Производството е образувано по молба от „Б. А

Производството е образувано по молба от „Б. А.”***,

със седалище град С.и адрес на управление булевард „Д. Б.” № **, с

ЕИК ***, представлявано от Управителите Т. И. Г., ЕГН

**** и К. Т. П., ЕГН *** /заедно и поотделно/ чрез

Н. Б. Н., ЕГН ***, от САК, преупълномощен от адвокатско

дружество „ П. и п.”, рег. по ф.дело № ***година по описа на

СГС, с ЕИК ***, със съдебен адрес град С.., бул.” Ц. Б. **” № ****

бизнес център „И.”, ет.* телефон *** и факс ****

срещу „Ю.” ***, с ЕИК ****, със седалище и адрес на управление

град П., ул.”В. К.” № **, представлявано от управителя К. И.

К., ЕГН ****.

Сочи се в молбата, че между страните съществуват неуредени търговски взаимоотношения, произтичащи от неформален договор покупко-продажба на стоки – канцеларски и офис материали и извършени услуги по печат, предпечат и изработка на визитки и рекламни материали. Твърди се, че купувачът – ответната страна не е заплатил стойността на доставените стоки, описани като вид, количество и стойност в издадени от молителя фактури, надлежно подписани от ответника в качеството на купувач. Твърди, че ищецът е изпълнил задължението си за доставка на стоката на купувача /ответника/ в уговореното количество, качество и срок, както следва:

Едноцветни визитки „Колчаков” на стойност 3.78 /три цяло и седемдесет и осем стотни/ лева с ДДС,

Едноцветни визитки „Afrodite” на стойност 15.75 /петнадесет цяло и седемдесет и пет стотни/ лева, с ДДС,

Ситопечат на сувенири едноцветни до 100 броя на стойност 9.75 /девет цяло и седемдесет и пет стотни/ лева, с ДДС,

Моливник „Tarso”, тъмно син на стойност 39.00 /тридесет и девет цяло/ лева, с ДДС,

Рекламни глави на календари до 100 броя на стойност 75.00 /седемдесет и пет цяло/ лева, с ДДС,

50 броя стенен календар с три тела на стойност 62.00 /шестдесет и две цяло/ лева, с ДДС,

4 броя фолио, монтаж на стойност 1.20 /едно цяло и двадесет стотни/ лева, с ДДС,

4 броя фолио, минимално количество на стойност 5.20 /пет цяло и двадесет стотни/ лева, с ДДС,

Черен стенен часовник „Fashion” на стойност 6.43 /шест цяло и четиридесет и три стотни/ лева, с ДДС,

3 броя бял стенен часовник „Fashion” на стойност 19.30 /деветнадесет цяло и тридесет стотни/ лева, с ДДС,

Предпечат на стойност 15.00 /петнадесет цяло/ лева, с ДДС,

Рекламни глави на календари до 100 броя на стойност 75.00 /седемдесет и пет цяло/ лева, с ДДС,

115 броя фолио, монтаж на стойност 34.50 /тридесет и четири цяло и петдесет стотни/ лева, с ДДС,

Видео флекс на стойност 22.40 /двадесет и две цяло и четиридесет стотни/ лева, с ДДС,

20 броя стенен календар с три тела, Гранде, син на стойност 24.80 /двадесет и четири цяло и осемдесет стотни/ лева, с ДДС,

25 броя бейзболна шапка, зелена, на стойност 30.07 /тридесет цяло и седем стотни/ лева, с ДДС,

75 броя бейзболна шапка, синя на стойност 90.22 /деветдесет цяло и двадесет и две стотни/ лева, с ДДС,

15 броя чанта сколан, без прегради, синя на стойност 36.45 /тридесет и шест цяло и четиридесет и пет стотни/ лева, с ДДС,

Предпечат на стойност 30.00 /тридесет цяло/ лева, с ДДС,

Рекламни глави на календари до 100 броя на стойност 75.00 /седемдесет и пет цяло/ лева, с ДДС,

100 броя прозорец за календар, 30 см, на стойност 6.00 /шест цяло/ лева, с ДДС,

100 броя стенен календар с три тела, сив на стойност 98.00 /деветдесет и осем цяло/ лева, с ДДС,

5 броя каталог реклама 2006 на стойност 12.50 /дванадесет цяло и петдесет стотни/ лева, с ДДС,

Едноцветни визитки „Българска православна църква” на стойност 3.15 /три цяло и петнадесет стотни/ лева, с ДДС,

15 броя линия, бяла, 30 см., на стойност 6.04 /шест цяло и четири стотни/о лева, с ДДС,

15 броя линия, синя, 30 см, на стойност 6.04 /шест цяло и четири стотни/ лева, с ДДС,

15 броя линия, зелена, 30 см, на стойност 6.04 /шест цяло и четири стотни/ лева, с ДДС,

15 броя линия зелена, 20 см., на стойност 4.98 /четири цяло и деветдесет и осем стотни/ лева, с ДДС,

15 броя линия, жълта, 30 см., на стойност 6.04 /шест цяло и четири стотни/ лева с ДДС,

15 броя линия, жълта, 20см., на стойност 4.98 /четири цяло и деветдесет и осем стотни/ лева, с ДДС,

15 броя линия, оранжева, 20 см., на стойност 4.98 /четири цяло и деветдесет и осем стотни/ лева, с ДДС,

Фактури 20х20 см. 100л, 10-19 К на стойност 32.00 /тридесет и две цяло/ лева с ДДС,

Фактури А5 100 л., 10.15К, на стойност 38.64/тридесет и осем цяло и шестдесет и четири стотни/ лева, с ДДС.

Сочи, че с предаването на стоката на купувача е изпълнил задължението си на продавач да прехвърли собствеността върху стоката.

