Сийдик чиарув ва жинсий аъзолар системаси

www.medped.ucoz.ru

www.medped.ucoz.ru

фанидан маърузалар тўплами

фанидан маърузалар тўплами

УРОЛОГИЯ

УРОЛОГИЯ

МУНДАРИЖА

СИЙДИК ЧИҚАРУВ ВА ЖИНСИЙ АЪЗОЛАР СИСТЕМАСИ

3

БУЙРАКЛАР ФУНКЦИЯСИ.

7

ПИЕЛОНЕФРИТ

11

СИЙДИК-ТОШ КАСАЛЛИГИ

15

СИЙДИК ЙЎЛЛАРИ НОСПЕЦИФИК ИНФЕКЦИЯСИ ВА ПРОСТАТИТЛАР

23

ПРОСТАТА БЕЗИНИНГ ХАВФСИЗ ГИПЕРПЛАЗИЯСИ

31

ПЕШОБНИ ТУТАОЛМАСЛИК ЁКИ УНИ УШЛАБ ТУРА ОЛМАСЛИК СИНДРОМИ

35

БЕЛ, ҚОРИН ПАСТКИ СОХАСИ, КИЧИК ЧАНОҚ ВА ТАШҚИ ЖИНСИЙ АЪЗОЛАРДАГИ ОҒРИҚЛАР

39

МАВЗУ: СИЙДИК ЧИҚАРУВ ВА ЖИНСИЙ АЪЗОЛАР СИСТЕМАСИ

Сийдик чиқарув аъзолар ва жинсий аъзолар тараққиёти уч босқичдан иборат бўлади. Тараққиётнинг хар бир босқичида янги куртаклар хосил бўлади. Тараққиётнинг бошланғич даврида бошланғи буйрак — pronephros; кейинчалик янги куртак — бирламчи буйрак mesonephros; учинчи босқичда хосил бўлган куртак — иккиламчи ёк охирги буйрак — metanephros бўлиб хисобланади. Хар бир тараққиё давридаги куртак янгидан хосил бўлади ва аввалги куртакнингг давоми бўлиб хисобланмайди. Бошланғич буйрак — pronephros — холат 20-40 соатгина сақланиб, редукцияга учрайди.

Бирламчи буйрак — mesonephros жуфт холда, дорзал тутқичнин ён тарафида нефроген тўқималардан хосил бўлади. Бирламчи буйра хосилалари берк холдаги найчалар тўпламидан иборат бўлади. Қори аортасидан бошланадиган қон томирлар, найчаларнинг берк учига ботиб кириб, коптокча хосил этади. Бирламчи буйрак найчаларинин иккинчи очиқ учи йиғилиб, каттароқ найчаларни хосил этади ва бирламчи буйракдан чиқувчи найга — ductus mesonephricus — Вольф найчаси хосил бўлади. Хар иккала тарафдаги Вольф найчалар алохид бўлиб, чаноқ сохадаги умумий чиқарув бўшлиғи клоака бўшлиғиг очилади. Бирламчи буйрак тана сохасининг орқа деворида жойлашганлиги учун тана бўйраги хам деб аталади. Бирламчи буйракдан сийди чиқарув аъзолар тараққий этмайди. Mesonephros жинсий аъзоларнин ривожланишини таъминлайди. Ductus mesonephricus — Вольф найчасиг параллель холда яна бир найча ductus paramesonephricus — Мюлле найчаси хосил бўлади. Агарда Вольф найчалари клоака сохасига алохида очилса, икки тарафдаги ductus mesonephricus қўшилиб, умумийбўшлиқни хосил этган холда, клоакага очилади.

Эмбрион тараққиётининг 4 хафтасида иккиламчи буйрак — metanephros куртаклари мезенхиманинг метонефроген тўқималаридан хоси бўлади.

Иккиламчи буйрак — чаноқ сохасида хосил бўлганлиги учун чаноқ бўйраги хам деб аталади. Эмбрион тараққиётининг 1-2 ойида бошлаб, бирламчи ва иккиламчи буйраклар бўлади. Иккиламчи буйра — найчалардан иборат бўлиб, уларнинг берк учларига қорин аортасидан қон томирлар ўсиб киради. Иккиламчи буйракдан — буйракнин хосилалари нефрон тараққий этади.

Бирламчи буйракнинг Вольф найчаси — ductus mesonephricu нинг клоакага қуйилиш сохасидан юқори тарафга берк холдаги найчa ўсиб чиқади. Бу найчадан сийдик найи ureter, буйрак жоми pelvis renalis, катта ва кичик косачалар calyces renalis minore et majores тараққий этади. Вольф найчасидан тараққий этадига найчалар иккиламчи буйрак — metanephros билан қўшилади.

Сийдик чиқарув аъзолари икки хил хосиладан тараққий этганлигидан, анамалия холатларида буйрак сийдик найлари билан қўшилмаслиги мумкун.

Бирламчи буйрак — mesonephros дан мояк (эркакларда) ёки тухумдон (аёлларда) ривожланади. Ductus mesonephricus — Вольф найчаси эркакларда уруғ олиб кетувчи най — ductus deffereus нинг тараққиётини таъминлайди. Аёлларда эса бу най атрофияга учрайди.

Ductus paramesonephricus — Мюллер найидан аёлларда бачадо найи — tubae uterinae тараққий этади. Икки тарафдаги ductus paramesonephricus найларининг ўзаро бирикиш сохасидан эса бачадон uterus — тараққий этади. Эркакларда бу найлар атрофияга учрайди.

Эмбрион тараққиётининг бошланғич даврида, сийдик найлари,жинсий аъзолар ва ичак найи — умумий бўшлиққа — cloaca — га очилади. Тараққиётининг иккинчи хафтасида клоакада фронтал тўсиқ хосил бўлади. Клоаканинг олдинги қисмидан сийдик пуфаги — vesic urinaria тараққий этади. Клоаканинг орқа қисмида эктодермадан хосил бўлган тўғри ичакнинг пастки қисми жойлашади.

Сийдик чиқарув аъзолари organa urinaria.

Буйрак — ren.

Буйрак ren — қорин бўшлиғининг орқа деворида жойлашади. Қорин пардага нисбатан — экстроперитонеал аъзо бўлиб хисобланади. Ўнг буйрак бироз пастроқда жойлашади.

Буйрак ловиясимон шаклдаги аъзо бўлиб, унинг юқори учи — extremitas superior, пастки учи — extremitas inferior, ички қиррас — margo medialis, ташқи қирраси — margo lateralis, олдинги юзас — facies anterior, орқа юзаси — facies posterior сохалари бўлади.

Буйракнинг margo medialis сохасида ботиб кирган дарвозаси hilus renalis бўлади. Буйрак дарвозасида буйрак артерияси, венаси,лимфа томирлари, нервлар ва сийдик найи жойлашади.

Буйрак ташқи тарафидан фиброз парда — capsula fibrosa била — ўралган. Бу парда ташқи тарафида ёғ моддадан иборат парда capsula adiposa — билан қопланади. Бу пардаларнинг устида қўшувчи тўқимали парда — fascia renalis — жойлашади. Бу фасция қориннинг орқа деворидаги мушак фасциясининг давоми бўлиб хисобланади. Бу фасция, буйракнинг латерал чеккаси сохасида иккига ажралади. Олдинги ва орқа фасция варақлари буйракни ўраб олади, лекин бўйракни медиал қирраси сохасида ўзаро бирлашмайди. Олдинги фасци варағи буйрак томирларининг, аортанинг, остки кавак венанинг олдинг юзалари бўйлаб йўналади ва қарама-қарши тарафдаги шундай фасци билан қўшилади. Орқа тарафдан йўналган фасциялар, қон томирларнинг орқасидан йўналиб, умуртқалар танасида тугайди. буйракнин олдинги ва орқа фасциялари буйракнинг юқори учи сохасида ўзар қўшилган бўлади. Буйракнинг пастки учида эса олдинги ва орқа фасциялар ўзаро бирлашмайди.

Буйракнинг ички тузилиши.

Буйракнинг бўйлама кесигида, унинг икки турдаги моддаларда тузилганлигини кўрамиз. Буйракнинг ташқи тарафида пўстлоқ моддас — cortex renis ва ички сохасида мағиз моддаси — medulla renis бўлади. Бу икки модда орасида аниқ чегара бўлсада, пўстлоқ моддас мағиз моддасининг ичига кириб боради ва бу хосилага columnae renales дейилади. Натижада буйракнинг мағиз моддаси пирамида шахлидаги бўлакларга ажрайди — pyramides renales дейилади. Пирамиданинг кенг асоси пўстлоқ қисмига йўналса, учи эса буйрак дарвозасига йўналади. Пирамидаларнинг учини буйрак сўрғичи — papilla renales дейилади ва бу сохада кўп миқдорда тешикчалар — foramina papillaria кўринади. Буйракнинг мағиз қисми хам пўстлоқ ичига кири боради ва пўстлоқнинг pars radiata сохаси дейилади. Уларнин орасидаги пўстлоқ қисмига эса pars convoluta дейилади. Рars convoluta ва pars radiata буйрак пўстлоғининг бўлакчасини — lobulu corticalis ни ташкил этади.

Натижада буйракнинг пўстлоқ қисмининг бўлаги lobulus corticalis : нурсимон қисм — pars radiata ва бурама найча қисми — par convoluta бўлимларидан иборат бўлади. Пўстлоқ қисмининг pars radiata сохасида нефроннинг тўғри найчалари жойлашади. Буйракнин пўстлоқ қисмининг pars convoluta сохасида эса нефроннинг бурам найчалари жойлашади. Буйракнинг мағиз қисмида эса нефроннинг тўғри найчалари ва йиғув найчалар жойлашади.

Буйрак сийдик чиқарадиган экскретор безлар туркумига кириб,найчалар — tubuli renales дан — ташкил топган. Бу найчаларнин бошланиш сахаси берк холда бўлиб, орқаси ботиб туради. Натижад найчаларнинг бошланиш сохасида икки девордан иборат қадақсимо кенгайма — capsula glomeruli хосил бўлади. Бу хосилани Шумлянский- Баумен капсуласи дейилади. Икки девор орасида капсула бўшлиғ хосил бўлса, ташқи юзасидаги ботиқ сохасида қон томир чигалинин коптокчаси — glomerulus — жойлашади. Glomerulus хамда капсул биргаликда буйрак таначаси — corpusculum renis дейилади. Буйра таначаси — буйракнинг пўстлоқ қисмининг pars convoluta қисмид жойлашади. Буйрак таначаси бирламчи бурама найчаларга — tubulu renalis contortus га давом этади. Бу найчалар пўстлоқнинг par radiata сохасида жойлашади. Бурама найчанинг давоми тўғрилани буйракнинг мағиз қисмига ўтади. Тўғри найчалар Генли қовўзлоғин хосил этиб, иккиламчи бурама найчаларга давом этган холда ян пўстлоқ қисмида пайдо бўлади. Найчалар тўғриланиб, буйракнинг мағиз қисми орқали ўтиб, ўзаро шундай найчаларнинг қўшилиши натижасида йиғувчи найчаларни хосил этган холда ductus papillares сўрғичлари сохасида foramina papillaria тешикларига очилади. Буйракнинг морфо-функционал бирлигини — нефрон дейилади. Нефрон — бўйрак таначаси ва тўғри келадиган буйрак найчалар йигиндисига (бирламчи бурама найча, Генли қовўзлоғи, иккиламчи бурама найча, тўғри найча) айтилади. Хар бир буйракда бир миллион нефрон бўлади. Нефронда сийдик хосил бўлади. Буйрак таначаси сохасида, капсуланинг ичига қоннинг суюқ қисми ажралади — бу суюқлиққа бирламч сийдик дейилади. Найчалар орқали ўтаётган суюқлиқдан сув, глюкоза, аминокислоталар, баъзи тузлар қайтадан қонга сўрилади ва натижада иккиламчи сийдик хосил бўлади.

Буйракнинг ўзига хос қон айланиш системаси бўлади. Буйра ичига йўналган буйрак артерияси a. polares superiores, a. centralis, a. polares inferiores тармоқларига ажрайди. Ўз навбатида б қон томирлар a. interlobaris артерияларини хосил этади. Буйракнин пўстлоқ ва мағиз моддасининг чегарасида ёйсимон артериялар a. a. arcuatae хосил бўлади. Бу артериядан бўлакчалар артерияси a. interlobulares ажрайди. Нихоят артерияларнинг якуний тармоғ vas afferens буйрак таначасининг ботиқ қисмига кириб, буйрак қо томирлар коптокчасини — glomerulus — ни хосил этади. Коптокча va efferens қон томирига давом этади. Бу чиқувчи томири яна бир маротаба капиллярларга парчалангандан сўнг вена қон томирлари хоси бўлади. Натижада буйракда икки турдаги капилляр томирлар бўлади. Биринчи тўри — ажойиб артериал тўри дейилиб, икки артериола : vas afferens ва vas efferens орасидаги glomerulus капиллярлар бўлса, иккинчи капилляр тўр оддий бўлиб артериола билан венул орасида жойлашади. Оддий капилляр тўр қон томирлари буйрак таначасидан чиққанидан сўнг хосил бўлади ва бу капилляр тўри буйракн қон билан таъминлайди. Ажойиб капилляр тўр эса икки артериол орасида бўлиб, буйрак таначасининг ичида жойлашади ва асосан б тўр бирламчи сийдикни ажратиш вазифасини бажаради.

Шумлянский — Баумен капсуласи — capsula glomerulus — нин диаметри 0. 2 мм ни ташкил этади. Бу капсулаинг ичида 50 та капилляр коптокчани хосил этади. Буйрак нефронининг узунлиги 35-50 мм га тенг бўлади.

Буйрак капиллярларидаги босим нисбатан катта бўлиб, симо устунининг 70 мм га тенг бўлади. Босимнинг катта эканлиги, буйра артерияларини қорин аортасидан ажралиши хисобига ва капиллярларгача масофанинг қисқа бўлиши хисобига бўлади. Буйракдаги бирламчи сийдик ажраладиган капиллярнинг умумий юзаси 1. 5-2 кв. м тен бўлади.

Юкстогломулляр тузилма : капилляр коптокчага кираетган va afferens қон томир деворида миоэпителиал хужайралар жойлашган бўлиб, бу хужайралар коптокчага кираётган артериола деворини беркитиб қўйиши мумкун. Натижада баъзи нефронлар орқали қон ўтмайди в вақтинча сийдик ажратишда иштироқ этмайди. Қон томир деворидаг миоэпителиал хужайралар ренин деб аталган, қон босимини оширадиган гармон ишлаб чиқаради.

Юкстомедулляр нефронлар — буйракнинг мағиз қисмида жойлашган нефронларга айтилади. Нефроннинг капилляр коптокчалари в унинг капсуласи — capsula glomerulus — пўстлоқ билан мағиз қис чегарасида жойлашади. Юкстомедулляр нефроннинг капилляр коптокчаларига кириб келувчи — vas afferens ва чиқиб кетувчи vas efferens артерияларининг диаметри бир хилда бўлиб, артериола деворида миоэпителиал хужайралар учрамайди. Юкстомедулляр нефроннинг va еfferens томирлари капиллярларга бўлинмасдан, веноз қон томирларга қуйилади.

Буйрак жоми, косачалар ва сийдик найи.

Буйрак сўрғич сохасидаги foramina papillaria орқали чиқадиган иккиламчи сийдик кичик ва катта косачалар, буйрак жоми орқал сийдик найига йўналади.

Кичик косачалар — calyces renales minores — хар бир буйракдa 8-9 та бўлади. Кичик косача деворининг бир қисми 1-2 та буйра пирамидасининг сўрғич сохасини қоплайди. Иккинчи девори эса катт косачаларга — calyces renales majores га давом этади. Катта косачалар кўпинча иккита (юқориги ва пастки) бўлади. Катта косачала эса буйрак жоми — pelvis renalis — ни хосил этишда қатнашади.

Сийдик найи — ureter — буйрак жомидан бошланиб, сийдик қопчасининг тубигача давом этади.

Сийдик найи қорин бўшлиғининг орқа девори сохасида жойлашга экстроперитонеал аъзодир. Унинг узунлиги 30 см, ички диаметри 4- мм. Сийдик найининг кичик чаноққа кириш сохасигача (linea terminalis гача) бўлган қисмини — қорин қисми — pars abdominalis, кичик чаноқ бўшлиғидиги қисми — pars pelvina дейилади.

Сийдик найининг қуйидаги торайган сохалари бўлади : 1) бўйрак жомининг сийдик найига ўтиш сохасида; 2) сийдик найининг қорин қисмида, чаноқ қисмига ўтиш сохасида; 3) сийдик найининг чаноқ қисми бўйлаб; 4) сийдик найининг сийдик пуфаги девори сохасида.

Буйрак жомлари, косачалар ва сийдик найининг девори уч қаватдан тузилган : 1) ташқи қават — tunica adventitia; 2) икки қават мушак толаларидан ташкил топган tunica muscularis; 3) ички шиллиқ қават — tunica mucosa.

Cийдик пуфаги — vesica urinaria.

Cийдик пуфаги — vesica urinaria — 500-700 мл хажмга эга, бў холда кичик чаноқ бўшлиғида жойлашади. Сийдик йиғилиши натижасида, сийдик пуфаги қорин бўшлиғига кўтарилади.

Қопчанинг туби — fundus vesicae — орқа ва паст тарафга йўналган бўлади. Бўйин қисми — cervix vesicae — сийдик чиқарув найига давом этади. Қорин олдинги девори сохасида жойлашган учи apex vesicae билан туби — fundus орасида сийдик қопчасининг танаси — corpus vesicae жойлашади. Сийдик қопчасининг учидан, қори олдинги деворининг ички юзаси бўйлаб, киндик сохасигача lig. umbilicale medianum йўналади.

Сийдик қопчасининг ташқи юзаси tunica serosa қавати била ўралган. Унинг остида tunica muscularis бўлиб, ташқи бўйлама, ўрта — кўндаланг, ички бўйлама ва кўндаланг тутамлардан ташкил бўлади. Бу мушаклар силлиқ мушак толаларидан хосил бўлиб, уларнин умумий вазифаси сийдикни пуфакдан чиқариш бўлганлигидан — толаларни — сийдик чиқарувчи мушаклар — m. detrusor urinаe дейилади. Сийдик чиқарув тешиги — ostium urethrae internum — сохасида халқасимои мушак толалари яхши ривожланган бўлиб m. sphincter vesica мушагини ташкил этади. Мушак толаларининг остида шиллиқ ости қават — tela submucosa яхши тараққий этган. Бу қават қопчанинг учбурчакли юзаси — trigonum vesicae — сохасида учрамайди (бу сохад ички шиллиқ қават мушак қавати билан бирлашади). Сийдик қопчанин учбурчакли сохаси иккита сийдик найининг тешиги — ostia uretere — хамда битта сийдик чиқарув найининг тешиги — ostium urethra internum орасида жойлашади. Сийдик пуфагининг ички юзаси — шилли44 қават — tunica mucosa дейилиб, бу сохада glangulae vesicalis безлари учрайди. Шиллиқ қават пуфакнинг бўш холатида бурмалар била қопланган бўлади.

Сийдик чиқарув найи — urethra.

Аёллар сийдик чиқарув найи — urethra feminina- сийди пуфагидаги тешик — ostium uretrae internum ва ташқи тешиги ostium urethrae externum орасида жойлашади. Сийдик чиқарув найинин чаноқ деворидан ўтиш сохасида кўндаланг тарғил мушак толлалар билан ўралиб m. sphincter urethrae деб номланадиган халқани хоси этади. Аёллар сийдик чиқарув найи : мушак қаватидан — tunica muscularis; шиллиқ ости қаватидан — tela submucosa; хамда шиллиқ қаватидан — tunica mucosa дан ташкил топаган. Найга шиллиқ безлар — glandulae urethrales очилади.

Эркаклар сийдик чиқарув найи — urethra masculina хам сийди пуфагидаги ostium urethrae internum хамда ташқи тешик ostiu urethrae externum орасида жойлашади. Эркаклар сийдик чиқарув най уч қисмдан : pars prostatica, pars membranacea ва pars spongios дан иборат.

I Pars prostаtica — найнинг бошланғич қисми бўлиб, сийди қопчасининг остида жойлашади. Бу сохада, найнинг орқа деворид бўртиб чиқиб турган уруғ тепачаси — colliculis seminalis бўлади.

II Pars membranacea — сийдик чиқарув найининг энг қисқа в тор қисмини ташкил этади. Бу бўлим чаноқнинг оралиқ мушаклари сохасига тўғри келади.

Сийдик чиқарув найининг бу сохасида кўндаланг тарғил мушак толаларидан хосил бўлган m. sphincter urethrae халқаси бўлади.

III Pars spongiosa — сийдик чиқарув найининг ташқи қисми бўлиб — эркак олатидан — penis — дан ўтади.

Жинсий аъзоларининг функционал анатомияси. Оралиқ.

Мояк — testis.

Мояк — testis — жуфт аъзо бўлиб, ёрғоқ ичида жойлашади. Моя овал шаклда тузилган бўлиб, ички — facies medialis, ташқи — facies lateralis юзалари бўлади. Моякда олдинги — margo anterior хамда орқа — margo posterior — қирралари бўлади. Моякнинг юқори учи extermitas superior хамда пастки учи extermitas inferior тафову этилади. Чап мояк бироз пастроқда жойлашади. Моякнинг орқа сохасидан уруғ тизимчаси — funiculus spermaticus бошланади ва шу сохада мояк ортиғи — epididymis бўлади. Мояк ортиғининг бошчаси caput epididymidis, пастки дум қисми — cauda epididymidis ва ула орасида танаси — corpus epididymidis қисмлари бўлади.

Мояк ташқи тарафидан оқ рангдаги фиброз тўқима — tunica albuginea билан ўралади.

Бу қават моякнинг орқа қиррасидан аъзонинг ичига киради ва б сохани mediastinum testis дейилади. Фиброз қават мояк ичига кириб, аъзони бўлакчалар — lobuli testis -га ажратадиган тўсиқ septula testis ни хосил этади. Натижада мояк 250-300 бўлакчаларг ажралади.

Моякнинг хар бир бўлакчаси ичида 2-3та уруғ бурама найчалар — tubuli seminiferi contorti бўлади. Шу найчалар ичида эркакла уруғи — сперматозоид етишади. Бурама найчалар тўғриланиб — tubul seminiferi recti ни хосил этади. Тўғри найчалар моякнинг mediastinum сохасида ўзаро қўшилиб тўр — rete testis ни хосил этади.

Тўр сохасидан 12-15та ductus efferentes уруғ йўли бошланади ва б йўллар мояк ортиғининг бошчасига давом этади. Мояк ортиғи ичид эса битта умумий уруғ йўли — ductus epididymidis бўлади. Ўз навбати бу йўл уруғ тизимчасининг таркибидаги уруғ олиб кетувчи ductus deferens га давом этади. Уруғ олиб кетувчи йўл чов канали орқали қорин бўшлиғига ўтади ва сийдик қопчасининг остида кенгайм — ampulla ductus deferentis сифатида якунланади. Ductus deferentis девори уч қаватдан : ташқи фиброз — tunica adventitica, ўрт мушак — tunica muscularis ва ички шиллиқ — tunica mucosa қаватлардан ташкил топган.

Уруғ тизимчаси — funiculus spermaticus таркиби :

1) уруғ олиб кетувчи най — ductus deferens;

2) мояк артерияси — a. testicularis;

3) най артерияси — a. ductus deferentis;

4) мояк венаси — v. testicularis;

5) най венаси — v. v. ductus deferentis;

6) нерв толалари — plexus testicularis et deferentialis;

Уруғ пуфакчалари — vesiculae seminale

Уруғ пуфакчалари — vesiculae seminales — сийдик қопчасинин туби билан тўғри ичак орасида жойлашади. Пуфакчалар экскретор бе бўлиб — эркак уруғининг суюқ қисмини ишлаб чиқаради. Пуфакнин суюқлиқни ўтказувчи найи — ductus extcretorius — бўлиб — уруғ оли келувчи най — ductus deferens га очилади. Бу икки найнинг қўшилиши натижасида уруғ отувчи най ductus ejaculatorius хосил бўлади. Уруғ отувчи йўл сийдик чикарув йўлининг pars prostatica қисмиг очилади.

Ёрғоқ — scrotum

Уруғ тизимчаси — funiculus spermaticus — чов канали орқал ўтадиган хосила бўлиб, унинг таркибига қуйидаги аъзолар киради : ductus deferens; a. et v. testicularis et defferencialis; лимф томирлар; нервлар.

Моякнинг тараққиёти қорин бўшлиғида бошланади ва туғилиш олдидан, чов канали орқали тушиб, ёрғоқ ичида пайдо бўлади. Ёрғоқнинг деворлари қуйидаги қаватлардан хосил бўлади : 1) тери; 2) гўштдор қават — tunica dartos; 3) ташқи фасция — fascia spermatica externa; 4) моякни кўтарувчи мушак фасцияси — fascia cremasterica; 5) моякни кўтарувчи мушак — m. cremaster; 6) ички фасция fascia spermatica interna; 7) моякнинг хусусий пардаси — tunica vaginalis testis.

Гўштдор қават — tunica dartos — хар бир мояк учун алохид бўлади. Бу қават қорин олдинги деворининг тери ости қўшувчи туқималаридан хосил бўлади ва силлиқ мушак толалари мавжуд бўлади. Ташқи фасция — fascia spermatica externa — қорин деворининг юзак фасциясининг давоми бўлиб хисобланади.

M. cremaster — қорин деворидаги кўндаланг мушак — m. transversus abdominis нинг давоми бўлиб хисобланади.

Fascia spermatica interna — қорин деворининг ички юзасидаг fascia transversalis нинг давоми бўлиб хисобланади.

Tunica vaginalis testis — қорин парда хисобига хосил бўлад ва ёрғоқ ичида париетал ва висцерал қаватларга ажрайди. Lamin parietalis ёрғоқни ички юзасини ташкил этади. Lamina visceralis моякнинг оқсил пардаси билан бирикиб кетади. Париетал ва висцера пардалар орасида cavum vaginale бўшлиғи хосил бўлади.

Простата бези.

Простата бези — prostata — эркаклар сийдик чиқариш найинин бошланғич қисми сохасида жойлашади. Без сифатида эркаклар уруғининг суюқ қисмини хосил этишда қатнашади. Простата бези эндокри без сифатида гармон ишлаб, қон таркибига ўтказади. Безнинг би қисми силлиқ мушак толаларидан ташкил топган бўлиб, мушак толаларининг қисқариши сийдик билан уруғни аралашувига йўл қўймайди. Простата безининг асоси — basis prostatae — сийдик қопчаси томо йўналган; учи — apex чаноқ мушакларига йўналган. Олдинги юзаси facies anterior — чаноқ қов суякларига қараган, орқа юзаси — facies posterior — тўғри ичак томон қараган бўлади. Безнинг орқа сохасидан уруғ отувчи йўллар тешиклари орасидаги безнинг қисмига isthmus prostatae ёки lobus medius дейилади. Қолган бўлимлари ўнг ва чап бўлак — lobi dexter et sinister дейилади.

Простата бези чаноқ диафрагмасига тегишли фасция — fasci pelvis билан ўралган. Унинг остида қўшувчи тўқима, хамда силлиқ мушак толаларидан иборат capsula prostatica бўлади. Простатанин асосий қисми безсимон хужайралардан ва силлиқ мушак толаларида хосил бўлади. Безнинг найи — ductuli prostatici — (20-30 та) сийдик чиқарув йўлининг орқа деворига, уруғ дўмбоқчалари — colliculus seminalis — сохасига очиллади.

Эрлик олати.

Эрлик олати — penis, ёрғоқ билан биргаликда эркакларнин ташқи жинсий аъзоларини хосил этади.

Эрлик олати илдизи — radix penis — қов суягига бирикади в олдинги сохада эркин холда бошчаси — glans penis билан якунланади. Бошча ва илдиз сохалари орасида олат танаси — corpus peni жойлашади.

Бошчанинг ўртасида сийдик чиқарув каналининг тешиги — ostiu uretrae externum жойлашади. Бошчанинг дорзал ва латерал юзаларид бўртиб чиққан қирра — corona glandis жойлашади. Ташқи юзасин ўраб олган тери қавати бошча сохасида эркин холда жойлашиб — preputium дейилади ва юганча — frenilium preputii воситасида ғова тана билан бирлашади. Терининг ички юзасида эса безлар — glanlulae preputiales жойлашади.

Эрлик олатини хосил этишда учта ғовак тана иштирок этади: жуфт холдаги corpus cavernosum penis, тоқ ва ўртада жойлашга corpus spongiosum penis. Ғовак таналар силлиқ мускул ва эласти фиброз толалардан хосил бўлиб, эндотелий хужайралари билан тўли туради.

Жуфт холдаги ғовак таналар оқсил парда — tunisa albugine corporum cavernosum билан қопланиб, бу парда ғовак таналар орасида septum penis тўсиғини хосил этади.

Тоқ холдаги ғовак тана — corpus spongiosum penis хам ташқ тарафдан оқсил парда — tunisa albuginea corporis spongiosi била қопланган бўлади ва бу ғовак тананинг ўртасида сийдик чиқарув канали жойлашади.

Учта қовак тана — умумий фасция — fascia penis билан ўралга бўлади. Унинг ташқи юзасида эса тери ости клетчаткаси жойлашади.

Ғовак таналар ичидаги бўшлиқлар қон билан тўлиши натижасида эрли олатининг хажми ўзгаради.

МАВЗУ: БУЙРАКЛАР ФУНКЦИЯСИ.

Буйраклар организмда модда алмашинувидан хосил буладиган турли моддаларни, ташки мухитдан кирган ёт ва захарли моддаларни организмдан чикариб юборади, шу билан бир каторда яна бошка функцияларни утайди: организмда сув балансини, кислота-ишкор мувозатини, натрий, калий, хлор, фосфор ва бошка минерал моддалар балансини бошкаришда катнашади, баъзи химиявий бирикмаларни синтезлайди, артериал босим микдорига таъсир этувчи физиологик модда – ренин ишлаб чикаради. Бундан ташкари гомеостазни саклаб туришда, биологик актив моддаларни ишлашда – инкретор вазифани – ферментларни синтезлайди – урокиназа, тромбопластин, тромбоксан (томирларни торайтиради, тромбоцитларни агрегациясига кумаклашади), простациклин (тромбоцитлар агрегациясини тормозлайди). Урокиназа плазминогенни активлайди бунинг натижасида фибринолиз содир булади. Буйрак хужайралари провитамин Дни актив шаклга Д3 айлантиради, бу стероид организмда калций алмашинувини бошкаради. Бундан ташкари буйракда бошка тукималар хужайраларига таъсир килиб, хар хил эффектларни чакирадиган моддалар ишланади – серотонин, брадикинин, простагландинлар, эритрогенин (кон плазмасидани α глобулини билан бирикиб актив комплекс – эритропоэтинга айланади), метаболик функцияни бажаришда иштирок этади. Буйракларнинг асосий функцияси – сийдик хосил килишдир.

Нефрон ва унинг кон билан таъминланиши. Буйрак мураккаб тузилган булиб, тахминан 1 миллион нефрондан тузилган, булар структура ва функционал бирликлардир. Нефронлар орасида кушувчи (интерстициал) тукима бор.

Нефроннинг функционал бирлик эканига сабаб шуки, у сийдик хосил булишида руй берадиган барча процесслар йигиндиси амалга ошира олади.

Хар бир нефрон куш деворли товокча шаклидаги кичик капсула (Шумлянский-Боумен капсуласи) дан бошланади. Бу капсула ичида капиллярлар калаваси (Мальпигий коптокчаси) бор. Капсула деворлари орасидаги бушликдан каналча бошланади. Капсуланинг ички вараги япалок майда эпителий хужайраларидан тузилган. Электрон микроскопик тадкикотларнинг курсатишича, ораси ёрик булган бу хужайралар уч кават молекулалардан ташкил топган базал мембранада жойлашган.

