Производството е образувано по молба от „Т. Б. А. К.., Еик

Производството е образувано по молба от „Т. Б.А. К.” ., ЕИК

/Код по БУЛСТАТ ***, със седалище и адрес на управление град С., ул.”

Д.Х.” № **, вписано в Търговския регистър към Агенция по

вписванията при МП, с ЕИК ***, представлявано от В. А.

Г., ЕГН ***, в качеството на Изпълнителен директор чрез пълномощник

И. А. Т., ЕГН ***, с пълномощно № 180/17.10.2007година против

К. И. Ч., ЕГН ***, с адрес за призоваване град П., пк

2850, ул.”К. А.Б.” № **.

Ищецът твърди, че на 04.09.2008година е сключил с ответника договор за

потребителски кредит № 4464510135, по силата на който молителят в качеството на

кредитор е превел на ответника в качеството на кредитополучател /потребител/

сумата от 1 119лева за закупуване на стока. Твърди, че сумата е преведена по

сметка на продавача на основание фактура № 65000001611/04.09.2008година.

Твърди, че общата дължима сума от ответника е 1 441.75лева, като страните са

договорили същата да бъде погасена чрез заплащане на 17 месечни вноски в размер

на 80.10лева и една изравнителна вноска в размер на 80.05лева. Твърди, че

страните са договорили предсрочна изискуемост на непогасеното вземане при

неизпълнение на задължението на кредитополучателя да заплати три поредни

месечни вноски. Сочи, че ответникът е платил първите 5 вноски изцяло в размер

общо на 401.40лева. Останалите вноски са неплатени както към момента на

депозиране на заявление по чл.410 ГПК, въз основа на което е образувано ч гр.

дело № 47/2010година по описа на Районен съд -Петрич и издадена заповед за

изпълнение, така и към момента на депозиране на исковата молба в съда. Твърди,

че дължимите към момента на депозиране на исковата молба суми от ответника по

горецитирания договор са : 1 041.99лева – главница и 63.31лева мораторна лихва.

Иска се от съда да постанови решение, с което да признае за

установено, че ответникът в качеството на кредитополучател по договор за

потребителски кредит № 4464510135 дължи на ищеца в качеството на кредитодател

по същия договор сумата от 1 041.99 /хиляда четирдесет и един лева и

деветдесет и девет стотинки/ лева, представляваща неизплатени месечни вноски,

посочени в т.8, раздел 3 на същия договор, както и мораторна лихва в размер на

63.31 /шестдесет и три лева и тридесет и една стотинки/ лева, дължима за

периода от 15.03.2009година до подаването на заявление за издаване на

изпълнителен лист по чл.410 ГПК /ч гр д № 47/2010 година по описа на Районен

съд-Петрич/. Ищецът претендира и разноски по делото, съгласно приложен към

молбата списък.

Прави искане за постановяване на неприсъствено решение в случай на

наличие на предпоставките по чл.238 ГПК. Заявява съгласие за разглеждане на

делото в тяхно отсъствие.

Препис от исковата молба и приложенията към нея се връчени лично на

ответника на 24.03.2010година, който в едномесечен срок не е депозирал отговор.

Като доказателства по делото са допуснати документите по ч гр дело №

47/2010година по описа на РС-Петрич, както и приложените към исковата молба

документи: удостоверение от 26.01.2010година по описа на Агенция по

вписванията, заверено копие на договор за потребителски кредит № 4464510135 от

04.09.2008година, ведно с общи условия, фактура №65000001611/04.09.2008година,

пълномощно. Приложен е списък на разноски.

В съдебно заседание за ищецът –редовно призован, процесуален

представител не се явява, не сочи причините.

Ответникът — редовно призован не се явява в съдебно заседание и не

изпраща представител, до датата на съдебното заседание и приключване на

съдебното дирене не е поискал разглеждане на делото в негово отсъствие.

Въз основа на събраните по делото доказателства, съдът установи от

фактическа и правна страна следното:

Съгласно чл. 238, ал.1 от ГПК, ако ответникът не е представил в

срок отговор на исковата молба и не се яви в първото заседание по делото, без

да е направил искане за разглеждането му в негово отсъствие, ищецът може да

поиска постановяване на неприсъствено решение срещу ответника или да оттегли

иска. В настоящия случай ищцовото дружество чрез процесуалния си представител е

заявил в исковата молба искане за постановяване на неприсъствено решение при

наличие на посочените предпоставки.

Нормата на чл. 239, ал.1 от ГПК, предвижда, че съдът постановява

неприсъствено решение при кумулативното наличие на две предпоставки: 1. на

страните да са указани последиците от неспазването на сроковете за размяна на

книжа и от неявяването им в съдебно заседание; 2. искът да е вероятно

основателен с оглед на посочените в исковата молба обстоятелства и

представените доказателства или вероятно е неоснователен с оглед на направените

възражения и подкрепящите ги доказателства.

