Кафедраи таърихи дунёи ќадим ва асрњои миёна

Донишгоњи Миллии Тољикистон

Факултети таърих

Кафедраи таърихи дунёи ќадим ва асрњои миёна

Саволњои тестї

аз фанни Тољикон ва Тољикистон дар низоми тамаддуни љањон барои донишљўёни курси чоруми ихтисоси 020703 шўъбаи таърих кишваршиносї

ДУШАНБЕ-2012

@1.

Тамаддуни ќадим бори нахуст дар кадом сарзаминњо пайдо шудааст?

$А)Сарзаминњои ѓарбї; $B)Сарзаминњои шимолу шарќ;$C) Сарзаминњои иќлимашон тропикї; $D)Сарзаминњои иќлимашон гарм; $E) Сарзаминњои Шарќ;

@2.

Барои ташаккули халќ чанд шарти асосї зарур аст?

$А) 2; $B) 3; $C) 5; $D) 4; $E) 7;

@3.

Дар китоби авестої Вандидот аз чанд кишвари ориёињо ёд шудааст?

$А) 10; $B) 13; $C) 15; $D) 18; $E) 16;

@4.

Дар њазорсолањои V-IV п.а.м. ориёињо ба чанд гурўњ таќсим мешаванд?

$А) 5; $B) 3; $C) 2; $D) 8; $E) 4;

@5.

Дар таърих чанд яхбандї тахмин шудааст?

$А) 5, $B) 3, $C) 4, $D) 2, $E) 6;

@6.

Соли 1987 кадом ёдгории тамаддуни ориёињо кашф гардид?

$А)Абакан; $B)Азов; $ C)Аркаим; $D) Яксо; $ E)Тевриз;

@7.

Маъбади руди Вахш-Окс кадом сол ёфт шуд?

$А) 1988;$B) 1976; $C) 1987; $D) 1977; $E) 1985;

@8.

Дар асари Ибни Ќурбон «Дар дуроњаи фано ва эњёи миллати ќадим» кадом масоили таърихї-фарњангї сабт ёфтааст?

$А)Гузаштаи инсоният, инкишофи љомеъа, пешрафти фарњангу тамаддуни миллати тољик, шинохти тољикон, баёни арзишњои динї, њамчунин дигар масоили марбути таърихї мусабат аст; $B)Ин китоб дар мавриди зинаи нахустини башардўстї, дўст доштани марзу буми аљдоду асњоби хеш, парастиши забону фарњанги миллати хеш, пайдоиш, сайри таърихї, маънии мафњуми «тољик» ва ирќан эрониасл будани тољикон маълумоти амиќу муътамад медињад; $C)Мавзўъњои мухталифи таърихи гузашта ва имрўзии миллати тољик, њувийати миллї, баёни арзишњои фарњангї ва динї, љойгоњи онњо дар таърихи башарї, пешнињоди роњњои эњё кардани баъзе аз рукнњои заъифшудаи миллї, интишори рўзафзуни Ислом дар олами Ѓарб ва шинохти истилоњи тољик; $D)Дар ин маљмўа, ки аз навиштањои уламои шањири хориљї ва мењанї фароњам омадааст, љанбањои мухталифи шинохти тољикон, маънии вожаи тољик ва макони аслии будубоши онњо мавриди пажўњиши жарф ќарор гирифтааст; $E) Дар китоб аввалин иќдоми наљибонаи тањлилї ва фарогирандаи омилњои муњими сиёсати дохилї ва хориљии Президенти Љумњурии Тољикистон Эмомалї Рањмон, љараёни њаёти сиёсї, иќтисодї, иљтимої ва фарњангии кишвар, худогоњиву худшиносї ва ватандорї инъикос ёфтааст;

@9.

Ќадимтарин худои бузурги ориёињо чї ном дошт?

$А) Хуршед; $B) Митро; $C) Ањурамаздо; $D) Мењр; $E) Зевс;

@10.

Роњи бузурги абрешим Осиёи Марказиро бо кадом империя мепайваст?

$А) Фаронса; $B) Олмон; $C) Рум; $D) Инглистон; $E) Россия;

@11.

Бузургтарин муњаддиси олами Ислом?

$А) Ибни Сино; $B) Абўрайњони Берунї; $C)ал-Хоразмии тољик; $D) 7Ибни Њайсам; $E) ал-Бухории тољик;

@12.

Дар китоби Авасто аз чанд кишвари ориёињо ёд мешавад?

$А) 2; $B) 7; $C) 9; $D) 3; $E) 5;

@13.

Њаракати умумирусиягии сиёсии мусулмонони Русия, ки дар парлумони ин кишвар 12 депутати худро дорад?