Мальпигий коптокчаси капиллярларининг эндотелий хужайраларида диаметри тахминан 0,1 мк келадиган тешиклар бор. Шундай килиб, коптокча капиллярларидаги кон билан капсула бушлиги уртасидаги тусик юпка безал мембранадан иборат.

Капсула бушлигидан аввалига буралган сийдик каналчаси – биринчи тартибдаги бурама-проксимал каналча бошланади. Бу каналча пустлок ва магиз каватлари орасидаги чегарага етгач тораяди ва тугриланади. Каналча буйракнинг магиз каватида Генле ковузлогини хосил килади ва буйракнинг пустлок каватига кайтади. Шундай килиб Генле ковузлоги тушувчи, ёки проксимал кисм билан кутарилувчи, ёки дистал кисмдан иборат.

Тугри каналча буйракнинг пустлок каватида ёки пустлок кавати билан магиз кавати чегарасида яна бурама шаклга кириб, иккинчи тартибдаги бурама-дистал каналчани хосил килади. Бу каналча чикарувчи йул – йигувчи найчага куйилади. Бундан йигувчи найчаларнинг бир канчаси кушилиб умумий чикарув йулларни хосил килади, бу йуллар буйракнинг магиз каватидан утиб, буйрак жоми бушлигига туртиб чикиб турувчи сургичларнинг учига очилади.

Хар бир Шумлянский-Боумен капсуласининг диаметри карийб 0,2 мм, бир нефрон каналчаларининг умумий узунлиги эса 35-50 мм га етади.

Буйракларнинг кон билан таъминланиши. Буйрак артериялари тобора майда томирларга тармокланиб, артериолаларни хосил килади, хар бир артериола Шумлянский-Боумен капсуласига киргач яна тахминан 50 та капилляр ковузлокка булинади, булар эса Мальпигий коптокчасини хосил килади.

Капиллярлар бирга кушилиб, коптокчадан чикувчи артериолани хосил килади. Коптокчага кон етказиб берувчи артериола олиб келувчи томир (vas afferens) деб аталади. Коптокчадан кон олиб кетадиган артериола эса олиб кетувчи томир (vas efferens) дейилади. Капсуладан чикаётган артериола унга келаётган артериоладан торрок. Коптокчадан чиккан артериола ундан сал нарирокда яна капиллярларга тармокланиб, калин тур хосил килади, бу капиллярлар тури эса биринчи ва иккинчи тартибдаги бурама каналчаларни ураб олади. Шундай килиб, коптокча капиллярларидан утган кон кейинчалик каналчаларнинг капиллярларидан хам утади. Бундан ташкари, мальпигий коптокчасининг хосил булишида катнашмайдиган, озгина артериолалардан бошланувчи капиллярлар каналчаларни кон билан таъминлайди.

Кон каналчаларнинг капиллярлар туридан утгач майда веналарга киради, бу веналар бир-бирига кушилиб, равок веналари (venae arcuatae) ни хосил килади. Равок веналарининг бир-бирига кушилишидан эса буйрак венаси вужудга келади. Буйрак венаси пастки кавак венага куйилади.

Юкстамедулляр нефронлар. Юкорида тасвир этилган нефронлардан ташкари, буйракда олган урни ва кон билан таъминланиши жихатдан фарк килувчи бошка – юкстамедулляр нефронлар мавжудлиги якинда курсатиб берилди.

Юкстамедулляр нефронлар буйракнинг деярли бутунлай магиз каватида жойлашган. Уларнинг коптокчалари пустлок кавати билан магиз кавати орасида булади. Генле ковузлоги эса буйрак жоми чегарасида жойлашган.

Юкстамедулляр нефроннинг кон таъминоти пустлокдаги нефронинг кон таъминотидан шу билан фарк киладики, кон олиб келувчи томир диаметри канча булса, кон олиб кетувчи томир диаметри хам ушанча. Коптокчадан чикаётган артериола каналчалар атрофида капилляр тур ташкил килмайди, балки бироз йул босиб, бевосита веноз системага куйилади.

Юкстагломеруляр комплекс. Кон олиб келувчи артериоланинг коптокчага кирадиган жойидаги девори калин тортган, бу жой миоэпителий хужайраларидан тузилган булиб, юкстагломеруляр (копточка олди) комплекси деб аталади. Бу комплекс хужайралари ички секреция функциясини утайди: буйракдан кон утиши камайганда ренин ишлаб чикаради, бу модда артериал босим микдорини бошкаришда катнашади, электролитларнинг нормал балансини саклаб туришда хам рениннинг ахамияти булса керак.

Коптокчалардаги фильтрация. 1844 йилдаёк К. Людвиг уз тадкикотларига асосланиб, сийдик хосил булиш процесси коптокчаларнинг капиллярлари девори оркали руй берадиган фильтрациядан ва каналчалардан руй берадиган реабсорбция (яъни кайта сурилиш) дан иборат деб фараз килган. А. Кешни бу тахминни ривожлантириб, хосил булишининг фильтрация-реабсорбция, секреция назариясини таърифлаб берган. Бу назарияни хозирги тасаввурларга асос булди ва куп экспериментларда тасдикланди.

Хозирги назарияга кура, коптокча капиллярлари оркали утадиган кон плазмасидан Шумлянский-Боумен капсуласига сув ва плазмада эриган барча моддалар (юкори молекулали бирикмалардан ташкари) фильтрланиб утади. Коптокчалардаги фильтрация эндотелийдаги тешиклар, базал мембрана ва капсуланинг ички деворидаги эпителий хужайралари орасидаги ёриклар оркали руёбга чикади. Бу фильтр диаметри тахминан 100 ангстремгача булган молекулаларни утказади. Молекуляр огирлиги 70 мингдан ортик булган каттагина зарралар бу фильтрдан утмайди. Шунинг учун глобулинлар (молекуляр огирлиги 160 мингдан ортик), ёки казеин (молекуляр огирлиги 100 000 ортик) каби юкори молекулали оксиллар фильтратга утмайди. Молекуляр огирлиги унча катта булмаган баъзи ёт оксиллар (тухум оксили, желатина ва бошкалар) буйрак фильтридан утиб, сийдик билан чикиб кетади. Кон плазмасининг альбуминлари (молекуляр огирлиги карийб 70 000) фильтратга жуда оз (плазмадаги микдорининг 1/100 кисмидан камроги) утади.

Томирлар ичида гемолиз руй берганда, яъни эритроцитлар парчаланиб, гемоглобин молекулалари (молекула огирлиги 68 000) плазмага чикканда унинг 5 проценти фильтратга утади. Анорганик тузлар ва кичик молекулали органик бирикмалар (мочевина, сийдик кислотаси, глюкоза, аминокислоталар ва бошкалар) коптокча фильтридан бемалол утиб, Шумлянский-Боумен капсуласига киради.

Буни А.Н. Ричардс авваллига бакалар, сунг сут эмизувчи хайвонлар – денгиз чучкачалари ва каламушлар устида микрофизиологик экспериментлар утказиб бевосита исбот этган. Уткир тажрибада хайвоннинг буйрагини очиб, унинг юзарокда ётган ва микроскоп оркали кузатиш мумкин булган бирор капсуласига ингичка микропипетка киритилган. Бу капсуладан бошланувчи каналча суюклик утмайдиган килиб кисиб куйилган. Шу йул билан микропипетка оркали етарли микдорда фильтрат олиб, унинг таркибини текшириш мумкин булган. Натижада коптокча фильтратида, бошкача айтганда, бирламчи сийдикда, анорганик ва органик моддаларнинг микдори уларнинг кон плазмасидаги микдорига тенг эканлиги аникланган.

Хосил булаётган бирламчи сийдикнинг микдори жуда куп булиб, бир суткада 150-180 л гача етади. Буйракларнинг кон билан яхши таъминланиши, коптокча капиллярларининг махсус тузилганлиги ва фильтрацион юзасининг катта эканлиги ва улардаги кон босими юкори эканлиги туфайли фильтрация хажми шундай катта булади. Буни куйидаги маълумотлар билан курсатайлик. Бир суткада буйраклардан 1700 л кон утади ва, шу тарика, коптокча капиллярлари оркали утадиган хар 6-10 л кондан карийб 1 л фильтрат хосил булади. Коптокча капиллярлари деворининг фильтрлайдиган умумий юзаси тахминан 1,5-2 м2 ни ташкил килади, яъни гавданинг умумий юзасига тенг. Коптокча капиллярларидаги кон босими карийб 70 мм Hg. Кон босимининг бундай нисбатан юкори эканига сабаб шуки, буйрак артериялари бевосита корин аортасидан бошланади ва улардан коптокчаларгача булгани йул нисбатан калтадир.

Кон олиб кетувчи артериянинг кон келтирувчи артерияга нисбатан деярли икки хисса торлиги хам коптокча капиллярларидаги кон босимининг нисбатан баланд булишига ва сийдик фильтрациясига ёрдам беради.

Сийдик хосил булишида кон босими микдорининг ахамияти борлиги утган асрнинг урталарида К. Людвиг лабораториясида курсатиб берилган. Бу ерда итдан кон чикариш йули билан кон босими пасайтирилса, киркиб куйилган сийдик йули (уретер) га сукилган канюлядан сийдик кам чикиши ёки сира чикмай куйиши аникланган.

Бирок, коптокчадаги фильтрация кон босимининг микдорига боглик булиш билангина колмай, суюклиги томирларда ушлаб турувчи плазманинг онкотик босимига ва капсула билан каналчаларни тулдирадиган суюкликнинг гидравлик босимига хам боглик. Коптокча капиллярларидаги кон босими фильтровчи кучдир. Кон плазмасининг онкотик босими ва капсуладаги сийдик босими эса фильтрацияга каршилик курсатувчи кучлардир. Шу сабабдан, коптокча капиллярларидаги кон босими карши таъсир этувчи бу икки кучнинг йигиндисидан ортик булгандагина фильтрация руй беради. Кон плазмасининг онкотик босими тахминан 30 мм, капсула ва каналчаларни тулдирадиган фильтрат босими эса карийб 20 мм Hg. Шундай килиб, коптокчада фильтрацияни таъминловчи босим урта хисоб билан 70 мм – (30+20 мм) = 20 мм Hg.

Людвиг тажрибаларида буйрак артерияларидаги кон босими фильтрацион босимни таъминловчи даражада пастга туширилганда сийдик чикмай куйганлигининг сабаби юкорида келтирилган маълумотлардан равшан куриниб турибди.

Буйрак ичидаги босим сунъий ул билан 30-40 мм Hg гача кутарилганда сийдик чикмай куйганини курсатиб берган А.О. Устимович тажрибаларининг натижалари хам тушунарли.

Фильтрат таркибини белгиловчи факторлар:

•Кон плазмасининг таркиби.

•Фильтрловчи мембранани утказувчанлиги.

•Заррачалар улчами.

•Заррачаларнинг электр заряди.

Фильтрат хажмини белгиловчи факторлар:

•Фильтрловчи мембранани утказувчанлиги.

•Фильтрловчи мембранани юзаси.

•Фильтрацион босим.

Каналчалардаги реабсорбция. Сув ва унда эриган бир канча моддалар каналчаларда кайтадан сурилади, яъни реабсорбцияланади.

Каналчалар ингичка узун найчалардир. Уларнинг умумий узунлиги жуда катта булиб, 70-100 км гача етади. Каналчаларнинг турли булимлари турлича эпителий билан копланган. Биринчи тартибдаги бурама каналчаларда эпителий хужайралари цилиндр шаклида. Генле ковузлогининг тушувчи кисми сохасида эпителий хужайралари яссиланади, ковузлокнинг кутарилувчи кисмида эса кубсимон эпителий бор. Иккинчи даражадаги бурама каналчалар хам кубсимон эпителий билан копланган.

Цилиндрик эпителий хужайраларининг каналчалар ичига караган юзаси сертук хошияли булиб, электрон микроскопда текшириш маълумотларига караганда, микроворсинкалардан тузилган. Шу туфайли каналчаларнинг умумий юзаси катта булиб, 40-50 м2 га етади. Ковузлок сохасида хам микроворсинкалар бор.

Каналчалар йигинди юзасининг катта эканлигидан реабсорбция хажми юкори булади. Бир суткада хосил булган 180 литр коптокча фильтратидан факат 1-1,5 литри охирги (дефинитив) сийдик шаклида ажралиб чикади. Суюкликнинг колган кисми ва унда эриган моддаларнинг анчагинаси каналчаларда сурилиб, буйракнинг тукима суюклигига ва конга утади.

А.Н. Ричардс каналчаларга иккита микропипетка сукиб куйган, шу йул билан муайян моддалар эритмасини бурама каналчанинг проксимал кисмига юборган, унинг пастки – дистал кисмидан эса бу ерга окиб келаётган суюкликни олиб, анализ килган. Сийдик каналчалардан утаётганда сув ва ундаги бир катор моддаларнинг кайтадан конга зур бериб сурилиши шу тажрибаларда исбот этилган.

Бир канча моддаларнинг кайтадан сурилиши уларнинг кондаги концентрациясига боглик. Масалан, кон плазмасидан глюкоза концентрацияси 150-180 мг % дан ошмаса, бу модда тула реабсорбцияланади. Плазмадаги глюкоза концентрацияси 150-180 мг % дан ортиб кетса, тула реабсорбцияланмайди ва бир кисми сийдикка утади (гликозурия). Турли моддаларнинг ажралиб чикиш погонаси хакидаги тасаввур шунга асосланган.

Ажралиб чикиш погонаси – модданинг кондаги шундай концентрациясики, бунда модда каналчаларда тула реабсорбциялана олмай, охирги сийдикка ута бошлайди. Погонали моддалар деб аталувчи турли моддаларнинг ажралиб чикиш погонаси турлича. Погонасиз моддалар буйрак каналчаларида реабсорбцияланмайди ва плазмада хатто жуда оз концентрацияда булса хам, сийдик билан чикиб кетаверади. Бундай моддаларга креатинин ва инулин киради. Кондаги концентрацияси нормал булганда тула реабсорбцияланадиган глюкоза погонали моддаларга киради. Кон плазмасининг фильтратга утиб коладиган купчилик аминокислоталари, оксиллари, купчилик витаминлар, шунингдек натрий, калий, кальций, хлор ионлари ва бошка моддаларнинг купчилик кисми каналчаларда тула реабсорбцияланади. Шундай килиб, организмда зарур моддаларнинг хаммаси кайтадан сурилади, яъни реабсорбцияланади.

Модда алмашинувининг организмдан чикариб ташланадиган охирги махсуллари – мочевина, сийдик кислотаси, аммиак – камрок реабсорбцияланади, баъзилари (сульфатлар, креатинин) эса бутунлай реабсорбцияланмай, организмдан сийдик билан чикиб кетади. Реабсорбция жараени пассив ва актив транспорт механизмлари оркали юзага чикади.

Одамда реабсорбция микдорини аниклаш. Бирор модданинг реабсорбцияланадиган микдорини аниклаш учун уни венага юбориб, кондаги хамда сийдикдаги концентрациясини билиш ва ажралиб чиккан сийдик микдорини улчаш мумкин. Шу билан бир вактда коптокчадаги фильтрация микдорини аниклаш учун инулин хам юборилади.

Реабсорбция механизми. Турли моддаларнинг кайта сурилиш (реабсорбция) механизми турлича. Масалан, натрий, глюкоза, аминокислоталар ва бошка баъзи моддалар актив хаёт фаолияти процесслари натижасида сурилади. Сув, шунингдек хлоридлар эса пассив йул билан, яъни диффузия ва осмос конунлари асосида сурилади.

Баъзи моддаларнинг актив утиши буйрагини ажратиб килинган тажрибаларда исбот этилган. Буйракни цианидлар билан захарлаш (натижада буйракдаги оксидланиш процесслари фалажланади), шунингдек буйракни совутиш (бу, буйракда моддалар алмашинувини сусайтиради) реабсорбция процессларини камайтиради ва чикадиган сийдик микдорини жуда ошириб юборади. Буйрак совутилганда кон томирларининг торайиши ва фильтрация камайишига карамай, сийдикнинг куп чикиши диккатга сазовор.

Буйрак каналчалардаги цилиндрик эпителийнинг актив фаолияти туфайли моддалар уларнинг концентрацион градиентига карши йуналишда, яъни моддаларнинг кондаги концентрацияси уларнинг каналча суюклигидаги концентрациясида тенг ёки ортик булганда хам сурилиши мумкин.

А.Г. Гинецинский ва бошкалар курсатиб берганидек кахрабо кислотасининг дегидрогеназа ферменти натрий ионларининг реабсорбциясида мухим роль уйнайди. Натрий ионларини утказадиган барча тукималарда шу фермент мавжуд. Бу фермент активлиги симоб препаратлари билан сундирилганда натрий тузлари сурилмайди.

Каналчалар эпителийси оркали натрий ионларининг актив утиши билан хлор ионлари хам утади. Бунга электростатик узаро таъсир кучлари сабаб булади: мусбат зарядли натрий ионлари манфий зарядли хлор ионларини ва бошка баъзи анионларини эргаштириб кетади.

Каналчаларда сув жуда куп сурилади. Бу процесс пассив йул билан, яъни диффузия ва осмос конунлари асосида руй беради. Бирламчи сийдикдан буйракларининг тукима суюклигига ва конга глюкоза, натрий, калий, кальций ва бошка моддаларнинг сурилиши тукима суюклигининг осмотик босимини оширади ва каналчалардаги сийдикнинг осмотик босимини камайтиради. Каналчалардаги сийдик тукима суюклигига нисбатан гипотоник булиб колади. Осмотик босимлар фарк килганидан, сув бирламчи сийдикдан тукима суюклигига ва конга утади. Бу пассив процесс органик ва анорганик бирикмаларнинг актив утишига параллел равишда боради.

Сув утиши биринчи тартибдаги бурама каналчаларда мавжуд сийдикнинг осмотик босимини тукима суюклиги билан коннинг осмотик босимига бараварлаштиради. Шундай килиб, тузлар куп сурилишига карамай, бурама каналчалардаги сийдик конга изотоник булиб колаверади. Генле ковузлогида махсус механизм – буриб тескари окизадиган система ишлаб турганидан сийдикнинг изотониклиги бузилади.

Генле ковузлогининг функциялари. Буриб тескари окизувчи системанинг ишлаш мохияти шундан иборатки. Генле ковузлогининг икки кисми – тушувчи ва кутарилувчи кисмлари бир-бировига жипс такалиб, бир бутун механизм сифатида ишлайди. Ковузлогининг тушувчи (проксимал) кисмидаги эпителий факат сувни утказади-ю, натрий ионларини утказмайди. Кутарилувчи (дистал) кисмдаги эпителий эса факат натрий ионларини актив реабсорбция кила олади, яъни каналча сийдигидан буйракнинг тукима суюклигига утказа олади, лекин айни вактда сувни каналчалардан тукима суюклигига утказмайди.

Сийдик Генле ковузлогининг тушувчи (проксимал) кисмидан утаётганда сув тукима суюклигига утгани туфайли сийдик аста-секин куюклашади. Тукима суюклигига сув утиши пассив процессдир, бунинг сабаби шуки, ковузлогининг проксимал кисми ёнидаги дистал кисми эпителийси натрий ионларини актив реабсорбция килади, яъни уларни каналчалардан тукима суюклигига (интерстициал суюкликка) утказади; тукима суюклигига утган натрий ионлари бу ерда сув молекулаларини дистал каналчадан эмас, балки проксимал каналчадан тортиб олади.

Сувнинг проксимал каналчадан тукима суюклигига чикиши сабабли бу каналчада сийдик тобора куюкланади ва ковузлок чуккисида купрок концентрланиб колади. Сийдик юкори концентрацияли булиб колгани туфайли ковузлокнинг дистал кисмидаги сийдикдан натрий ионлари тукима суюклигига утади, чунки дистал каналча деворлари сувни утказмайди, лекин натрий ионларини актив реабсорбция килади. Ковузлокнинг дистал каналчасидан натрий ионларининг тукима суюклигига утиши уз навбатида бу суюкликнинг осмотик босимини оширади, бунинг натижасида эса, юкорида курсатилганидек, сув проксимал каналчадан тукима суюклигига чикади. Шундай килиб, проксимал каналчада сувнинг сийдикдан тукима суюклигига утиши туфайли дистал каналчада натрий реабсорбцияланади, натрийнинг реабсорбция эса уз навбатида проксимал каналчадан сувнинг тукима суюклигига чикишига сабаб булади. Бу иккала процесс бирга утади. Натрий сийдикдан тукима суюклигига чикиши сабабли ковузлок чуккисидаги гипертоник сийдик кейинчалик Генле ковузлогининг дистал каналчаси охирида кон плазмасига нисбатан изотоник ва хатто гипотоник булиб колади.

Ковузлокнинг турли ерларида ёнма-ён ётган проксимал ва дистал каналчалардаги сийдикнинг осмотик босими жуда кам фарк килади. Каналча атрофидаги тукима суюклигининг осмотик босими проксимал ва дистал каналчаларнинг шу кисмидаги сийдикнинг осмотик босимига тахминан баравар келади.

Проксимал каналчада сув сурилганидан, сийдикнинг осмотик босими аста-секин ошиб боради, дистал каналчада эса натрий реабсорбцияси туфайли сийдикнинг осмотик босими шунга яраша секин-аста пасаяди. Шундай килиб, проксимал (ёки дистал) каналчанинг кушни икки кисми орасидаги осмотик босимлар фарки унча катта эмас. Ковузлок буйлаб эса босимнинг бу кичик фарклари каналчаларнинг хар бир кисмида кушилиб боради ва ковузлокнинг бошлангич (ёки охирги) кисми билан чуккиси орасида босимнинг жуда катта фаркини (градиентини) вужудга келтиради. Конга нисбатан изотоник булган бир талай сийдик ковузлокнинг бошлангич кисмига йигилишини таъкидлаб утиш зарур. Генле ковузлогида сийдик куплаб сув ва натрий йукотади ва ковузлокдан анча кам сийдик окиб чикади, бу сийдик кон плазмасига нисбатан яна изотоник, хатто гипотоник булади. Шундай килиб, ковузлок куп микдорда сув ва натрий ионларини реабсорбцияловчи концентрацион механизм сифатида ишлайди. Техникада кандай булмасин моддалар концентрациясини катта тафовут килдириш зарур булганда боя тасаввур этилганига ухшаш буриб тескари окизувчи система принципини татбик этишади.

Иккинчи тартибдаги бурама каналчаларда натрий, калий ионлари, сув ва бошка моддалар хамон сурилаверади. Биринчи тартибдаги бурама каналчалар ва Генле ковузлогидаги процессларга карама-карши уларок иккинчи тартибдаги бурама каналчаларда натрий ва калий ионларининг реабсорбцияланадиган микдори (мажбурий реабсорбция). Бу микдор кондаги натрий ва калий ионларининг микдорига боглик булиб, организмда шу ионлар концентрациясини доим бир даражада саклаб турувчи мухим регулятор механизм хисобланади.

Йигувчи найлар функцияси. Буйрак каналчаларидан йигувчи найларга бир талай суюк сийдик келиб, бу ерда концентрланади ва шундай килиб, буйрак жомларига бир кеча-кундузда факат 1-1,5 л сийдик утади. Йигувчи найларга келадиган гипотоник сийдик асосан сув сурилиши туфайли концентрланади.

Йигувчи найларнинг деворлари сувни утказиши мумкин; буйракнинг магиз каватидаги тукима суюклигининг осмотик босими юкори, йигувчи найлар шу каватдан утади, шунга кура сув йигувчи найлар бушлигидан суюкликка утади; сув реабсорбцияси эса шунга боглик.

Каналчаларнинг секретор функцияси. Коптокчалар девори оркали утолмайдиган баъзи коллоид буёклар конга юборилганда улар кайтадан сийдик билан чикиб кетади. Бундай буёкларнинг капсулани тулдириб турган суюкликда булмаслиги, лекин каналчаларда ва каналчалар эпителийсининг протоплазмасида мавжуд эканлиги гистологик текширишларда аникланди. Шунга асосланиб, каналчалар эпителийси реабсорбция килиш билангина колмай, балки секретор функцияни хам утайди, деб хулоса чикарилган.

Каналчалар секрецияси улардаги эпителийнинг актив фаолияти натижасидир, бу эса модда алмашинувининг тез бориши билан боглик.

Сийдикдаги баъзи моддалар синтезланишида буйракларнинг иштироки. Кон билан келадиган модда алмашинув махсулотлари (мочевина, сийдик кислотаси, индикан, уробилин ва б.) ни чикариб юборишдан ташкари, буйракларнинг узи хам сийдикка утувчи баъзи моддаларни хосил килади. Бу моддаларга гиппур кислота ва б. киради.

Буйракларнинг каналчалар эпителийсида аммиак хосил булади, аминокислоталар дезаминланганда ажралиб чикадиган аминогруппалар, асосан глютаминдан ажралиб кетадиган NH2-группаси аммиак хосил килади.

Буйрак венасидаги конда аммиак буйрак артериясидаги конга ва бошка тукималардан кетаётган конга караганда 2-3 баравар купрок эканлиги аммиакнинг буйракда хосил булишини исбот этади.

Буйрак тукимаси ферментларга бой булиб, унда бир канча химиявий процесслар руй беради, булар орасида олтингугуртли ва фосфорли баъзи органик бирикмаларда сульфат ва фосфатлар ажралиб чикишини курсатиш мумкин.

МАВЗУ: ПИЕЛОНЕФРИТ

Пиелонефрит тушунчаси ва уни аниклаш.

Уткир ва сурункали пиелонефрит тушунчаси утган даврда хар-хил муаллифлар томонидан хар-хил контекстларда ишлатилган.

С.П. Феодоров, Б.Н. Хольцовларнинг илмий ишларида пиелонефрит буйрак жоми, кейинчалик юкорига кутарилувчи инфекциянинг кириши натижасида буйрак паренхимасининг кетма-кет инфекцион зарарланиши тушунилади. Унинг «нефропиелитдан» фарки гематоген йул билан купрок инфекцияланганда жараен тескари тарзда давом этади.

А.Я. Пытель ва С.Д. Голигорскийларнинг классик монографиясида «пиелонферит» атама деб носпецифик яллигланиш жараени тушунилади, унда факат буйрак жоми ва косачалар жалб килинмасдан, асосан, буйрак паренхимасининг интерстициал тукимаси зарарланади.

О.А. Тикитинский монографиясида «пиелонефрит»- бу патоген бактериялар, вируслар, микоплазма еки бошка кузгатувчилар томонидан чакирилган булиб, буйрак паренхимаси ва унинг бушликлари устинрок ва тургинрок, паренхиманинг мия кавати ва каналчаларининг яллигланиш касаллиги тушунилади. Морфологик нуктаи-назардан пиелонефрит оралик еки интерстициал нефритдан иборат булиб, зарарланиш учокли ва бир хил булмаслиги билан фарк килади.

«Уткир пиелонефрит» буйрак паренхимаси ва жомининг инфекцияли яллигланиш касаллиги булиб, битта еки иккала буйракни эгаллаши мумкин (Edwin M.Mears).

» Сурункали тусиксиз атрофик пиелонефрит» атамаси куп йиллардан бери ишлатиб келинади. Gibson нинг езишича бу утган даврларда бир неча марта уткир пиелонефритнинг хуружларининг кайталаниши окибатида булиши мумкин.

Сурункали пиелонефрит термини буйрак касалликларини морфологик, рентгенологик ва функционал усуллар билан ташхисланган, чандиклашиб бужмайиб колган буйракни езиш учун ишлатилади, булар инфекция окибатида булиши мумкин, лекин купинча сийдик йуллари инфекцияси билан боглик булмайди.

Буйракнинг бактерияли инфекцияси косачаларни копловчи пустлок каватининг учокли купол чандикланишини чакириши мумкин ва деярлик хама вакт косачаларнинг хар-хил даражадаги деформацияси билан давом этади (Anthony F, Schaeffer M.D., 1987).

ЭПИДЕМИОЛОГИЯСИ

Пиелонефрит кенг таркалган касалликдир. А.Я.Пытел ва Голигорскийнинг (1977) маълумотлари буйича — пиелонефрит энг куп учрайдиган касалликлардан бири булиб, юкори нафас йуллари шиллик каватининг яллигланишидан кейин иккинчи уринни эгаллайди ва шунинг билан бирга буйрак касалликларининг энг куп туридир.

О.А.Тикитинский (1984) маълумотларига караганда хар-хил касалликлар билан урологик беморлар орасида иккинчи еки пиелонефрит ендош касаллик булиб 89,3% аникланади.

Пиелонефрит келиб чикиши учун ахамиятли бактериуриянинг аникланиши мухим ахамиятга эга. Asscher (1980) маълумоти буйича 1600 мактаб болалари орасида бактериурия 1,2% кизларда, 0,33% угил болаларда аникланди. Катта ешдаги ахоли орасида бактериурия 4% соглом аелларда ва факат 0,5% эркакларда аникланди.

E.Kass (1956) маълумоти буйича пиелонефрит хар-хил касалликлар туфайли улган одамларни ериб курилганда 10-20% аникланади, шу билан бирга уларнинг 20-30% тириклик пайтида пиелонефрит аникланмаган.

А.Г.Пугачев маълумоти буйича хар-хил сабабга кура улган болаларни ериб курилганда пиелонефрит 15-25% холларда ташхисланади.

Аеллар организмининг анатомо-физиологик хусусиятлари натижасида пиелонефрит билан эркакларга нисбатан 2-3 марта купрок касалланади.

Н.А.Лопаткин ва А.А.Шабад маълумотларига караганда 15 йил кузатувларда, пиелонефрит билан касалланган аеллар сони 69% дан 83% га ошган.

ЭТИОЛОГИЯСИ

Пиелонефрит этиологиясида асосий омил бактериялар хисобланади. Кузгатувчилар булиши мумкин: грамманфий (E. coli, Proteus vulgaris et mirabilis, Klebsiella, цитробактер, энтеробактер, кук-йиринг таекчалари ва бошка энтеробактериялар), граммусбат (стафилококклар, стрептококклар ва бошка энтерококклар), аэроблар. Облигат анаэроблар жуда кам холларда пиелонефритни чакириши мумкин. Пиелонефритни энг куп кузгатувчи булиб ичак таекчаси (E.coli) хисобланади.

Пиелонефритнинг этиологик омилларидан узига хос бир хусусияти антибактериал дориларнинг кенг ишлатилиши сабабли микроблар ассоциацияси борлигидир. Беморлар сийдигидан бир вактнинг узида икки ва куп турдаги микрооргнизмлар ажралиши мумкин. О.А.Тикитинский маълумотларига караганда бактериялар микрофлорасининг энг куп кушилиб учрашига E.coli ва Staphylococus aureus ни киритиш мумкин.Бошка куп учрайдиган ассоциация E.coli ва протея еки кук-йиринг таекчасидир. Буйрак ва сийдик йуллари яллигланиш касалликлари булган 3600 бемордан 2028 тасидан бактериялар микрофлораси ажралган, шу билан бирга 4,3% холларда микроблар ассоциация ажралган.

ПАТОГЕНЕЗИ

Буйракка инфециянинг кириши асосан юкорига кутарилувчи йул оркали сийдик чикариш каналидан ва пастки сийдик йуллари оркали содир булади.

Аелларда уретранинг калталиги ва ташки чикариш каналига якин жойлашганлиги, периуретрадаги патоген бактерияларнинг жинсий алока пайтида ёки уретрадаги муолажаларда пастки сийдик йулларига осонгина киришига шарт-шароит булади. Кизларда ва аелларда кин олди дахлизида ва кинда инфекция булганда махаллий химояланиш бузилиши натижасида патоген микробларнинг периуретрада колонияланиши ва уретрадан инфекциянинг кириши келиб чикади.