Твърди, че е издал фактури, подписани от ответника, както следва:

фактура № 1000001243 от 06.02.2007 г. – едноцветни визитки „Колчаков” с падеж 06.02.2007годзина, на стойност 3,78 /три лева и седемдесет и осем стотинки/ лева с ДДС;

фактура № 7121022830 от 23.10.2006 г. – Едноцветни визитки „Afrodite” с падеж 07.11.2006година, на стойност 34.02 /тридесет и четири лева и две стотинки/ лева с ДДС,

фактура № 7121022927 от 25.10.2006 г. – кредитно известие към фактура 7121022830 от 23.10.2006година, на стойност 15.12 /петнадесет лева и дванадесет стотинки/ лева с ДДС,

фактура № 7121015795 от 09.01.2006 г. – Ситопечат на сувенири едноцветни до 100 броя, Моливник „Tarso”, тъмно син с падеж 24.01.2006година, на стойност 58,50 /петдесет и осем лева и петдесет стотинки/ лева с ДДС,

фактура № 7121014761 от 16.12.2005 г.- Рекламни глави на календари до 100 броя, 50 броя стенен календар с три тела, с падеж 31.12.2005година, на стойност 164,40 /сто шестдесет и четири лева и четиридесет стотинки/ лева с ДДС,

фактура № 7121014439 от 14.12.2005 г. – 4 броя фолио, монтаж, 4 броя фолио минимално количество, черен стенен часовник „Fashion”, 3 броя бял стенен часовник „Fashion”, с падеж 29.12.2005година, на стойност 38,56 /тридесет и осем лева и петдесет и шест стотинки/ лева с ДДС,

фактура № 7121014551 от 15.12.2005 г. – Предпечат, рекламни глави на календари до 100 броя, 115 броя фолио, монтаж, видео флекс, 20 броя стенен календар с три тела, Гранде, син, 25 броя бейзболна шапка, зелена, 25 броя бейзболна шапка, зелена, 15 броя чанта с колан, без прегради, синя, с падеж 30.12.2005година, на стойност 394,13 /триста деветдесет и четири лева и тринадесет стотинки/ лева с ДДС,

фактура № 7121014417 от 13.12.2005 г. – Предпечат, рекламни глави на календари до 100 броя, 100 броя прозорец за календар, 30 см., 100 броя стенен календар с три тела, сив, с падеж 28.12.2005година, на стойност 250.80 /двеста и петдесет лева и осемдесет стотинки/ лева с ДДС,

фактура № 7121011358 от 27.10.2005 г. – 5 броя каталог реклама 2006 с падеж 11.11.2005година, на стойност 15.00 /петнадесет лева/ лева с ДДС,

фактура № 7121010862 от 14.10.2005 г. – Едноцветни визитки „Българска православна църква” с падеж 29.10.2005година, на стойност 3.78 / три лева и седемдесет и осем стотинки/ лева с ДДС,

фактура № 7121009899 от 02.09.2005 г. – 15 броя линия, бяла 30 см, 15 броя линия синя 30 см, 15 броя линия зелена, 30 см, 15 броя линия, зелена 20 см, 15 броя линия жълта, 30 см, 15 броя линия жълта20 см, 15 броя линия оранжева 20 см, с падеж 17.09.2005година, на стойност 46,92 /четиридесет и шест лева и деветдесет и две стотинки/ лева с ДДС,

фактура № 7121008964 от 14.07.2005 г. – Фактури 20х20 см. 100л., 10-19 К с падеж 29.07.2005година, на стойност 38.40 /тридесет и осем лева и четиридесет стотинки/ лева с ДДС,

фактура № 7121000870 от 09.08.2004 г. – Фактури А5 100л., 10-15 К с падеж 24.08.2004година, на стойност 38.64 /тридесет и осем лева и шестдесет и четири стотинки/ лева с ДДС.

Счита, че посочените задължения са станали изискуеми, тъй като след падежа не са настъпили плащания по банкова сметка на ищеца.

Сочи, че в съответствие с настъпването на падежа на всяко задължение по издадените фактури ответникът дължи и обезщетение за забава в общ размер на 599.33лева за периода 25.08.2004година – 08.01.2010година

по фактура № 7121000870 с падеж 24.08.2004година – главница 38.64 /тридесет и осем лева и шестдесет и четири стотинки/ лева – лихва 27.76лева,

по фактура № 7121008964 с падеж 29.07.2005година — главница 38.40 /тридесет и осем лева и четиридесет стотинки/ лева – лихва 23.21лева,

по фактура № 7121009899 с падеж 17.09.2005година, главница — 46,92 /четиридесет и шест лева и деветдесет и две стотинки/ лева – лихва 27.54лева,

по фактура № 7121010862 с падеж 29.10.2005година, главница — 3.78 / три лева и седемдесет и осем стотинки/ лева — лихва 2.15лева,

по фактура № 7121011358 от 27.10.2005 г. с падеж 11.11.2005година, на стойност 15.00 /петнадесет лева/ лева – лихва 8.52лева,

по фактура № 7121014417 с падеж 28.12.2005година, с главница 250.80 /двеста и петдесет лева и осемдесет стотинки/ лева – лихва 138.58лева,

по фактура № 7121014439 с падеж 29.12.2005година, главница — 38,56 /тридесет и осем лева и петдесет и шест стотинки/ лева –лихва 21.33лева,

по фактура № 7121014551 с падеж 30.12.2005година, с главница 394,13 /триста деветдесет и четири лева и тринадесет стотинки/ лева – лихва 217.52лева,

по фактура № 7121014761 с падеж 31.12.2005година, главница 164,40 /сто шестдесет и четири лева и четиридесет стотинки/ лева – лихва 90.68лева,

по фактура № 7121015795 с падеж 24.01.2006година, главница — 58,50 /петдесет и осем лева и петдесет стотинки/ лева – лихва 31.80 лева,

по фактура № 7121022830 с падеж 07.11.2006година, главница – 18.90лева – лихва 8.38лева,

по фактура № 1000001243 с падеж 06.02.2007годзина, главница 3,78 /три лева и седемдесет и осем стотинки/ лева, лихва 1.54лева.

