Производството е образувано по повод постъпила жалба от адв. Н.

Производството е образувано по повод постъпила жалба от адв. Н.М., в качеството на пълномощник на А. Н. В. против постановление на прокурор при ОП гр.Б. за прекратяване на наказателното производство по ДП 915/2009г. по описа на 01 РУ на МВР Б..

В жалбата се излагат съображения, че дознанието е проведено формално, не е взето отношение към фактите, поставени от С.В., съпруга на починалия Н. В. и майка на А. В.. Не са спазени медицинските стандарти при извършване на аутопсия, датата на провеждането на аутопсията и датата на злополуката, както и датата на издаване на смъртния акт сочат, че при издаване на акта на 09.05.2009 г. чиновничката е знаела каква е причината за смъртта, при положение, че аутопсията е извършена на 10.05.2009 г. Оспорват се изводите на автотехническата експертиза, които не са обсъждани при прекратяване на производството.Не е ясно защо още в деня след злополуката превозното средство е върнато на собственика, въпреки че е основно веществено доказателство. В заключение, тъй като жалбоподателят счита, че действията на разследващият орган и постановленията на прокуратурата са незадълбочени и не са изяснени редица въпроси и факти, се иска на основание чл.243, ал.5 от НПК изясняване на действителните причини за смъртта на бащата на В..

Съдът намира за установено следното:

ДП №915/2009 г. по описа на 01 РП на МВР Б. е започнато с оглед на местопроизшествие и е образувано срещу Неизвестен извършител на 08.05.2009 г. за това, че на 08.05.2009 г. около 14.00 часа на път ІІІ-106 километър 3 в района на мост на р.С. при управление на МПС е нарушил правилата за движение и е допуснал причиняване на смърт на лицето Н.А. В. от с.Б., водач на влекач “Волво” с ДК № СА 22 83 КС с полуремарке “Беналу” с ДК № С2484ЕР, собственост на ”Диана – С. Д.” гр.С., престъпление по чл.342, ал.1, пр.3 от НК. Прокурорът е приел, че наказателното производство следва да бъде прекратено, тъй като от съдебно-медицинската експертиза е установено, че причина за смъртта на В. е остра сърдечно-съдова недостатъчност, развила се на базата на коронаросклерозата, довел до инфаркт на миокарда, касае се за ненасилствена, болестна смърт. От заключението на автотехническата експертиза е установено, че поради внезапно влошаване на здравето на водача автомобилът е останал без управление и автопроизшествието е било непредотвратимо.

Наказателното производство е прекратено на 23.12.2009 г. и на 28.12.2009 г.съобщението за това е връчено на С. и А. В.. Жалбата срещу постановлението е изпратена с пощенско клеймо от 30.12.2009 г., подадена е от адвокат Н.М., който е посочил, че е пълномощник на А. В., но по ДП №915, както и към жалбата, няма приложено писмено пълномощно. Жалбата е неподписана.

С оглед гореизложеното съдът прие, че така подадената жалба е недопустима поради следното:

Постановлението на прокурора за прекратяване на наказателното производство съгласно чл.243,ал.3 от НПК може да бъде обжалвано от обвиняемия и пострадалия или неговите наследници пред съответния първоинстанционен съд. Кръгът на лицата, които имат право да обжалват постановлението за прекратяване на наказателното производство е изчерпателно изброен и не може да бъде разширяван от съда.Производството по настоящото дело е инициирано от жалба, подадена от адвокат, в която са изложени твърдения, че е пълномощник на сина на починалия, но за надлежно удостоверяване на тези твърдения липсват доказателства както към жалбата, така и в досъдебното производство. Самостоятелно основание за недопустимост е и липсата на подпис в жалбата. В този смисъл липсва надлежно сезиране на съда и няма процесуална възможност да се провери по същество правилността на постановлението на прокурора, тъй като съдът не е сезиран от някое от лицата, изчерпателно изброени в чл.243, ал.3. Поради това настоящата жалба се явява недопустима, не следва да бъде разглеждана и не може да има произнасяне по съществото на наведените в нея доводи.

Мотивиран от горното, съдът

О П Р Е Д Е Л И :

ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ като НЕДОПУСТИМА жалбата на адв. Н. М. против постановление от 23.12.2009г. на прокурор при О. П. Б., с което е прекратено наказателното производство по ДП №915/2009 г.

ПРЕКРАТЯВА производството по ЧНД № 1/2009г. по описа на ОБ..

Определението може да се обжалва с частна жалба или частен протест пред САС в 7-дневен срок от деня на получаване на съобщението.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

Внимание, только СЕГОДНЯ!