Эркаклар инфкциянинг пастдан юкорига караб киришига камрок дучор булади. Эркакларда уретра узун ва унинг ташки тешиги орка чикарув тешигига якин жойлашмаган. Бундан ташкари простата бези суюклигининг таркибидаги рух моддаси бактерицид таъсирига эга, у эса бактериянинг уретрага кириши учун химоя вазифасини бажаради.

Патоген бактериялар уретрадан ковукка киргандан кейин улар сийиш самародорлигига ва детрузорнинг координациясига таъсир кила бошлайди.

Ковукдаги инфекциянинг пастдан юкорига караб буйракка кириши учун ковук-сийдик найи-жом рефлюкслари булиши мойиллик яратади.

Ковук-сийдик найи-жом (КСНЖ) рефлюкси аелларда 3,5 марта купрок учрайди, унинг ривожланиш сабаби купинча уткир ва сурункали циститлар булади. Кизларда КСНЖ рефлюкси купинча физиологик жараен хисобланади.

Охирги йилларда бактерияларнинг уротелий хужайраларига адгезия (епишиш) феноменига багишланган маълумотлар пайдо булди. Ичак таекчаси ва протейларда фимбриялари мавжуд, улар ердамида уротелийга епишиб характлана бошлайди.

А.В.Люльконинг таъкидлашича бактерияларнинг адгезив хусусиятлари уларнинг мустахкамланиши, колонияланиши ва эндотоксинларни ишлаб чикариш учун, яъни буйракларда ва сийдик йулларида яллигланиш жараени ривожланиши учун шарт-шароит хозирлайди.

R.Maskell маълумотларига кура энг юкори адгезивлик уткир пиелонефритда, камрок-уткир циститда ва яна хам камрок — симптомсиз бактериурияда аникланган, яъни бактерияларнинг адгезивлиги маълум даражада уларнинг вирулентлигини характерлайди.

Уродинамиканинг бузилишига сабаб булувчи яна битта асосий омиллардан бири сийдик рефлюксидир. Рефлюкслар булиши мумкин:ковик-сийдик найи-жом рефлюкси ва жом-буйрак ичи рефлюксидир. Ковик-сийдик найи-жом рефлюкси асосан болалар патологияси хисобланади. Унинг асосида купинча уретра-тригонал нерв-мушак сегментининг антирефлюкс механизмининг бузилиши етади (бирламчи рефлюкслар). Иккиламчи рефлюкслар коидага биноан инфравезикал обструкция сабабли ковук ичидаги босим ошганда ривожланади. Жом-буйрак рефлюкслари:пиело-форникал, пиелотубуляр ва пиеловеноз рефлюкслар куриншида булиши мумкин. Жом-буйрак (пиелоренал) рефлюкслари факатгина пиелонефрит ривожланишига олиб келувчи патогенетик омилигина булиб колмай, купинча унинг окибатида хал булиши мумкин. Бундай холда пиело-ренал рефлюкс асосида педункулит етади, бу эса лимфовеноз стази кейинчалик форникал томирлар шикастланиши келиб чикишига сабаб булади.

Бактерияларнинг буйракка гематоген йул билан тушиши сурункали тонзиллит, параназал синуслар, сурункали яллигланиш, тиш кариеси, сурункали пневмония, сурункали холецистит, терининг йирингли касалликлари, остеомиелит ва бошкаларда кузатилади. Аеллар пастки сийдик йуллари анатомо-физиологик тузулишининг хусусиятлари билан биргаликда, жинсий аъзоларидаги яллигланиш жараенлари асосий инфекция манбалари булиб, уларда пиелонефрит куп учрашининг асосий сабаби хисобланади.

Буйракнинг уриноген манбадан гемотоген йул билан инфекцияланишини тасдикловчи куплаб экспериментал ишлар килинган. М.Н.Москалев (1913) ковукка бактерияларни киритиб, яллигланиш жараенини ковук олди ёг клетчаткага, регионал лимфа тугунларга таркалишини, шундан сунг гематоген йул билан буйракка таркалишини курсатиб берди.

Буйракнинг бевосита лимфоген йул билан инфекцияланиши эхтимолини куп муаллимлар томонидан инкор килинган, аммо лимфоген тизим пиелонефрит патогенезида маълум даражада ахамиятга эга. Кузгатувчилар регионал лимфоген тугунлардан конга тушиб буйракга гематоген йул билан тушиши мумкин. Обструктив сероз пиелонефритда лимфатик тизимнинг ахамияти янада ошади, чунки педункулит натижасида буйрак венаси кисилиб колиши мумкин ва йирингли жараеннинг патогенезида асосий роль лимфатик тизимга утади. Пиелолимфатик рефлюкс йул билан патоген бактериялар лимфа тизмидан конга тушади ва иккиламчи равишда буйрак пустлок каватини инфекциялайди.

Бирок, патоген бактерияларнинг буйракка тушишининг узи хамма вакт хам унда яллигланиш жараени ривожланишига олиб келмайди.

Хамма инфекцион-яллигланиш жараенларининг асосида етувчи пиелонефрит ривожланишида организмнинг иммунореактив курсаткичлариинг пасайиши билан биргаликда, бир канча патогенетик омиллар хам ахамиятга эга. Буларнинг асосийлари уро- ва гемодинамика бузилиши, лимфа окимининг бузилиши хисобланади. Амалиетда пиелонефритнинг деярли хамма экспериментал намуналари еки сийдик найини боглаш, еки доимий, еки даврий равишда уретрани сикиб, кейинчалик конга еки ковукга патоген бактериялар юборилиб яратилган. Урологик касаллиги еки сийдик окими бузилиши булган тугма нуксонлар борлигидан ривожланган 2 ламчи пиелонефрит 90% дан куп эркакларда ва 60% атрофидаги аелларда учрайди. Пиелонефрит патогенезида бактериялар вирулентлиги ва микробларнинг колония хосил килувчи сони хам ахмиятга эга. Пиелонефрит кузгатувчилари орасида ичак тайекчаси, протей ва кук-йиринг тайекча вирулент хисобланади.

Юкорида айтиб утилганидек, ичак тайекчаси ва протей фимбрияларга эга. Улар фимбриялари билан уротелийга епишади ва сийдик йуллари девори буйлаб юкорига силжиш кобилиятига эга булади.

Пиелонефрит булган беморларнинг 3-18% ида кук-йиринг тайекча экмадан ажратилади ва урологияда госпитализмга асосий сабаб булади. Кук-йиринг тайекчаси юкори патогенликка ва антибактериал дориларга юкори резистентлиги билан ажралиб туради.

Микробларнинг 1мл сийдикдаги микдори хам сийдик йулари инфекцияси ва пиелонефрит ривожланишида ахамиятга эга. Микроблар сони рандомизланган 1мл сийдикда 100 000 еки ундан куп булиши 80% эхтимоллик билан инфекциянинг исботи хисобланади.

ПАТОЛОГИК АНАТОМИЯСИ

Пиелонефрит морфологик жихатдан интерстициал нефрит хисобланади. У учоклилик ва полиморфлиги билан фаркланади. Буйракнинг гематоген инфицирланиши фонида ривожланган уткир сероз пиелонефритда аввало пустлок кавати зарарланади, унда лейкоцит, плазмоцит ва куп ядроли хужайралардан иборат булган куплаб инфильтратлар пайдо булади. Макроскопик жихатдан буйрак каттталашган, юзаси нотекис, тук пущти рангда булади. Фиброз капсула инфильтрацияланган яккол ривожланган нефрит булади. Пустлок каватдаги инфильтратлар, одатда, периваскуляр, нефрон каналчалари якинида жойлашади. Йирингли пиелонефритнинг 2 варианти булиши мумкин. Биринчи холда- бу типик апостематоз нефрит еки буйрак карбункули, йирингли — некротик, деструктив жараенлар булиб, гистологик жихатдан парагломеруляр жойлашган, чегараланган лейкоцитар инфильтрат ва йирингчалар булади. Магиз каватда — хужайралар инфильтрацияланган ва яккол ифодаланган веноз димланиш кузатилади.

Агар уткир пиелонефрит сийдик йуллари обструкцияси фонида ривожланса, йирингли яллигланиш пустлок каватда булмаслиги мумкин, лекин паренхиманинг иккала кавати хам димланган ва щищган булади. Гистологик жихатдан интерстициал йирингли нефритнинг бундай куриниши эгри-бугри ва тугри буйрак каналчалари эпителийсининг зарарланиши дистрофия куринишида, баъзи учокларда некробиоз куринишида намоен булади.

Морфологик жихатдан сурункали пиелонефрит буйракнинг магиз каватининг оралик моддасида фиброз тукиманинг усиши, буйрак каналчалари эпителийсининг дистрофияси ва яна буйрак атрофи ег тукимаси фиброз трансформацияланиши ва пединкулит куриниши билан харктерланади.

Макроскпик жихатдан буйрак юзасида фиброз капсулани тортилиши, пустлок каватида чандиклар, пиелонефрит хуружлари утказганлигининг излари борлиги билан аникланади.

КЛАССИФИКАЦИЯСИ

Бугунги кунда, МДХ да ва бизнинг республикамиз мутахассислари Н.А.Лопаткин ва Е.Н.Родоман томонидан 1974 йилда тавсия этилган таснифга риоя килишади. Бу таснифга биноан, пиелонефрит бир еки икки томонламага булинади ва хар бири бирламчи еки иккиламчи, уткир ва сурункали булиши мумкин. Уткир пиелонефрит серозли ва йирингли (апостематозли нефрит, абсцесс ва карбункул) еки некротик папиллит холатида булиши мумкин. Сурункали пиелонефрит эса яллигланиш жараенига караб: актив, латент ва ремиссия холатига ажратилади. Сурункали пиелонефритнинг натижаси — бу буйрак куриши еки пионефрозидир. Лекин, О.Л.Тикитинский фикрига кура, куйидаги тасниф узининг соддалиги ва кулайлигидан ташкари, касалликнинг бошка турларини уз ичига ололмаган.

КЛИНИК СИМПТОМЛАРИ

Уткир пиелонефрит куйдаги симптомлар билан кечади: тусатдан бошланадиган калтираш ва совуккотиш, тана хароратининг юкори кутарилиши, бел сохасида доимий огрик (бир еки икки еклама), гохида дизурия холати кузатилади: тез-тез сийиш, никтурия ва сийганда ачишиш. Умумий симптомлардан: холсизланиш, камкувватлик, кунгил айнаш, кайт килиш, бош огриги ва бошкалар кузатилиши мумкин.

Уткир сероз пиелонефритда симптомлар кучсизрок ифодаланган булади. Агарда буйракдаги сероз яллигланиш йирингли яллигланишга утса, беморнинг умумий ахволи огирлашади, симптомлар яккол намоен булади ва кучли интоксикация белгилари кушилади.

ТАШХИС КУЙИШ

Уткир пиелонефритни ташхислаш беморнинг шикоятига, анамнезига ва объектив текшириш натижаларига караб куйилади. Физикал текширганда: зарарланган томонда костовертебрал бурчакда мушаклар таранглашиши ва огрик аникланади.

ЛАБОРАТОР МАЪЛУМОТЛАР

Кон тахлил килинганда лейкоцитоз (полиморф ядроли нейтрофиллар), ЭЧТ ошганлиги аникланади. Макроскопик курилганда пиурия хисобига сийдик хиралашган булади. Микроскопик эса лейкоцитурия, бактериурия ва оз микдорда протеинурия кузатилади. Купинча, макро- ва микрогематурия 2аникланади. Пиелонефрит фаоллигини бахолашда сийдикда Штернгеймер-Мальбин хужайралари еки актив лейкоцитлар аникланишига куп ахамият берилади.

Уткир пиелонефритнинг бошлангич белгиси бу бактериурия (100 000 еки ундан куп КХБ/мл) булиб, уни бактериологик экиш ва устириш билан аникланади. Бунда касалликни кузгатувчи микроорганизм турини, унинг колония хосил килиш бирлигини ва антибактериал дориларга сезувчанлиги аникланади.

Уткир пиелонеритга ташхис куйишда инвазив булмаган текшириш усуллари кулланилади: УТТ, экскретор урография, радиологик текширишлар ва бошкалар.

Ультратовуш усули билан буйракнинг улчамлари, коса-жом системасининг кенгайиши, буйрак паренхимаси калинлиги ва ундаги шишнинг даражаси, тошларнинг бор-йуклиги, нафас олишда буйрак экскурсиясининг чегараланиши ва бошкалар аникланади.

Обзор (умумий) рентгенография еки корин сохасини рентгеноскопиясида буйрак чегараларининг унинг шиши хисобига куринмаслиги ва бел мушаклар (m.psoas) чегараларининг паранефрал ег тукимасининг инфильтрацияси хисобига ноаниклигини куриш мумкин.

Экскретор урография уткир пиелонефритда, одатда, буйракнинг ажратиб чикарув фаолиятини оз микдорда бузилишини, унинг улчамлари катталашганини, коса-жом системаси контурини ноаниклиги ва бошкаларни аниклайди.

Куп йиллардан бери ССВ кошидаги Республика Урология илмий марказида пиелонефритни топик ташхислаш учун буйрак паренхимаси ва косача-жом системасидан ингичка нина аспирацияли биопсия (ИИАБ) ердамида олинган аспиратни цитологик текширишларига асосланган янги усул ишлаб чикилган ва ишлатилади.

Бунда сероз яллигланиш стадиясида еки яллигланиш жараени купрок буйрак жомида булса — пиелит ,аспиратда лимфоцитлар сони ошганлиги ва нейтрофиллар камайиши, каналчалар хужайраларини кам микдорда зарарланганлиги аникланади.

Йирингли яллигланишда эса, аксинча нейтрофиллар сони ва макрофаглар сонини купайиши, лимфоцитларни камайиши, каналчалар хужайраларини ишончли куп микдорда зарарланиши, уларда чукур деструктив узгаришлар кузатилади.

Бу усулнинг яна бир устунлик тарафи шундаки, буйрак паренхимаси ва жомининг сийдигидан олинган аспиратни бактериологик текшириш натижасида — пиелонефритни чакирувчи хакикий микроорганизмлар турини аниклашга имкон беради. Бу эса уз вактида тугри антибактериал терапияни олиб боришга хизмат килади.

ДАВОЛАШ

Бугунги кунда замонавий эндоурологик операция усулларининг ривожланиши ва амалиетга кенг кириб келиши уткир пиелонефритни даволаш усулини кайта куришга ва такомиллаштиришга имкон берди.

Агар бирламчи еки обструктив булмаган пиелонефрит булса, уни муваффакиятли даволашни асосий мазмунида сийдикни бактериологик текшириш, аникланган микрофлорани антибактериал дориларга сезувчанлигига асосланган терапия турса, сийдик йулида обструкция булиб, сийдик димланиши билан бирга булса, бунда пиелонефритни самарали дволашнинг асосида сийдикни адекват дренажлаш туради.

Замонавий эндоурологик усулларнинг кириб келиши шикастлантирувчи сийдик найини катетерлаш еки стентлашлардан воз кечиб, бошка замонавий усулларни ишлатишга имкон берди. Юкори сийдик йулида тусик (блок) булганида биринчи боскичда беморга тери оркали (перкутан) нефростомияни килиш максадга мувофик, кейинчалик хосил булган окма оркали эндоурологик операциялар килинади.

Сийдик йулларини адекват дренажламаслик еки нотугри — норационал антибактерал терапияни буюриш пиелонефритнинг йирингли асоратларини келиб чикишига ва хавли булган уросептик еки бактериал шок холатларига олиб келиши мумкин, бундай холларда эса беморга очик — традицион операцияларни куллашга тугри келади. Коидага биноан, бу холда аъзони саклаб колувчи операциялар кулланилади. Агарда буйракнинг пустлок каватида йирингчалар булса, уларнинг энг катталарини очиш керак ва буйракни декапсуляция килиш керак. Операция нефростомия куйиш билан якунланади. Агар карбункул буйрак кутбларидан бирида жойлашган булса, бу холда буйракни резекция килиш мумкин.

Апостематоз нефрит ва карбункулда катъий курсатмалар булгандагина (буйракнинг жуда огир, йирингли зарарланиши булса — диффуз апостематозли нефрит, куплаб майда карбункуллар еки катта карбункул) нефрэктомия килинади, аммо бунинг учун иккинчи буйракнинг фаолияти коникарли булиши керак.

АСОРАТЛАРИ

Уткир пиелонефрит булган беморлар уз вактида аникланиб, адекват даво чоралари олиб борилса, улар согаядилар ва касаллик асоратлари кузатилмайди.

Агар уткир пиелонефрит обструктив уропатия фонида ривожланса, уни даволаш мураккаб булади, купинча, сурункали пиелонефритга утади ва турли асоратларга олиб келиши мумкин.

Уткир пиелонефрит жиддий асоратлари булиб унинг йирингли турлари (абсцесс, буйрак карбункули), сепсис ва бактериал шок хисобланади.

Болалар ва усмирларда буйрак тараккиети охирига етмаган булади, шу сабабли улардаги уткир пиелонефрит, купинча, буйрак фаолиятининг доимий бузилиши ва чандикланиши билан асоратланади (айникса, буйракнинг йулдош касаллиги ва бошка урологик касалликлар булса).

ПРОФИЛАКТИКАСИ

Сийдик йуллари инфекцияси бор булган болалар ва усмирларнинг хаммасида уткир пиелонефрит ривожланишини олдини олиш учун уларни яхшилаб текшириш ва даволаш лозим. Тулик урологик текшириш сийдик йуллри инфекциясининг асоратланишини пайдо булишига мойиллик тугдирувчи буйракнинг йулдош касалликларини аниклашга ва даволашга имкон беради. Инфекция ривожланишига мойиллиги бор болалар катъий кузатув остида булишлари лозим ва купинча уларни узок муддат профилактика максадида антибактериал дорилар билан даволашга тугри келади.

Катта ешдагиларда хам уткир пиелонефритга олиб келиши мумкин булган хамма омиллар аникланиши ва даволаниши лозим. Персистенцияланган инфекция еки реинфекцияга мойил беморларда хам профилактик антибактериал даволаш утказиш талаб килинади.

МАВЗУ: СИЙДИК-ТОШ КАСАЛЛИГИ

Сийдик тош касаллиги (Urolitiasis) – полиэтиологик касаллик булиб, асосан хар хил хавфли омилларнинг кушилиб таъсир килишидан келиб чикади.

Бу касаллик буйрак каналчаларида, касачаларида ёки жомида тош хосил булиши билан характерланади. Тошлар сийдик таркибига кирувчи тузлардан ташкил топади ва сийдик йулларининг юкори кисмида жойлашади.

Эпидемиологияси.

Сийдик тош касаллиги дунёдаги хамма мамлакатлар ахолиси орасида учрайдиган касаллик булиб, лекин унинг таркалиши бир хил эмас. Бу касаллик Жанубий ва Марказий Осиёда, Шимолий Африкада. Австралияда, Бразилия, Уругвай, Эквадор ва Аргентинада кенг таркалган. Бутун дунёда бу касалликнинг учраши 1-3% (Horn ва муаллифдошлар, 1987) ташкил этади. Англияда 3,8%, Германияда –5%, Испанияда 3%, Японияда –2% ташкил этади.

Урта Осиё Республикаларида хам бу касаллик кенг таркалган. Туркманистонда 100 минг ахолига –23,6% (Н.И.Тарасов, 1978), Киргизистонда –48% (М.Т.Тиналиев, 1983) ташкил этади.

Узбекистонда СТК таркалиши (Д.Л.Арустамов ва муаллифдош, 1985й) поликлиникага мурожаат килган беморлар орасида 22,7% ташкил этади.

1992 йилдан Узбекистонда бу касалликнинг таркалиши Республика Урология Илмий маркази ходимлари томанидан кенг микёсида ва чукур урганилиб келинмокда.

Коракалпогистонда СТК таркалиши текширилган ахоли орасида 5,7%, ва 11% туз кристаллари буйрак ва сийдикда аникланди. Сирдарё вилоятида 5,2%, Тошкент вилоятида 1,8% ташкил этади.Узбекистон шароитида ташки мухитнинг хавфли омилларга иклим, тупрок ва ичимлик сувининг сифати, экологиянинг ёмонлашиши, асосан Орол денгизи атрофида, ва ахолининг баъзи бир ижтимоий-маиший хусусиятлари киради.

Этиологияси ва патогенези.

Тош хосил булишининг формал (шакли) ва каузал (сабабли) турлари фарк килинади.

Тош хосил булишининг формал тури — шу жараёнга имкон яратувчи тош хосил булишининг физик-кимёвий аспектлари ва шароитлари билан тушунтирилади.

Тош хосил булишининг каузал (сабабли) тури — шу жараённи чакирувчи этиологик омилларига боглик деб каралади.

Адабиётларда тош хосил булишига имкон яратувчи хар хил омиллар ёзилган. Шу билан бирга, буйракда тош хосил булиши шу омилардан бирортасининг таъсиридан келиб чикиши мумкин. Булардан ташкари, беморга бирорта аник этиологик омил ёки бир нечта сабаб тош хосил булишига олиб келиши мумкин.

Тош хосил булишини тушунтирувчи хар хил назариялар мавжуд. Улардан асосийлари кристаллизацияланувчи ва матрица (тошнинг органик негизи) назарияларидир.

Кристаллизацияланувчи назария тош хосил булиши жараёнини сийдик органик субстанциясининг беъвосита иштирокисиз тошнинг узагини ташкил килувчи сийдикдаги тузларнинг чукишидан хосил булади деб тушунтиради.

Бу назарияга биноан, тош хосил булиши учун сийдикдаги коллоид ва кристаллоидларнинг нисбати узгариши керак, бунинг натижасидаги куюлтирилиш унинг чукма холатга тушишига, кейинчалик кристаллизацияланган марказ атрофида аномал кристаллар пайдо булишига олиб келади.

Буларга коллоидлар химоя ролининг пасайиши хам имкон яратади. Коллоидлар химоя роли соглом одамда сийдикдаги кристалларни эриган холатда ушлаб туради.

Матрица назариясига биноан тош хосил булишда дастлаб оксилдан ташкил топган узак мавжуд, бунга иккиламчи туз кристаллари чикади.

Шу парсани кайд этиш мумкинки, тош хосил булишининг физик-кимё жараёни анча мураккаб, лекин улар шунчаки карама-карши булмасдан, бир-бирини тулдиради.

Тош хосил булишида имкон яратувчи жараённинг каузал генезида купгина ташки ва ички омиллар фарк килинади.

Ташки хавфли омиллар орасида гиподинамияга, стрессга, овкат ва ичимлик сувининг таркиби ва сифатига, курук ва иссик иклимга, мехнат шароити ва хусусияти ва бошкаларга маълум ахамият ажратилади.

Ички омилларга тааллуклари — сийдик инфекциясига ахамият берилади, витаминлар ва электролитлар балансининг бузилиши, гормон (гиперпаратиреоидизм) ва моддалар алмашинуви бузилиши, сийдик пассажининг бузилиши ва бошкалар.

Кейинги йилларда минерал олмашинуви холатига катта ахамият берилмокда. Бундан ташкари, беморда минерал алмошинуви бузилишининг хусусияти, коидага биноан ундан олинган тошнинг минерал таркибига тугри келиши аникланган.

Хозирги пайтда тош хосил булишининг куйидаги хиллари фарк килинади ва бунинг асосида буморларни дифференцияланган даволаш принципи ва рецидив тошлар хосил булишининг профилактикаси ишлаб чикилган.

Буйрак тошлари булган беморларнинг энг купини оксалатли тошлар ташкил этади. Бунда тошлар шовил кислотасининг кальций тузлари — вевеллит (кальций оксалат моногидрати) ва ведделит (кальций оксалат дигидрат)дан ташкил топган.

Оксалат тошлари 49-54% СТК булган беморларда кузатилади (И.С.Колпаков, 1965; Tshipeta ва муаллифдош,1983).

Оксалатли тош хосил булишининг патогенезида шовил кислотаси алмашинувининг бузилишига асосий ахамият берилмокда (Rose, 1985)

Бирламчи ва иккиламчи гипероксалатурия фарк килинади. Бирламчи-тугма, иккиламчи — хар хил сабаблардан келиб чикади (юкори дозадаги аскарбин кислотасини кабул килиш, антифриз билан захарланиш подагра, панкреатит, холецистит, ичак фаолиятининг бузилиши ва бошкалар). Купинча гипероксалатурия экзоген алиментар хусусиятга эга. Оксалат куйдаги махсулотларда: ровоч, исмалок, чой, кахва, шоколад ва бошкаларда купрок булади.

Оксалатли тош хосил булишининг формал генезида кальцийга хам мухим ахамият берилади. Баъзи бир муаллифларнинг фикрига караганда бунда гипероксалатурияга караганда гиперкальцияурия мухим ахамиятга эга.

Бу жараёнда сийдикнинг РН мухити маълум ахамиятга эга. Knispel ва муаллифдош (1988) фикрига караганда оксалат тузларининг кристалл холатга утиш хавфи сийдикнинг РН мухити 4,55-5,3 булганда юзага келади. Сийдикнинг РН мухити 6,0 ва ундан юкори булганда оксалат тузиининг кристалл холатга утиши бирданига секинлашади.

Фосфат тошлари.

Фосфат тошларининг хосил булишида фосфор-кальций алмашинувининг бузилиши асосий роль уйнайди, булар калконсимон–олди бези ва Д-гурух витамини фаолияти билан бошкарилади. Кальций ва фосфор организмга овкат махсулотлари билан киради ва асосан суяк тукимасида фосфор-кальций бирикмалари — апатитлар куринишида тупланади.

Фосфат тошларининг минерал таркиби-гидроксилапатит, брушит, витлокит, ваплерит, ньюберитдан иборат булади.

Бундай тошларнинг пайдо булишида сийдик билан кальцийнинг экскрециясига катта ахамият берилади. Кальций алмашинувини бошкаришда (ичаклардан сурилиши, буйрак каналчаларида реабсорбцияси ва суяк тукимасида сурилиши) паратгормон, кальцитонин ва витамин Д3 билан амалга оширилади. Бу жараёнлар бошкарилишининг бузилиши гиперкальциемияга, гиперкальциурияга олиб келади. Булар билан тугридан-тугри ноорганик фосфор алмашинуви ҳам боғлиқ, гиперфосфатурия кўринишида намоён булиб, унинг узи фосфат тошларининг пайдо булишида асосий шароитлардан бирини яратади. Бундай тошлар пайдо булишининг каузал генезида гиперпаратиреоидизм, организмга кальцийнинг куп кириши ва фосфатлар-етишмаслиги, гипо- ёки гипервитаминоз Д, буйрак каналчалари ацедози (Лайтвуд-Батлер-Олбрайт синдроми), саркаидоз, гипокинезия (узоқ иммобилизация), сутли овқат ва бошқалар ахамиятга эга.

Апатитлар кристаллари пайдо булиши учун сийдикининг оптимал РН мухити – 6,6-7,8, брушитда –5,6-6,6 (Dosch, 1987).

Фосфат тошларининг пайдо булиши намунаси 2-нчи расмда кўрсатилган.

Цистин тошлари.

Цистин тошлари СТК бўлган беморларнинг 0,4-3%-да аникланади (Brundig P. ва муаллифдош,1981). Цистин тошини хосил булиши патогенезининг асосида йўғон нчак шиллиқ қавати ва буйрак каналчалари эпителиясида цистин ва бошқа аминокислоталар (лизин, аргинин ва орнитин) транспортининг генетик камчилиги ташкил этиб, каналчалар фильтрланган ва ишлаб чиқилган цистинни реабсорбция килиш кабилиятсизлигидан иборат бўлади (Bottone E. ва муаллифдошлар, 1973), бу гиперцистинурия билан кузатилади. Сийдик билан меъёрда 10 дан 100 ммоль/л цистин ажратилади.

Гиперцистинурияда цистин ажралиши 200-600дан 1400-4200 ммоль/л гача етади (Wickhat J, 1979).

Инфекцияланган тошлар.

Бундай тошлар пайдо бўлишида юқори сийдик йўллари инфекциясига маълум ахамият берилади. Пиелонефрит бир томондан тош хосил бўлишига имконият яратади, бошқа томондан — СТК-нинг клиник кечиши асоратланади.

Инфекция туфайли хосил булган тошларнинг патогенезидаги муаммолар охирги 10 йилларда кўп томондан экспериментларда (Wichel ва муаллифдош, 1987) ва клиник текширишлар билан хал килинган. Буйракда инфекция туфайли тошлар хосил бўлишида уреаза ферменти ишлаб чиқарувчи бактерияларнинг ишончли роли тасдикланган. Уреаза ферменти таъсирида сийдикдаги мочевина аммиакга ва карбонат ангидридга парчаланади. Бундан кейиниги гидролизда аммиак аммонийга айланади, у эса сийдикни ишқорлантиради. Бундан ташкари аммоний уротелияни қопловчи мукополисахаридларнинг ҳимоя қаватини шикастлантиради, бу ўз навбатида бактерияларнинг бемалол буйрак жоми ва касачалари деворига киришига имконият яратади (Klippel, 1984; Sigel ва муаллифдошлар, 1986). Бу жараённинг ўзи мукополисахаридлар ва мукопротеинларнинг кўпайишига олиб келади, бу тошнинг матрицасини ташкил этади.

Шундай килиб, сийдикнинг ишқорланиши ундаги аммоний ва карбонатнинг кўпайишига струвитларнинг (ёки карбонат апатитнинг — инфекция туфайли хосил бўлган тошларининг асосий минералларини ташкил қилувчи) кристалланишига имконият яратади.

Бу уларнинг минерал таркиби ва тошларинг марказий қисмидан ўсиб чиққан бактериялар текширилганда тасдиқланган, бу эса бундай тош хосил бўлишининг хили бирламчи — инфекцияланган генезлигини тасдиқловчи абсолют белгиси хисобланади.

Беморлардан олинган сийдик тошларининг таркибини ўрганиш натижаси кўрсатдики, мономинерал тошлар билан бирга полиминерал ёки аралаш тошлар хосил бўлади. Бундай тошлар хар хил сифатли ва сонли 2-3 дан ва ундан кўп минералларни ўз ичига олади.

Аралаш тошларнинг формал ва каузал генези мономинералларга қараганда анча мураккаб ва уларнинг қўшилмасига мувофиқ бўлади.

Адабиётлар ва бизнинг 1130 беморни текшириш ва деволаш натижаларига асосланиб клиник кузатувлар, тошларнинг минерал таркибини ва тош хосил булиши патогенезининг хусусиятини эътиборга олувчи СТК–нинг классификацияси (таснифини) қуйидаги тартибда тақдим этилади.

Сийдик-тош касаллигининг тош хосил бўлиши хилига ва улар сонининг узаро муносабати боғлиқлигига караб классификацияланади.

Шундай қилиб, хар бир беморда тош хосил бўлишининг у ёки бу хилини аниқлаб, уни даволашга, кейинчалик рецидив тошлар профилактикасига дифференциал ёндашишга имконият яратилади.

Клиник симптомлари.

СТК клиникаси жихатидан учта симптомлар билан намаён бўлади: оғриқ — «буйрак санчиги », сийдикда қон (гематурия) ва тошларинг чиқиши (калькурия).

Булардан ташқари яна кузатилиши мумкин: пиурия, олигурия ва анурия. Бу симптомлар хамма дарсликларда, монография ва кулланмаларда ёзилган ва буларга тухталиш максадга мувофик эмас. Шунинг билан бирга инфекциянинг (бирламчи ёки иккиламчи инфекцияланиш) борлиги врачнинг эътиборини жалб килиши керак. Куп йиллик, кузатувлар курсатдики, антибиотикларнинг кенг кўламда ишлатилиши бактерияларнинг патогенлиги ва морфологиясини анча даражада ўзгартирди. Бу кўпроқ касалхона ичидаги инфекцияга тааллукли. Агар 60-йилларда купрок ичак таёкчаси аникланган булса, кейинги ўн йилларда протея, хозирги пайтда эса – кўк йиринг таёқчасидир, бу билан курашиш жуда хам оғир. Инфекция туфайли хосил бўлган тошлар клиникаси жихатидан жуда оғир кечади ва бундан беморларни даволаш узоқ муддатни ва моддий харж қилишни талаб қилади. Бундай беморларда қайтадан тош хосил бўлиш жуда хам юкори даражасида ошади ва реабилитацияси узок муддатга чузилади, ногиронлик хавфи ошади.