Твърди, че ищцовото дружество многократно е предприемал действия за доброволно уреждане на спора, но до момента ответникът не е изпълнил задължението си на купувач на стоката да заплати нейната стойност.

Сочи, че на 15.01.2010година е подал заявление за издаване на заповед за изпълнение, въз основа на което е образувано ч гр. дело № 31/2010година по описа на Районен съд-Петрич. Сочи, че е издадена заповед за изпълнение срещу длъжника /ответника/, който е възразил в закоустановения срок. С това обосновава наличието на правен интерес от сезиране на съда с настоящата претенция.

Сочи, че фактура с № 7121018538/12.05.2006година е сторнирана с кредитно известие с номер 7121018635/17.05.2006година, а фактура № 7121022830/23.10.2006година е сторнирана частично за сумата от 15.12лева. Сочи, че фактура № 7121018538 е включена в претенцията в предходно развилото се заповедно производство, но поради извършеното сторниране не фигурира в настоящата претенция.

Иска се от съда да постанови решение, с което да признае за установено, че ответникът дължи на дружеството-ищец сумите, за които е издадена заповед за изпълнение по чгр дело № 31/2010година по описа на Районен съд-Петрич, а именно: 1 071.81 лева, главница по незаплатени фактури, сумата от 599.33лева – законната лихва за забава за периода 25.08.2004година до 08.01.2010година, сумата от 252.90 лева, разноски, сторени по заповедното производство и законната лихва върху главницата, считано от момента на подаване на заявлението за издаване на заповед за изпълнение – 15.10.2009година до окончателното заплащане на главницата. Претендират се и разноски по делото.

В указания едномесечен срок ответникът е депозирал отговор, в който заявява, че голяма част от описаните в исковата молба стоки действително са били поръчани на ищцовото дружество, но поради това, че не са отговаряли на изискванията за качество са били върнати по автобус на продавача /ищеца/. В тази връзка сочи, че фактури № 7121000870 за сумата от 38.64лева, № 7121009899 за сумата от 46.92лева, № 71210144390 за сумата от 38.56лева, № 7121014761 за сумата от 164.40лева не са заприходени в счетоводството на дружеството /ответник/. Сочи, че фактура № 7121008964 за сумата от 38.40лева е платена на 02.08.2005година, фактура № 7121010862 за сумата от 3.78 лева е платена на 04.11.2005година, фактура № 7121011358 за сумата от 15.00лева е платена на 04.11.2005година, фактура № 10000001243 за сумата от 3.78лева е платена на 06.02.2007година.

Твърди, че фактури № 7121014417 за сумата от 250.80лева, № 7121014551 за сумата от 394.13лева, № 7121015795 за сумата от 58.50лева и № 7121022830 за сумата от 18.90лева са заприходени в счетоводството на дружеството /ответното/, но описаните в същите канцеларски материали били отказани от клиента, заради ниското им качество и същите стоки се съхраняват в склада на дружеството. Твърди, че стоката не е върната на изпращача поради обстоятелството, че ищецът не е пожелал да си я получи и да сторнира издадените фактури. В тази връзка счита, че сумите по фактури № 7121014417 за сумата от 250.80лева, № 7121014551 за сумата от 394.13лева, № 7121015795 за сумата от 58.50лева и № 7121022830 за сумата от 18.90лева могат единствено да бъдат предмет на делото.

Оспорва претенцията за обезщетение за забава с довод за изтекла давност. В тази връзка сочи, че от падежа на всяко от вземанията до датата на предявяване на претенцията е изтекъл срок по-дълъг от 3 години.

Заявява, че разноските по заповедното производство и по настоящото дело следва да останат в тежест на ищеца поради неоснователно претендиране на претенциите. Счита за неоснователно искането за заплащане на лихва за забава върху главниците, считано от датата на предявяване на заявлението за издаване на заповед за изпълнение. Претендира разноски.

В съдебно заседание ищецът не се представлява. Депозирано е писмено искане за разглеждане на делото в отсъствие на процесуален представител за ищеца. Оспорва твърденията на ответника, заявени в отговора като неотносими и несъстоятелни. Твърди, че ответното дружество не е уведомило ищеца за недостатъци на стоката, с което обосновава становище за одобряване на стоката.

За ответника се явява договорен представител, който оспорва претенциите. Не сочи нови доказателства. По същество пледира за отхвърляне на претенциите.

По делото са допуснати писмени доказателства, приложено е ч гр дело № 31/2010година по описа на Районен съд-Петрич. Изготвена е счетоводна експертиза, вещото лице е изслушано.

Съдът, след като прецени събраните по делото доказателства — поотделно и в тяхната съвкупност, намира за безспорно установено от фактическа страна следното:

Установи се, че ищецът в качеството на продавач и ответникът в качеството на купувач са договорили покупко — продажба на следните стоки и цени:

Едноцветни визитки „Колчаков” на стойност 3.78 /три цяло и седемдесет и осем стотни/ лева с ДДС,

Едноцветни визитки „Afrodite” на стойност 15.75 /петнадесет цяло и седемдесет и пет стотни/ лева, с ДДС,

Ситопечат на сувенири едноцветни до 100 броя на стойност 9.75 /девет цяло и седемдесет и пет стотни/ лева, с ДДС,

Моливник „Tarso”, тъмно син на стойност 39.00 /тридесет и девет цяло/ лева, с ДДС,