$А) Љамъияти љавонони мусалмон; $B) Таблиѓи љамоъат; $C) Каритас; $D) Љамъияти исломї; $E) Рифоњ;

@14.

Дар кадоме аз ин кишварњои аврупої теъдоди мусалмонон ба 20 миллион нафар мерасад?

$А) Испания; $B) Русия; $C) Дания; $D) Италия; $E) Америка;

@15.

Бузургтарин тафсири Ќуръонро дар дунё кї ва дар чанд љилд навиштааст?

$А) Ибни Муќаффаъи тољик дар 500 љилд навишта, ки 4 љилди он танњо дар тафсири сураи Ихлос буд; $B) Абўюсуф Бундори Ќазвинї дар 300 љилд навишта, ки 7 љилди он танњо дар тафсири сураи Фотиња буд; $C) Абўњомиди Ѓазолї дар 700 љилд навишта, ки 50 љилди он танњо дар тафсири сураи Баќара буд ; $D) Абулмузаффари Тусї дар 200 љилд навишта, ки 3 љилди он танњо дар тафсири сураи Нисо буд; $E) Љобир ибни Њайён дар 400 љилд навишта, ки 40 љилди он танњо дар тафсири сураи Оли Имрон буд;

@16.

«Миллате, ки забон, тафаккури миллї, таъриху адабиёт, расму ойин ва арзишњои фарњангиашро ќадр намекунад, пояњои истиќлолияташро низ чандон дер пуштибонї карда наметавонад» — сухани кист?

$А) Ибни Ќурбон; $B) Нусратулло Махсум; $C) Бобољон Гафуров; $D) Эмомалї Рањмон; $E) Барот Абдурањмонов;

@17.

Аввалин илме, ки дар сарзамини исломишудаи Эрони бузург падид омад, кадом илм буд?

$А) Илми забон; $B) Илми фалсафа; $C) Илми риёзї; $D) Илми таърих; $E) Илми нуљум;

@18.

Дар хусуси ин муаррих Абўлњасан (ё Абўљаъфар) Ањмад ибни Яњё ибни Љобир ибни Довуд маъруф ба Балозурї кадом донишманди тољик тањќиќотњои муњим анљом дода?

$А) Ѓолиб Ѓоибов дар мавриди њаёту фаъолият ва арзишњои илмии осори ў ва билхусус љињоти камомўхташудаи «Футўњу-л-будон»-ро бо камоли кордонї тањќиќу баррасї намуда, дар ду китоби људогона нашр намудааст. Китоби аввал «Завоевание Хорасана ва китоби дуввум Ранние дуввум  Р походы арабов в Среднюю Азию»; $B) Мансур Бобохонов доир ба њаёт ва фаъолияти илмиву эљодии ў асари арзишманде «Гуфтор оиди тољикон (маљмуаи маќолањо, маърўзањо ва номањои расмї)» таълиф намудааст; $C) Олим ва муаррихи тољик Абдусаттор Мухторов дар китоби худ «Сомониён» дар бораи ў маълумот дода, њамзамон асари «Сирату-л-мулуки-л-форс»-и ўро тањќиќ намудааст; $D) Рањим Масов рољеъ ба фаъолияти илмии Балозурї дар асари хеш «Таърихи табартаќсим» маълумот додааст; $E) Нурмуњаммади Амршоњї дар китоби худ «Дар дуроњаи фано ва эњёи миллати ќадим» дар бораи фаъолияти илмї осору рўзгори Балозурї маълумоти амиќу муфасал медињад;

@19.

Маданияти Бобулистон дар кадом ањд миёни халќњои Осиёи Пеш пањн гардид?

$А) Ањди ќадим; $B) Ањди миёна; $C) Ањди пеш; $D) Ањди гузашта; $E) Ањди бостон;

@20.

Маркази асосии маданияти Бобулистон кадом шањрњо буд?

$А) Миср ва Байнаннањрайн; $B) Шумер ва Акад; $C) Элам ва Бохтар; $D) Суѓд ва Акад; $E) Шумер ва Бохтар;

@21.

Дар Шумер аввалин маротиба хат кай пайдо шуд?

$А) Миёнањои асри V т.м.; $B) Охирњои асри III т.м.; $C) Ибтидои њазорсолањои IV т.м.; $D) Миёнањои асри III т.м.; $E) Ибтидои асри V т.м.;

@22.

Хати мехї дар маданияти Бобулистон аз кадом тамаддун гузаштааст?

$А) Тамаддуни Аккад; $B) Тамаддуни Шумер; $C) Тамаддуни Элам; $D) Тамаддуни Суѓд; $E) Тамаддуни Миср;

@23.