Ташхислаш.

СТК ташхислаш беморнинг шикоятлари ва анамнезига асосланиб қўйилади, биринчи галда буйрак санчиғининг хуружига, тошларнинг сийдик билан чиқиб туришига ва айникса буйрак санчиғидан кейин бўладиган гематурияга диққат жалб қилинади.

Охирги йилларда СТК бўлган беморларни текшириш усулларига ёндошишда баъзи бир инвазив текширишлар: хромоцистоскопия, сийдик найини катетерлаш, ретроград уретеропиелография ва бошқалардан воз кечиш каби мухим ўзгаришлар рўй берди.

Хозир буйраклар, ва сийдик йулларини ультратовуш сканерлаш (УТС)га купрок ахамият берилмокда бу эса баъзи бир рентгенологик текширишлар олдида узининг хавфсизлиги ва юкори маълумот бериш кучи билан албатта устинлиги бор.

Экскретор урография бутунлайига ўз ўрнини экскретор уретелескопияга бушатиб берди, у фақатгина буйракнинг морфологик ва функционал ўзгаришларини аниқламасдан, юкори сийдик йулларининг урадинамикаси холатини аниклашга имкон берди.

Бу иккала текшириш усулларини ишлатиб юкори аниклик билан касалликни ташхислаш ва даволаш тактикасини аниклашга имконият яратилди.

Касалликни ташхисида минерал алмашинувини урганишга ва бактериологик текширувларга, тош олингандан кейин эса унинг минерал таркибига катта урин ажратилади.

Бошка (эски) текшириш усуллари халигача ўз ахамиятини йўқотмаган, лекин улар жуда зарур бўлгандагина ишлатилади.

СТКнинг (айникса буйрак санчиғи булганда) дифференциал ташхиси қорин бўшлиғидаги ўткир касалликлари (ўткир аппендицит, ўткир холецистит, ошқозон ва 12 бормоқли ичакнинг тешилган яра касаллиги, ичакнинг ўткир ўтмай қолиши, ўткир панкреатит, бачадондан ташқарида хомиладорлик ва бошқалар) билан ўтказилиши керак.

Даволаш.

СТК булган беморларни даволаш усуллари хар хил. Уларни танлаш купинча тошнинг ўлчамига ва жойлашишига, буйракдаги ва юкори сийдик йулларидаги функционал ва анатомик ўзгаришларга, уродинамика холатига, инфекциянинг борлигига, тошнинг таркибига ва бошка хусусиятларига унинг натижаларига ундай ёки бундай кучли таъсир курсатувчиларга боғлиқ бўлади.

Хозирги вактда СТК булган беморларни даволаш бир канча тадбирларни уз ичига олади, иккита кушилувчидан ташкил топган — бир томондан беморни тошдан халос килиш, иккинчиси унинг патогенезига таъсир килиш, рецидив тош хосил булишининг олдини олиш максадида уни коррекция килиш.

Хозирги кунда буйрак ва сийдик найидаги тошларни олиш учун очик усулдаги операциялар ( пиелолитотомия, нефролитотомия, буйрак резекцияси, уретеролитотомия) билан бир каторда эндоскопик операциялар (нефро-ва уретеролитоэкстракция, литотрипсия) хам ишлаб чикилган ва кулланилади. Урологиянинг энг катта илмий-техникавий ютиги тошларни ташки тулкин ёрдамида майдалаш (дистанцияли литотрипсия) булиб, Н.А.Лопаткиннинг (1989) фикри буйича СТК булган беморларни даволашда кескин бурилиш руй берди.

Кейинги йиллардаги чоп килинган очиқ турдаги операцияларга тааллуқли маълумотларда, СТК буйича бажариладиган бутун операцияларнинг 2-3% улар зиммасига тугри келади, катта кораллсимон ва куп тошлари булган беморлар билан бирга (Brien ва муаллифдош, 1989).

Консерватив даволаш усуллари, беморни тошдан халос килишга каратилган, яъни литолитик таъсири ёки уни спонтан чикариш йўллари ўз аҳамиятини йўқотмаган.

Лекин буйрак ва сийдик найидаги тошларни олишда янги технологияларнинг кенг кулланилиши сабабли, клиницистлар консерватив даволашга камрок мурожаат килмокда.

Шунинг билан бир вактда консерватив даволаш тадбирлари операциядан кейинги даврда рецидив тошлар хосил булишини олдини олиш нуктаи назаридан катта ахамиятга эга булмокда. Бу анчагина мураккаб вазифа, чунки уни мувоффакиятли хал килиш учун тош хосил булишига олиб келувчи,(уни хамма вакт хам аниклаб булмайди) хам ташки, хам ички хавфли омилларни, керакли тузатишлар килиш керак.

Жаррох очик турдаги операцияни бажара туриб, буйракдаги шохланган кораллсимон ёки куплаб тошларни олиб ташлашда, айникса жом буйрак ичида жойлашганда катта кийинчиликка дуч келади. Шу сабабли Fabricius (1989) таъкидлайдики, буйракдаги очик операцияни бажариш учун тажрибали жаррох, махсус асбоблар ва буйрак паренхимасини минимал шикастлантирадиган, авайлайдиган техника зарур.

Бундай вазиятда энг кулайи тошга парциал синусичи кириш, зарур булганда нефротомия килиш керак. Тошлар ва/ёки унинг булакчалари тўла олинганлигини назорат килиш учун операция-ичи контакт рентгенография игналар-маркерлар билан ва УТТ, яна нефроскопия ишлатилади. Операция пайтида тошнинг колиши эса, уни фойдаси камлиги ёки фойдасиз эканлигини билдиради.

Эндоскопик операциялар буйрак ва сийдик найининг юкори кисмидаги тошларни тери оркали киришдан (тери оркали нефролитотрипсия ёки экстракция ва антеград уретеролитотрипсия ёки литотриипсия) фойдаланиб олишга имкон беради. Сийдик найининг пастки кисмидаги тошлар трансуретрал контакт эндоскопик уретеролитотрипсия ёки уретеролитоэкстракция йули билан олинади. Эндоскопик операцияларнинг ананавий очик операциялардан устунлиги унинг кам инвазивлиги, тери ва юмшок тукима кам шикастланиши, яра йирингланишининг ва сийдик найи оқмасининг йўқлигидир. Зарурият булганда (рецидив тошлар) такрорий эндоскопик операциялар кийинчилик туғдирмайди. Хам тери оркали ва хам трансуретрал эндоскопик операцияларни килиш учун бир талай махсус асбоблар, махсус жихозланган операция хонаси ва ўргатилган тиббий ходим керак.

Охирги йилларда буйрак ва сийдик найидаги тошларни терини кесмасдан олиш, ташки тулкин ёрдамда майдалаш усули ишлаб чикилган (дистанцион литотрипсия). Бунда қисқа узунликдаги электрогидравлик разрядлар билан хосил килинган ва фазовий фокусда муайян холда йиғиладиган ташки тулкин ишлатилади.

Агар бундай фокусда буйракдаги тош жойлашган булса, унда тулкин зарбаси таъсирида тош майда булакчаларга булинади, улар буйракдан сийдик билан табиий йул оркали ажралиб чикади.

Дистанцион литотрипсия усули бутун дунёдаги мамлакатларда кенг қўлланилмоқда.

Доимий равишда аппаратларни такомиллаштириш дистанцион литотрипсияни ишлатиш курсатмасини кенгайтиришга (тошлар улчамини катталаштириш, юкори сийдик йулларининг хамма кисмида жойлашган тошларни майдалаш) имкон берди.

Дистанцион литотрипсияни ишлатиш учун зарурий шароит бу буйракнинг етарли даражадаги яхши функцияси ва юкори сийдик йулларининг ўтказиш қабилиятидир.

Дистанцион литотрипсиянинг юқори самарадорлигига уни амбулатория шароитидаги беморларга ишлатилишидан куп микдордаги дориларни кон ва кон урнини босувчи суюқлиқларни ишлатишга зарурият йўқлигидан эришилади.

Хозирги вақтда хаммага маълум, бемордаги тошни олгани билан, уни касалликдан халос қилмайди. Бундан кейинги вазифа рецидив тошлари пайдо булишининг олдини олишга йуналтирилган (метафилактика) даволаш тадбирларидир. Хар бир беморга тош хосил бўлишининг патогенетик хусусиятларига асосланиб, ички ва ташқи хавфли омилларни хисобга олиб метафилактика тадбирлари алохида танланиши керак.

Тажриба курсатдики, беморларни кузатиш ва уларни профилактик даволаш 5 йилдан кам бўлмаган диспансер кузатувларида амалга оширилиши керак. Даврийлилиги ва назорат текширувининг хажми касалликнинг огирлигига ва хусисиятига боглик.

Ўрта Осиё региони учун ва хусусан Ўзбекистон территорияси учун биринчи галда иссик ва курук иклимнинг таъсири ва юкори инсоляциядир. Хаммага маълум,бундай омилларнинг таъсири организмни сувсизлантиришга олигурия ва сийдик осмолярлигининг ошишига, кристаллизация жараёнининг ошишига олиб келади. Булардан келиб чикиб, асосий даволаш-профилактика тадбирларидан биттаси сийдикнинг юкори оптимал дилюциясига кристалланишига туккинлик килишга каратилган булиши керак.

Махсус текширувлар билан аникланган, агар сийдикнинг зичлиги 1,015 г/см паст булса, кристалланиш жараёни руй бермайди. Бундай диапазондаги зичлик сийдикнинг суткалик микдори 1500 мл дан кам булмаганда амалга ошади (Vahlensieck,1985). Беморларни узок муддат кузатганда шунарса исбот килиндики, керакли метафилактик самарага, йилнинг фаслига карамасдан суткалик сийдик микдори 1800-2000 мл булганда эришиш мумкин.

Уролитиаз патогенезида хаммага маълум овкатланишнинг ахамияти. Шунинг билан бирга буйириладиган пархез бемор учун маъкул буладиган ва у уйда хам ва ишда хам керакли тузатишни амалга оширишига ишонч хосил килиш керак. Турли-туман пархезларни тавсия килиш керак. Лекин уролитиазнинг турига караб беморларга шундай махсулотларни хаддан ташкари куп истемол килишини таъкиклаш керакки, уларнинг метаболизми натижасида куп микдорда литоген моддалар ажралиб чикса беморда тош хосил булиши тури аникланиб хавфли омиллардан иборат булса. Клетчаткани етарли даражада истемол килиш мухимдир (йирик тортилган ун нони, мевалар, сабзавотлар), булар ичак фаолиятини яхшилайди ва сийдик билан кальцийнинг чикишини камайтиради. Шулар бир каторда хайвон оксилини истемол килишини камайтириш керак, уларни куп истемол килиш сийдикни рНни пасайтиради, кальций сийдик кислотаси ва оксалатлар чикишини тезлаштиради ва тош хосил булиши хавфини оширади.

Беморларга бир кунда 100 г дан куп булмаган кайнатилган гушт ёки балик тавсия килинади, оксалатли ва сийдик кислотали тош булган беморларга кайнатилган шурва ва яна куп микдорда ёг истемол килиш такикланади.

Охирги йилларда сийдик тошлари хосил булишининг тезлиги углеводлар истемол килишга тугридан-тугри узаро богликлиги тугрисида маълумотлар пайдо булди, буни глюкозаиндуцияланган гиперкальцийурия билан боглайдилар. Махсус текширувлар курсатдики, бунда сийдикда магний ва оксалатлар экскрецияси ошади. 100г глюкоза истемол килинганда сийдикнинг Рн курсатгичи пасаяди. Шунинг учун уролитиаз беморлар рационида углеводлар чегараланган булиши керак.

Натрий хлор истемол килиш хам (5-6 г бир суткада) чегараланган булиши керак, чунки сийдикдаги кальций ва натрий узаро микдори мусбат карелляцияга эга.

Литогенезда хавфли омиллардан биттаси стресс булиб хисобланади, сийдик кислотали ва баъзи бир аралаш хилли уролитиаз стрессга боглик касалликлардир. Буни шунинг билан боглаш мумкинки, стресс-индуцияланган вазопрессиннинг ишлаб чикилиши гипертоник сийдик хосил булишини тезлаштиради, адрено-картикотроп гармонининг (АКТГ) ишлаб чикиши кон зардобида кальцийнинг ошишига ва гиперкальцийурияга олиб келади. Бундан ташкари, бунда оксалат, сийдик кислатасининг экскрецияси ошади, сийдикнинг рН пасаяди, сийдик билан магний ва цитратнинг экскрецияси ошади. Шунинг учун уролитиаз булган беморларни стресс тасиридан чикариш керак.

Сийдик тош касаллигининг метафилактикасида тошлар хосил булишининг хиллига караб сийдик рНни коррекция килиш асосийлардан биридир.

Рецидив тошларининг профилактикасида умумий ва селектив тадбирлар утказишни назарда тутади.

Хамма консерватив даволаш-профилактика тадбирларини утказишни операция килгангача, текшириш натижаларига асосланиб бошлаш зарур, уларни коррекция килиш олинган тошлар таркибини текшириш натижалари олингандан кейин утказилади, кейинчалик врач узининг тавсияларида беморни динамик кузатувлари натижаларига амал килади.

Нефрэктомия булган беморларга тааликлиси, улар метафилактика дастурини тулик бажариши керак, чунки тошлар билан зарарланган буйракни олиб ташлаш, организмни коидага биноан тош хосил булишининг сабаблари ва омилларидан озод килмайди, улар колган ягона буйракда давом этиши мумкин.

Уролитиазнинг хилига боглик булмайдиган умумий тадбирлар уз ичига куйидагиларни олади:

•Харакатчан турмиш тарзи (сайр килиш, эрталабки гимнастика, енгил жисмоний иш, богда, полизда ва бошкалар).

•Уртача овкатниш, имконият даражада ортикча семизликдан кутилиш.

•Совкатишни олдини олиш.

•Ичаклар фаолиятини тартибга солиш, бунда сурги дориларини кулламаслик керак.

•Инфекция учогини йукотиш (миндалина, тишлар ва бошкалар).

•Организмни суюклик йукотишига йул куймаслик, айникса саунада узок булишилик натижасида, кучли куёш ванналарида, назоратсиз сийдик хайдовчи дориларни ишлатиш ва бошка дегидратация чакирувчилар.

Уролитиаз билан беморлар консерватив даволашнинг умумий принципларига киритилган тадбирлардан ташкари селектив дифферекциал даволашлар хам олиши керак.

Оксалатли уролитиаз билан беморларни даволаш специфик бузилишлар ва гипероксалатурияни коррекция килишга асосланган. Бундай беморларга организмга чекланган микдорда кальций ва оксалат тушишини таъминлайдиган пархиз истемол килинадиган суюклик микдорини ошириш буйирилади. Куйида оксалатли уролитиаз беморларга буйириладиган ва такикланган асосий махсулотлар ва суюликлар келтирилган.

Оксалатли уролитиаз беморларга буйириладиган махсулотлар ва суюкликлар:

•Гушт (ёгсиз мол гушти), товук, балик кайнатилган холда 100-150 г кун ора.

•Хайвон ва усимлик ёги.

•Тухум (каттик пиширилган)

•Сут махсулотлари (кефир, простокваша, смената, йогурт)

•Нон (ок, кора), нон-булка махсулотлари.

•Макорон махсулотлари.

•Крупалар (нухат, мош, ёсмик, ловия)

•Сабзавотлар (карам, кук нухат, шалгом, бодиринг, редиска)

•Мевалар (урик, бехи, нок, шафтоли, олма) узум.

•Тарвуз, ковун

•Сув (кайнатилган), аччик булмаган чой (кора, кук)

•Соклар (нок, узум, ковок, сабзи, олма ва бошкалар)

•Минерал сувлар (Занги-ота, Тошкент, Нафтусия), Смирнов, Славянов)

•Сийдик хайдовчи утлар дамламаси.

Оксалатли нефролитиаз беморларнинг чекланган микдорда истемол киладиган таркибида куп микдорда оксалат ёки кальций булган махсулотлари ва суюкликлар.

•Гушт махсулотлари (дудланган,сосиска, сарделька)

•Сут ва сут махсулотлар (творог, пишлок, каймок, бринза)

•Шоколад ва шоколадли конфетлар.

•Сабзавотлар (лавлаги, картошка) шовил, исмалок, равоч)

•Мевалар (олхури, анжир)

•Мевалар (земляника, крыжовник)

•Чой (кора, кук)

•Кахва, какао

•Минерал сув (Жермук, Саирма)

Оксалатли уролитиаз булган беморларга кора смородинадан бошка (чунки у сийдикни оксидлайди) хамма мева сокларини чекланмаган микдорда ичиш рухсат берилади.

Текширувлар курсатдики Тошкент вилоятида жойлашган Занги-ота минерал сувининг юкори самарадорлиги, у нафақат сийдик билан оксалатнинг экскрециясининг камайтриш таьсирига эга.

Ўзбекистонда яшовчи аҳолининг асосий ичимлиги бўлиб чой хисобланади. Шунинг учун бир қаторда чой таркибида кўп миқдорда оксалатлар мавжуд ва организмга суткалик оксалатни тушишни камайтриш учун чойни истемол қилиш чегараланган бўлиши керак.

Оксалатли уротеози бўлган беморларга тавсия этиладиган дорилар:

•Оксалатни экскрециясининг нармаллаштрувчилар.

Витамин В1 (тиамин хлорид) таб. 0,002г, 1таб. 3 махал.

Витамин В6 (пиридоксин) таб. 0,01г, 1таб. 3 махал.

•Окситланган магний кукуни, куйдирилган магнезий 0,5г, 0,5-1,0 3 махал овқатдан кейин.

•Гипотиазид (таб) 0,025г, 1 таб. 2 махал 7 кун давомида, сунг 3 кун танаффуз ва яна давом этдирилади.

•Алла пуренол (таб)миқдори индивудиал,100млг 2 махал ичилади узоқ муддатда.

•Алмагель 1-2 чой қошиқда 4 махал овқатдан олдин 30-40 кун давомида ичилади.

II. Сийдикнинг РН(6,4-6,8) корекция қилиш.

Могурлит, блеморен, селуран, салимок уралит-у гидрокарбанат натрий (миқдори индивудеал аниқланади)

III. Ялиғланишга қарши, сийдик хайдовчи ва спазналитик дорилар.

Цистинол, фитолизин, ўт дамламалари (сули барги, маккажўхори попуги, кашнич, наматак, эвкалипт барги брусник, қораарча, қизилмилилонзи, буйрак чойи).

IV. Иккиламчи инфекция қўшилганда-бактериалогик текширув натижаларга асосланиб антибактериал дорилар қабул қилинади.

Фасфатли уролитиазнинг метафилактикаси.

Фосфатли уролитиазни консерватив даволашда ва метафилактикасида минераллар алмашиувини хусусиятлари эътиборга олинади, бунда элементлар маьлум бир ахамиятга эга.

Фосфатли уролитназ беморларга тавсия этиладиган махсулотлар ва ичимликлар:

1. Ҳамма турдаги гўшт ва гўшт махсулотлари.

2. Товуқ, балиқ, ҳайвон ва ўсимлик мойи, оқ ва қора нон, нон махсулотлари, макарон махсулотлари.

3. Сабзавотлар ( карам, қовоқ, бодринг, томатлар).

4. Мевалар, тарвуз, қовун.

5. Мевалар ( брусника, смародина, земляника ва бошқалар).

6. Қайнатилган сув.

Аччиқ бўлмаган қора, кўк чой (сутсиз).

7. Соклар ( мевалар).

Минерал сувлар (Тошкент, Нафтуся, Смирнов, Словянов.).

Сийдик хайдовчи дамламалар.

Таркибида кўп миқдорда фосфор ёки калций бўлган, фосфатли уролитиази бўлган беморлар чекланган миқдорда қабул қилиши керак бўлган махсулотлар ва ичимликлар:

Сут ва сут махсулотлари.

Тухум (товуқ)

Балиқ консервалари.

Сабзавотлар ( кўк нўхат, картошка, рангли каром, ва пиез).

Кўкатлар ( кашнич, укроп)

Қуритилган қўзиқорин.

Аччиқ қора кўк чой.

Қахва, какао.

Минерал сувлар (Жермук, Санирме)

Дортилар билан даволаш қўйидаги дориларни ўз ичигаолади.

I.Фосфор экскрециясини нормаллаштирувчи Аллмагел,1-2 ч.қош. 4 мартда овқаттдан олдин.

II. Сийдик РН ли 30-40 кун корекция қилиш ( 6,2-6,4)

Амалий Метнонин, Бензай кислота, клюква морси, обленика соки, олма уксуси).

III. Ялиғланишга қарши, сийдик хайдовчи ва сназмалик дорилар.

Ависон,марелин, олиметин,цистенал,финтазин,сийдик хайдовчи дамламалар.

IV.Инфекция қўшилганда-бактериалогик текширувлар натижаларга асосланиб антибактериал дорилар.

Сийдик кислотали уралитиаз метофилактикаси сийдик кислотали урамитиазли консерватив даволаш ва метофилактикаси нури алманишуви бузилишининг, суткалик сийдик миқдори ва сийдик РН корекция қилишга, қаратилган бўлиши керак.

Авваломбор бундай беморларга пархез буйирилади.

Сийдик кислатали урамитиоз беморларга тавсия қилинадиган махсулотлар ва ичимликлар.

Сут ва сут махсулотлари ( творог, пишлоқ, кефир,қатиқ ва бошқалар).

Тухум, гўшт (еғсиз) ҳафтада 2-3 мартда.

Ўсимлик еғи.

Оқ, қора нон, нон махсулотлари сабзавотлар (картошка,

Сабзи, қовоқ, ошқавоқ)

Мевалар (цитрусли ,узум) енғоқ.

Крупалар ( қора бўғдойли, арпали, бўғдойли) гуруч.

Тарвуз қовун.

Қайнатилган сув.

Қора кўк чой.

Соклар ( олма, узум, сабзи)

Минерал сувлар (Тошкент, Баржам, Жермук,Есентуки-4)

Сийдик хайдовчи дамламалар.

Сийдик кислатали урамитиоз беморлар чекланга

миқдорда истемол қилиши керак бўлган махсулотлар ва

ичимликлар.

Гўшт ва унинг махсулотлари ( жигар, буйрак, тил,

мия,ўпка), сосиска ,сарделка, димланган.

Парранда ( товуқ, ғоз, ўрдак,) балиқ( судак, сельд, треска)

балиқ консервалари ( шпрот ва бошқа)

Дуккакли ( нўхат, фасол, есмиқ)

Қўзиқорин, гулкаром, шинкат аччиқ чой , қахва какао.

Спиртли ичимликлар ( вино, шампан виноси ва балиқ).

Сийдик кислотали урамитиозни метофилактикасида

қўйидаги дорилар ишлатилади.

II.Сийдик РН (0,4-6,8) корекция қилиш.

1). Магурлит,ПН бломорен, селкран, салимок, уралит-у

микдорихар бир беморга алохида аникланади.

2). Гидрокарбанат натрий.

3). Длакарб.

III. Ялигланишга карши, сийдик хайдовчи, ва спазмалитик дорилар.

Ависон, марелин, олиметин,цистенол,фитолезиин, сийдик хайдовчи дорилар.

IV. Иккиламчи инфккция, кушилганда- бак текширув наттижаларига асосланиб антибактериал дорилар.

Цистинли урамитиоз метофилактикаси.

Цистинли урамитиоз бкморларнии коесерватив даволаш дорилар билан даволашни (понициламин,) юкори диурезга эришиши ва сийдикни ишкорлантиришни уз ичига олади.

Пеницилламен сийдикда цистин экскрециясини анча камайтиради. Худди шу даволашнинг алатернативи цистин цриясии булган беморларга катта микдорда (8-12 суткада) аскарбин кислота буйирилади.

Сийдикни ишкорлантириишга ( ПН 7,5- 8,0) эса цитрат дориларини буйириш билан эришилади.

Сийдикнинг суткалик микдорига ( 2,5-3л) сийдик хайдовчи дамламалар ва бошкалар билан эришилади.

Пархезда тварог, унинг махсулотлари, балик ва бошка консервалари чекланади.

Инфекциялиф урамитиоз метофилактикаси.

Инфекцияли урамитиоз беморларни консерватив даволашнинг асосий принциплари куйидагилардан иборат:

•Сийдикни кислоталаш.

•Фосфор экскрециясини камайтириш.

•Сийдик йуллари инфекциясини даволаш.

•Махсус пархез.

Инфекцияли урамитиоз беморларга тавсия килинадиган махсулотлар ва суюкликлар.

Гушт ва гушт махсулотлари.

Парранда, балик.

Сариег, Усимлик еги.

Сут махсулотлари ( кефир, катик, сметана)

Нон ва нон махсулотлари.

Макарон махсулотлари.

Крупалар ( корабугдойли, сули, арпа, бугдой)

Сабзавотлар ( карам, бодринг, томатлар, ковок )

Мевалар ( кора смародина)

Тарвуз ковун,

Кайнатилган сув,

Аччик булмаган чой ( кора, кук )

Соклар ( кора смародинали, облипихали )

Минкрал сувлар ( Занги ота, Тошкент, Нафтусия Славян, Смирнов.)

Сийдик хайдовчи дамламалар.

Инфекцияли урамитиоз беморларнинг чекланган микдорда кабул килиши керак булган махсулотлар ва ичимликлар.

Сут ва сут махсулотлари.

Тухум, балик, консервалари.

Сабзавотлар ( кук нухат, гул каром)

Кузикорин куритилган.

Кукатлар( кашнич ,укроп)

Цитруслар ( лимон, апелисин, мандарин)

Аччик, шур овкатлар

Соклар ( цитрусли)

Минерал сувлар (Жемчук, Баржом, Есунтуки-4, Санирма).

Спиртли ичимликлар.

Инфекцияли урамитиоз беморларни дорилар билан даволаш куйидагиларни уз ичига олади.

•Инфекцияни йукатиш.

1). Узок муддатли антибактериал дориларни бак текширувлар натижаларига асосланиб буйирилади.

( ковукдош, буйрак паренимаси, жондош снодик,тош).

II. Сийдикни ишкори реакция булганда корекция килиш.

Амалий хлорид, метнонин.

III. Уреазни ингибицияланадиган.

Ацетогидроксалиновая кислота.

IV. Сийдик билан неорганик фосфор экскркциясини камайтириш.

Амиагелв

V. Ялигланишга карши, сийдик хайдовчи ва сназмалитик дориилар.

Цисттелол, уралисин, фитолазин, сийдик хайдовчи дамламалар.

Аралаш хилли урамитирази булган беморларни консерватив даволашда узлок муддатли метофилактика дастурини режалаштириш, хлордаги метоблизи бузилиши белгиларни, олинган тошларнинг таркиби ва шуларга асосланиб тош хосил булиши вариантларини аниклашга асосланган. Булар эса бундай дастурни амалга оширишда дифферциал ендошишга имкон беради.

Сийдик тош касаллигининг дифференциал метофилактикасининг комплекс усули беморларни операция килингандан кейин 5 йил давомида фасл диспансерлаш йули билан амалга оширилади. Боскич текширувларининг, хажми тош хосил булиши нотогенизининг хусусиятларига, олинган тошнинг минерал таркибига ва даволаш- профилактика тадбирларининг самарадорлигига боглик.

Буларнинг хаммаси кайтадан тош хосил булишини 2-3 маротаба камайтиради, беморларнинг реабилитациясини анча даражага кискартиради ва умуман касалликнинг прогнозини яхшилайди.

МАВЗУ: СИЙДИК ЙЎЛЛАРИ НОСПЕЦИФИК ИНФЕКЦИЯСИ ВА ПРОСТАТИТЛАР

ЭПИДЕМИОЛОГИЯСИ.

АҚШ-да хар йили 7 миллиондан ортиқ холларда СЙИ қайд этилади, уларнинг 1 миллионда ортиғида шифохонага ётқизиш зарурияти туғилади ва асоратлари ривожланади (Pattor et all.,1991). СЙИ аёлларда эркакларга нисбатан кўпроқ учрайди. Бактериурия ёш аёлларда эркакларга нисбатан 30 маротаба кўп учрайди. 65 ёшга етган аёлларнинг 20% ва эркакларнинг 10%-ида бактериурия аниқланади (Boscia & Kaye,1987).

ЭТИОЛОГИЯСИ.

Сийдик йўллари инфекцияси – шиллиқ парданинг (уротелий) бактериялар киришига нисбатан яллиғланиш реакцияси бўлиб, бунинг натижасида бактериурия ва пиурия кузатилади.

Сийдик-таносил йўллари носпецифик инфекциясининг қўзғатувчилари бўлиб қуйидагилар хисобланади:

•грам-манфий аэроблар (ичак таёқчаси, протей, клебсиелла, кўк йиринг таёқчаси, энтеробактериялар);

•грам-мусбат аэроблар (стафилококклар, стрептококклар ва энтерококклар);

•анаэроб бактериялар (Bacterii fragilis, Peptostreptococci).

Сийдик-таносил йўллари специфик инфекциясининг қўзғатувчмлари бўлиб қуйидагилар хисобланади:

•сил таёқчалари, гонококклар, трихомонадалар, актиномикоз, оқ трепанема, хламидиялар, уреаплазма, гартнонеллалар ва бошқалар.

Одатда, ўткир инфекция бўлса битта қўзғатувчи аниқланади, 2-та ва ундан кўп қўзғатувчи аниқланиши эса сурункали инфекцияга хосдир (айниқса, нейроген қовуқ, қовуқ-ичак оқмаси ёки сийдик йўлларидаги узоқ муддатга қўйилган катетерлари бор беморларда).

АСОСИЙ ИНФЕКЦИОН СИНДРОМЛАРНИНГ ТАЪРИФИ.

•Аёлларда кузатиладиган ўткир уретрал синдром. Қовуқ ва уретра яллиғланишига хос турли белгилар билан биргаликда келувчи дизурия ва тез-тез сийиш, сийдик экмасида бактериялар йўқлиги ёки бактериялар индексининг пастлиги билан характерланади. Вақти-вақти билан вагинит билан қўшилиб келади. Сабаби бактериялар ёки хламидия бўлиши мумкин.

•Эркакларда кузатиладиган ўткир уретрит. Бунда дизурия уретрадан ажралмалар келиши билан биргаликда бўлади, лекин қовуқда инфекция бўлмайди. Касалликнинг энг кўп сабаби жинсий йўл билан юқувчи инфекциялар (гонококклар – сариқ ажралмалар, хламидия ёки уреаплазма – оқ ажралмалар) хисобланади.

•Ўткир пиелонефрит. Қалтираш ва тана хароратининг кўтарилиши (кўпинча юқори даражада бўлади), бел сохасида оғриқ, сийдик чиқишининг ирритатив бузилиши кузатилади. Одатда бир томонлама бўлиб, кўпинча бактериемия билан биргаликда кузатилади. Бактериурия (> ёки = 100000 КХБ/мл) ва пиурия билан характерланади.

•Ўткир простатит. Қалтираш ва тана хароратининг кўтарилиши, сийдик чиқишининг турли даражада ифодаланган обструктив ва ирритатив бузилишлари билан биргаликда келади, простата безининг шишганлиги, қаттиқлашуви ва индурацияси билан характерланади. Простата бези суюқлигининг йирингли ажралмаси кузатилади, бунинг сабаби ичак микроорганизмлари чақирган инфекция хисобланади. Кўпинча, бактериурия билан бирга, баъзан бактериемия билан биргаликда кузатилади.