Рекламни глави на календари до 100 броя на стойност 75.00 /седемдесет и пет цяло/ лева, с ДДС,

50 броя стенен календар с три тела на стойност 62.00 /шестдесет и две цяло/ лева, с ДДС,

4 броя фолио, монтаж на стойност 1.20 /едно цяло и двадесет стотни/ лева, с ДДС,

4 броя фолио, минимално количество на стойност 5.20 /пет цяло и двадесет стотни/ лева, с ДДС,

Черен стенен часовник „Fashion” на стойност 6.43 /шест цяло и четиридесет и три стотни/ лева, с ДДС,

3 броя бял стенен часовник „Fashion” на стойност 19.30 /деветнадесет цяло и тридесет стотни/ лева, с ДДС,

Предпечат на стойност 15.00 /петнадесет цяло/ лева, с ДДС,

Рекламни глави на календари до 100 броя на стойност 75.00 /седемдесет и пет цяло/ лева, с ДДС,

115 броя фолио, монтаж на стойност 34.50 /тридесет и четири цяло и петдесет стотни/ лева, с ДДС,

Видео флекс на стойност 22.40 /двадесет и две цяло и четиридесет стотни/ лева, с ДДС,

20 броя стенен календар с три тела, Гранде, син на стойност 24.80 /двадесет и четири цяло и осемдесет стотни/ лева, с ДДС,

25 броя бейзболна шапка, зелена, на стойност 30.07 /тридесет цяло и седем стотни/ лева, с ДДС,

75 броя бейзболна шапка, синя на стойност 90.22 /деветдесет цяло и двадесет и две стотни/ лева, с ДДС,

15 броя чанта сколан, без прегради, синя на стойност 36.45 /тридесет и шест цяло и четиридесет и пет стотни/ лева, с ДДС,

Предпечат на стойност 30.00 /тридесет цяло/ лева, с ДДС,

Рекламни глави на календари до 100 броя на стойност 75.00 /седемдесет и пет цяло/ лева, с ДДС,

100 броя прозорец за календар, 30 см, на стойност 6.00 /шест цяло/ лева, с ДДС,

100 броя стенен календар с три тела, сив на стойност 98.00 /деветдесет и осем цяло/ лева, с ДДС,

5 броя каталог реклама 2006 на стойност 12.50 /дванадесет цяло и петдесет стотни/ лева, с ДДС,

Едноцветни визитки „Българска православна църква” на стойност 3.15 /три цяло и петнадесет стотни/ лева, с ДДС,

15 броя линия, бяла, 30 см., на стойност 6.04 /шест цяло и четири стотни/о лева, с ДДС,

15 броя линия, синя, 30 см, на стойност 6.04 /шест цяло и четири стотни/ лева, с ДДС,

15 броя линия, зелена, 30 см, на стойност 6.04 /шест цяло и четири стотни/ лева, с ДДС,

15 броя линия зелена, 20 см., на стойност 4.98 /четири цяло и деветдесет и осем стотни/ лева, с ДДС,

15 броя линия, жълта, 30 см., на стойност 6.04 /шест цяло и четири стотни/ лева с ДДС,

15 броя линия, жълта, 20см., на стойност 4.98 /четири цяло и деветдесет и осем стотни/ лева, с ДДС,

15 броя линия, оранжева, 20 см., на стойност 4.98 /четири цяло и деветдесет и осем стотни/ лева, с ДДС,

Фактури 20х20 см. 100л, 10-19 К на стойност 32.00 /тридесет и две цяло/ лева с ДДС,

Фактури А5 100 л., 10.15К, на стойност 38.64/тридесет и осем цяло и шестдесет и четири стотни/ лева, с ДДС.

Установи се, че на основание сделката продавачът е предал стоките на купувача, както и че е издал, а купувачът е подписал следните фактури:

фактура № 1000001243 от 06.02.2007 г. – едноцветни визитки „Колчаков” с падеж 06.02.2007годзина, на стойност 3,78 /три лева и седемдесет и осем стотинки/ лева с ДДС;

фактура № 7121022830 от 23.10.2006 г. – Едноцветни визитки „Afrodite” с падеж 07.11.2006година, на стойност 34.02 /тридесет и четири лева и две стотинки/ лева с ДДС,

фактура № 7121022927 от 25.10.2006 г. – кредитно известие към фактура 7121022830 от 23.10.2006година, на стойност 15.12 /петнадесет лева и дванадесет стотинки/ лева с ДДС,

фактура № 7121015795 от 09.01.2006 г. – Ситопечат на сувенири едноцветни до 100 броя, Моливник „Tarso”, тъмно син с падеж 24.01.2006година, на стойност 58,50 /петдесет и осем лева и петдесет стотинки/ лева с ДДС,

фактура № 7121014761 от 16.12.2005 г.- Рекламни глави на календари до 100 броя, 50 броя стенен календар с три тела, с падеж 31.12.2005година, на стойност 164,40 /сто шестдесет и четири лева и четиридесет стотинки/ лева с ДДС,

фактура № 7121014439 от 14.12.2005 г. – 4 броя фолио, монтаж, 4 броя фолио минимално количество, черен стенен часовник „Fashion”, 3 броя бял стенен часовник „Fashion”, с падеж 29.12.2005година, на стойност 38,56 /тридесет и осем лева и петдесет и шест стотинки/ лева с ДДС,

фактура № 7121014551 от 15.12.2005 г. – Предпечат, рекламни глави на календари до 100 броя, 115 броя фолио, монтаж, видео флекс, 20 броя стенен календар с три тела, Гранде, син, 25 броя бейзболна шапка, зелена, 25 броя бейзболна шапка, зелена, 15 броя чанта с колан, без прегради, синя, с падеж 30.12.2005година, на стойност 394,13 /триста деветдесет и четири лева и тринадесет стотинки/ лева с ДДС,

