че за УПИ ІХ и УПИ Х в кв.54 са били съставени актове за държавна собственост през 1988г., а през 2001г. са деактувани и актувани като общинска собственост, поради което няма как Е. Д. да е техен собственик. Ответниците оспорват предявения иск и по основание като твърдят, че обстоятелствата в исковата молба не отговорят на истинското правно полажение. Твърдят, че процесните 280 кв.м. са част от целия УПИ Х , в кв.54 по плана на гр.С. от 1964г., който през 2001г. е актуван като общински, а не е част от наследствения имот на ищцата. Твърдят, че в нотариален акт акт №114/1969г. на БРС имота е отразен като дворно място извън регулация.. Ответниците твърдят, че им е учредено право на строеж още през 1988г. със Заповед №269/12.10.1988г. на Председателя на ОбНС С., като през 2001г. наследодателят им искал да закупи имота с площ от 810 кв.м. по реда на §27 от ЗИДЗС, но кмета на Община С. не му продал УПИ Х , в кв.54 и в нарушение на закона променил регулацията със Заповед №271/13.06.2007г.

В отговора е заявено оспорване на съдържанието на нотариален акт №114/1969г. на БРС, протокол за съдебна спогодба, Заповед №271/13.06.2007г., Удостоверения №7/26.01.2006г. и №244/21.11.2005г. изд. от Община С..

Релевирано е искане за прилагане на гр.д.№649/2004г. на БРС, и гр.д.№61/2007г. на БРС.

Поставени са конкретизирани задачи, в случай, че бъде допусната СТЕ.

Ответниците са да бъдат приети като писмени доказателства – решение №130/14.04.2006г. по адм.д.№245/2005г. на БОС, искова молба по гр.д.№61/2007 на БлРС, удостостоверение към решение №3424/21.07.2005г. постановено по гр.д.№649/2004г. на БлРС, които документи са приложени към частна жалба срещу допуснато по делото обезпечение. Представени документи са допустими и относими и следва да бъдат приети като доказателства.

Предявения иск е с прано основание чл.124 от ГПК. Същия е допустим и следва да бъде разгледан.

Водим от горното и на основание чл.140 от ГПК, съдът

О П Р Е Д Е Л И:

НАСРОЧВА делото за разглеждане в открито съдебно заседание на 23.02.2011 от 10,30 ч., за която дата да се призоват страните, като им връчи препис от настоящото определение, а на ищаца и препис от отговора на ответниците.

ОБЯВЯВА НА СТРАНИТЕ ПРОЕКТА ЗА ДОКЛАД ПО ДЕЛОТО:

1. Производството е образувано по искова молба от Е. Б. Д. с ЕГН *, с адрес: гр.С., ул.”П.” № 80, с която против К. Г. С. и Й. В. К., с адрес: гр.С., ул.”П.” № 37 е предявен установителен иск – за установяване спрямо ответниците, че е собственик на основание наследство от Н. Г. и съдебна делба извършена по гр.д.№419/1984г. на БлРС, на 280 кв.м. от от УПИ ІХ — 774, кв.54 по плана на кв.”О.”, гр.С., целия с площ от 650 кв.м., при съседи по скица: улица, УПИ VІІІ-432, УПИ V-772 и УПИ Х-770, които по РП на гр.С. от 1964г. представляват придаваема част към УПИ Х -431 в източната му част, защтриховани в червено на скица издадена от Община С. на 26.04.2004г./приложена към ИМ/ и се намират в западната част на УПИ ІХ — 774, кв.54, при съседи: улица, УПИ Х-770, УПИ V-772 и останалата част от УПИ ІХ-774г.

При условията на евентуалност Е. Б. Д. моли да призната за установено по отношение на ответниците К. Г. С. и Й. В. К., че е собственик на основание наследство от Н. Г. и съдебна делба извършена по гр.д.№419/1984г. на БлРС на 280/650 ид.ч. от УПИ ІХ — 774, кв.54 по плана на кв.”О.”, гр.С. целия с площ от 650 кв.м., при съседи: улица, УПИ VІІІ-432, УПИ V-772 и УПИ Х-770, които по РП на гр.С. от 1964г. представляват придаваема част към УПИ Х -431 в източната му част.

Твърди се в исковата молба, че наследодателя на ищцата Н. Г. приживе е бил собственик на дворно място от 1500кв.м. при съседи: С. П., път и мера. Ищцата навежда, че по силата на съдебна делба извършена по гр.д.№419/1984г. на БлРС е станала собственик на 600/1500 кв.м. от дворно място находящо се в кв.”О.”, гр.С.. Твърди, посочените части са бособени в самостоятелен имот с граници: път, С. П., Д. М., Д. Н. и А. Н.. Твърди, че процесните 280 кв.м. представляват придавема част към имота й по плана от 1964г., поради което Община С. с изменение на ПУП извършено през 2007г. на практика е възстановила тези части към собствения и имот.