•Аёлларда кузатиладиган чаноқ аъзоларининг ўткир яллиғланиш касалликлари. Қалтираш ва тана хароратининг кўтарилиши, чаноқ сохасидаги оғриқ ва патологик ўзгарган қин ажралмалари борлиги билан характерланади ва кўпинча сийдик йўллари инфекцияси билан бирга кузатилади. Энг кўп этиологик сабаби гонококкли ва гонококксиз инфекция (аэроб ва анаэроблар, хламидиялар) хисобланади.

•Ўткир эпидидимит. Уруғдон ортиғининг биттаси ёки иккаласининг яллиғланиши. Уруғдон ортиғидаги оғриқ ва шиш, иситма, пиурия ва дизуриянинг турли кўриниши билан бирга кузатилади. Ёш эркакларда бу кўпинча жинсий алоқадан кейинги уретритлар билан боғлиқ (қўзғатувчилари – гонококк, хламидиялардир), ёши каттароқларда эса бу простатит билан боғлиқ (қўзғатувчилари – инфекциянинг ичак гурухи).

•Асимптоматик бактериурия. Сийдик йўллари инфекциясининг симптомлари бўлмайди, қовуқ ёки буйракдан олинган сийдикда бактериурия (> ёки = 100000 КХБ/мл) аниқланади, бунда пиурия бўлиши хам, бўлмаслиги хам мумкин. Асимптоматик бактериурияни контаминациядан фарқлаш керак. Контаминация – жинсий аъзолари ёмон тозалашлик натижасида келиб чиқади.

•Сурункали сийдик йўллари инфекцияси. Бунда персистенция холатидаги ёки рецидивланувчи инфекция назарда тутилади.

•Сурункали простатит. Сурункали бактериал ва абактериал простатитлар.

•Сурункали пиелонефрит. Бирламчи пиелонефрит рентгендиагностика, экскретор урограммада чандиқлар ва деформацияланган косачалар борлигига асосланади.

СИЙДИК ЙЎЛЛАРИ ИНФЕКЦИЯСИ ПАТОГЕНЕЗИ.

Бактерияларнинг сийдик йўлларига кириш йўллари:

1. Кўтарилувчи инфекция. Эркаклар, қизлар ва аёлларда сийдик-таносил тизимининг инфекцияланишининг асосий сабаби уретрадан юқорига кўтарилувчи инфекция хисобланади. Бу аёллар уретрасининг калталиги ва тўғри ичак флорасининг оралиққа ва қин дахлизига тарқалишига мойиллиги борлиги билан боғлиқ. Аёллар ва қизларда кўтарилувчи инфекция билан зарарланиш мойиллиги кўпроқ. Жинсий алоқа хам аёлларда сийдик йўллари инфекцияси келиб чиқишида хал қилувчи омил бўлиб хисобланади.

2. Гематоген инфекция. Инфекциянинг гематоген йўл билан тарқалиши кам учрайди, аммо сил, буйрак ва буйрак атрофи абсцесслари бундан мустасно. Ва, аксинча, буйрак ва простата безида ўткир инфекция бўлганда бактерияларнинг қонга ўтиши кузатилади.

3. Лимфоген тарқалиш. Сийдик-таносил аъзолари инфекцияси лимфа системасидан ҳам тарқалиши эхтимол қилинади. Бу тахминдир, аммо бактерияларнинг лимфа тугунларидан, тўғри ва йўғон ичакдан простата безига ва қовуққа, ҳамда аёлларда бачадон атрофи лимфа тугунларидан сийдик-таносил тизимига ўтиши тўғрисида бир қанча далиллар бор.

4. Бошқа аъзолардан бевосита (контакт) тарқалиши. Интраперитонеал абсцесслар, аёлларда чаноқ аъзоларининг яшин тезлигида кечувчи инфекцияси, паравезикал абсцесслар, сийдик-таносил оқмалари инфекциянинг бошқа аъзолардан бевосита тарқалишига сабаб бўлади.

СИЙДИК ЙЎЛЛАРИ ИНФЕКЦИЯСИ КЛАССИФИКАЦИЯСИ.

СЙИ жойлашишига кўра юқори, пастки сийдик йўллари ва эркаклар жинсий аъзолари инфекцияларига бўлинади.

Юқори сийдик йўллари инфекциясига пиелонефрит ва уретеритнинг турли шакллари, пастки сийдик йўллари инфекциясига – циститлар, уретритлар киради. Эпидидиит, орхит, простатит, везикулит, колликулит эркаклар жинсий аъзолари инфекциясига киради.

Сийдик йўллари инфекцияси кечишига кўра асоратланган ва асоратланмаган турларга бўлинади.

СЙИ-нинг Stamey (1980) бўйича таснифи:

•Бирламчи инфекция. Беморга биринчи маротаба сийдик йўллари инфекциясини хужжатли тасдиқлаш.

•Тугалланмаган бактериурия – бунда СЙИ-сини даволаш жараёнида сийдикдан бактериялар тўлиқ йўқолиб кетмайди. Бунинг асосий сабаблари қуйидагилар:

•бактерияларнинг буюрилган антибактериал дориларга резистентлиги;

•беморларнинг антибактериал дориларни қабул қилмаслиги;

•резистент (антибактериал дориларга) бактерияларнинг тез ривожланиши;

•турли бактерия штаммларидан иборат аралаш инфекция;

•янги резистент штаммларнинг тезда реинфекция бўлиши;

•буйрак етишмовчилиги;

•оғир инфекция билан биргаликда гигант кораллсимон тошларнинг бўлиши.

•Бактериал персистенция ёки инфекция рецидиви – сийдик йўллари инфекциясини даволаш давомида сийдикнинг вақтинчалик стерил ҳолатга келиши.

Бактериал персистенция сабаблари:

•инфекцияланган тошлар;

•сурункали бактериал простаит;

•ёлғиз инфекцияланган буйрак;

•қовуқ-қин ва қовуқ-ичак оқмалари;

•обструктив уропатия;

•инфекцияланган косача-жом дивертикуллари;

•нефрэктомиядан сўнг сийдик найининг инфекцияланган чўлтоғи;

•инфекцияланган урахус кистаси;

•инфекцияланган ғоваксимон буйрак;

•ёт жисмлар.

•Реинфекция – сийдик йўллари инфекцияси туфайли аввалги инфекцмядан тўлиқ даволаниб соғайгандан сўнг, турли муддатларда, янги қўзғатувчилар томонидан янги инфекциянинг қўзғатилиши.

СИЙДИК ЙЎЛЛАРИ ИНФЕКЦИЯСИГА МОЙИЛЛИК ОМИЛЛАРИ ВА УНГА ҚАРШИ ҲИМОЯ МЕХАНИЗМЛАРИ.

Бактерияларнинг вирулентлик омиллари:

Сийдик йўллари инфекцияси кўп ҳолларда ичак таёқчаси томонидан чақирилади. Бу бактерия амбулатор беморларнинг тахминан 90%-ида бирламчи СЙИ-га сабабчи деб ҳисобланади. Ичак таёқчасининг 150-дан ортиқ штаммлари маълум, бироқ улардан фақат 01, 02, 04, 06, 018, 079 серогрухларигина касаллик чақиради. Ичак таёқчасининг қин эпителийси ва уротелийга фимбрия ёки хивчинлари билан ёпишиб олиш қобилияти борлиги аниқланган.

I-чи типдаги хивчинли ичак таёқчаларининг штаммлари манноз-сезувчан гемагглютинация чақириш хусусиятига эга, улар эпителиал хужайралари юзасида гликолипид ва гликопротеид шаклидаги сахарозалар билан специфик таъсирланади, бунинг оқибатида бактерия эпителиал хужайрага ёпишиб олади. Бактерияларнинг бу хусусияти адгезив хусусият деб аталади.

Ичак таёқчасининг баъзи патоген штаммлари II-чи типдаги хивчинларга эга бўлади. Улар одам эритроцитларини агглютинация қилиш қобилиятига эга ва бу гемагглютигация D-манноза шакари билан ингибицияланмайди. Манноз-резистент гемагглютинация (МРГА) хусусиятига эга бўлган II-чи типдаги хивчинли ичак таёқчалари уротелий рецепторлари билан специфик бирика олади (гликолипидларнинг специфик шакллари каби).

Манноз-сезувчан адгезия штаммларни шиллиқ пардасида ушланиб қолишига жавобгар ва бу 2 фазали жараён уропатоген штаммларнинг адгезиясига жавоб беради. I-чи типдаги ичак таёқчаси, асосан манноз-сезгир адгезия ҳисобига сийдик йўллари шиллиқ пардасига ёпишади. Агар манноз-резистент хусусиятлари бўлса, улар Р-хивчинларнинг бирикиши учун хизмат қилади, у ҳолда бактериялар уротелий хужайраларига адгезияланади ва сийдик йўлларини инфекциялайди.

Аёлларда мойиллик омиллари.

Қин даҳлизи омиллари. Қин эпителийсининг бактериялар, айниқса, патоген турлари билан колонизация бўлишига мойиллиги аёлларда сийдик йўллари инфекцияланишида дастлабки қадам бўлиб ҳисобланади. Бактерияларнинг шиллиқ пардада колонизацияланиши бактериянинг эпителий хужайраларининг юзасига адгезияланиш қобилиятига боғлиқ бўлиши мумкин.

Schaeffer, Dunn (1981) кўрсатишича: ичак таёқчаси in vitro ажралиб туради ва сийдик йўллари инфекцияси рецидиви бўлган аёллар қин эпителийси хужайраларига соғлом аёлларникига қараганда тезроқ ёпишиб олади.

Уретрал омиллар. Бактерияларнинг эпителий юзасига адгезияланишини ўрганиш учун уретрал омиллар мураккабдир. Периуретрал безларнинг бактериал инфекцияси ва уретра бўйлаб сийдикнинг табиий турбулент оқими сийдик йўллари инфекциясига мойилликнинг мухим омили бўлиши мумкин.

Эркакларда мойилликнинг ташқи омиллари.

СЙИ бўлган эркакларда инфекция тушишининг асосий йўли уретрадаги колонияларнинг юқорига кўтарилишидир. Шу билан бирга простата бези суюқлиги таркибида антибактериал мода бўлади, бу кўтарилувчи СЙИ-га қарши табиий ҳимоя механизми бўлиши мумкин. Бу модда – рух моддасидир. Сурункали простатит бўлган беморларда рух моддаси простата бези суюқлигида бўлмайди ёки кам миқдорда бўлади.

Чақалоқларда четки кертмак шиллиқ пардаси патоген бактериялар билан колонизация бўлишига мойиллиги бўлади. Р-хивчинли ёки I-чи типдаги хивчинли бактериялар адгезияланади. Хатна қилинмаган эркакларда СЙИ-нинг кўп учраши ва четки кертмак шиллиқ пардаси патоген бактерияларнинг адгезияланиши ўзаро бир-бири билан боғлиқдир.

Мойилликнинг ички омиллари.

Ўзлари рози бўлган одамлар қовуғига бактериялар киритилганда, тезда сийдик билан ювилиб чиқиб кетди. Шундай қилиб, самарали сийдик оқиб чиқиши қовуқда инфекция ривожланишига қарши ҳимоя механизми бўлиб ҳизмат қилиши мумкин.

Қовуқ нейроген дисфункцияси, қолдиқ сийдик ва ёт жисмлар қовуқда инфекция ривожланишига мойилликни оширади.

Сийдик найи ва буйрак омиллари.

Организмнинг инфекцияга умумий мойиллигига таъсир қилувчи бир нечта бошқа омиллар мавжуд: қовуқ-сийдик найи рефлюксининг бор-йўқлиги, сийдик найи перистальтикасининг сифати, буйрак мағиз қаватининг инфекцияга нисбатан мойиллиги, обструктив уропатия, буйракда қон айланишининг бузилиши, буйракнинг бирламчи касалликлари ва буйрак билан сийдик найининг ёт жисмлари инфекцияга бўлган мойилликни оширади.

СИЙДИК ЙЎЛЛАРИ ИНФЕКЦИЯСИНИ ТАШХИСЛАШ.

Сийдик йўллари инфекциясини ташхислашда сийдикни асептика ва антисептика қоидаларига риоя қилиб тўғри йиғиш катта аҳамиятга эга.

Сийдик таҳлили. Сийишининг бузилиши симптомлари бор беморларда сийдикда бактериялар, пиурия ва гематурияни аниқлаш учун микроскопик таҳлил қилинади.

Сийдик экмаси. Бактериологик экма учун олинган сийдикни йиғилган захоти совутгичга қуйиш керак ва 24 соат ичида экиш лозим. Сийдик йўллари инфекциясининг симптомлари бўлган аёлларнинг 20-40%-да сийдигида 1000-100000 дона бактерия бўлади (Stomey et all.,1977).

Стамей-Мейерс синамаси. Стамей-Мейерс локализацион синамаси (1968) пастки сийдик йўллари инфекциясининг жойлашган ўрнини аниқлаш учун қўлланилади:

VB1 – уретрал сийдик (10-15мл)

VB2 — қовуқ сийдиги (10-15мл)

EPS – простата бези суюқлиги (1-2 томчи)

VB3–простата бези массажидан кейинги қовуқ сийдиги (10-15мл).

Бажариш услуби. Қовуқ сийдикга тўлган бўлиши керак. Уретранинг ташқи тешиги 2 маротаба совунли эритма билан ишлов берилади, сўнг қуруқ стерил шарик билан артилади, шундан кейин пробиркага сийдикнинг биринчи порциясидан 10-15 мл (VB1) олинади. Сийдик оқимини узмасдан 100-150 мл сийдик чиқариб ташланади, сўнг 2-чи пробиркага 10-15 мл (VB2) сийдик олинади. Кейин беморга сийишни тўхтатиш буюрилади, врач резина қўлқопни кийиб, ўнг қўлининг кўрсатгич бармоғи билан простата безини массаж қилади ва 1-2 томчи простата бези суюқлиги олинади (EPS). Простата бези массажидан сўнг беморга яна сийиш буюрилади, бу порциядан 10-15 мл (VB3) олинади.

Стамей-Мейерс синамасининг интерпретацияси (тахлили). Агар VB1 порцияда бактерия ва лейкоцитлар сони меёрдагидан кўп бўлса, бу инфекциянинг уретрада жойлашганлигини кўрсатади. Агар VB2 порцияда бактерия ва лейкоцитлар сони меёрдагидан кўп бўлса, бу инфекциянинг қовуқда жойлашганлигини кўрсатади. Агар простата бези суюқлигида бактерия ва лейкоцитлар сони меёрдагидан кўп бўлса, бу инфекциянинг простата безида жойлашганлигини кўрсатади. Агар VB4 порцияда бактерия ва лейкоцитлар сони меёрдагидан кўп бўлса, бу инфекциянинг простата безида ва қовуқда жойлашганлигини кўрсатади.

Рентгенологик текширув. Бу текширув ҳамма СЙИ бўлган беморларга ўтказиш шарт эмас, аммо баъзи беморларга ўтказиш фойдалидир. Клиник текширувлар тош, ўсма, сийдик найи стриктураси бўлган беморларда, турли хил обструкцияси бор беморларда ва бошқаларда ўтказилади.

Ультратовушли текширув. Буйрак ва сийдик йўлларини ультратовушли текшириш жуда қимматли маълумот берувчи текширув усулидир, айниқса, гидронефроз, пионефроз ва паранефрал абсцессда. Ультратовушнинг аҳамияти каттадир.

Компьютерли томография (КТ). Компьютерли томография анатомик манзара тўғрисида энг яхши ва батафсил маълумот беради, лекин унинг нархи уни скрининг муолажага айлантиришга тўсқинлик қилади.

Ингичка игнали аспирацион биопсия (ИИАБ). ИИАБ-ни ультратовуш назорати остида ўтказилади ва буйрак, қовуқ, простата бези ва ёрғоқ аъзоларининг касалликларини ташхислаш учун қўлланилади.

СИЙДИК ЙЎЛЛАРИ ИНФЕКЦИЯСИНИ ДАВОЛАШ,

Сийдик йўллари инфекцияси ҳар бирини даволашдан мақсад – сийдик экмасида бактериялар ўсмаслиги лозим.

Асоратланмаган СЙИ бўлган беморларни даволаш, одатда, амбулатор шароитда олиб борилади ва бунда, одатда, қийинчиликлар бўлмайди. Кўп ҳолларда бу аъзонинг шиллиқ пардасини зарарловчи юзаки инфекция бўлади, шунинг учун кўп антибактериал дорилар билан осон даволанади (асосий қўзғатувчилар шу дориларга сезувчан бўлади). Одатда, кенг спектрдаги антибиотиклар, уросептиклар (нолидиксин кислотаси, нитроксалин, нитрофуран) ва сулфаниламид дорилар қўлланилади.

Асоратланган СЙИ-ни даволаш бирмунча қийин, чунки улар узоқ муддат, сурункали босқичга мойиллиги билан, тез-тез рецидивлар билан кечади. Окклюзия қилиб турган омилни бартараф қилиш, яъни сийдикнинг адекват пассажини тиклаш жуда муҳим ҳисобланади. Йирингли септик жараён оғир кечганда нафақат асосий қатордаги дорилар, балки резерв дорилар ҳам қўшиб ишлатилади. Антибиотикларни танлаш инфекциянинг қўзғатувчиси ва унинг антибактериал дориларга сезувчанлигига боғлиқ бўлади.

Асоратланган СЙИ-ни (қўзғатувчи аниқлангунга қадар) эмпирик даволашда кенг спектрдаги антибактериал дорилар (грам-мусбат ва грам-манфий бактерияларнинг кўпига таъсир қилувчи) қўлланилади.

ПРОСТАТИТЛАР

ПРОСТАТА БЕЗИНИНГ АНАТОМИЯСИ

ВА ФИЗИОЛОГИЯСИ.

Простата бези эркакларда қўшимча жинсий аъзо ҳисобланиб, қовуқ асоси билан уретрадаги сфинктер орасида жойлашган. Без уретранинг проксимал ёки простатик қисмини қамраб олади.

Без гистологик жихатдан силлиқ мушаклар, без, фиброз ва бириктирувчи тўқимадан иборат. Безлар эпителиал хужайралар билан қопланган. Простатанинг безлари ва найчалари стромал тўқиманинг мушак-толали «боғлам»лари билан ўраб олинган. Стромал силлиқ мушакларнинг қисқариши безлар ва найчалардан суюқликнинг ажралишига сабаб бўлади. Б.И.Ключарёванинг (1954) берган маълумотларига кўра безли элементлар аъзо тўқимасининг тахминан ярмини ташкил қилади, силлиқ мушак ва бириктирувчи тўқима эса чорак қисмини ташкил қилади.

Простата безида 2та ён ва 1та ўрта бўлак фарқ қилинади. Mc Neal гистологик жихатдан периферик, марказий, транзитор ва периуретрал зоналарни ёзган. Периферик зона безнинг 70%-ни ташкил этиб, капсула остида жойлашган, марказий қисми эса 25%-ни ташкил этади.

ПРОСТАТА БЕЗИ ФУНКЦИЯЛАРИ.

•Простата безининг мотор функцияси 2 йўналишда намоён бўлади: капсулада жойлашган, ҳамда уретранинг простатик қисмининг каудал ва краниал қисмида жойлашган циркуляр силлиқ мушаклар қовуқнинг ихтиёрсиз сфинктерини ташкил қилади. Простата бези ацинусларини қамраб олувчи силлиқ мушак толалари эякуляция вақтида простата бези суюқлигининг ажралиб чиқишига имкон беради.

•Секретор функцияси. Простата бези эякуляция бўлмаган вақтда ҳам соатига 20-80мкл суюқлик ишлаб чиқаради. Эякуляция вақтида секреция хажми 2000 мартадан кўп ошади. Простата безининг секретор функцияси холинэргик иннервация билан тос гипогастрал нервларидан амалга ошади. Шу билан бирга қисқариш функцияси – адренэргик рецепторлари ёрдамида бўлиб, булар кўп миқдорда стромада мавжуд.

Простата бези суюқлиги синтезланган моддалардан иборат бўлиб, простатик ацинар хужайраларда ишлаб чиқарилади ва уларда сақланади. Простата бези суюқлигининг асосий компоненти бўлган цитрат сперматозоидлар учун яхши харакатланиш мухити ҳисобланади, ҳамда простата бези суюқлигида осмотик мувозанатни сақлаб туради. Простата бези суюқлигида спермин ва бошқа полиамидлар, холестерин, ЛДГ ва ёғлар кўп миқдорда бўлади, бундан ташқари простатанинг кислотали фосфатазаси ва специфик антигени (СПА) мавжуд. Сперминда кўп миқдорда рух моддаси бўлиб, у асосий катион компоненти ҳисобланади ва антибактериал хусусиятга эга (простатанинг антибактериал фактори ёки ПАФ). Простата бези суюқлигида кўп миқдорда фруктоза бўлади, унинг парчаланиши натижасида энергетик моддалар ҳосил бўлади. Бу моддалар сперматозоидар ҳаёт фаолияти ва фаоллашуви учун зарурдир.

•Инкретор функцияси. Простата безининг инкретор функцияси туфайли уни «эркакларнинг иккинчи юраги» деб аташади. Простата безининг инкретор функцияси ҳосил бўлган қондаги баъзи бир кимёвий реагентларининг простата бези эпителиал хужайралари томонидан резорбция қилиниши билан боғлиқ. Хозирги пайтда секрет моддаларидан простагландинлар энг кўп ўрганилган. Улар бутун организмдаги ва безнинг ўзидаги силлиқ мушакларнинг тонусини оширишга таъсир қилади. Простата бези билан уруғдонлар орасида узвий функционал боғлиқлик бор. Уруғдонлар олиб ташланганда (кастрация) простата бези функцияси кескин пасаяди, сўнг барча биосинтез жараёнлари тўхтайди, безнинг эпителиялари ўлиши ҳисобига аста-секин кичиклашиб боради.

•Барьер функцияси. Простата бези инфекцияни уретрадан юқори сийдик йўлларига ўтишига қаршилик қилади. Бу без суюқлиги таркибида Ig A, G, лизоцим, простатик антибактериал омил – рух моддаси борлиги билан боғлиқ.

ПРОСТАТИТ – простата безининг инфекцион яллиғланиш касаллиги бўлиб, ўсмирларда кам учрайди, у етук ёшдаги эркаклар орасида кенг тарқалган. Ҳар йили деярли эркакларнинг 25%-ида простатит аниқланади.

Ҳозирга даврда простатитнинг қуйидаги турлари фарқланади:

Кўп тарқалган турлари:

•Ўткир бактериал простатит.

•Сурункали бактериал простатит.

•Сурункали калькулез простатит.

•Абактериал простатит.

•Простатодиния.

Кам тарқалган турлари:

•Гонококкли простатит.

•Туберкулезли (силли) простатит.

•Паразитли простатит.

•Носпецифик гранулематозли простатит.

•Уреаплазма чақирган простатит.

•Хламидия чақирган простатит.

•Вирусли простатит.

Америка Қўшма Штатлари Соғлиқни Сақлаш илмий институтлари классификацияси ва «простатит» тоифаларини аниқлаш (7-8 декабр, 1995).

Классификацияси Аниқлаш

1 тоифа — Ўткир бактериал Простата безидаги ўткир

простатит. инфекция.

2 тоифа — Сурункали бактериал Простата безидаги реци-

простатит. див инфекция.

3 тоифа — Сурункали абактериал Аниқ инфекция йўқ.

простатит (ЧСОС).

3а тоифа — Яллиғланиш компо- Спермада, простата суюқлигида,

ненти бўлган ЧСОС. VB3да лейкоцитлар

меёрдан кўп.

3б тоифа — Яллиғланиш компо- Спермада, простата суюқлигида,

ненти бўлмаган VB3да лейкоцитлар

ЧСОС. меёрда.

4 тоифа — Симптомларсиз яллиғ- Ҳеч қандай субъектив

ланиш компоненти симптомлари йўқ. Простата

бўлган простатит. безини биопсия қилганда

аниқланади. Спермада,

простата суюқлигида, VB3да

лейкоцитлар аниқланмайди.

“”VB3” – простата безини массаж қилингандан кейинги қовуқдаги сийдик.

“”ЧСОС” – чаноқдаги сурункали оғриқ синдроми.

ЎТКИР БАКТЕРИАЛ ПРОСТАТИТ.

ЭТИОЛОГИЯСИ.

Кўп ҳолларда ўткир бактериал простатитнинг энг кўп қўзғатувчиси грам-манфий аэроб бактериялар (E.coli, Рseudomonas aeruginosae ва бошқалар) ҳисобланади. Грам-мусбат аэроб бактериялар ҳам қўзғатади. Анаэроб бактериялар кам ҳолларда простатадаги инфекциянинг сабаби бўлиши мумкин.

ПАТОГЕНЕЗИ.

Простата безига инфекциянинг кириш йўллари:

•Уретрадан юқорига кўтарилувчи.

•Инфекцияланган сийдикнинг уретранинг орқа қисмидан простата бези йўлларига рефлюкси.

•Тўғри ичакдан тўғридан-тўғри ёки лимфоген йўл билан.

•Гематоген йўл.

Юқорига кўтарилувчи ёки инфекцияланган сийдикнинг простата бези йўлларига рефлюкси простатага инфекция тушишининг асосий ва энг кўп учрайдиган йўлларидир.

Простата безидаги ўткир бактериал инфекция одатда ўткир цистит билан биргаликда кузатилади ва кўпинча ўткир сийдик тутилиши келиб чиқади. Простата безининг бирор қисми ёки ҳаммаси яллиғланиши мумкин. Строманинг диффуз шиши ва гиперемияси кузатилиши мумкин.

КЛИНИК СИМПТОМЛАРИ.

Ўткир бактериал простатитда тана хароратининг кўтарилиши, қалтираш, оралиқ соҳасида, думғазада ва белда оғриқ, тез-тез сийиш, кучли сийиш сезгиси, никтурия, дизурия ва қовуқни йиғиш функциясининг пасайиши симптомлари кузатилади. Булардан ташқари миалгия ва артралгия кузатилади.

ТАШХИСЛАШ.

Бармоқ билан тўғри ичак орқали текширганда кучли оғриқ, простата безининг шишганлиги, капсуласининг таранглашганлиги, хамирсимон консистенцияси ва маҳаллий гипертермия кузатилади.

Ўткир яллиғланиш жараёни простата безининг бирор қисмини ёки ҳамма бўлагини эгаллаши мумкин. Агар ўткир простатит цистит билан давом этса, сийдик лойқаланиши мумкин, баъзан микро- ёки макрогематурия кузатилади.

ЛАБОРАТОР ТЕКШИРИШЛАР.

Қон тахлилида одатда лейкоцитоз ва лейкоцитлар формуласининг чапга силжиганлиги аниқланади. Сийдик тахлилида пиурия, бактериурия ва микрогематурия аниқланади. Бактериологик текширувда қўзғатувчиси аниқланади. Простата безини массаж қилиш мумкин эмас, чунки у бактериемияни келтириб чиқариши мумкин.

АСБОБЛАР ЁРДАМИДА ТЕКШИРИШ.

Бактериал простатитнинг ўткир стадиясида трансуретрал текширишларни қилмаслик мақсадга мувофиқдир. Ўткир сийдик тутилишини қов устидан тери орқали дренаж қўйиб даволаш яхши.

ДИФФЕРЕНЦИАЛ ТАШХИС.

•Ўткир пиелонефрит қовуқни кучли таъсирлаш билан кузатилиши мумкин. Простатитда оғриқ одатда думғаза сохасида жойлашади, пиелонефритда эса оғриқ белда бўлади. Простата безини бармоқ билан текширгандаги ўзгаришлар ўткир простатитни юқори сийдик йўллари ўткир инфекциясидан осонгина дифференциялаш мумкин.

•Қовуқнинг ўткир дивертикулитини ўткир простатит билан адаштириш мумкин. Қунт билан йиғилган анамнез ва физикал текширишлар ёрдамида одатда бу иккала касалликни ажратиш мумкин.

•Ўткир носпецифик гранулематозли простатитни ўткир бактериал простатитдан дифференциялаш керак. Ўткир эозинофил вариантли гранулематоз простатит анамнезида аллергик реакцияси ва бронхиал астмаси бўлган одамларда кузатилади. Одатда кучли ривожланган васкулит ва қонда эозинофиллар юқори бўлиши билан кузатилади. Гранулематозли простатитнинг эозинофиллик бўлмаган тури простата безида коли-формалик инфекция билан давом этади. Бундай ҳолларда ташхис простата безининг биоптатларини гистологик текширувларига асосланиб қўйилади.

ДАВОЛАШ.

Антибактериал дорилар бактериологик текширув ва микробларнинг сезувчанлигига қараб танлаб олиниши керак. Дориларнинг дозаси бактерияларнинг колония ҳосил қилиш бирлигига қараб аниқланади.

Бактериал простатитни даволашда цефалоспорин ва фторхинолон қаторига кирувчи антибиотикларнинг янги авлодлари жуда яхши натижа беради (офлоксацин, ципрофлоксацин, норфлоксацин, триметоприм-сульфаметоксазол).

Ўткир сийдик тутилиши бўлганда тери орқали цистостомик дренаж ўрнатилади. Агар простата абсцесси ривожланса оралиқ соха орқали игна билан дренажлаш ва антибиотикларни киритиш талаб қилинади.

Умумий даволаш. Беморни ўрнида ётказиш режими, симптоматик даво.

АСОРАТЛАРИ.

•Ўткир сийдик тутилиши.

•Простата бези абсцесси.

•Ўткир бактериал цистит.

•Эпидидимит.

•Бактериемия, бактериал шок.

ПРОФИЛАКТИКАСИ.

•Сийдик йўлларининг юқорига кўтарилувчи инфекциясини профилактикаси.

•Уретрани асбоблар ёрдамида текширганда асептика қоидаларига жиддий риоя қилиш.

СУРУНКАЛИ БАКТЕРИАЛ ПРОСТАТИТ (СБП).

Сурункали бактериал простатит нисбатан кам учрайди. Сурункали простатит синдроми бўлган фақат 5% эркакларда простата безининг бактериялар билан инфекцияланиши борлиги тасдиқланган.

ЭТИОЛОГИЯСИ.

СБП простата безининг ўткир бўлмаган инфекцияланиши бўлиб, битта ёки кўп носпецифик бактериялар қўзғатади. СБП-нинг қўзғатувчилари худди ўткир бактериал простатитдагидек грам-манфий аэроблар: E.coli, Pseudomonas aeruginosae, Enterobacter; грам-мусбат бактериялар: Staphylococcus, Streptococcus ва бошқалардир.

ПАТОГЕНЕЗИ ВА ПАТОЛОГИЯСИ.

СБП инфекциянинг кириш йўллари худди ўткир бактериал простатит билан бир хил. Баъзи бир эркакларда СБП уретрадан юқорига кўтарилувчи инфекция туфайли бўлса, бошқаларида эса инфекцияланган сийдикнинг простата бези ичи рефлюкси оқибатида ривожланади. Инфекциянинг бошқа кириш йўллари: тўғри ичакдаги бактерияларнинг тўғридан-тўғри ёки лимфоген йўл билан кириш ва гематоген йўл билан инфекциянинг тушиши фарқ қилинади.

Бактериал простатитнинг равожланиши учун ҳавфли омил бўлиб ҳисобланади:

•Қиндаги патоген бактерияларнинг уретра орқали кириши;

•Эхтиёт бўлмасдан орқа тешик орқали жинсий алоқа қилинганда;

•Уретранинг патоген бактериялар билан колонизациясида;

•Уретрадаги доимий катетерлар ёки уретра орқали асбоблар билан текширишлар ўтказилганда;

•Простата безининг трасуретрал резекциясидан кейинги назорат қилинмаган сийдик йўллари инфекциясидан.