Дар Шумер ва Аккад худои олии заминро чї мегуфтанд?

$А) Ану; $B) Тамуз; $C) Энил-кўњи азим; $D) Эйя; $E)Тимат;

@24.

Ду шохаи бузург зарвонї ва каюмарсї, ки ба манзалаи шиъаву суннии имрўзианд ба кадом дин марбутанд?

$А)Дини Ислом; $B)Дини Масењї; $C)Дини Буддої; $D)Дини Зардуштї; $E)Дини Яњудї;

@25.

Таъсири маданияти ориёї дар кадом санъати Бобулистон бештар дида мешуд?

$А)Санъати тасвирї; $B)Санъати муљассамасозї ва меъморї; $C) Санъати мусиќї; $D) Санъати театрї; $E)Санъати раќсї;

@26.

Пањншавии маданияти Юнон ба кадом давра рост меояд?

$А) Классикї; $B) Элинї; $C) Архаикї; $D) Эгейї; $E) Крито-Микенї;

@27.

Давраи эллинизм чанд аср давом намудааст?

$А) 2; $B) 4; $C) 5; $D) 3; $E) 1;

@28.

Яке аз омилњои асосии ташаккули маданияти элинї?

$А)Пањншавии тарзи зиндагии элинї ва системаи маълумоти элинї; $B) Таносуби миќдори гурўњњои этникї; $C)Сатњи маданияти онњо; $D) Ташаккули иљтимої; $E)Шароитњои њаёти иќтисодї;

@29.

Кадом солњо бостоншиносони Франция ба њафриётњои димнаи Ойхонум шурўъ намуданд?

$А) 1964-1965; $B) 1969-1970;C) 1965-1977; $D) 1957-1985; $E) 1962-1963;

@30.

Дар димнаи Ойхонум унсурњои кадом маданият дида мешуд?

$А)Маданияти мисрї; $B)Маданияти суѓдї; $C)Маданияти юнону элинї; $D)Маданияти архаикї; $E)Маданияти классикї;

@31.

Дар пањншавї ва инкишофи маданияти элинї наќши кадом халќњо бузург аст?

$А) Халќњои Аврупо; $B) Халќњои Осиёи Марказї; $C) Халќњои Осиёи Хурд; $D) Халќњои Осиёи Миёна; $E) Халќњои Осиёи Пеш;

@32.

Муњорибаи назди Њурмуз кадом сол шуда гузашт?

$А) 225; $B) 224; $C) 250; $D) 245; $E) 255;

@33.

Дар Эрони бостон ѓайр аз дини зардуштї боз кадом динро парастиш мекарданд?

$А) Буддизм; $B) Монавия; $C) Ислом; $D) Насронї; $E) Яњудия;

@34.

Ф. Энгельс давлати Сосониёнро чї номида буд?

$А) Шоњаншоњии бузург; $B) Аввалин давлати тољикон; $C) Кишвари пуриќтидор; $D) Давлати мутамарказ; $E) Подшоњии ботартиб;

@35.

Ин суханони кист: «Лињозо, мебинем афроде, ки ба куллї зидди дину зиди мазњаб ва зидди Худо њастанд, дар осори худ ба навиштањои пучу бемаѓзи худ аз зардуштигарї ва авзои Эрони ќабл аз Ислом њимоят мекунанд, њадафашон рўшану маълум аст»?

$А) Абдулазиз Ризої; $B) Акрами Бањромї; $C) Халиллулоњи Халилї; $D) Аќиќуллоњи Пажвок; $E) Муртазо Мутањњарї;

@36.

Дини Ислом дар куљо ба вуљуд омадааст?

$А) Мака; $B) Ќисмати ѓарбии Арабистон; $C) Арабистони шимолї; $D) Мадина; $E) Ќисмати шарќии Арабистон;

@37.

Кадом калима дар китоби Ќуръон 15 маротиба дар 15 оят омада, маънии роњу равишро дорад?

$А) Суннат; $B) Башарият; $C) Уммат; $D) Миллат; $E) Халќият;

@38.

Ду асари бузурги таърихие, ки рољеъ ба фарњанги ориёињои Осиёи Марказї маълумот медињанд?

$А) «Њудуд-ул-олам», «Сурат-ул-арз»; $B) «Таърихи Табарї», «Таърихи Бухоро»; $C) «Њабиб-ус-сияр», «Таърихи Байњаќї»; $D) «Тољикон таърихи қадимтарин, қадим ва асрњои миёна», «Тољикон дар қаламрави ориёно»; $E) «Давлатдории тољикон», «Авасто»;

@39.

Яке аз марказњои бузурги тиљорат, ки Табарї онро «шањри бозаргонон номидааст»?