фактура № 7121014417 от 13.12.2005 г. – Предпечат, рекламни глави на календари до 100 броя, 100 броя прозорец за календар, 30 см., 100 броя стенен календар с три тела, сив, с падеж 28.12.2005година, на стойност 250.80 /двеста и петдесет лева и осемдесет стотинки/ лева с ДДС,

фактура № 7121011358 от 27.10.2005 г. – 5 броя каталог реклама 2006 с падеж 11.11.2005година, на стойност 15.00 /петнадесет лева/ лева с ДДС,

фактура № 7121010862 от 14.10.2005 г. – Едноцветни визитки „Българска православна църква” с падеж 29.10.2005година, на стойност 3.78 / три лева и седемдесет и осем стотинки/ лева с ДДС,

фактура № 7121009899 от 02.09.2005 г. – 15 броя линия, бяла 30 см, 15 броя линия синя 30 см, 15 броя линия зелена, 30 см, 15 броя линия, зелена 20 см, 15 броя линия жълта, 30 см, 15 броя линия жълта20 см, 15 броя линия оранжева 20 см, с падеж 17.09.2005година, на стойност 46,92 /четиридесет и шест лева и деветдесет и две стотинки/ лева с ДДС,

фактура № 7121008964 от 14.07.2005 г. – Фактури 20х20 см. 100л., 10-19 К с падеж 29.07.2005година, на стойност 38.40 /тридесет и осем лева и четиридесет стотинки/ лева с ДДС,

фактура № 7121000870 от 09.08.2004 г. – Фактури А5 100л., 10-15 К с падеж 24.08.2004година, на стойност 38.64 /тридесет и осем лева и шестдесет и четири стотинки/ лева с ДДС.

От заключението по счетоводната експертиза, неоспорено от страните и възприето от съда като компетентно и отговарящо в пълен обем на поставените задачи се установи, че горепосочените фактури са оформени съгласно изискванията на Закона за счетоводството и съдържат всички необходими реквизити. Установи се, че фактурите са вписани в справките декларации по чл.125 ЗДДС и Дневниците за продажби по ДДС за съответните счетоводни периоди при ищцовата страна. Установи се също, че на основание процесната покупко-продажба с ищеца ответникът е извършил следните плащания:

по фактура № 7121010862 сумата от 3.78 лева е платена на 04.11.2005година,

по фактура № 7121011358 сумата от 15.00лева е платена на 04.11.2005година,

по фактура № 10000001243 за сумата от 3.78лева е платена на 06.02.2007година.

Заключението на вещото лице сочи, че стоките по следните фактури : фактура № 1000001243 от 06.02.2007 г., фактура № 7121022830/ 23.10.2006 г. , фактура № 7121022927/ 25.10.2006 г., фактура № 7121015795/ 09.01.2006 г.,фактура № 7121014551/15.12.2005 г., фактура № 7121014417 /13.12.2005 г., фактура № 7121011358/ 27.10.2005 г., фактура № 7121010862/ 14.10.2005 г. , фактура № 7121008964 /14.07.2005 г. са заприходени в складовете на ответното дружество.

Експертизата установи, че дължимата от ответника като купувач по процесните фактури и неплатена сумата възлиза в общ размер на 1 071.81 /хиляда и седемдесет и един лева и осемдесет и една стотинки/ лева, сборът от мораторната лихва върху главницата по всяка от процесните фактури за периода от настъпването на падежа до 08.01.2010година възлиза на 587.13 лева, а именно:

по фактура № 7121022830/ 23.10.2006 г. главница 18.90лева – мораторна лихва в размер на 8.38лева,

по фактура № 7121015795/ 09.01.2006 г. главница 58,50 /петдесет и осем лева и петдесет стотинки/ лева с ДДС – мораторна лихва – 31.82лева,

по фактура № 7121014551/15.12.2005 г. – главница 394,13 /триста деветдесет и четири лева и тринадесет стотинки/ лева с ДДС, мораторн алихва — 217.64 лева,

по фактура № 7121014417 /13.12.2005 г. – главница 250.80 /двеста и петдесет лева и осемдесет стотинки/ лева с ДДС, мораторна лихва 138.66лева,

фактура № 7121010862/ 14.10.2005 г. – главница 3.78 / три лева и седемдесет и осем стотинки/ лева с ДДС, мораторна лихва 0.01лева,

по фактура № 7121008964 /14.07.2005 г. – главница 38.40 лева, мораторна лихва 23.22 лева,

по фактура № 7121000870/ 09.08.2004 г. – главница 38.64 /тридесет и осем лева и шестдесет и четири стотинки/ лева с ДДС, мораторна лихва 27.77лева,

по фактура № 7121014761 / 16.12.2005 г.- главница 164,40 /сто шестдесет и четири лева и четиридесет стотинки/ лева с ДДС, мораторна лихва 90.73лева,

по фактура № 7121014439 / 14.12.2005 г. – главница 38,56 /тридесет и осем лева и петдесет и шест стотинки/ лева с ДДС, мораторна лихва 21.34лева,

по фактура № 7121009899 / 02.09.2005 г. – главница 46,92 /четиридесет и шест лева и деветдесет и две стотинки/ лева с ДДС, мораторна лихва в размер на 27.56лева.

Липсват доказателства по делото, че ответното дружество е заплатило сумата от 1 071.81 /хиляда и седемдесет и един лева и осемдесет и една стотинки/ лева, представляваща цената на стоките, предмет на фактура № 7121022830/ 23.10.2006 г., фактура № 7121015795/ 09.01.2006 г., фактура № 7121014551/15.12.2005 г., фактура № 7121014417 /13.12.2005 г., фактура № 7121010862/ 14.10.2005 г. , фактура № 7121008964 /14.07.2005 г., фактура № 7121000870/ 09.08.2004 г. ,фактура № 7121014761 / 16.12.2005 г. , фактура № 7121014439 / 14.12.2005 г. , фактура № 7121009899 / 02.09.2005 г.