Настоящият съдебен състав намира, че в случая са изпълнени формалните

изисквания на разпоредбата на чл.239, ал.1, във вр. с чл.238, ал.1 от ГПК, с

оглед наведените от ищеца твърдения и приобщените към делото доказателства, са

налице условията за уважаване на предявенитe претенции чрез постановяване на

неприсъствено решение по спора.Аргументи:

Представените по делото писмени доказателства са достатъчни да

обосноват извод за вероятна основателност на предявените искове. Съдът приема,

че между страните е възникнало облигационно правоотношение на основание сключен

договор за потребителски кредит № 4464510135/04.09.2008година между ищеца в

качеството на кредитор и ответника в качеството на кредитополучател

облигационни отношения, по силата на които ищецът е предоставил на ответника

сумата от 1 119лева за закупуване на стока. Установи се, че сумата по кредита е

преведена по сметка на продавача на основание фактура №

65000001611/04.09.2008година. По силата на облигационните отношения между

страните по делото, възникнали на основание процесния договор за кредит общата

дължима от кредитополучателя сума е 1 441.75лева, която същият се е задължил да

погаси чрез заплащане на 17 месечни вноски в размер на 80.10лева и една

изравнителна вноска в размер на 80.05лева. Страните по договора са уговорили и

предсрочна изискуемост на непогасеното вземане при неизпълнение на задължението

на кредитополучателя да заплати три поредни месечни вноски. По делото липсват

доказателства за погасяване на вземането в претендирания от ищеца размер.

Следва да се отбележи, че на ответника Чоков е бил връчен препис от

исковата молба и доказателствата – лично на 24.03.2010година. Със съобщението

му са указани и последиците от неспазването на сроковете за размяна на книжа.

Въпреки тези указания, последният не е депозирал писмен отговор. На второ

място, в призовката за съдебното заседание Чоков /връчена лично на

30.04.2010година/ е предупреден за последиците от неявяване в съдебно

заседание, сред които и постановяване на неприсъствено решение. В насроченото

за 02.06.2010 година съдебно заседание ответникът не се е явил, не е направил и

искане за разглеждане на делото в негово отсъствие.

С оглед изложеното и при наличие на установените правила и изисквания

на закона при постановяването на неприсъствено решение, съдът намира исковите

претенции, квалифицирани като такива с правно основание чл.415, ал.1 ГПК във

връзка с чл.422 ГПК и по чл.86 ЗЗД за основателни в размера, в който са

предявени, без да излага мотиви по същество на спора.

При този изход на делото, и на основание чл.78, ал.1 от ГПК,

ответникът следва да заплати на ищеца направените по делото разноски в размер

на 25 /двадесет и пет/ лева, представляваща държавна такса за образуване на

делото и 100 /сто/ лева адвокатско възнаграждение.

Мотивиран от горното и на основание чл.239 ГПК, съдът

Р Е Ш И :

ПРИЗНАВА ЗА УСТАНОВЕНО в правоотношенията между «Т. Б. А. К.” .,

със седалище и адрес на управление — гр.С., ул. ”Д. Х.” №

**, Булстат № ***, представлявано от В. А. Г.-

Изпълнителен директор на Дружеството, чрез пълномощника И. А. Т.,

ЕГН: *** и К. И. Ч., ЕГН ***, с адрес за призоваване

град П., пк***, ул.”К. А. Б.” № **, че съществува

вземане на ищцовото дружество спрямо ответника като К. И. Ч., ЕГН

***, с адрес за призоваване град П., пк***, ул.”К А

Б.” № ** дължи на «Т. Б. А. К.”***, със седалище и адрес на

управление — гр.С., ул. ”Д. Х.” № **, Булстат № ***,

представлявано от В. А. Г.-Изпълнителен директор на

Дружеството, чрез пълномощника И. А. Т., ЕГН: *** — паричните

суми, за които е била издадена Заповед № 53/22.01.2010година за изпълнение по

реда на чл.410 ГПК по частно гражданско дело № 47/2010година по описа на

Районен съд-Петрич, а именно: сумата от 1 041.99 /хиляда четирдесет и един

лева и деветдесет и девет стотинки/ лева, представляваща неизплатени месечни

вноски по договор за потребителски кредит № 4464510135/04.09.2008година, както

и мораторна лихва в размер на 63.31 /шестдесет и три лева и тридесет и една

стотинки/ лева, дължима за периода от 15.03.2009година до подаването на

заявление за издаване на изпълнителен лист по чл.410 ГПК /ч гр д № 47/2010

година по описа на Районен съд-Петрич/ — 18.01.2010година.

ОСЪЖДА К. И. Ч., ЕГН ***, с адрес за

призоваване град П., пк ***, ул.”К. А. Б.” № ** да

заплати на «Т. Б. А. К.” ***, със седалище и адрес на управление — гр.

С., ул. ”Д. Х.” № **, Булстат № ***, представлявано от

В. А. Г.-Изпълнителен директор на Дружеството, чрез

пълномощника И. А. Т., ЕГН: ****, направените по настоящото

дело разноски от 125 /сто двадесет и пет/ лева — доплатена държавна такса и

адвокатско/юрисконсултско възнаграждение.

Решението е окончателно и не подлежи на обжалване.

РАЙОНЕН СЪДИЯ:

Внимание, только СЕГОДНЯ!