Производството е образувано по молба на М. Д. К., Егн , адрес Б

намира следното:

Производството е образувано по молба на М. Д. К., ЕГН *, адрес Б., ж.к.Е., бл… вх.. .., ап.., съдебен адрес Б., ул.Т. А. ., О. ., адвокат Ж. А., подадена в качеството й на законен представител на нейното малолетно дете М. Г. К., ЕГН *. В нея се твърди, че са налице важни обстоятелства, налагащи промяна в имената на детето — от М. Г. К. на М. Е. К.. Прилагат се писмени доказателства.

Заинтересуваната страна в производството — С. О., Р. Л., както и контролиращата такава — Р. П. Б., не са се противопоставили на молбата.

По делото са събрани писмени доказателства. Разпитан е свидетел.

Молбата е процесуално допустима и следва да бъде разгледана по същество.

Съгласно чл.19, ал.1 от Закона за гражданската регистрация, промяната на собствено, бащино или фамилно име се допуска от съда въз основа на писмена молба на заинтересувания, когато то е осмиващо, опозоряващо или обществено неприемливо, както и в случаите, когато важни обстоятелства налагат това.

Районен съд Б. приема, че в настоящия казус е налице хипотезата, при която важни обстоятелства налагат исканата промяна в имената на малолетната М.. От събраните в хода на делото гласни и писмени доказателства се установи, че на … г. майката М. е сключила граждански брак с австралийския гражданин Г. А. К. в гр.С., А., С… Там през 20.. г. се ражда първото им дете, което е записано със собствено име К. И., без бащино име и с фамилно такова К.. Тези му имена са отразени и в издадения впоследствие в Б. акт за раждане. На …. г. се ражда второто дете на М. и Г.. Раждането става в Б. С. О., Р. Л.. Детето е записано според българската традиция със собствено име М., бащино Г. и фамилно К.. Именно тук се крие и проблемът в настоящата ситуация. На първо място — видно и от имената на голямото дете — в американската традиция, децата не се записват с бащино име — К. И. не е записана с такова, а с двойно собствено и с фамилно. На второ място, със записването на малкото дете с имената М. Г. К. се е създало положение, при което двете сестри, с едни и същи рождени родители, на практика са с коренно различни имена — едната има бащино име, а другата — не. Това обстоятелство ще създава сериозни затруднения на М. в бъдеще, тъй като семейството трайно се е установило да живее и работи в С… Освен това, при сегашните й първи имена М. Г., според американската традиция излиза, че тя е момче, а не момиче — още един факт, източник на съществени неудобства. За да се предотврати проявлението на последните и да се избягнат конфузни ситуации в бъдеще, съдът смята, че следва да допусне желаната промяна на имената на малолетното дете. Тя ще отговори на изискванията на американската традиция и ще разреши проблема съобразно нея. В случая следва да се отдаде предимство точно на тази традиция пред българската такава, защото малката М. е и американски гражданин, живее и ще живее в С.. и именно с тази държава е свързана и нейната бъдеща реализация.

По изложените съображения, съдът

РЕШИ:

ДОПУСКА промяна в имената на малолетната М. Г. К., ЕГН *, по молбата на нейната майка и законен представител М. Д. К., ЕГН *, адрес Б., ж.к.Е., бл.., вх.., .., ап.., съдебен адрес Б., ул.Т. А. . О. .., адвокат Ж. А., като детето вместо със собствено име М., бащино Г. и фамилно К., бъде записано със собствено име М. Е., без бащино и с фамилно име К..

Ако решението влезе в сила, заверено копие от него да се изпрати на С. О., Р. Л., за отразяване на промяната.

На страните да се връчат копия от настоящия съдебен акт, който може да бъде обжалван от тях пред Окръжен съд Б., чрез Районен съд Б., в двуседмичен срок от връчването.

РАЙОНЕН СЪДИЯ:

Внимание, только СЕГОДНЯ!