При така установеното от фактическа страна, съдът прави следните правни изводи:

Предявени са: претенция за реално изпълнение по чл.79, ал.1 ЗЗД — ищецът претендира осъждане на ответника да заплати като неизправна страна сумата от от 1 071.81 /хиляда и седемдесет и един лева и осемдесет и една стотинки/ лева, представляваща покупна неплатена цена на стоката, за която е са издадени фактура № 7121022830/ 23.10.2006 г., фактура № 7121015795/ 09.01.2006 г., фактура № 7121014551/15.12.2005 г., фактура № 7121014417 /13.12.2005 г., фактура № 7121010862/ 14.10.2005 г. , фактура № 7121008964 /14.07.2005 г., фактура № 7121000870/ 09.08.2004 г. ,фактура № 7121014761 / 16.12.2005 г. , фактура № 7121014439 / 14.12.2005 г. , фактура № 7121009899 / 02.09.2005 г. и претенция за мораторна лихва – за осъждане на ответника да заплати на ищеца сумата от 599.33лева, представляваща мораторната лихва върху главниците по процесните фактури, считано от настъпването на падежа на всяко едно от вземанията до 08.01.2010година.

Претенциите са допустими – предявени от и срещу надлежна страна.

По основателността на претенциите.

Съгласно ЗЗД с договора за продажба продавачът се задължава да прехвърли на купувача собствеността върху една вещ или друго право срещу цена, която купувачът се задължава да плати. Една от характеристиките на продажбата като договор е неговата неформалност. Тя се изразява в това, че законът не е въвел писмената форма като условие за действителност на покупко-продажбата, освен в предвидените от закона случаи. А настоящият казус не попада сред изключенията, в които законът е въвел изискването за форма.

Не е спорно между страните наличието на облигационно отношение между тях, възникнало на основание покупко-продажба на процесните стоки. Не е спорно между страните и обстоятелството, че стоките са предадени от продавача – в случая ищецът на купувача-ответникът в делото, както и че за всяка доставка – предаване на стоки на ответника е издадена фактура, подписана и от двете страни. Ето защо съдът счита за доказано и основателно становището на ищеца, че е изпълнил задължението си на продавач в облигационното правоотношение с ответника — да предаде на купувача стоката предмет на сделката. В този смисъл съдът приема, че ищецът е изправна страна по сделката.

Ответникът твърди, че стоките по фактури № 7121014417, № 7121014551, № 7121015795 и № 7121022830 са били отказани от купувача поради ниското им качество, но не са върнати на изпращача, а се съхраняват в склада на дружеството. Твърди, че ищецът не е пожелал да получи обратно тази стока. В подкрепа на това твърдение ответникът не представя доказателства. В тази връзка съдът съобрази, че задължение на купувача е да прегледа стоката като в случай на откриване на недостатъци купувачът трябва незабавно да уведоми продавача /чл.194, ал.1 ЗЗД/. Когато уведомяването не е незабавно правата на купувача за рекламация на вещта се преклудират. Следва да се има предвид и това, че Законът не презумира знание на продавача за недостатъци на вещта. В този смисъл на основание чл.154, ал.1 ГПК ГПК купувачът следва да докаже знание у продавача за твърдяните недостатъци на процесните стоки. Такива доказателства в случая не са ангажирани. Ето защо съдът счита за необосновано възражението на ответната страна за недостатъци на предадената от ищеца стока.

По безспорен начин се установи по делото и обстоятелството, че стойността на стоките по фактури № 7121022830/ 23.10.2006 г., фактура № 7121015795/ 09.01.2006 г., фактура № 7121014551/15.12.2005 г., фактура № 7121014417 /13.12.2005 г., фактура № 7121010862/ 14.10.2005 г. , фактура № 7121008964 /14.07.2005 г., фактура № 7121000870/ 09.08.2004 г. ,фактура № 7121014761 / 16.12.2005 г. , фактура № 7121014439 / 14.12.2005 г. , фактура № 7121009899 / 02.09.2005 г. в общ размер на 1 071.81 /хиляда и седемдесет и един лева и осемдесет и една стотинки/ лева не е заплатена от купувача – ответника по делото.

По отношение на процесните фактури съдът съобрази, че същите са оформени съгласно изискванията на Закона за счетоводството и съдържат всички необходими реквизити. В този смисъл процесните фактури представляват годно доказателствено средство в процеса. Наред с това съдът съобрази, че фактурите са частни документи, удостоверяващи фактически състав, който обуславя изгодни за страната, сочеща ги като доказателство, правни последици, същевременно същите не се оспорват и не се оборват чрез представяне на доказателства от ответната страна. В този смисъл тяхната доказателствена сила не обвързва съда — той я преценява съобразно всички доказателства по делото по свое вътрешно убеждение. Ето защо, съобразявайки, че ответната страна не оспорва качеството си на купувач на процесните стоки, не оспорва, че е получила от продавача стоките в това си качество, както и че като купувач не е заплатил претентдираната от продавача покупна цена съдът прави извод за доказаност и основателност на ищцовата претенция за осъждане на ответника да изпълни задължението си на купувач да заплати договорената и неплатена цена на стоките по фактури № 7121022830/ 23.10.2006 г., фактура № 7121015795/ 09.01.2006 г., фактура № 7121014551/15.12.2005 г., фактура № 7121014417 /13.12.2005 г., фактура № 7121010862/ 14.10.2005 г. , фактура № 7121008964 /14.07.2005 г., фактура № 7121000870/ 09.08.2004 г., фактура № 7121014761 / 16.12.2005 г. , фактура № 7121014439 / 14.12.2005 г. , фактура № 7121009899 / 02.09.2005 г. в общ размер на 1 071.81 /хиляда и седемдесет и един лева и осемдесет и една стотинки/ лева.