СБП-да гистологик ўзгаришлар специфик эмас: ацинуслар ва стромаси ичкаридан ва ташқаридан одатда плазмацитлар, макрофаглар ва лимфацитлар билан инфильтрацияланган бўлади.

Kohnen ва Drach (1979) простата безининг ҳавфсиз гиперплазияси туфайли простатэктомия бўлган 162 эркакларни текширганда 98% худди юқоридагига ўхшаш гистологик ўзгаришлар борлигини кузатдилар.

КЛИНИК СИМПТОМЛАРИ.

СБП-нинг клиник белгилари хилма-хил. Баъзи беморларда касаллик ҳеч қандай белгиларсиз кечади ва тасодифан аниқланадиган симптомларсиз бактериурияга асосланиб ташхис қўйилади. Бошқаларда эса ирритатив симптомлар (тез-тез сийиш, сийдикни тута олмаслик, никтурия), оралиқда ва думғаза соҳасида оғриқ ёки қулайсизлик кузатилади. Баъзи эркакларда эякуляция пайтида оғриқ, гемоспермия кузатилади. Қалтираш ва тана ҳароратининг кўтарилиши камдан-кам ҳолатларди бўлади. Простата безининг сурункали инфекцияси қўзғаганда бирозгина тана ҳароратининг кўтарилиши кузатилиши мумкин.

ТАШХИСЛАШ.

Кўпгина беморлар анамнезида қайталанувчи (рецидив) сийдик йўллари инфекцияси борлигини таъкидлайди. Простата безини тўғри ичак орқали бармоқ билан текшириб кўрилганда ўзгаришсиз, ёки ҳар хил, ёки баъзи жойлари қаттиқлашган, оғриқли бўлиши мумкин. Тош бўлганда эса крепитация сезилиши мумкин.

ЛАБОРАТОР ТЕКШИРУВЛАР.

Қон тахлили – агар сурункали инфекция қўзғалмаган бўлса ўзгариш бўлмайди. Простата бези суюқлигида кўп миқдорда лейкоцитлар (кўрув майдонида 10-15 дан кўп) аниқланади. Простата суюқлигини бактериологик экмаси текширилганда қўзғатувчиси аниқланади.

Инфекциянинг уретрада, қовуқда ёки простата безида жойлашган жойини аниқлаш учун Meares – Stamae (1968) синамаси ишлатилади.

Модимики, ўткир ёки сурункали бактериал простатит бўлган беморлар простата суюқлиги таркибида инфекцияга қарши кўп миқдорда антиген – специфик антитела (иммуноглобулин IgG ва IgA) бўлганлиги учун, бундай антителалар борлигига қилинадиган тахлил кундалик клиник практикада кам ишлатилади.

ДИФФЕРЕНЦИАЛ ТАШХИСЛАШ.

Ўткир ёки сурункали уретрит ва цистит симптомлари простатит симптомларига ўхшаш бўлиши мумкин. Лекин Мейерс – Стамея синамаси одатда яллиғланиш ва инфекция жойлашган жойни аниқлашга имкон беради.

Ташқи чиқариш канали ва тўғри ичак касалликлари (оқмалар, геморраидал веналарнинг тромбози, проктит) оралиқ сохасидаги оғриқга, ўткир сийдик тутилишига сабаб бўлиши мумкин. Физикал ва бошқа махсус текширишлар ташхис қўйишга ёрдам беради.

ДАВОЛАШ.

СБП даволаш учун бактериологик текширувлар натижаларига қараб антибактерал дорилар ишлатилади.

Фтор-хинолон антибиотиклар (офлоксацин, ципрофлоксацин, норфлоксацин, абактал) 4-6 ҳафта давомида буйирилади. Бисептол 12 ҳафта давомида буюрилади.

Специфик даволаш ҳар-бир беморнинг зарурияти ва дориларнинг чидамлигига қараб махсус ўтказилиши керак.

Агар беморлар СБП дан ўз вақтида буюрилган дорилар туфайли тузалмаса, простата безидаги тошлар доимий равишда сурункали инфекцияни сақлаб туради, бу эса жаррохлик йўлини ишлатишга кўрсатма бўлади. Трансуретрал простатэктомия агар ҳамма инфекцияланган тошлар ва тўқима олиб ташланса яхши натижа беради.

Умумий даволаш. Илиқ микроклизмалар яллиғланишга қарши дорилар билан биргаликда, простата безини массаж қилиш, физиотерапевтик даволаш, магнит ва лазер нури билан даволашлар ва бошқалар ишлатилади.

ПРОФИЛАКТИКАСИ.

СБП профилактикаси организмдаги инфекция ўчоғини йўқотишдан иборат. Уретрани асбоблар ёрдамида текширганда ва уретрага катетер қўйилганда жиддий асептик шароитга риоя қилиш керак.

АБАКТЕРИАЛ ПРОСТАТИТ (АБП) — чаноқдаги сурункали оғриқ синдроми (ЧСОС).

ЭТИОЛОГИЯСИ.

Абактериал простатит ёки яллиғланиш компоненти билан кечадиган чаноқдаги сурункали оғриқ синдроми энг кўп тарқалган простатит синдроми ва этиологияси номаълум яллиғланишдан иборат бўлади. Абактериал простатитни чақирувчи қўзғатувчини аниқлаш, исботлаш ҳаракати одатда натижасиз бўлиб чиқди. Шунга қарамасдан кўпгина клиницистлар ишонадиларки АБП қўзғатувчилари хламидия, уреаплазма, микоплазмалар ва вируслар ҳисобланади. Бундай микроорганизмлар ҳамма вақт ҳам простата суюқлигида аниқланмайди ва АБП беморларнинг простата суюқлигида ҳеч қандай антигенга специфик антитела ишлаб чиқармайди.

Шу нарсани қайд қилиш керакки, абактериал простатит беморларда простата бези – ичи сийдик рефлюкси борлиги аниқланди. Баъзи бир текширувчилар АБП-ни простата безининг аутоиммун касаллиги деб фарқ қиладилар.

ПАТОГЕНЕЗИ ВА ПАТОЛОГИЯСИ.

Абактериал простатитнинг патогенези номаълум сурункали бактериал простатитдаги ўзгаришларга ўхшашдир.

КЛИНИК СИМПТОМЛАРИ.

Абактериал простатит ва сурункали бактериал простатит симптомлари бир хил, фарқи шундан иборатки, сурункали бактериал простатитда унинг келиб чиқишини тасдиқловчи хужжатлар мавжуд. Беморда ирритатив симптомлар, оралиқда оғриқ ва думғазада қулайсизлик кузатилади.

ТАШХИСЛАШ.

АБП бўлган беморларнинг простата бези суюқлигида кўп миқдорда лейкоцитлар ва ёғда эрийдиган макрофаглар аниқланади. Бактериологик экмаларда ва бошқа усулларда қўзғатувчиси аниқланмайди.

ДИФФЕРЕЦИАЛ ТАШХИСЛАШ.

Абактериал простатит простатитнинг бошқа турларидан дифференциалланиши керак. Булардан ташқари уретрит, цистит ва қовуқ ўсмаси билан дифференциал ташхис ўтказилиши керак.

ДАВОЛАШ.

АБП бўлган беморларнинг простата бези суюқлиги экилганда қўзғатувчиси аниқланмайди, сабаби бўлиши мумкин хламидия, уреаплазма ёки микоплазма. Клиницистлар бундай ҳамма микроорганизмларга қарши антибактериал даволаш ўтказишни тавсия қиладилар. Эритромицин, доксациклин, сумамед ёки офлоксацинни бир ҳафта давомида қабул қилиш керак.

Булардан ташқари яллиғланишга қарши даволаш (ибупрофен) ва альфа-адреноблокаторлар (теразозин, альфузозин, омник) буюрилади.

Симптоматик даволаш, иссиқ микроклизмалар, простата бези массажи, физиодаволаш ва бошқалар баъзи бир енгилликни таъминлайди.

ПРОСТАТОДИНИЯ (ПД) – чаноқдаги сурункали оғриқ синдроми.

ЭТИОЛОГИЯСИ.

Простатодиния сурункали абактериал простатитнинг яллиғланишсиз турини белгилаш учун киритилган эди. Простатодиния бўлган беморларда сурункали простатит симптомлари бор, лекин анализида сийдик йўллари инфекцияси йўқ, простата бези суюқлигида ўзгариш йўқ ва экмада қўзғатувчилар аниқланмайди.

КЛИНИК СИМПТОМЛАРИ.

Простатодиния бўлган беморларда худди сурункали абактериал простатит беморларига ўхшаш симптомлар мавжуд. Булар асосан сийишнинг бузилиши бўлиб, улар таъсирланиш ва ҳар хил даражадаги тўсилиш симптомлари билан боғлиқ, чаноқ соҳасида оғриқ симптомлари биргаликда кузатилади.

ТАШХИСЛАШ.

Бармоқ билан тўғри ичак орқали текширганда одатда анал сфинктери “тараглашган”, простата безида ёки простата бези атрофидаги тўқимада оғриқ аниқланади.

ПД бўлган беморларда видеоуродинамик текширишлар ўтказилганда, кўпгина беморларда қовуқ бўйинчаси ва уретранинг простата қисмида “спастик” дисфункция борлиги — қовуқ ички сфинктери диссенергияси аниқланади.

Кўп клиницистлар ПД этиологиясида стресс ёки кичик чаноқ аъзолари ва тўғри ичакнинг ёндош касалликлари алоҳида аҳамиятга эга эканлигини тахмин қиладилар.

ДАВОЛАШ.

ПД бўлган беморларга альфа-адреноблокаторлар (альфузозин, теразозин, омник, дельфаз) кичик дозада буюрилади, сўнгра аста-секинлик билан дозаси ошириб борилади.

Чаноқ тубидаги мушаклари таранглашган беморларга диазепам ёки теразозин билан биргаликда даволаш буюрилади. Булардан ташқари симптоматик даволашлар, яллиғланишга қарши стероид бўлмаган дорилар ишлатилади.

МАВЗУ: ПРОСТАТА БЕЗИНИНГ ХАВФСИЗ ГИПЕРПЛАЗИЯСИ

Простата безининг хавфсиз гиперплазияси тўғрисида тушунча.

ПБХГ – бу шундай ўзига хос гистопатологик холат бўлиб, простата безининг стромал ва эпителиал хужайраларининг гиперплазия бўлиши билан характерланади. ПБХГ безнинг катталашишига ва уродинамик тасдиқланган уретранинг тўсилишига олиб келади. Лекин кекса эркакларда пастки сийдик йўлларининг симптомлари простата бези катталашмаганда ва уретра тўсилмаганда ҳам бўлиши мумкин.

Шунинг учун кун беморларда, уларни текшириш ва даволаш кўзда тутилганда «простатизм» эмас, пастки сийдик йўлларининг симптомлари бор деб юритилса тўғрироқ бўлар эди.

Эпидемиология.

Америка Қўшма Штатларида ПБХГ касаллиги билан 1,7 млн. эркаклар врачларга бирламчи, мурожоат қилган ва 300.000 кўп операция ўтказилган (H.Guess, 1992)

ПБХГ гистологик ва клиник турлари ўртасида паралеллик йўқ (Chute, 1993) маълумоти бўйича ПБХГ клиник симптомлари 50-60 ёшдаги эркакларда 13%, 70 ёшдагиларда – 20% учрайди.

Diokno (1992) маълумати бўйича, 60 ёшдан ўтган эркакларда ПБХГ симптомлари 35% кузатилади, шулардан 20%-енгил даражада, 8%-ўртача даражада, 7%-оғир даражада учрайди.

Простата безини бормоқ билан текширилганда ПБХГ-нинг гистологик тури аниқланган фақат 50% эркакларда простата безининг катталашганлиги аниқланган. Бўлардан ташқари простата бези катталашган фақат 50% эркакларда клиник симптомлари намоён бўлади ва безни олиб ташлашни талаб қилади (Edwin M.Meares, 1994).

Этиологияси. Патогенези.

ПБХГ этиологияси ва патогенези тўлиқ аниқланмаган. Лекин ПБХГ ривожланишида ёш ва гормонал ўзгаришлар катта ахамиятга эга.

Простата бези 5-альфа-дигидротестестерон (5 альфа ДГТ) гармони тавсири остида урогенитал синусдан ривожланади ва жинсий етилишининг охирларида оғирлиги 17-20г. ташкил этади. 5-альфа ДГТ простата безининг хужайларида тестестерондан ҳосил бўлади, тестестеронинг ўзи эса асосан (95%) мояк хужайраларидан (Лейдиг хужайралари) ва қисман (5%) буйрак усти безидан ишлаб чиқилади.

Меёрда қондаги тестеронинг баражаси гипоталамус-гипофиз тизими томонидан бошқарилиб турилади. Гипоталамусда релизнинг фактор ишлаб чиқарилади, унинг таъсирида гипофизнинг олдинги бўлаги хужайраларидан фолликулстимулловчи (ФСГ) ва лютеинловчи гормонлар (ЛГ) ишлаб чиқарилади ва қонга чиқарилади. ФСГ сперматогенезни стимуллайди, ЛГ эса Лейдиг хужайраларидан тестестерон ишлаб чиқарилишини бошқариб туради.

Организмда ишлаб чиқариладиган тестестеронинг 90-95% қон плазмасида фаолсиз холатда бўлади, чунки тестестерон альбумин ва глобўлин билан бириккан, фақат 5-10% плазмадаги оксил билан боғланмаган – эркин тестестерон.

Тестестерон простата безининг хужайраларига кириб 5-альфа редуктаза (5АР) ферменты таъсирида 5-альфа ДГТ фаол турига айланади, бу эса тегишли оксил рецепторлари билан бирикиб, простата безининг паренхимаси ва стромаси хужайраларини етилишини ва ўсишини кучайтирувчи, ўстирувчи омил номини олган модданинг синтезини фаоллаштиради (Habib and Grant, 1996).

Охирги йилларда простата бези хужайраларида ДГТ оксил рецепторлари билан бирикиб хосил бўлувчи (ўстирувчи омил) – полипептидга катта ахамият берилмокда.

Мухим ахамиятга эга бўлган ўстирувчи омиллар:

•Эпидермал ўстирувчи омил (ЭУО).

•Ўзгарувчи ўстирувчи омил (УУО).

•Фибропластик ўстирувчи омил (ФУО).

•Коллаген стимулловчи ўстирувчи омил (КУО).

Хозирги пайтда ПБХГ патогенезида ФУО, ЭУО ва УУО-га асосий ахамият берилмокда.

ПБХГ ривожлашишида силлиқ мушак элементлари кучли ўзгаришга учрайди ва строма / эпителия нисбати симптомлари намоён бўлган ПБХГ бўлган эркакларда тахминан 5:1 -ни ташкил этади.

ПБХГ одатда простата безининг транзитор зонасидан ривожланади ва кўпинча тугунсимон бўлади.

ПБХГ-нинг кучайиши билан, у фиброз ва мушак қаватини сиқиб қўйиши патижасида «жоррохлик» парда хосил бўлади, у ПБХГ атрофидаги тўқимадан ажратиб туради.

ПБХГ ривожланганда сийдик йўлларининг тўсилишида динамик ва механиқ компонентлар мавжуд. Динамик тўсилиш простата бези ва пардаси силлиқ мушакларининг тонуси ошишидан келиб чиқади. Қовуқнинг силлиқ мушакларида альфа-1 адренергик рецепторлар мавжуд. Бу нерв рецепторлар асосан қовуқнинг бўйинчасида ва Лъето учбурчагида, яна уретранинг простата қисмида ва простата безида тупланган. Уларининг таъсирланиши силлиқ мушакларнинг кискаришига олиб келади, бўлар ўз навбатида уретранинг простата қисмининг торайшинга олиб келади ва уретранинг қаршилига ошади. Альфа-1 адренорецепторларининг блокадаланиши силлиқ мушак элементлари тонусининг пасайишига таъсир қилиб ва бунинг патижасида – Қовуқ ичини тўсилишининг пасайишинга ва сийишнинг яхшиланишига олиб келади. Тўсилишнинг механиқ компоненти эса транзитор зонасидаги тукиманинг гиперплазияси хисабига простата безни огирлигининг, уретранинг простата қисмининг сикимишидан келиб чиқади.

Хар ҳил муаллифлар маълумотларига караганда 60-90% ПБХГ бўлган беморларда простата безида ямигланиш жараёни – простатит ёндош касаллик борлиги аниқланган. Яллигланиш ривожлаишнга мойиллик берувчи омил простата суюклигининг безнинг бўлакчаларида ва йўлларида, гиперплазия бўлган қисмининг сикиб куйиши натижасида суюкликнинг тупланиб колиши натижасида келиб чиқади.

ПХБГ патогенезида анчагина мухим омиллардан бири – к овук буйничаси ва уретранинг простата қисмининг, безда ва атрофдаги тукималарда веноз кониайланишининг бузимиши натижасида шишиши бўлиб, бу кон томирлар девори утказувчинлигининг бузимиши ва оралик тукимада тукималаро суюклик тупланиши билан давом этади.

Шундай қилиб, ПБХГ-нинг клиник намоён бўлиши фақат унинг ўлчамларининг гиперплазия хисобига катташиши билан боғлиқ бўлмай, простата ва пардасининг силлиқ мушаклари тонусининг ошиши, қовуқ бўйинчаси ва уретранинг простата қисмининг шиши туфайлик ва шундай шароитда яллиғланишнинг қўшилиши сабаб бўлади.

Клиник симптомлари.

ПБХГ-нинг клиник симптомлари хар ҳил бўлиб, баъзи эркакларда хеч қандай симптомлар намоён бўлмайди. Симптомларининг келиб чиқиш сабаблари уретранинг тўсилиши ва қовуқ фаолиятнинг ўзгаришида боғлиқ бўлади. Простата безининг ўлчамлари хамма вақт ҳам кўрсатгич нусхаси ёки симптомлар оғирлиги бўла олмайди. Баъзи эркакларда катта ўлчамдаги простата билан симптомлари минимал бўлса, бошқаларида эса кичкинагина «фиброз» без билан симптомлари яққол ривожланган бўлади.

ПБХГ-нинг симптомлари тўсиқ (обструктив) ва таъсирланиш (ирритатив) гурухларга бўлинади. Тўсиқ симптомлари уретранинг тўсилиши хисобига келиб чиқади ва қийналиб сийиш, сийишни бошланишида қийналиш, сийдик оқимининг бўлиниши, сийишининг охирида томчилаб қолиш, сийдик оқимишнинг пасайиши ва қовуқнинг охиригача бқшамаслиги сезгиларидан иборат бўлади.

Ирритатив симптомлари: никтурия, поллакнутрия, сийишга зудлик билан қистаб қолиши, сийдикни тутиб тураолмаслик ва бошқалар, қоидага биноан бу симптомлар ПБХГ-нинг бошланиш босқичларида учрайди.

Уретра тўсилишининг давом этиши детрузорнинг декомпенсациясини келтириб чиқаради ва қовуқда қолдиқ сийдик пайдо бўлади. Қолдиқ сийдик бактериянинг ва сийдик йўллари инфекциясининг ривожланиши учун қулай мухит бўлиб хисобланади. Сийдикнинг димланиб қолиши ва қолдиқ сийдикнинг кўпайши натижасида юқори сийдик йўлларида ўзгаришлар келиб чиқади (гидроуретеронефроз, гидронефроз). Беморлар қовуғида тошлар пайдо бўлади, қовуқ бўйничасидаги варикоз кенгайган қон томирлар ёрилишидан микро- ва макрогематурия кузатилади. ПБХГ бўлган 10% кам беморларда ўткир ёки сурункали сийдик тутилиши ва буйрак етишмовчилиги ривожланади.

Ўткир сийдик тутилиши ароқ ичилгандан кейин, совуқ қотганда, қовуқ сийдик билан тўлиб кетганда, баъзи дорилар қабул қилингандан кейин бирданига кузатилиши мумкин.

Баъзи беморларда сурункали сийдик тутилиши шароитида буйрак етишмовчилиги (чанқаш, тери қопламларининг қуриши, терида қичиш ва бошқалар) белгилари кузатилади.

Хозирги пайтда простата бези касалликлари симптомларини умумий бахолаш Халқаро шкаласи ишлаб чиқилган (IPSS), бунда беморлар симптомларнинг ривожланиш даражасини ўзлари баллар билан баҳолайдилар.

Бу туфайли беморлар ахволини, симптомларининг ривожланиш даражасини даволашгача ва даволашдан кейини унинг самарасини қиёсий бахолаш имконияти туғилди.

Бемор анкетада кўрсатилган саволларга балл хисобида (0-5) жавоб беради, кейин умумий балл хисоблаб чиқарилади. Агар умумий балл 7-дан ошмаса — енгил даража, 8-дан 19-гача бўлса ўртача, 20-35 гача бўлса оғир даражадаги сийишнинг бузилиши борлигини кўрсатади.

Охирги 7 савол беморнинг яшаш сифатини бахолайди.

Қанчалик балл юқори бўлса ахволи шунчалик ёмонлигини билдиради.

Ташхислаш.

ПБХГ ташхислаш унчалик қийинчилик туғдирмайди. Касалликнинг клиник симптолари (тўсиқ ва таъсирланиш симптомларнинг борлиги ва ривожланиши), беморнинг ёши касалликнинг борлиги тўғрисида тахмин қилинади.

Тўсиқ ва таъсирланиш симптомларининг ривожланиш даражасини ва беморнинг яшаш сифатини аниқлаш учун IPSS анкетасидан фойдаланилади.

Анамнез йиғилганда касалликнинг бошланиши ва унинг ривожланишини, ёндош касалликлар бор-йўқлиги аниқланилади.

Физикал текширув – простата безини бармоқ ёрдамида тўғри ичак орқали пайпаслашни ўз ичига олади. Бунда простата безининг ўлчамлари, юзасининг текис ёки ноътекислиги, бўлакларнинг симметриклиги, консистенциясининг ўзгарганлиги ёки қаттиқлашганлиги, ўртадаги эгатчанинг аниқланиши ёки аниқланмаслиги, оғриқли ёки оғриқсизлигига эътибор берилади. Текширишни қз вақтида яллиғланиш бор-йўқлигини аниқлаш учун простата бези суюқлигини олиш билан тугаллаш мақсадга мувофиқдир.

Лаборатория текширувлари ўз ичига олади: сийдикни тахлил қилиш, инфекция аниқланса, сийдикни бактериологик экиб кўриш қилинади. Кўрсатмаси бўлганда қонни тахлил қилиш ва биохимик тахлил (креатинин микдори буйрак етишмовчилигини аниқлаш мақсадида) қилинади.

Кейинги йилларда ПБХГ бўлган беморларда простата-специфик антигени (ПСА) аниқлашга катта ахамият берилмокда.

Бу текшириш ПБХГ билан простата бези ракини қиёсий ташхислаш учун зарур, чунки операция пайтида олинган гистологик текширишларда «тасодифий» простата бези ракининг аниқланиши 8-12% ташкил этади. Лекин ПСА-ни простата ракининг диагностикаси учун юқори бахолаш керак эмас. Хаттоки шундай клиникаларда, ПБХГ бўлган хамма беморлардан операциядан олдин ПСА аниқланганда «тасодифий» рак 4%-гача ташкил этади. Шунинг учун қонида ПСА-нинг меъёрда бўлиши рак йўқ эканлигини билдирмаслиги керак.

ПСА аниқлаш биринчи марта текширилган беморларга ҳаёт давомийлиги 10 йилдан ошган деб тахмин қилинганда ва уларда ташхисни тасдиқлаш даволаш тактикасини ўзгартириш мумкин бўлганда тавсия этилади.

Ультратовушда текшириш (УТТ).

Простата безини УТТ унинг ўлчамларини, эхоструктурасини, ўсиш хусусиятини, гиперплазияси тугунлар, унинг массаси, қайси зонасидан ўсиб чиққанлигини ва ўлчамларини аниқлайди. Трансректал сонография простата бези тўғрисида аниқроқ маълумот бериб, простата бези ракини ташхисида ва тахмин қилган жойлардан биопсия қилишда мухим ахамиятга эга.

Бир вақтнинг қзида буйраклар, сийдик найлари ва қовуқни УТТ текшириш мухим ахамиятга эга. Буйраклар касачалар-жом системасининг кенгайишининг аниқланиши сийдик найларининг катталашган простата бези бўлаклари билан сиқинганлигини билдиради. Бунда ёндош касалликлар: сийдик тож касаллиги, киста, ўсма, нуқсонлар ва бошқаларни аниқлаш мумкин. Қовуқда тошлар, ўсма, дивертикул деворининг бурмалари қалинлашганлиги, қолдиқ сийдик ва бошқаларни аниқлаш мумкин.

ПБХГ бўлган беморларни текширганда уродинамик текширишлар алохида ўринни эгаллайди.

Урофлоуметрия (сийдикни ҳажмий тезлигини аниқлаш). Бу инвазив бўлмаган текшириш бўлиб, хар бир беморнинг сийиш ўлгамларни объектив бахолашга имкон яратади. ПБХГ бўлган беморларда тўсиқ бўлганда сийиш муддати узайган, максимал ва ўртача сийиш тезлиги (Q max, Q ўртача) пасайганлиги, эгрилик «ясси тоғга» ўхшаш бўлади. Агар максимал тезлик 10-15 мл/сек бўлса, ўртача даражадаги тўсиқ, 5-10 мл/сек бўлса — яққол, 5 мл/секдан паст бўлса — оғир даражадаги тўсиқ борлигини кўрсатади.

ПБХГ бўлган беморларни текширганда тавсия қилинадиган тест бўлиб-сийиш кундалиги (сийиш сони ва ажралган сийдик миқдори графиги) хисобланади.

ПБХГ-ни бахолашда кейинги ишлатиладиган уродинамик текшурув-цистометрия. Қовуқ стерилланган суюқлик ёки оксидланган углерод гази билан тулгазилади, бу эса қовуқ девори ва детрузор босими қайси максимал ва минимал хажмда қисқаришни аниқлашга имконият яратади.

Цистометрия ёрдамида меъёрдаги, гипер- ёки гипоактив детрузор борлигини аниқлаш мумкин.

Детрузорнинг қисқариш қобилиятини ва тўсиқ борлигини объектив аниқлаш учун бир вақтнинг ўзида қовуқ ички босими ва сийиш тезлиги аниқланади ( «босим-оқим» текшируви).

Уродинамик текширув қолдиқ сийдикни аниқлаш билан якунланиши керак. Бунда инвазив бўлмаган усуллардан (УТТ, радиоизотоп ренография) файдаланиш яхшироқ.

Рентгенологик текширишлар (обзор ва экскретор урография) ёндош касалликлар ёки бошқа кўрсатмалар бўлганда (сийдик тош касаллиги, сийдик йўлларидаги қилинган операциялар, ўсма, гематурия, буйрак етишмовчилиги) алохида ҳал қилинади.

Уретроцистоскопия қатъий кўрсатма бўлганда — қовуқда ўсмага тахмин қилинганда, макрогематурия, ПБХГ узунлигини аниқлашда, трансуретрал резекция, трансуретрал игнали аблация, трансуретрал термотерапия олдидан ўтказилади.

Пастки сийдик йўллари симптомларини ташхислаш ва даволаш Халқаро илмий Комитет тавсия қиладиган, простата бези тўсганлигига тахмин қилинганда ташхислаш тестлари (Простата бези хавфсиз гиперплазиясини даволаш 4 Халқаро йиғилиши 2-5 июль 1997, Париж).

•Текшириш бошланиш вақтида бажариладиган мажбурий тестлар.

•Шикоятлари ва анамнези.

•Халқаро тизим бўйича простата бези касалликлари симптомлари сонини баллар (IPSS) ёрдамида йиғма бахолаш ва беморнинг хаёт сифатини бахолаш ( QOL).

•Физикал кўздан кечириш ва бармоқ билан тўғри ичак орқали простата безини текшириш.

•Сийдик тахлиили (ботириш усули билан).

•Тавсия қилинадиган тестлар.

•Буйраклар фаслиятиш аниқлаш

•ПСА даражасини аниқлаш.

•Сийдик тезлигини ўлчаш.

•Қолдиқ сийдик хажмини аниқлаш.

•Сийиш кундалиги.

•Факультатив тестлар.

•“Босим-оқим” текшируви.

•Простата безини ультратовушда трансабдоминал ва трансректал текшириш.

•Юқори сийдик йўлларини УТТ ёки экскретор урография қилиш.

•Пастки сийдик йўлларини эндоскопия қилиш.

•Пастки сийдик йўллари симптомларини бахолаш учун тавсия қилинмайдиган тестлар.

•Ретроград уретрография.

•Уретранинг профил босими ўлчаш.

•Цистоуретрография.

•Қовуқ ташқи сфинктерининг электромиографияси.

•Тўлдириш цистометрограммаси.

Симптомлари/ параметрлари

Усул

Белгилаш

Боллар сони

Симптомлари

Анкета тўлдириш

IPSS

0-35

Хаёт сифати

Аниқ савол

QOL

0-6

Сийиш тезлиги

Сийдик тезлигини ёзиш

Q max

Мл/сек

Қолдиқ сийдик

Қолдиқ сийдикни ўлчаш

RU

Мл

Простата ўлчамлари

УТ хажмини аниқлаш

Хажм

Мл ёки гр.

Тўсиқ

«Босим-оқим» текширивчи

PQ

Q max пайтида Pdet (см.Н2О)

ПБХГ даволаш учун тависялар.

Мувофиқ келадиган даволаш усуллари қуйидаги мезанларга жавоб бериши керак:

•Даволашнинг хавфсизлиги ва самарадорлиги ПБХГ бўйича. Халқаро Консультатив Кенгаш томонидан тасдиқланган синамалар натижасида кўрсатилган бўлиши керак.

•Бу касалликни хар қандай даволаш камида битта ёки кўп қуйилган мақсадларга жавоб бориши керак: симптомларни камайтириш, тўсилишни камайтириш ва кейинги асоратлари ривожланишини олдани олиш.

Даволаш буюрилганда даволаш билан боғлиқ бўлган ўлим хавфи оқибати ёки асоратларини хисобга олиш керак.

ПБХГ касаллигида жаррохлик даволаш усулига абсолют кўрсатма бўлиб хисобланади.

•Сийдик тутилиши

•ПБХГ сабабли қайталанувчи кучли гематурия

•ПБХГ тўсиши сабабли буйрак етишмовчилиги

•Қовуқда тошлар пайдо бўлиши

•ПБХГ туфайли сийдик йўлларида рецидив инфекция

•ПБХГ сабабли қовуқнинг катта дивертикули

Беморлар қандай усуллар (простатани трансуретрал резекцияси, простатани трансуретрал игнали аблацияси, аденомэктомия ва бошқалар) билан операция қилинишига текширилиши керак.

Мувофиқ келадиган даволаш усуллари.

А. Эхтиёткорлик билан кутиб туриш.

ПБХГ бўлган кўпгина эркакларда вақт ўтиши билан касаллик симптомларининг кучайиши бироз кузатилади. Булардан ташқари, симптомларининг ривожланиш даражаси, эркакларининг хислатига қараб кучли ўзгарувчи бўлади. Шу сабабли эхтиёткорлик билан кутиб туриш хамма беморларда, агар уларда жарроклик даволаш усулига бирорта кўрсатма бўлмаса, қулай даволаш усули бўлиб хисобланади.

Агар беморга «эхтиёткорлик билан кутиб туриш» танланган бўлса, хар йили бирламчи текширишни қайтариб туриш керак. Агар назорат текширишда касаллик симптомлари кучайганлиги аниқланса ёки ПБХГ-нинг асоратлари ривожлинса унда бошқа даволаш усулини танлаш керак.

Б. Дорилар билан даволаш.

