Производството е образувано по молба на М. и Г. Х. за развод по

намира следното:

Производството е образувано по молба на М. и Г. Х. за развод по взаимно съгласие.

Молителите се явяват пред съда и поддържат молбата си.

Искането за развод по взаимно съгласие е допустимо и основателно.

Споразумението не противоречи на закона и морала, не накърнява и правата и интересите на родените от брака малолетни деца, поради което следва да бъде утвърдено.

Предвид изложеното, Районен съд Б.

РЕШИ:

ПРЕКРАТЯВА с развод по взаимно съгласие сключения на 11.09.1999 г. в София, район Оборище, с акт № 630/11.09.1999 г., граждански брак между М. И. К., ЕГН *, и Г. Й. Х., ЕГН *, и двамата със съдебен адрес Б.

УТВЪРЖДАВА постигнатото между съпрузите споразумение по чл.51, ал.1 от Семейния кодекс, съгласно което:

1. След прекратяването на брака съпругата М. И. К. възстановява предбрачното си фамилно име — К.

2. Упражняването на родителските права по отношение на родените от брака деца — И. Г. Х., ЕГН *, и В. Г. Х., ЕГН *, се предоставя на майката — М. И. К.;

3. Бащата Г. Й. Х. има право на лични контакти с родените от брака деца, при следния режим:

а) всяка първа и трета седмица от месеца от 10.00 ч. на съботния ден до 18.00 ч. на неделния;

б) двадесет дни през лятната и седем дни през зимната ваканция, в период от време, който не съвпада с редовния отпуск на майката;

Контакти на бащата с децата са допустими и във всеки друг период от време, след постигнато предварително съгласие между двамата родители;

4.1. Бащата Г. Й. Х., ЕГН *, се задължава да заплаща месечна издръжка за родените от брака деца в размери, както следва: по 110 (сто и десет) лева за И. Г. Х., ЕГН *, и по 100 (сто) лева за В. Г.Х., ЕГН *, чрез тяхната майка и законен представител М. И. К.;

4.2. Издръжките се дължат от влизането в сила на решението за разтрогване на брака между страните и до настъпването на законна причина за изменението или прекратяването им;

5.1. Семейното жилище на страните, представляващо едноетажна еднофамилна жилищна сграда, находяща се в София, район Витоша, квартал Драгалевци, улица Атанас Ярънов № 6, индивидуализирано подробно в нотариален акт № 181, тoм IV, рег.№ 11734, дело № 729/2005 г. на нотариус Валери Манчев, действащ в района на Районен съд София, се предоставя за ползване на М. И. К. за задоволяване на нейните и на родените от брака на страните деца жилищни потребности;

5.2. Г. Й. Х., ЕГН *, се задължава да освободи и предаде ползването върху гореописаното семейно жилище на М. И. К., ЕГН *, до 30.05.2010 г. (тридесети май две хиляди и десета година);

5.3. Местоживеенето на децата, родени от брака, е домът на майката;

6. Движимото имущество, придобито по време на брака със съвместен принос на съпрузите, е поделено напълно помежду им;

7. Придобитият по време на брака между страните недвижим имот, представляващ едноетажна еднофамилна жилищна сграда, находяща се в София, район Витоша, квартал Драгалевци, улица Атанас Ярънов № 6, с разгърната застроена площ от 408.80 кв.м., която се състои: на сутеренния етаж (приземен) на кота -2.72 (минус две цяло и седемдесет и две стотни) метра, — от стая за гости, библиотека, помещение за фитнес, перално помещение, котелно помещение, баня с тоалетна и коридор, със застроена площ от 196.80 кв.м.; на основния жилищен етаж (първи) на кота 0.00 метра — от дневна с трапезария, кухня, спалня за родители, детска спалня, баня с тоалетна, гардеробно помещение, зимна градина, коридор и тераса, със застроена площ от 212 кв.м., която сграда е построена в северозападната част на дворното място, описано долу, както и гараж и склад с обща застроена площ от 67 кв.м., разположени в югоизточната част на същото място, представляващо УПИ XXV-909 в квартал № 127 по регулационния план на София, местност Драгалевци-разширение-север, остава обща собственост между страните при равни права;

Имотът е индивидуализиран подробно в нотариален акт № 181, том IV, рег.№ 11734, дело № 729/2005 г. на нотариус Валери Манчев, действащ в района на Районен съд София;

8. Придобитите през време на брака между страните леки автомобили:

А) марка Деу Нексия, с контролен номер С 8512 ХВ, с номер на рамата KLATF19Y1 и номер на двигателя VB180324;

В) марка Форд Фиеста, с контролен номер СА 32 96 РВ, с номер на рамата WF0JXXGAJJ9K62909 и номер на двигателя — 9К62909, остават в обща собственост между страните при равни права;

9. Страните нямат взаимни претенции за издръжка и претенции към наличностите по парични влогове в сметки в банки и други финансови институции. Съществуващите такива остават изключителна собственост на досегашния титуляр по тях;

10. Страните нямат взаимни претенции от членствен и имуществен характер, свързани с участия в търговски дружества или от упражняването на дейност като еднолични търговци, както и към придобито от тях в качеството им на търговци по смисъла на чл.1 от Търговския закон имущество;

11. Разноските по това съдебно производство се поемат от страните по равно;

12. С настоящото споразумение се уреждат всички лични и имуществени правоотношения, възникнали във връзка с прекратяването на брака, сключен помежду им, и те нямат други претенции от личен и имуществен характер един към друг.

Решението не подлежи на обжалване.

РАЙОНЕН СЪДИЯ:

Внимание, только СЕГОДНЯ!