По иска с правно основание чл.86 ЗЗД.

Искът за плащане на мораторна лихва е акцесорен и решението по него зависи от това по главния иск. Решаващият съдебен състав възприе с горното основателност на иска по чл.79 ЗЗД. Наред с това съобрази, че законна лихва се дължи при забава на изпълнението на главното задължение. Според ищеца ответникът е изпаднал в забава от датата, на която е настъпил падежа по всяка една от процесните фактури, а именно:

по фактура № 7121022830/ 23.10.2006 г. главница 18.90лева – мораторна лихва в размер на 8.38лева,

по фактура № 7121015795/ 09.01.2006 г. главница 58,50 /петдесет и осем лева и петдесет стотинки/ лева с ДДС – мораторна лихва – 31.82лева,

по фактура № 7121014551/15.12.2005 г. – главница 394,13 /триста деветдесет и четири лева и тринадесет стотинки/ лева с ДДС, мораторн алихва — 217.64 лева,

по фактура № 7121014417 /13.12.2005 г. – главница 250.80 /двеста и петдесет лева и осемдесет стотинки/ лева с ДДС, мораторна лихва 138.66лева,

фактура № 7121010862/ 14.10.2005 г. – главница 3.78 / три лева и седемдесет и осем стотинки/ лева с ДДС, мораторна лихва 0.01лева,

по фактура № 7121008964 /14.07.2005 г. – главница 38.40 лева, мораторна лихва 23.22 лева,

по фактура № 7121000870/ 09.08.2004 г. – главница 38.64 /тридесет и осем лева и шестдесет и четири стотинки/ лева с ДДС, мораторна лихва 27.77лева,

по фактура № 7121014761 / 16.12.2005 г.- главница 164,40 /сто шестдесет и четири лева и четиридесет стотинки/ лева с ДДС, мораторна лихва 90.73лева,

по фактура № 7121014439 / 14.12.2005 г. – главница 38,56 /тридесет и осем лева и петдесет и шест стотинки/ лева с ДДС, мораторна лихва 21.34лева,

по фактура № 7121009899 / 02.09.2005 г. – главница 46,92 /четиридесет и шест лева и деветдесет и две стотинки/ лева с ДДС, мораторна лихва в размер на 27.56лева.

Наред с това съобрази, че сумите по фактура № 1000001243 с падеж 06.02.2007година, главница 3,78 /три лева и седемдесет и осем стотинки/ лева, лихва 1.54лева и по фактура № 7121011358 от 27.10.2005 г. с падеж 11.11.2005година, на стойност 15.00 /петнадесет лева/ лева – лихва 8.52лева са заплатени от ответника– съответно на 04.11.2005година и на 06.02.2006година.

С оглед на това, че всяка една от посочените фактури обективира падеж на съответната главница, предвид и на това, че ответникът не оспорва това обстоятелство и не представя доказателства за противното, съдът приема за безспорно, че страните по делото са договорили по всяка една от фактурите срок за плащане на съответното парично задължение. Ето защо в случая намира приложение разпоредбата на чл.84 ал.1 ЗЗД, съгласно която, когато денят за изпълнение на задължението е определен длъжникът изпада в забава след изтичането му. С изтичането на този ден започва да тече и срокът, с изтичането на който се погасява и вземането – чл.114, ал.1 ЗЗД. В тази връзка съдът обсъди възражението на процесуалния представител на ответната страна, че вземането на ищеца за забава по всяка една от фактурите е погасено с изтичането на 3 години от падежа, при което прави извод за основателност. Изводът се налага предвид на това, че считано от настъпване изискуемостта на всяко едно от вземанията по :

по фактура № 7121022830/ 23.10.2006 г. – падеж на 07.11.2006година,

по фактура № 7121015795/ 09.01.2006 г. – падеж на 24.01.2006година,

по фактура № 7121014551/15.12.2005 г. –падеж на 30.12.2005година,

по фактура № 7121014417 /13.12.2005 г. – падеж на 28.12.2005година,

фактура № 7121010862/ 14.10.2005 г. – падеж на 29.10.2005година,

по фактура № 7121008964 /14.07.2005 г. –29.07.2005година,

по фактура № 7121000870/ 09.08.2004 г. – 24.08.2004година,

по фактура № 7121014761 / 16.12.2005 г.-31.12.2005година,

по фактура № 7121014439 / 14.12.2005 г. –29.12.2005година,

по фактура № 7121009899 / 02.09.2005 г. – 17.09.2005година тригодишният дваностен срок е изтекъл преди 13.01.2010година /датата на депозиране на заявление по чл.410 ГПК за сумите, предмет на настоящото дело /. В случая намира приложение разпоредбата на чл.111, б.”в” ЗЗД, съгласно която вземанията за лихви се погасяват с изтичането на тригодишна давност. В този смисъл съдът счита, че вземането на ищцовата страна за лихви за забава на задължението по всяка една от гореописаните фактури е погасено по давност, поради което претенцията по чл.86 ЗЗД е неоснователна и като такава следва да бъде оставена без уважение.

Предвид изхода на делото и на основание чл.78, ал.1 ГПК в тежест на ответника са сторените от ищеца разноски в размер на 400.20лева, представляваща частта съразмерна на уважената претенция. В останалата част искането на ищеца за разноски над уважения до претендирания размер – 6298лева е неоснователно и като такава следва да се отхвърли.