ПБХГ-нинг этиологияси ва патогенезини замонавий тасаввурдан келиб чиққан ҳолда, хар қандай даволаш таъсири қондаги тестестероннинг даражасини пасайтиришга, унинг простата бези хужайрасида фаол турига айланишини тўхтатиш, ўстирувчи омилнинг фаоллигини пасайтириш — бўлар хаммаси ПБХГ патогенезига тааллуқлидир. Қовуқ бўйинчасидаги ёки уретранинг простата қисмидаги динамик тўсилиш даражасини альфа-адреноблокаторлар ишлатиш ёрдамида камайтириш касалликнинг клиник намоён бўлишини камайтиради ва беморнинг хаёт сифатини яхшилайди.

МАВЗУ: ПЕШОБНИ ТУТАОЛМАСЛИК ЁКИ УНИ УШЛАБ ТУРА ОЛМАСЛИК СИНДРОМИ

Сийдик тутаолмаслик ва сийдик ушлаб туролмаслик тушунчаси

Тиббиёт адабиётларида сийдик тутолмаслик ва сийдик ушлаб туролмасликка кўпинча хар хил изох берилган. Масалан, қовуқ сийдигини уретрадан ихтиёрсиз ажралиши баъзан сийдик тутолмаслик дейилади, аммо сийдик йўлларининг туғма аномалиясида пешобни доимий равишда қин ёки тўғри ичакдан оқиб туриши сийдик тутолмаслик ёки сийдик ушлаб туролмасликка тешигли эмас деб тушунтирилади.

Кўпчилик муаллифлар сийдикни беихтиёр чиқиб кетишининг хар қандай тури сийдик тутаолмаслик деб аташган. Сийдикни ушлаб тура олмасликни тахлил қилишда хам англашилмовчиликлар мавжуд. Сийишга баъзан истак бўлганда, лекин сийдикни тутиб тураолмалик хам мажбурий сийдик тутаолмаслик деб тушунтирилади.

Шу ва шунга ўхшаш холатлар турли касалликларда ва туғма аномалияларда учраб туриши хисобга олган ҳолда сийдикни тутаолмаслик ва ушлаб туролмасликка аниљлик киритиш кераклигини тақозо этади.

Таснифи (классификацияси)

Тиббиёт адабиётларидаги маълумотлардан шу нарса маълумки, сийдик тутаолмаслик ва сийдик ушлаб туролмаслик бўйича умумлаштирилган классификация ишлаб чиқилмаган. Хар бир клиницист ўзларига сийдик тутаолмасликни бир неча гурухларга ажратади: абсолют (мутлоқ) ёки нисбий, тўлиқ ёки қисман, чин еки сохта, стрессли ёки ортостатик ва бошка тоифаларга бўлиб-бўлиб ташхис қўйишни тавсия этишади.

Биз сийдик тутолмасликнинг қамма турларини унинг сабабларини хисобга олган холда тартибга солиб чиқдик. Бизнинг таклиф бўйича сийдик тутолмасликнинг хар кандай тури чин ва сохта турларга бўлинади. Чин сийдик тутолмаслик таркибида қуйи сийдик йўлларидаги туғма аномалияси, қовуқнинг сфинктерида орттирилган жарохат ёки унинг орља ёки олдинги деворининг шикастланиши натижасида вужудга келган текшиклардан сийдикнинг ихтиёрсиз ажралишининг ҳар қандай тури тушунилади. Қовуқ сфектери ёки унинг деворларининг нуқсонлари (тешиклари) даражасига қараб, чинакам сийдик тутаолмаслик абсолют ва нисбий турларига бўлинади.

Абсолют чин сийдик тутолмаслик деганда аномалиялар (экстрофия, гипо- ёки эписпадия) дан ва жиддий шикастланишлардан кейин пайдо бўладиган қовуқ-қин ёки қовуқ-ичак тешикларидан сийдикнинг ихтиёрсиз чиқиши тушунилади.

Нисбий чин сийдик тутолмаслик деб, қовуқдаги сийдикнинг ихтиёрсиз равишда беморнинг вертикал хамда горизонтал холатда ёки қулаётган, йўталган пайтларида беихтиёр сийдик чиқиб кетишига айтилади.

Нисбий сийдик тутолмаслик деб сийдик чиқиб кетишидаги меёрий холат сақланиб қолиши ва беморлар кулганда ёки бошқа холатларда қисман пешоб чиқиб кетиши тушунилади.

Нисбий сийдик тутолмаслик қовуқ сфинктерининг туғма ёки орттирилган кучсизланганда, кичик қовуқ билан қин ёки ичак деворлари орасида вужудга келган тешикда пайдо бўлади.

Қовуқ сфинктери заифлигида нисбий сийдик тутолмаслик, беморнинг вертикал ҳолатида кузатилади, шунинг учун уни ортостатик сийдик тутолмаслик дейилади.

Хам горизонтал, хам вертикал холатда ихтиёрсиз сийдик ажралиши кўпинча йўтал вақтида ва шунга ўхшаш ҳолатда қовуқдаги ва қорин бўшлиғидаги босим ортиши туфайли юз берганлиги учун стрессли сийдик тутолмаслик дейилади.

Фақат горизонтал холатда қисман ихтиёрсиз сийдик ажралиши қовуқни юқори қисмидаги қин ва қовуқ-ичак оқмаси учун характерлидир.

Шундай қилиб, чин сийдик йўлларининг аномалияларидаги қовуқ деворининг ва сфинктерининг жиддий заифланиши туфайли сийдикнинг ихтиёрсиз ажралиши кузатилади

Сохта сийдик тутолмасликда сийдик ажралиши меёрда сақланиб турса-да доимий равишда ихтиёрсиз қин ёки уретрадан сийдик томчилаб туриши кузатилади. Дизуриянинг бу тури сийдик найларидан бирининг қовуқда жойидаги эктопиясида ёки травмалардан кейинги сийдик найи-қин ёки ичак тешигининг қосил бўлишида кузатилади. Меерий сийиш соғлом сийдик найидан қовуқда тўпланган сийдик хисобига бўлади, лекин айни вақтда эктопия бўлган сийдик найидан келиб қовуққа тушмай, қинга ёки ичакка очилган тешикдан доимий равишда аёллар жинсий аъзоларидан ёки йўғон ичакдан ташқарига ажралиб чиқади ва бу турдаги дизурия «сохта» сийдик тутолмаслик дейилади.

Тунгги сийдик тутолмаслик (энурез) асосан болаларда учрайди, лекин катта одамларда қам қар љандай ёшда кузатилиши мумкин. Энурезнинг сабаби мураккаб бўлиб, у ухлаб ётган пайтда, сийишга эхтиёж рефлексининг пайдо бўлиши даражаси ва муддатига боғлиқ. Янги туғилган чақалоқларда 5-6 ойлик даврила беихтиёр сийдик ажратиши физиологик жараён сифатида қаралади. Бунда, сийдик тўлган қовуқ интрарецепторлар импульси орқа мия сатхида сақланиб қолиб, қовуқни бўшатиш акти бош мия пўстлоқ қавати иштирокисиз амалга ошади. Боланинг ёши улғая борган сайин шартли рефлекс пайдо бўлади ва сийишни бош мия пўстлоғи идора қилади. Сийдик пуфагини бўшатиш реакцияси пайдо бўлганда, бола уйғонади ва йиғлаб ўзини нотинч тутади ҳамда худди, бўшалиш (сийиш) учун қулай шароитни талаб этади. Сийгандан сўнг одатда, бола тинч ухлайди. Аммо нерв системасининг касалликлар ёки қовуљқ сфинктерининг аномалия билан ривожланиши сабабли физиологик сийиш ўз вақтида бўлмайди. Кечаси ёки кундузи ухлаб ётганда сийдик тутолмаслик узоқ йиллар давомида кузатилиши мумкин. Бундай холат кўпинча асаб ва сийдик ажратиш системасининг касалланиш даражасига боғлиқ бўлади. Худди шундай холатлар сурункали тонзиллит, ичак аскаридози ва бошља сабаблар туфайли интоксикация бўлишига ҳам боғлиқ бўлади. Уйқу пайтида сийдик тутолмаслик жараённинг ўзи 60-70% системали неврозга боғлиқ, қолган 30-40% қовуқ сфинктерининг заифлашганлигига боғлиқ. Дизуриянинг бу турини Ибн Сино «уйқудаги сийдик тутолмаслик» деб атаган ва хам кечаси, хам кундузи чуқур уйқуга кетган пайтда, беихтиёр сийиб қўйиш холатини кузатган.

Парадоксал сийдик тутолмаслик

Сийдикнинг тўлиқ тутилиб қолиши сабабли юз берган сийдик тутолмаслик — парадоксал ишурия, обструктив ёки нейроген этиологиялар туфайли детрузор ёки уни сфинктери етишмовчилиги туфайли юзага келади.

Парадоксал ишурия доимий равишда 200-300 мл. дан ортиқ сийдикнинг йиғилиши натижасида қовуқнинг хажми кенгайиб боради. Инфравезикал обструкцияларда ёки детрузорнинг мушакларини кучи сусайиб қолганда пешоб қовуғи тўлиқ бўшалмайди ва маълум миқдори қолиб кетади. Буни қолдиқ пешоб дейилади. Асосий хасталикнинг прогрессив ривожланиши қолдиқ сийдикнинг миқдорини кўпайиб боришига ва бир неча литргача етишига олиб келади.

Биз ўз фаолиятимизда қолдиқ сийдик 6-8 литргача етган беморларни ҳам учратганмиз. Сийдик пуфагининг ҳаддан зиёд тўлиб кетиши натижасида унинг баъзан детрузор мушаклари хаддан ташқари чузилиб кетади ва уларнинг кискариш хусусияти тўлиқ йўқолиб кетади. Сийдик пуфагига буйракдан ажралиб чиқаётган сийдик тинимсиз оқиб туриши натижасида қаддан ташқари тўлиб кетган қовуқ ёрилиб кетиш мумкин ёки унинг сфинктери ихтиёрсиз равишда очилиши, фалажланиши юзага келади. Детрузорнинг қисқариш қобилиятининг йўқолиши ва сфинктернинг фалажланиши сабабали тўлган қовуқдан сийдик доимо уретрадан томчилаб оқиб туради, яъни, сийдик тутолмаслик кузатилиб, бу холат парадоксал ишурия дейилади.

Сийдик ушлаб туролмаслик

Сийдик ушлаб туролмаслик деб қовуқнинг яллиғланиш туфайли пешоб қовуғини бўшатишга (сийишга) эхтиёж туғилган пайтда бемор керакли жойга (хожатхонага) бормай, сийдигини чиқариб юбориш тушунилади.

Баъзи муаллифлар сийиш эхтиёжининг пайдо бўлганда бемор хохишига карамасдан сийдикни уретрадан ташқарига чиқиб кетиши сийдик ушлаб туролмаслик мажбурий сийдик тутолмаслик деб изохланади. Дизуриянинг бу тури сийдик тутолмасликнинг бошқа турларидан ўлароқ, даволашда ўзгача усул талаб қилади.

Сийдик тутолмаслик ва сийдик ушлаб туролмаслик анъанавий текширишлар ёрдамида олиб борилади ва бунда беморнинг шикоятлари, хасталик анамнези ва пастки сийдик чиқариш йўллари хамда аёллар жинсий аъзоларини физикал текширишга алохида ахамият берилади.

Сийдик ушлаб туролмасликни ташхиси

Сийдик ушлаб туролмасликда беморлар сийиш эхтиёжи пайдо бўлганда оғриқлигига ва хожатхона ёки бошқа бир жойга етиб олгунча пешобни ушлаб туролмасликка шикоят килади. Бунда сийишга эхтиёж пайдо бўлиши захотиёқ пешоб сийдик ушлаб туриш имконининг йўқлиги туфайли ихтиёрсиз равишда лойқа ёки қонли сийдикнинг тез-тез тушиб ажралиши ва сийиб бўлгандан сўнг янада кучли оғриқ пайдо бўлиши билан кузатилади. Сийиб бўлгандан сўнг эхтиёж камайиш ўрнига аксинча янада кучайиб боради.

Сийдик ушлаб туролмайдиган беморлар анамнезида одатда простатит, цистит, уретрит ва бошқа турдаги инфекцион касалликлар борлиги аниқланади.

Физикал текширишлар

Бемор кўрикдан ўтказилганда унинг ташқи кўринишидаги қийналаётганлиги, бесаранжомлиги, тез-тез, ҳар 2-3 минутда хожатхонага ёки махсус идишга сийиш учун уриниб кўриниши, унда лойқа ва қонли сийдикни чиқаётганлигини кўриши мумкин.

Сийдик-таносил аъзоларни пальпация қилиб кўрганда қовуқнинг оғриши ва бошқа аломатлар аниқланади.

Эркакларда йўғон ичак, аёлларда қин орқали бармоқ билан текширганда уретрада, простатада ва бошқа аъзоларда оғриқ борлиги аниқланади.

Пешоб таркибини микроскопия усули ёки махсус индикатор тестлар билан текширилганда лейкоцитурия ва бошқа яллиғланиш белгилари борлиги аниқланади.

Сийдик-таносил органларини УТТ да сийдик ушлаб туролмаслик билан кечадиган цистит каби яллиғланиш ёки бошқа касалликлар тасдиқланади.

Сийдик тутолмаслик

Сийдик тутолмасликнинг қар љандай тури комплекс текширувлар натижасида ташхисланади, унда шикоятлар, анамнез ва бошља ахамиятга эга бўлган сийдик йўлларининг физикал текширув усуллари натижаларига асосланади.

Чин сийдик тутолмасликни ташхиси

Чин туғма сийдик тутолмаслик вақтида қовуқнинг олдинги деворининг туғма дефекти ёки уретранинг гипо- ёки эписпадияси пешобни заифлашган сфинктери сабабли рўй бериб, у туғилган чақалоқни оддий кўрикдан ўтказиш вактида аниқланади. Экстрофияда қовуқнинг олдинги деворининг очиқ қисмидан сийдик доимий равишда қов соҳасига ажралиб туради. Тотал гипо- ёки эписпадияда уретрадан ихтиёрсиз сийдик ажралиши вертикал ҳолатда ёки йўтал пайтида пайдо бўлади, шунинг учун бу жараён стрессли ёки ортостатик сийдик тутолмаслик дейилади. Қовуғи ва уретра аномалияси билиш хасталигига дучор бўлган болаларда қовуқ сийдикги бутунлай ташқарига оқиб туради, шунинг учун бу турдаги дизурия — абсолют (тўлиқ) сийдик тутолмаслик деб номланади.

Орттирилган чин сийдик тутолмаслик катта хажмда бўлган қовуқ-қин, қовуқ-ичак оқмалари (тешиклари) асосида ёки қовуқ сфинктерини жароҳатланишдан кейин тотал заифлашиши туфайли пайдо бўлади. Дизуриянинг бу тури, тинч қолатда, горизонтал холатни вертикал холатга алмаштирганда, йўтал пайтида пешоб бутунлай беихтиёр чиқиб кетиши учун, уни ортостатик, стрессли чин сийдик тутаолмаслик деб аталади.

Беморлар оқма тешиклари бўлганда тўғри ичак орқали ёки қин орқали, қовуқ сфинктери заифлашганда эса йўтал пайтида ва вертикал холатда сийдикнинг доимий ажралишидан шикоят қиладилар. Уларнинг анамнезидан қовуқ-қин ва ичакдаги оқма тешик хосил бўлганлиги ёки қовуқ сфинктерида, кичик чаноқ аъзоларининг турли операциялар бажарилганлиги ва унинг натижасидаги пешоб йўллари жарохатланишлари борлиги аниқланади. Бу гурухдаги беморларда йўтал пайтида баъзан сийдикни уретрадан ташқарига беихтиёр чиқишини оддий кўз билан кузатиш мумкин.

Махсус гистологик ойна билан қин кўрикдан ўтказилганда унинг юқори деворида қовуқ сийдиги оқиб турувчи катта оқим тешиги борлиги аниқланади. Қин кўригида баъзан сийдик йўлининг ташқи тешигидан уни шиллиқ қавати ташқарига осилиб турганлигини кузатиш мумкин.

УТТ билан текширилганда қовуқда сийдик йўқлигини қайд этилади, негаки, абсолют сийдик тутолмаслик учун қовуқдан сийдикни доимий равишда ажралиб туриши характерлидир.

Чин нисбий сийдик тутолмаслик

Беморлар шикояти нисбий сийдик тутолмаслик деб, бемор йўталганда ёки у оғир юк кўтарганда ва бошқа ҳолатларда қорин бўшлиғида ва қовуқда босим кўтарилиб кетганлиги учун, пешоб хам ташқарига беихтиёр чиқиб кетиши тушунилади.

Беморлар анамнезида кўп ва тез-тез туғиш, аёллар жинсий аъзоларида турли муолажалар ўтказилганда, эркакларда эса аденомэктомия ёки бошқа шунга ўхшаш операциялар ўтказилганлиги аниқланади. Қовуқ сфинктери тонусининг заифлашувига натижасида кулганда ва шунга ўхшаш бошқа ҳолатларда қовуқдаги сийдикнинг бир қисмини ихтиёрсиз равишда чиқиб кетиши кузатилади.

Нисбий сийдик тутаолмаслик

Нисбий сийдик тутолмайдиган беморлар кўрикдан ўтказилганда ўзига хос ўзгаришлар аниқланмайди. Аёлларнинг ташқи жинсий органларининг кўздан кечириш ва қовуқни босими оширим синамаси ўтказиш кўпинча нисбий сийдик тутолмаслик ташхиси учун етарли бўлади. Бу муолажа қуйидагича амалга оширилади: аёл гинекологик креслога ётқизилади, ташљи жинсий аъзолари антисептик суюқлиги билан тозаланади. Беморларнинг ўзлари жинсий аъзолари лабларини икки томонга тортади. Уретра ва қиннинг ташқи тешиги синчиклаб кўришдан ўтказилади. Жинсий аъзолар ва сийдик чиқариш каналининг шиллиқ қаватининг яллиғланишини бор-йўқлигига эътибор қаратилади. Сўнгра беморга бир неча бор йўталиш тавсия этилади ва бу вактда уретрадан қовуқ сийдигини ажралиши назорат қилинади. Йўтал пайтида сийдик ажралишининг тасдиқланиши стрессли ёки ортостатик сийдик тутолмаслик деб аталади.

УТТ да қорин бўшлиғида ўсмалар борлиги аниқланади, бу ўсмалар қовуқ ҳажмининг қисқаришиига сабаб бўлиб қовуқ ичида босим ошганда ихтиёрсиз сийдик ажралишига сабаб бўлади.

Шундай қилиб, чин нисбий сийдик тутолмаслик йўтал пайтида, кулганда ва бошқа пайтларда қорин бўшлиғида ва қовуқ ичидаги босимнинг кескин кўтарилиб кетиши натижасида қовуқдаги сийдикнинг бир қисмининг ташқарига беихтиёр чиқиб кетиши билан характерланади.

Қовуқ сфинктерининг етарлича ёпилмаслиги туғма жараён сифатида ёки қовуқ-уретра сегменти мушаклари тонусининг заифлашуви кўп туққан аёллар ва кекса аёлларда кузатилади. Аниқланишича, 60 ёшдан ошган аёлларнинг 30% нисбий сийдик тутолмасликдан учрайди, бу ҳолат ҚВП ва ШВП да ишлаётган УАШ томонидан хқисобга олинишини тақозо этади.

«Сохта» сийдик тутолмаслик

Беморлар пешоб қовуғини бўшатиш меёрий сақланиб туришига қармамай, доимо сийдик беихтиёр ажралиб туришидан шикоят қиладилар ва бу холат «сохта» сийдик тутолмаслик деб юритилади.

«Сохта» сийдик тутолмасликнинг ташхиси бошқа турдаги ихтиёрсиз сийдик ажралишлардан фарқ қилиб анча мураккабл хисобланади.

Беморларнинг шикояти сийдик найи аномалияси ёки кичик тосда ўтқизилган хар хил операциялар туфайли вужудга келган сийдик найи ва қин ёки сийдик найи-ичак оқмаси билан боғлиқ бўлади.

Анамнестик маълумотлардан шу нарса маълум бўладики, туғилгандан буён қиндан ёки уретрадан ихтиёрсиз сийдик ажралиши кузатилади. Бундай холат сийдик найларини бирининг уретрага ёки қинга келиб уланиши билан боғлиқ бўлади. Қин ёки йўғон ичак орқали ихтиёрсиз сийдик ажралиши баъзан шикастланиш натижасида сийдик найи-қин ёки сийдик найи-ичак оқмаси вужудга келганда пайдо бўлади.

«Сохта» сийдик тутолмаслик билан касалланган беморларни кўрикдан ўтказганда ташқи кўринишидан ўзгаришлар кузатилмайди, лекин ташқи жинсий аъзолар ёки анус сохаси кўрилганда терининг яллиғланганлиги, яралар борлиги ва бошқа аломатлар борлиги қайд этилади.

«Сохта» сийдик тутолмасликни махсус тести бўёқлар билан синама ўтказиш орқали ташхис қилинади.

Бўёқлар билан синама қўйиш услуби

Аёл гинекологик креслога ётқизилади. Ташқи жинсий аъзолари антисептик суюқлик билан тозаланади. Жинсий лаблар ўнг ва чапга томонларга сурилади, уретра ва қиннинг ташқи тешиги кўрикдан ўтказилади, бунда уретра ва қиндан оқиб тушаётган ажратмаларга эътибор берилади. Қинда суюқлик пайдо бўлса қовуқ индигокармин ёки бошқа бўйқ билан бўялган антисептик суюқлик билан тўлдирилади. Қинда бўялган суюқликнинг бўлмаслиги қовуқ-қин оқма тешигининг йўқлигидан далолат беради. Сўнгра қиндан чиқаётган суюқликдан сийдик кристаллари — оксалатлар, уратларни изланади, уларнинг топилиши қинга сийдик найининг эктопияси ёки сийдик найи-қин тешиги борлигидан далолат беради. Пешоб чиқаришга хожат бўлмаган холда, уретрадан доимо томчилаб суюқлик ажралиши ва унда пешоб тузларини мавжуд бўлиши сийдик найининг уретрага эктопияси билан боғлиқ эканлиги қайд этилади ва бундай холат «сохта» сийдик тутолмаслик ташхиси учун етарли хисобланади.

Сийдик найи-ичак тешиги сабабли «сохта» сийдик тутолмаслик қовуқни бўёқли суюқликка тўлдириш билан аниқланади. Бунинг учун тўғри ичакка тампон қуйилади ва қовуққа юборилган индигокармин тампонни бўялиш даражасига қараб қовуқ-ичак бирлиги ташхис қилинади. Ичак ажратмаларида сийдик тузларини бўлиши сийдик найи-ичак оқмасини борлигини кўрсатади, яъни беморда «сохта» сийдик тутолмаслик холати борлигини кўрсатади.

«Сохта» сийдик тутолмасликнинг диагностикасидаги пальпация, перкуссия ва УТТ қиндан, йўғон ичакдан ёки сийдик найидан доимо сийдик ажралишига қарамасдан қовуқда сийдик борлигини қайд этади.

Тунги сийдик тутолмаслик

Тунги сийдик тутолмаслик ташхиси махсус урологик ва неврологик текширувларда амалга оширилади. Болаларнинг ота-онаси ёки болаларни ўзлари чуқур уйқуга кетганда тўшакка сийиб қўйишдан шикоят қиладилар.

Анамнестик маълумотлардан олинган ахборотга кўра оилада тунги сийдик тутолмаслик бошқа болаларда хам мавжудлиги аниқланади. Баъзан беморлар менингит, тонзиллит ва бошқа инфекцион хасталиклар билан касал бўлганликларини айтиб беришади.

Беморларни умумий кўрикдан ўтказиш орқали бирор-бир ўзгаришлар борлиги аниқланмайди, аммо ёш болалар баъзан врачнинг саволларига жавоб беришга ботина олмайдилар, кўпинча уяладилар ёки гаплашишни хохламайдилар. Бундай холатларни сабабини текширилгач беморларда невростения каби хасталиклар борлиги қайд этилади.

Сийдик йўллари аъзолари пальпация, перкуссия ва УТТ текшируви хам хеч қандай ўзгаришлар йўқлиги маълум бўлади.

Асаб тизими текширилганда кўпинча вегетатив ўзгаришлар: қўл-оёқларнинг дистал қисмларининг совуқлиги ва кўкарганлиги, қўл ва оёқ кафтларининг терлаши, пульс лабиллиги аниқланади. Клиник текширув натижаларида бош ёки орқа мия касалликларига хос белгиларнинг борлиги аниқланади ва сийдик тутолмасликка сабаб бўлувчи невростатик генез эканлиги қайд этилади. Сийдик тахлили одатда меъёрда бўлади, аммо, пиурия ёки бошқа ўзгаришлар топилади, умумий сийдик тутолмаслик борлиги ёки энурезга шубха пайдо булади.

Парадоксал ишурия

Сийдик тўлиқ тутилиши (парадокс ишурия)даги сийдик тутолмаслик ташхиси нисбатан осон, чунки дизуриянинг бу тури секин ривожланади ва субъектив ва объектив симптомларнинг кўплиги билан бошқа дизуриялардан фарқ қилади.

Парадоксал ишурияда беморлар сийдикни ихтиёрсиз равишда томчилаб туришидан, қов устидаги оғриғдан, оғиз қуриши ва чанқашдан шикоят қиладилар.

Анаманестик маълумотлардан бемораларда хар хил турдаги инфравезикал обструкция ёки невроген генезли детрузор етишмовчилик борлиги қайд этилади.

Беморнинг ташқи кўринишини, қов сохаси ва жинсий аъзолар кўрикдан ўтказилганда кўпинча ХПН учун характерли, қориннинг олдинги девори киндик атрофида шишиб кетганлиги ва доимий равишда уретрадан сийдик томиб туриши аниКланади.

Беморлардан эса сийдик хиди келиб туриши сезилади.

Пальпация пайтида хаддан зиёд тўлиб кетган қовуқ аниқ пайпасланиши, унинг юқори чегараси баъзан ханжарсимон ўсимтагача етиб бориши қайд этилади.

Перкуссияда тўлган қовуқдан бўғиқ овоз эшитилади. УТТ пайтида қовуқни сийдик билан тўлиб турганлиги ва парадоксал ишурияга сабаб тош, простата гиперплазияси, ўсма ёки простатитлар аниқланади.

Шундай қилиб УАШ ёки ҚШБ шароитида сийдик тута олмасликни баъзи турларига ташхис қўйиш учун маълум имкониятга эга бўлади. Барча беморлар ихтисослашган стационарга йўлланадилар ва у ерда текширишлар охиригача етказилади. УАШ дан сийдик тутолмаслик ва сийдик ушлаб туролмасликни дифференциал диагностикаси талаб қилинади, чунки иккинчи турдаги дизурия нафақат урологик касалликларда учраб, у бошқа касалликларда: сил, ўсмалар ва бошқаларда хам учраб туради. Шунинг учун сийдик тутолмаслик билан хасталанган беморлар касалликни нозологик шаклига қараб дислокация қилиш жойини аниқланади.

Дифференциаль ташхис

Сийдик тутолмаслик ва сийдик ушлаб туролмасликни дифференциал диагностикасида асосий тест пешобга хожат бор-йўқлиги билан фарқланади.

Сийдик ушлаб туролмаслик учун, тез-тез ва сийиш вақтида кучли оғриқ пайдо бўлиши ва ҳар сафар сийган пайтида озгина ёки бир неча томчи сийдик ажралиши билан сийдик тутаолмасликни фарқланади.

Сийдик ушлаб туролмайдиган беморларни кўрикдан ўтказганда, уларнинг чехраларини азоб чекаётганлиги, сийиш вақтида оғриқ пайдо бўлиши кузатилади.

Физикал ва ультратовуш тадқиқотларда қовуқда, уретрада, простата ва қовуқ бўйинчасига яқин жойлашган органларда ўткир яллиғланишлар аниқланади. Хар хил турдаги сийдик тутолмайдиган холатда оғриқ белгиси бўлмайди, негаки пешоб тутаолмаслик яллиғланиш жараёнлари учун характерли эмас. Сийдик тутолмайдиган беморларнинг сийдик йўлларида яллигланиш вужудга келса, дифференциал диагноз мураккаблашади. Бундай холатда, якуний ташхисни шу сохадаги магистрлар қўяди.

УАШ нинг тактикаси

Сийдик тутолмайдиган беморлар аниқланса, уларни текшириш ва даволаш масалаларини хал қилиш учун УАШ беморларни ихтисослашган бўлимларга юбориш керак. Пастки сийдик йўллари ва жинсий аъзолари яллиғланиши сабабли юз берган сийдик ушлаб туролмасликка ташхис қўйса, КВП ёки ШВП да УАШ ни ўзи даво муолажаларини, реабилитация ва профилактика чора-тадбирларини ўтказади. Бундай хасталиклар хисоида уретрит, цистит, простатит, пиелонефритлар бўлади.

УАШ парадоксал ишурия билан беморнинг ахволига қараб фавқулоддаги ёрдамини бериш учун бир марта катетеризация ёки қовуқни пункция қилиб сийдикдан бўшатиши ва шу захоти урология бўлимга юбориши керак.

МАВЗУ: БЕЛ, ҚОРИН ПАСТКИ СОХАСИ, КИЧИК ЧАНОҚ ВА ТАШҚИ ЖИНСИЙ АЪЗОЛАРДАГИ ОҒРИҚЛАР

Оғриқ тушунчаси: Оғриқ беморнинг субъектив сезгиси ҳисобланиб, асаб толалари тошлар, туз конгломератлари ва буйраклар, простата, тухумлар, тухум ортиљлари, каверноз таналар ва бошқа аъзоларни чандиқларини яллигланишлари туфайли асаб толаларининг қисилиши натижасида пайдо бўлади. Ўткир оғриқлар генезида буйрак қон томирларида тромбоз вужудга келганда ёки бурак фиброз капсуласини таранглашганда, ишемия бўлганда пайдо бўлади. Касаллик нозологик шаклига қараб оғриқ синдроми турлича бўлади. Шу муносабат билан УАШ аввало оғриқ синдром тури ва кейин унинг пайдо бўлиши сабабларини аниқлаш вазифасини бажариши ва унинг натижасига кўра даволаш усулини қўллаши кўзда тутилади.

Классификация: Оғриқлар ўткир ва сурункали турларга бўлинади.

Ўткир оғриқлар қўққисдан пайдо бўлади.

Сурункали огриклар кучсиз, узоқ йиллар мобайнида кузатилиши мумкин.

Оғриқ синдроми қандай аъзо касаллигига кўра бел сохасида, қорин остки қисми, кичик чаноқ ва ташқи жинсий аъзоларда бўлиши мумкин. Бироқ буйрак ва юқори сийдик йўлларида пайдо бўладиган оғриқлар кўпинча қовурға ости сохасига, қорин пастки қисмига, сон ички сохасига иррадиация беради. Аксинча ички ва ташқи жинсий аъзолардан келиб чиқадиган оғриқлар бел сохасига иррадиация бериши мумкин. Бу ва бошқа ҳолатлар турлича локализацияда учрайдиган ўткир ҳамда сурункали оғриқлар сабабларини аниқлаш зарурлигини тақозо этади.

Белдаги ўткир оғриқлар

Буйрак, буйрак қон томирлари ҳамда улар атрофидаги клетчатка ва юқори сийдик йўлларининг касалликлари туфайли белдаги ўткир оғриқлар тўсатдан, кундузи ёки кечаси пайдо бўлади. Баъзан оғриқ синдроми аччиқ овқат еганда ва шунга ўхшаш холатларда юзага келади.