Твърди, че върху УПИ — Х, кв. 54 на наследодателя на ответниците е отстъпено право на строеж. Сочи се, че между наследодателят на ответниците и съпругът на ищцата е водено гр.д.№ 649/2004г. по описа на БРС, което е обжалвано и въз основа на решение по в.гр.д.№ 1041/2005г. по описа на БОС на ответниците по делото е издаден изпълнителен лист, с който съпругът на ищцата е осъден да им предаде владението върху 280 кв. – 280/810 ид.ч. от УПИ – Х, кв.54, находящи се в неговата източна част откъм съседния УПИ – ІХ, в същия квартал, както и да премахне засадените в мястото дръвчета. Въз основа на изпълнителния лист е образувано изп.д.№ 263/2005г. по описа на СИС при БРС. Ищцата сочи, че решението по гр.д.№ 649/2004г. по описа на БРС няма сила на пресъдена вещо по отношение на нея, тъй като не е участвала в производството по него.

В законовия срок ответниците депозират писмен отговор. В същия изразяват становище, че предявения иск е недопустим, тъй като с вляло в сила решение по гр.д.№ 649/2004г. по описа на БРС е признато за установено по отношение на съпруга на ищцата, че ответниците като наследници на В. С. С. са носители на вещно право на строеж и ползване върху целия УПИ Х , в кв.54 по плана на гр.С. от 1964г., целия с площ от 810кв.м. Отвениците твърдят, че за УПИ ІХ и УПИ Х в кв.54 са били съставени актове за държавна собственост през 1988г., а през 2001г. са деактувани и актувани като общинска собственост, поради което няма как Е. Д. да е техен собственик. Ответниците оспорват предявения иск и по основание като твърдят, че обстоятелствата в исковата молба не отговорят на истинското правно полажение. Твърдят, че процесните 280 кв.м. са част от целия УПИ Х , в кв.54 по плана на гр.С. от 1964г., който през 2001г. е актуван като общински, а не е част от наследствения имот на ищцата. Твърдят, че в нотариален акт акт №114/1969г. на БРС имота е отразен като дворно място извън регулация.. Ответниците твърдят, че им е учредено право на строеж още през 1988г. със Заповед №269/12.10.1988г. на Председателя на ОбНС С., като през 2001г. наследодателят им искал да закупи имота с площ от 810 кв.м. по реда на §27 от ЗИДЗС, но кмета на Община С. не му продал УПИ Х , в кв.54 и в нарушение на закона променил регулацията със Заповед №271/13.06.2007г.

2. предявеният иск е с правно основание чл.124, ал.1 от ГПК

3. не са налице права и обстоятелства, които се признават и които не се нуждаят от доказване;

4. разпределение на доказателствената тежест – по предявения положителен установителен иск за собственост ищата следва да докаже чрез способа на главното и пълно доказване качеството си на собственик на процесния имот на сочените в исковата молба основания. Ответниците носят тежестта да докажат, възраженията релевирани в писмения им отговор.

ПРИЕМА като писмени доказателства представените с исковата молба нотариален акт №114 по н.д.№112/1969г. на БРС, Протокол от 21.05.1984 по гр.д.№419/1984г. на БлРС, скица издадена от Община С. на 26.04.2004г., скица №375 от 04.10.2010г. издадена от Община С., Заповед №269/12.10.1988г. на Председателя на ОбНС С., У-ние за данъчна оценка, У-ния №7/26.01.2006г. и №244/21.11.2005г. изд. от Община С., решение гр.д.№ 649/2004г. по описа на БРС, решение по гр.д.№921/06г. на БОС, молба по чл.412, ал.2 от ГПК /отм./, определение по гр.д.№1269/06г. на БлРС, Заповед №271/13.06.2007г. на кмета на Община С., скица –проект, експертизи -2бр., постановление за образуване на изп.д.№ 263/2005г. по описа на СИС при БРС.

УКАЗВА на ищцата, че следва в първото по делото заседание да изрази становище желае е ли да се ползва от оспорените от ответниците нотариален акт №114/1969г. на БРС, протокол за съдебна спогодба, Заповед №271/13.06.2007г., Удостоверения №7/26.01.2006г. и №244/21.11.2005г. изд. от Община С..

УКАЗВА на ищцата, че следва в първото по делото заседание да уточни какви за установяването на какви обстоятелства желае да ангажира гласни доказателства.

ПРИЕМА като писмени доказателства представените от ответниците решение №130/14.04.2006г. по адм.д.№245/2005г. на БОС, искова молба по гр.д.№61/2007 на БлРС, удостостоверение към решение №3424/21.07.2005г. постановено по гр.д.№649/2004г. на БлРС.

ДА СЕ ИЗДАДЕ на ищцата съдебно удостоверение, което да й послужи пред Община С. за снабдяване с удостоверение за наследници на В. С. С..

ПРИЛАГА гр.д.№649/2004г. на БРС, и гр.д.№61/2007г. по описа на РС-гр.Благоевград.

По искането за допускане на съдебно – техническа експертиза, съдът ще се произнесе в първото по делото заседание.

На основание чл. 140, ал. 3 ГПК, СЪДЪТ НАПЪТВА СТРАНИТЕ КЪМ ПОСТИГАНЕТО НА СПОРАЗУМЕНИЕ и към МЕДИАЦИЯ.

Районен съдия:

Внимание, только СЕГОДНЯ!