Водим от горното и на основание чл.79, ал.1 ЗЗД и чл.86 от ЗЗД, съдът

Р Е Ш И :

ОСЪЖДА „Ю.” ***, с ЕИК ***, със седалище и адрес на управление град П., ул.”В. К.” № **, представлявано от управителя К. И. К., ЕГН **** да заплати на „Б. А.”***,

със седалище град С.и адрес на управление булевард „Д. Б.” № **, с

ЕИК ***, представлявано от Управителите Т. И. Г., ЕГН

**** и К. Т. П., ЕГН *** /заедно и поотделно/ чрез

Н. Б. Н., ЕГН ***, от САК, преупълномощен от адвокатско

дружество „ П. и п.”, рег. по ф.дело № ***година по описа на

СГС, с ЕИК ***, със съдебен адрес град С.., бул.” Ц. Б. **” № ****

бизнес център „И.”, ет.* сумата от 1 071.81 /хиляда и седемдесет и един лева и осемдесет и една стотинки/ лева, представляваща незаплатени главници по фактури № 7121022830/ 23.10.2006 г., фактура № 7121015795/ 09.01.2006 г., фактура № 7121014551/15.12.2005 г., фактура № 7121014417 /13.12.2005 г., фактура № 7121010862/ 14.10.2005 г. , фактура № 7121008964 /14.07.2005 г., фактура № 7121000870/ 09.08.2004 г. ,фактура № 7121014761 / 16.12.2005 г. , фактура № 7121014439 / 14.12.2005 г. , фактура № 7121009899 / 02.09.2005 г., ведно със законната лихва върху сумата, считано от 13.01.2010година /датата на подаване на заявление по чл.410 ГПК по ч гр дело 0 31/2010година по описа на РС-Петрич/ до окончателното й изплащане.

ОТХВЪРЛЯ като НЕОСНОВАТЕЛНА претенцията на „Б. А.”***,

със седалище град С.и адрес на управление булевард „Д. Б.” № **, с

ЕИК ***, представлявано от Управителите Т. И. Г., ЕГН

**** и К. Т. П., ЕГН *** /заедно и поотделно/ чрез

Н. Б. Н., ЕГН ***, от САК, преупълномощен от адвокатско

дружество „ П. и п.”, рег. по ф.дело № ***година по описа на

СГС, с ЕИК ***, със съдебен адрес град С.., бул.” Ц. Б. **” № ****

бизнес център „И.”, ет.* за осъждане на „Ю.” ***, с ЕИК ****, със седалище и адрес на управление град П., ул.”В. К. № **, представлявано от управителя К. И. К., ЕГН *** да заплати на ищеца сумата от 599.33лева, представляваща обезщетение за забава в общ размер периода 25.08.2004година – 08.01.2010година, както следва:

по фактура № 7121000870 с падеж 24.08.2004година – главница 38.64 /тридесет и осем лева и шестдесет и четири стотинки/ лева – лихва 27.76лева,

по фактура № 7121008964 с падеж 29.07.2005година — главница 38.40 /тридесет и осем лева и четиридесет стотинки/ лева – лихва 23.21лева,

по фактура № 7121009899 с падеж 17.09.2005година, главница — 46,92 /четиридесет и шест лева и деветдесет и две стотинки/ лева – лихва 27.54лева,

по фактура № 7121010862 с падеж 29.10.2005година, главница — 3.78 / три лева и седемдесет и осем стотинки/ лева — лихва 2.15лева,

по фактура № 7121011358 от 27.10.2005 г. с падеж 11.11.2005година, на стойност 15.00 /петнадесет лева/ лева – лихва 8.52лева,

по фактура № 7121014417 с падеж 28.12.2005година, с главница 250.80 /двеста и петдесет лева и осемдесет стотинки/ лева – лихва 138.58лева,

по фактура № 7121014439 с падеж 29.12.2005година, главница — 38,56 /тридесет и осем лева и петдесет и шест стотинки/ лева –лихва 21.33лева,

по фактура № 7121014551 с падеж 30.12.2005година, с главница 394,13 /триста деветдесет и четири лева и тринадесет стотинки/ лева – лихва 217.52лева,

по фактура № 7121014761 с падеж 31.12.2005година, главница 164,40 /сто шестдесет и четири лева и четиридесет стотинки/ лева – лихва 90.68лева,

по фактура № 7121015795 с падеж 24.01.2006година, главница — 58,50 /петдесет и осем лева и петдесет стотинки/ лева – лихва 31.80 лева,

по фактура № 7121022830 с падеж 07.11.2006година, главница – 18.90лева – лихва 8.38лева,

по фактура № 1000001243 с падеж 06.02.2007година, главница 3,78 /три лева и седемдесет и осем стотинки/ лева, лихва 1.54лева.

ОСЪЖДА „Ю.” ***, с ЕИК ****, със седалище и адрес на управление град П., ул.”В. К.” № **, представлявано от управителя К. И. К., ЕГН **** да заплати на „Б. А.”***,

със седалище град С.и адрес на управление булевард „Д. Б.” № **, с

ЕИК ***, представлявано от Управителите Т. И. Г., ЕГН

**** и К. Т. П., ЕГН *** /заедно и поотделно/ чрез

Н. Б. Н., ЕГН ***, от САК, преупълномощен от адвокатско

дружество „ П. и п.”, рег. по ф.дело № ***година по описа на

СГС, с ЕИК ***, със съдебен адрес град С.., бул.” Ц. Б. **” № ****

бизнес център „И.”, ет.* сумата от 400.20 /четиристотин лева и двадесет стотинки/ лева, представляваща сторени от ищеца деловодни разноски съразмерно уважената претенция като ОТХВЪРЛЯ искането на ищеца за деловодни разноски над уважения до претендирания размер като неоснователно.

Решението подлежи на обжалване пред Окръжен съд-Благоевград в двуседмичен срок от връчване на препис от решението на страните.

РАЙОНЕН СЪДИЯ:

Внимание, только СЕГОДНЯ!