Ўткир оғриқлар қуйидаги сабабларга кўра пайдо бўлади:

•тошлар, туз конгломератлари ва бошқалар билан юқори сийдик йўллари шиллиқ қаватидаги асаб толаларининг шикатланишидан,

•юқори сийдик йўлларини ёпилиб қолиши сабабли сийдик найи, жомча, косачалар кенгайиб кетиши натижасида нерв тутамлари қисилиб қолади ва оғриққа сабаб бўлади

•буйрак ички босимининг тўсатдан ошиши ва косача-жом системасининг кенгайиб кетиши оқибатида, фиброз капсуланинг ўткир таранглашиб, унинг нерв толаларининг таранглашиб тортилади. Айнан фиброз капсуласининг таранглашуви қаттиқ оғриқ пайдо бўлишига олиб келади ва у «буйрак санчиғи ёки коликаси» деб аталади. Бу ибора лотинча «colon» сўзидан олиниб, рус тилида «кишка», яъни «ичак» деб таржима қилинади. Бироқ «колика» термини остида «оғриқ» тушунилади ва бу сўзга ўткир оғриқ синдроми жойлашган орган номи қўшилиб, буйрак ёки сийдик найи коликалари, жигар коликаси, сперматик колика деб номланади.

Буйрак санчиғини келиб чиқиш сабаблари қуйидагилардан иборат:

•тошлар ва бошқа обструктив факторлар билан юқори сийдик йўли тўсилиб қолганда, сийдик жоми кенгаяди ва буйрак ҳамда юқори сийдик йўлларининг нервлари қисилади, унинг оқибатида оғриқлар пайдо бўлади.

•Оғриқ синдроми пайдо бўлиши буйрак қон томирлари ва сийдик найининг сиқилиб қолишига, спазмга олиб келади ва буйракда қон айланиш холатини бузади, яъни артериал қоннинг оқиб келишини ҳамда веноз қоннинг оқиб кетишини қийинлашади, натижада камқонлик (ишемия) пайдо бўлади ва қаттиқ оғриқ келиб чиқишига сабаб бўлади.

•Бир томондан буйракдан сийдик ажралишининг бузилиши ва веноз қон оқиб кетиши қийинлашуви туфайли гидронефротик трансформация вужудга келади ва у кўп сонли сезги нервлари билн таъминланган буйрак фиброз капсуласининг таранглашишига имкон яратади, айнан шу холат буйрак санчиғини пайдо бўлишига олиб келади.

Қорин пастки сохасидаги ўткир оғриқлар

Корин пастки кисмидаги асосан ёнбош сохалари ва чов соха уткир огриклар худди буйрак санчиги сингари тусатдан кундузи ва кечаси, купинча аччик овкат истеъмол килгандан кейин пайдо булади.

Сийдик пуфагининг чанок бушлигидаги касалликлар туфайли корин пастида уткир огриклар булиш сабаблари:

— тошлар, туз конгломератлари каби моддалар билан юкори сийдик йулларии ва сийдик пуфаги, айнан пуфак буйинчаси шиллик каватининг асаб толаларининг шикастланиши;

— пуфак, уретранинг атров асаб тутамининг яллигланиши сабабли асаб толаларининг сикилиб колиши;

— уткир ишурия ривожланиши холатида детрузор асаб толаларининг таранглашуви;

— сийдик канали ва пуфагидаги тошлар уткир шамоллашга ва яралар пайдо булишига олиб келади ва у ердаги асаб толаларини таъсирланиши ёки шикастланиши окибатида огриклар пайдо булади.

Шундай килиб, корин пастидаги кучли огриклар сийдик йуллари пастки кисми ва сийдик пуфагининг яллигланиш касалликлари туфайли пайдо булади. Сийдик найининг чанок кисми окклюзияси коринпарда асаб толаларига уз таъсирини курсатганда, перитонитда учрайдиган огриклар пайдо булади, ундан УАШ хабардор булишии лозим.

Кичик чанокдаги уткир огриклар

Уретра ва жинсий аъзолар касалликлари туфайли кичик чанокдаги уткир огриклар шамоллаш окибатида купрок аччик овкат егандан кейин кундузи ёки кечаси пайдо булади.

Кичик чанокдаги уткир огриклар сабаблари:

— яллигланиш шиши билан пуфак уретрал кисмидаги асаб тутами ва нервларнинг сикилиши ва тарнг булиб тортилиши;

— тошлар, тузлар билан уретранинг шиллик каватидаги асаб толаларининг шикастланиши;

— простата ёки аёллар жинсий аъзоларининг уткир яллигланиши кичик чанок аъзолари кон томирлари ва уретра спазмига хамда асаб толалари таранглашиб уткир огрикларга сабаб булади.

Демак, сийдик-таносил аъзолари уткир яллигланиш касалликларида ёки уретра йулини окклюзияловчи тошлар булганда юзага келади.

Кичик чанокдаги уткир огрикларнинг узига хос хусусияти шундаки, уткир яллиигланиш жараёни тезда бир аъзодан бошкаларига таркалади, бу холат асосий, яъни хасталикни биринчи манбасини аниклашни кийинлаштиради. Шунга карамасдан кучли огрик манбаларини эркакларнинг сперма, простата бези шираси ёкисийдик таркибидаги узгаришлар оркали аникланади. Куп холларда кичик чанок сийдик-таносил аъзоларидаги хасталикларни уткир огрикларга богликлигини УТТ усули аниклашга имкон беради.

Ташки жинсий аъзолардаги уткир огриклар

Ёргок ва жинсий олат касалликлари ташки жинсий аъзолардаги уткир огриклар купинча шамоллаш холати ёки жарохат етказиш натижасида пайдо булади.

Огрикларнинг келиб чикиш сабаблари:

— фимоз, парафимоз, орхоэпидидимит касалликларида яллигланиш шиши билан ёргок ва жинсий олат бошчаси асаб толаларининг сикилиб колиши;

— тухум ва унинг ортиклари буралиб кетишида нервларнинг тарнглашиши;

— турли жарохатлардан сунг жинсий олат ва ёргокнинг асаб толаларини жарохатланиши ёки узилиб кетиши

— приопизмда говак таналар асаб толаларининг сикилиб колиши.

Л.Липшуль ва И.Клайман ишларида приапизмнинг асосий сабаблари курсатиб утилган.

Приапизм сабаблари

— гедиопатик (турли сабаблар)

— тромбоэмболия феномени (уроксимон хужайра анемияси, лейкоз)

— жинсий аъзолар ва ораликнинг шикатланиши

— дори-дармонлар ва кимёвий моддалар (алкагол, кокаин, психотроп, антигипертензив препаратлар)нинг салбий таъсири

— говак таначаларга юборилган инъекциялар (папаверин, фентоламин, простогландин)

Ташки жинсий аъзолардаги огриклар кучлилиги уларнинг келиб чикиш сабаблари ва муддатига ббоглиик. Ташки жинсий аъзоларда огрикларга олиб келувчи касалликлар уткир даврида йирингли ёки гангреноз холати бошланиши даврига караганда нисбатан кучлирок булиб ташки жинсий аъзолар касалликларида содир буладиган огрик синдромини уз вактида ташких килиш алохида ахамият касб этади.

Диагностика

Буйрак, сийдик йуллари ва жинсий аъзолар касалликларидаги уткир огриклар ташхиси анъанавий усул билан амалга оширилиди, яъни беморлар шикоятлари, касаллик анамнези урганилиб, физикал ва кушимча текширувлар утказилиб амалга оширилади. Огрик синдроми манбасини аниклашда махсус диагностика усуллари орасида УТТ алохида урин эгаллайди.

Бемор шикоятлари урганилганда асосий эътибор огрик каерда пайдо булганлигига ва унинг муддатига, иррадиациясига, бемор холатига ва х.о. каратилади.

Белда буйраклардан келиб чикадиган кучли огриклар пайдо булиш холларида беморларни орка томонида, ковурга-умуртка бурчагида санчик вужудга келади ва сийдик найи буйлаб, сийдик пуфаги томон йуналади, яъни иррадиация килади. Баъзан огриклар ковурга ости ёки эпигастрал сохага иррадиация клиниб, уткир холецистит, ошкозон яраси клиникасига хос булади. Бу холатларда огрик сийдик микдори камайиши ва унинг таркибида туз кристаллари, эритроцитлар булиши билан кузатилади. Беморларни хатти-харакатлари узига хос хусусияти билан корин аъзоларининг касалликлари сийдик тизимидаги касалликларидан фарк килади. Буйрак санчигида бемор узини безовта тутиши билан тавсифланади. Сийдик йулларининг юкори ва урта кисмларидан келиб чикадиган кучли огрикларда хам беморлар худди шундай буйрак санчиги хуружига, сийдик микдорининг камайишига ёки бутунлай йук булишига шикоят киладилар. Сийдик найининг урта кисмидан келиб чикадиган огрик ковурга ости сохасига иррадиация берадиган буйрак огрикларидан фарк килиб, огрик эпигастрал сохага йулланади. Сийдикда узгаришлар булиши, буйракдаги кучли огриклар, сийдик найи буйлаб пастга иррадиация берадиган огриклар сийдик йуллари касалликларига таалукли эканлигига гумон килишга асос булади.

Беморлар шикоятидаги кичик чанок аъзоларидан келиб чикадиган кучли огриклар ораликка, орка чикарув тешиги сохасига иррадиацияланади. Пешоб, простата шираси ва эякулят таркибида топилган узгаришлар огрик синдромининг сийдик йуллари ва ички жинсий аъзолар касалликларига алокадорлигидан дарак беради. Беморларнинг ташки жинсий аъзолардан келиб чикадиган огрикларга буладиган шикоятлари, бир вактнинг узида уларнинг ташки куринишларини узгариши билан характерланиб, кандай касаллик борлигини оддий курик натижасида тез аниклаш имконини беради.

Беморларнинг маълумотларидаги сийдик билан кичик тошлар чикиши, каттик огрик сабабини аниклаш мумкин. Сийдик-таносил аъзолари касалликларида пайдо булган белгиларни ташхис килиш учун физикал текширувлар утказишни талаб этади ва текшириш оддий курик усулини куллашдан бошланади.

Курик усули

Оддий курик купинча белдаги кучли огрикка шикоят ва анамнез маълумотлари урганишни бошлангунга кадар буйрак санчигини ташхислаш мумкин. Кучли огрикларда бемор узини куйишга жой тополмай, бесарамжон булади, аник бир холатда булишга интилади, яъни кул кафтини огриётган бикинига куяди ёки уша томонга ётади ёки утиради, турад, лекин енгиллик топмайди. Буйрак сийдик йулларини юкори ва урта сохаси касалликларидаги бундай холларда шифокор буйрак санчиги борлигини ташхислайди ёки гумон килади. Сийдик йули чанок сохаси окклюзияси туфайли корин пастки сохасида кучли огриклари булган бемор куригида уни безовта булиши огрик сабабини аниклашга имкон беради, лекин огрик интенсивлиги буйрак санчигига нисбатан бирмунча кучсиз булади.

Сийдик найининг пастки кисмида учрайдиган огриклар беморларда поллакиурия ва перитонит белгилари булиши мумкин.

Сийдик пуфаги касалликларининг кучли огрикларида бемор юзидаги куркув ифодаси, курик пайтида азобли сийиш кистовлари учраб туради.

Кичик чанокдаги огриклар булган беморларнинг куриги улардаги мажбурий холатда турганликларини аниклайди, унинг сабаби тукималардаги уткир яллигланиш жараёни хар кандай харакат огрик интенсивлигини кучайтиради. Бу холларда беморлар огрик синдроми нафакат кичик чанокда, балки чов усти, корин ва белда кучайибкучайиб кетганлиги учун, сийиш ва дефекация актини бажаришдан воз кечишдан харакат киладилар.

Фимоз, парафимоз, приапизм, тухум ва унинг ортикларини буралиб колиши, орхоэпидидимит ривожланишида жинсий олат ёки ёргокни куздан кечирганда уткир яллигланиш белгилари борлиигини аниклаш имконини беради.

Шундай килиб, уткир огрик синдромида утказиладиган курик усули беморнинг безовта булган холатини, ташки жинсий аъзолардаги узгаришлар билан богликлиги хакида хулоса чикаришга ёрдам беради.

Пайпаслаш усули

Сийдик-таносил аъзоларининг уткир огрик синдромини буйрак сохаси, чов усти, жинсий олат ва ёргокларни пайпаслаб аниклаш мумкин. Буйрак санчиги уткир хуружи чогида бел сохасида уткир огриклар борлиги учун Пастернацский белгисини аниклашга хожат булмайди, чунки огрик хаддан ташкари кучли булади. Сийдик йули чанок сохасидан келиб чикадиганогрик синдроми пайдо булганда баъзан мусбат Щеткин-Блюмберг симптоми аникланади.

Щеткин-Блюмберг усулини бажарилиш коидаси

Бемор ёнбош томонга угирилиб ётган холатда булиши керак. Шифокор текшириладиган беморга нисбатан унг томонда утириб корин сохасини нафас олган ва чикарган холатидаги харакатини кузатади ва огрик буладиган сохаларни аниклайди. Огрик булган сохани унг кул бармоклари билан босиб куради ва огрик канчалик кучайишини аниклайди. Кул бармогини огрик булган сохадан бирдан юкорига кутариб олади ва огрик кай даражада кучайиши Щеткин-Блюмберг симптоми мусбат эканлиги, корин ички кавати яллигланиш борлигидак дарак беради. Корин шиллик каватидаги огрик сийдик найи чов сохаси кисми беркилиб колганлиги учун нерв толаларни таъсирланиши оркали пайдо булади. Эркакларда орка чикарув тешиги оркали, аёлларда кин оркали пайпаслаш усули утказилади, уретранинг чанок кисмидаги огриклар аникланади. Корин пастки кисми ва кичик чанок сохасида каттик огрик булганда орка чикарув тешиги ёки кин оркали пайпаслаб текширилганда чанок кисмида тош булганлигини ташхис килса булади.

Эркакларда орка чикарув тешиги оркали пайпаслаш усули техникаси

Эркакларда орка чикарув тешиги оркали текширишдан олдин ораликни ва анал тешиги сохалари куздан кечирилади. Бемор унг томонга ёнбошлаб ётганда анал тешиги атрофида узгаришлар бор йуклигига эътибор берилади. Кудан кечиришдан сунг врач унг кулига резина кулкоп кийиб курсаткич бармогига гел суртиб, орка чикарув тешиги оркали тугри ичакни пайпаслайди. Курсаткич бармок оркали ануснинг сфинктери холати, ичак шиллик кавати харакатчанлиги, ундаги ва уретранинг кичик чанок кисмидаги узгаришлар аникланади.

Уруг пуфакларини пайпаслаб текшириш беморни утирган холатида бажарилади. Бемор шифокорнинг курсаткич бармогига «утиради». Орка тешик оркали икки томонлама (бимануал) текшириш усули нихоясига етказилади. бунинг учун анал тешиги унг кул курсаткич бармоги билан ичак девори юкорига кутарилади ва чап кул бармоклари билан корин олдинги девори пайпасланади. Ушбу текшириш натижасида сийдик чикарув йули ва унинг атрофдаги аъзоларда огрик белгилари. хатто тош борлиги аникланади. Аёлларда йугон ичак урнигаа одатда кинни пайпаслаб текшириш усули утказилади.

Кин оркали текширув техникаси

Бемор гинекологик креслога ёткизилиб, ташки жинсий аъзолар курикдан утказилади ва улар антисептик суюклик билан тозаланади. Беморнинг узи ташки жинсий аъзоларини лаблари икки томонга суради. Бунда уретра ва кин тешиклари очилади. Уларни антисептик суюклик билан ювилади. Ушбу холда уретра ташки тешиги шишганми ёки йукми, унинг шиллик кавати осилиб тушганми ёки усма бор йуклиги текширилади. Ушбу назоратни амалга оширгандан кейин врач унг кулига резина кулкоп кияди, сунг 2 ва 3 бармокларини кинга киритиб, пайпасланади. Уретра холати, ссийдик пуфаги буйни, кичик чанок сохаси ва бошка аъзолар текширилади. Вагинал текширув бимануал текшириш биланнихоясига етказилади. Бу текширувда сийдик йулида тош булган холда кичик чанок кисмида каттик огрик пайдо булиши мумкин.

Эркаклар жинсий аъзосси пайпаслаб ткшириш

Жинсий аъзодаги кучли огриклар, фимоз, парафимоз, приапизмда булиши мумкин. Юкорида курсатиб утилган хасталиклар, аввало, жинсий аъзоларни курикдан утказиш билан аникланади, лекин якуний хулоса пайпаслаб куриш билан текширилгандан сун маълум булади.

Пейрини касаллигида жинсий органда тогайга ухшаган аломатни пайпаслаш оркали аникланади. Фимоз ва парафимозларда купинча кул ёрдамида жинсий аъзонинг бош кисми беркилиб ёки сикилиб колганлиги кузатилади.

Ёргокни текшириш

Уткир орхоэпидидимит ва бошка хасталикларда мояк териси таранглашиб, огриклар тухумларда, чов, бел сохасида вужудга келади. Бу холатларда мояк ва уругдон йулини пайпаслаш билан ташхис килинади.

Ультратовуш усули билан текшириш

УТТ текшируви сийдик-таносил аъзолари касалликларида уткир огрик булган холларда барча шахсларда катта ва кичик ёшдаги болалар учун хам хавфсиз ташхис усули деб хисобланади. УТТ ёрдамида сийдик-таносил ахзолари яллигланиш холатлари, тошлар ва усмалар борлиги аникланади.

Диафаноскопия

Уткир орхоэпидидимит хасталигига гумон килинганда ушбу усул кулланилади ва касаллик кандай боскичда кечаётганлиги аникланади. Диафаноскопия усулини куллаш техникаси, Беморнинг мояк сохаси куздан кечирилади. Шишиб кетган мояк коронги хонада кул билан аста-секин юкорига кутарилади. Моякни пастки кисмига ёритилган электр чирок куйилади ва электр нурларини моякдаги таъсири кузатилади. Шишиб кетган моякда суюклик булса, нурлар тиник ва топ-тоза булган суюкликни аниклайди. Акс холда мояк ичидаги узгаришлар куринмайди ва бундай узгарган моякда йиринг, усмалар борлигидан дарак беради.

Лаборатория текширув усуллар, пешоб ва кон таркибини урганиш, лейкоцитоз, пиурия ва бошка узгаришларни аниклаш сийдик-таносил аъзоларида буладиган каттик огрик сабабини аниклашга ёрдам беради.

Шундай килиб, беморлар шикояти, анамнези, УТТ ва бошка текширувлар куп холларда огрик синдромини бел, кичик чанок, ёнбош сохаларида ва ташки жинсий аъзоларда аниклашга ёрдам беради ва шу билан бир катор огрикларни келиб чикиш сабаблари хамда бир неча хасталикларни ташхис килинади.

Дифференциал ташхис

Сийдик-таносил аъзоларидаги каттик огриклар дифференциал диагностикаси 2 холатга кура утказилади:

1. Ёргокдаги хасталикларда огрик куп холларда буйрак сохасидан бошланиб буйрак хуружига ухшайди. Баъзида сийдик найи чанок сохасининг окклюзиясида огрик булган кичик чанок бушлигига таркалади ва поллакурия пайдо булади. Бундай холат простатит клиникасини эслатади ва асосий касалликнинг аникланишини кийинлаштиради.

2. Уткир урологик касалликлар бел сохасида, кичик чанокда ёргокда кучли огрик билан бошланиб купинча корин пастки сохасига таркалади, чунки намаълум булган перитонит клиникасини эслатади ва ташхис куйишни мураккаблаштиради.

Кучли огрикларнинг сабабини аниклашда хато килмаслик учун огрик синдромини кучли хуружида беморларнинг холатига, буйрак сохасига, сийдик йулларига ва жинсий аъзоларга эътибор берилади, айникса дизурия, сийдик микдори ва таркиби алохида урганилади. Урологик ёки бошка сабаблар натижасида келиб чиккан огрик синдромини таккосий ташхисида физикал услуб билан текширишга эътибор берилади, чунки сийдик йули ва ташки жинсий аъзолардаги огриклар узига хос иррадиация беради, лекин уларда узгаришлар кузатилмайди. Бундай пайтларда УТТ асосий усул хисобланади, чунки бу усул сийдик-таносил ва корин аъзоларининг касалликларини тез ва осон аниклайди.

Сийдик-таносил касалликларида кучли огрик булганда

УАШ тактикаси

Уткир яллигланиш жараёнлари диагностикасида тезлик билан ёрдам курсатиш учун огрик колдирувчи дорилар бериш ва огрик синдромини сабабларини аниклаш учун беморни урология булимига юборилади.

Буйрак санчиги хуружида кетма-кет иссиклик муолажалари (грелка), спазмалитиклар (но-шпа ва х.о.), огрик колдирувчи дорилар (баралгин) ва терпинлар (цистенал, ависан) тавсия килинади. Агар юкоридаги дорилар ёрдам бермаса, Лорин-Эпштейн усули буйича новокаин блокадасини килиш керак.

Лорин-Эпштейн буйича новокаин блокадасини бажариш техникаси

Бемор чалканчасига ётган холда булади. Корин олдинги деворининг ёнбош-чов сохасининг терисига йоднинг кучсиз эритмаси ёки спирт билан ишлов берилади. Дастлаб новокаиннинг 0,5% эритмаси 1,0 мл тери остига юборилади. Агарда новокаин реакция бермаса, эркакларнинг уруг тизимчасига, аёлларда бачадон юмолок бойламига новокаин каватма-кават юборилади. Бунда сийдик найининг спазми аста-секин йуколиб, огрик интенсивлиги камаяди. Лорин-Эпштейн буйича бажарилган новокаин блокадаси ва паранефрал блокадаларнинг ижобий таъсири бир хил, лекин биринчи холатда буйрак санчигининг уткир даврида таранглашган фиброз капсуланинг жарохати кузатилмайди. Буйрак санчиги хуружи интенсивлиги сусайгандан сунг беморни махсус булимларга госпитализация килишш керак.

Корин пастки сохасида ва кичик чанокда крологик хасталиклар натижасида кучли огрик булча, унда тезлик билан огриксизлантирувчи инъекция килиш керак ва бемор урология клиникасига юборилади. Моякда огрик булган холда зудлик билан суспензорий куйилади.

Суспензорий куйиш техникаси

Суспензорий ёргок аъзоларини кутарилган холатда ушлаб туради ва бу холат уруг тизимчаси асаб толаларининг тортилишини камайтиради, веноз кон окишини яхшилаб, беморни кучли огрикдан халос этади.

Уткир сийдик тутилишида кучли огрик булса, УАШ консерватив чора-тадбирларни амалга ошириши керак: жумракдан сув окаётгандек товушни эшиттириш, прозерин инъекцияси каби муолажалар утказилади. Асосий курсатмалар булса, масалан сийдик пуфаги ёрилиш хавфи булса, сийдик пуфагига резина катетер куйиш ва ковукни пункция килиш амалга оширилади.

Фимоз ёки парафимоз пайтида каттик огрик булса УАШ жинсий олат бошчасини уз холатига олиб келишга харакат килади.

Фимоз булганда жинсий олат бошчасини меъёрга

келтириш техникаси

Бемор чалканча ётган холатида огриксизлантирувчи дорилар килиниб, жинсий олат бошчаси аста-секин очилади. Аввал жинсий олат унг ёки чап кулнинг иккинчи ва учунчи бармоклари орасига олинади. Жинсий олат бошчаси сохасига антисептик эритма билан хулланган дока билан ишлов берилади. Тугмали зонднинг бир учи билан жинсий олат мертмагига киргизилади. Айланма харакат килиб жинсий олат бошчаси ва кертма ички юзаси орасидаги чандиклар ажратилади. Шу сохага 5-6 мл огрик колдирувчи гель юборилиб, эхтиёткорлик билан кертма тожсимон эгатча томонга тортиб, жинсий олат бошчаси очилади. Агар кийинчилик тугилса ёки амалиётни бажариб булмаса, муолажа тухтатилади ва бемор урологга юборилади. Ижобий натижага эришилса, жинсий олат бошчаси ва кертма ички юзасигача ишлов берилади, уретра ташки тешиги холати текширилади. Касалликнинг кайтадан вужудга келтирмаслик учун жинсий олат бошчаси очиш муолажаси бир неча марта кайтарилиши мумкин ёки беморга циркуляция усули таклиф этилади.

Парафимозда жинсий олат бошчасини тугрилаш техникаси Парафимозда жинсий олат бошчасини тугрилаш беморни чалканча ётган холатида бажарилади. Огриксизлантирувчи дорилар киилингач, жинсий олат бошчаси фурациллин билан хулланган махсус дока билан ишлов берилади. Кейин жинсий олат бошчаси юза каватига гель суртилади. Кейин жинсий олат бошчаси унг кулнинг 2 ва 3 бармоклари орасига олинади. Иккала кулнинг 1 чи бармоклари билан жинсий олат бошчаси эхтиёткорлик билан пастга босилади. Агарда олат бошчаси тугриланса, у уз жойида колдирилади, агар тугрилашни иложи булмаса, муолажа тухтатилади ва бемор уролог-магистрга юборилади. Коникарли натижага эришилса беморга жинсий алокадан сакланиш, онанизм билан шугулланмаслик ва бошка парафимозга олиб келувчи сабаблардан сакланиш тавсия берилади.

Бел, корин пастки сохаси, кичик чанок ва ташки жинсий аъзолардаги сурункали огриклар

Бел, корин пастки сохаси, кичик чанок ва ташки жинсий аъзолар касалликларидаги сурункали огриклари бор беморлар узок вакт давомида тиббий ёрдамга мурожаат килмайдилар, одатий хаёт тарзини давом эттирадилар. Баъзан нотугри ташхислар — радикулит, миозит, неврит ва х.о билан вакти-вакти билан даволаниб юрадилар. Сурункали огриклар купрок буйрак сили, поликистози, усмалари, сурункали обструктив нефропатия, гидронефротик трансформация, нейроген ковук ва бошка хасталикларга характерли булади.

Буйраклар сийдик йуллари ва жинсий аъзолар касалликлари туфайли учрайдиган сурункали огриклар ташхиси уткир огриклар ташхисига ухшаб аникланади.

Беморларнинг шикояти сийдик-таносил аъзолари сохаларидаги симилловчи тумток огриклар пайдо булиши аникланади ва интоксикация белгилари: камкувватлик, дармонсизлик борлиги билан характерланади. Хасталик анамнези урганилганда беморларда баъзан буйрак санчиги, дизурия, сийдик сифат узгаришлари, яъни унинг лойкаланиши ёки кизариши ва х.о.лар булганлигини таъкидлайди. Бу белгиларни сийдик-таносил аъзолари жойлашган сохалардаги доимий ва тумток огриклар билан бирга кузатиши УАШга адекват текшириш режасини тузишга имкон беради. Текшириш усуллари ичида огрик синдроми сабабини билиш учун физикал текшириш усуллари алохида ахасиятга ъга деб хисобланади.

Бемор курикдан утказилганда уларда алохида узгаришлар булмаслиги мумкин. Агар беморларда сурункали огрик синдроми узок вакт давом этган булса, буйрак етишмовчилигига хос хобитус: терининг курук ва саргиш рангда булиши, юздаги шиш ва шу каби белгилар борлиги кайд этилади.

Беморни пайпаслаб текширилганда сийдик-таносил аъзолари сохасида аник бир узгаришни топиш кикийн, лекин факат бир палпация ёрдамидагина куп сурункали огриклар берадиган буйрак поликистози, усмалар ва кистаси, гидронефроз, семинома, сурункали эпидидимит ва х.о. аниклаб олиш мумкин булади. Пастернацский симптоми мусбат булиши буйрак касалликлари борлигини билдиради.

Пастернацский усулини бажариш техникаси

Ушбу усул бемор чалканча ётган холатда бажарилади. Врач беморга юзма-юз утирган холда бир кулни унг ёки чап ковурга-умуртка сохасига куяди, иккинчи кулини эса корин сохасига куйиб пальпация килади. Огрик синдроми кучли булса, муолажа тухтатилади. Пайпаслаганда огрик булмаса ёки кучсиз булса ковурга ёки буйича тукиллатиб курилади ва огрик булган пайтда сийдикни тахлил килинади. Пешоб таркибида тух кристаллари ёки эритроцитлар пайдо булса Пастернацский симптоми мусбат деб топилади. Куплаб мутахассислар бел сохасидаги ковурга ёйи буйича уриб курганда пайдо буладиган огрикни нотугри Пастурнацский симптоми деб топадилар.

Ташхис килишда хатоликка йул куймаслик учун ковургалар ни тукиллатиб курилгандан кейин огрик синдроми булса, сийдикни албатта тахлил килиш керак, акс холда радикулит, миозитларда учрайдиган огрикларни хам Пастернацский симптоми деб хатоликка йул куядилар.

Буйракларни бимануал пальпация килиш услуби

Буйрак текшириш учун бемор чалканчасига ётган холда врач беморни унг ёки чап томонида утиради ва бир кулнинг панжасини ковурга-умуртка сохасига куяди. Иккинчи кули билан корин бушлиги аъзоларини пальпация килади ва бир вактни узида бел сохасига куйилган кул билан корин деворини юкорига кутаради. Пальпация вактида иккита кул билан турткисимон харакат килади. Куллар харакати вактида огрик пайдо булса ёки кучайса буйрак касалликлари борлигидан далолат беради. Бимунал пальпация килиб, усма, киста, гидронефроз ва бошка хасталикларни аниклаш мумкин.

Сийдик пуфагини огрикларани аниклаш усули

Сурункали огрик синдромида диагноз куйиш учун корин пастки сохасини хам анъанавий усул билан пальпация килинади. Бунда сийдик пуфаги ва сийдик найи пастки кисмидаги касалликлардаги касалликларда огрик бор-йуклиги аникланади.

Кичик чанок бушлиги аъзоларини сурункали касалликларида ривожланувчи огрик синдромини аниклаш учун йугон ичак ёки кин оркали пайпаслаш усули кулланилади. Сийдик найининг пастки кисмини чанок сохасида жойлашган жинсий аъзолар касалликларининг аниклаш максадида бимануал трансректал ёки трансвагинал пальпация килинади. Юкорида курсатилган аъзоларни пальпация килганда огрик кучайганда, сийдикда ппиурия каби узгаришлар топилганда, беморларни шикоятини урологик патология билан боглаш керак. Жинсий аъзо ёки ёргокни сурункали огригига ташхис куйишда уткир эпидидимит, орхит ва фимозларга нисбатан пальпатор текшириш чукуррок олиб борилади. Ташки жинсий аъзоларни пальпация килганда жинсий аъзо, уруг тизимчаси ва бошка сохалардаги чандиклар мавжудлиги текширилади.

Сийдик-таносил аъзолардан келиб чикадиган сурункали огрик ташхисида пальпатор текширувдаги узгаришларни аниклаш бирламчи ахамиятга эга булади ва сурункали урологик касалликлар борлигидан дарак беради.

Ташки жинсий аъзолар, кичик чанок, корин пастки сохаси ва белдаги сурункали огриклар булганда УАШ вазифаси (тактикаси)

Агар бемор ташки жинсий аъзолар, кичик чанок, корин пастки сохаси ва белда сурункали огрикдан шикоят килса УАШ бу огрик урологик касаллик ёки бошка касалликка теш=гишли эканлигини аниклаш керак. Огрик сабаблари уретрит, цистит, простатит каби касалликлар булиши мумкин. УАШ диагностика, даволаш, диспансеризация ишларини узи бажариши керак. Огриклар бошка касалликлар билан боглик булса, беморлар стационарга ёткизилади.

Шундай килиб ташки жинсий аъзолар, кичик чанок, корин пастки сохаси ва белдаги сурункали огриклар билан шикоят килиб келган беморларга УАШ киска вакт ичида огрик синдроми урологик патология билан богликлигини аниклаши керак.

Огрик кучли булган такдирда керакли тез ёрдам курсатиш, беморлар ахволи меъёрга келгач, уларни магистрларга жунатиш керак. Факатгина кристалурия, уретрит, цистит каби хасталикларга ташхис куйиб, даволаш ва диспансеризация ишларини бажаради, колган вактларда беморларни махсус булимларга йуллайди.