$А) Пайканд; $B) Ќум; $C) Исфиљоб; $D) Самарќанд; $E) Шањрисабз.

@40.

Дар кадом асар ташкили таќвим ва идњои мардуми Осиёи Миёна тасвир ёфтаанд?

$А) Дар асари «Хронология»-и Берунї; $B) Дар асари «Таќвим-ул-булдон»- Балозурї; $C) Дар асари «Сафарнома»-и Ибни Фазлон; $D) Дар асари «Рисолат фї љавоби масоили-л-њандаса»-и Ибни Ироќ; $E) Дар асари «Рисола фї њалли шубњата ъаразат фї-л-маќолати-с-солисата ъашр мин китоби-л-усул»-и Љелонї;

@41.

«Таќвими Љалолї» асари кист ва кадом сол пешкаш гашт?

$А) Асари Ѓиёсуддин Абулфатњ Умар ибни Иброњим Хаём 6 марти соли 1079; $B) Имом Ѓазолї 6 майи соли 1175; $C) Абўнасри Форобї 6 апрели соли 1067; $D) Фахруддини Розї 6 августи соли 1055; $E) Шињобуддини Суњравардї 6 сентябри соли 1078;

@42.

Кадом сол Имом Муњаммади Ѓазолї сардори фарњангистони «Низомия» дар Баѓдод таъин гардид?

$А) Соли 1090; $B) Соли 1094; $C) Соли 1093; $D) Соли 1085; $E) Соли 1091;

@43.

Ду файласуфи барљастатарине, ки дар миёни муњаќќиќини фалсафа бештар аз њама эътироф шудаанд?

$А) Афлотун ва Ибни Сино; $B) Њермес ва Фахруддини Розї; $C) Пифагор ва Абўнасри Форобї; $D) Рољер Бэкон ва Тафтозонї; $E) Арасту ва Суњраварї;

@44.

Достони «Вомиќу Узро», ки то замони мо 515 байти он расидааст, асари кист?

$А) Абулњасан ибни Љулуѓ Фаррухї; $B) Абулнаљим Ањмад ибни Яъќуб Манучењрї; $C) Абулќосим Њасан ибни Ањмади Унсурї; $D) Масъуди Саъди Салмон; $E) Асљадї;

@45.

Ин ќасидањо: «Султон Мањмуд ба Љайњун», «Васфи кохи сумъи Мањмуд», «Лашкаркашии Мањмуд ба Њинд», «Сафари Суманот», «Афрўхтани оташи сада», «Љашни Наврўз» моли кадом шоири ањди Ѓазнавї мебошанд?

$А) Лабибї; $B) Маншурї; $C) Фаррухї; $D) Самарќандї; $E) Бањромї;

@46.

Лаќаби «Тархонї», ки онро Султон Мањмуд ба шоири он ањд Абулнаљим Ањмад ибни Яъќуб Манучењрї додаст, чи маънї дорад?

$А) Маддоњ; $B) Љасур; $C) Шуљоъ; $D) Нотарс; $E) Далер;

@47.

«Њељ подшоње ва худованди фармонеро аз доштану донистани ин дафтар (Сиёсатнома) чора нест» Ин сухани кист?

$A)Муњаммади Шабонкораї; $B)Муњаммад Маѓрибї; $C)Мањмуди Гардезї; $D)Абулфазли Байњаќї; $E) Муњаммади Њайкал;

@48.

Низомулмулк дар кадом шањрњои бузургтарини Хуросон забони арабї, фиќњи шофеъї ва њадисро аз бар кард?

$A)Тус, Марв Нишопур; $B)Тус, Исфањон, Шероз; $C)Марв, Сарахс, Бодѓис; $D)Бовард, Фарова Њарируд; $E)Њирот, Исфањон Нишопур;

@49.

Ин суханонро кї гуфтааст? «Фарњанги тољик њамеша дар њама давру замонњо мардумро ба некию накўкорї даъват мекард, аз бадию бадахлоќї дур медонист, дар сиришти инсонњо виљдон, ахлоќ, одат, ва муњаббатро мепарварид».

$А) О.Оќилов; $B) М. Бахтї; $C)М, Асрорї; $D) Э. Рањмонов; $E) А. Рањмонов;

@50.

Асари Низомулмулк «Сиёсатнома» кадом сол таълиф ёфтааст ва аз чанд фасл иборат аст?

$A)Соли 1029 аз 40 фасл; $B)Соли 1087 аз 32 фасл; $C)Соли 1091 аз 39 фасл; $D)Соли 1065 аз 40 фасл; $E)Соли 1050 аз 50 фасл;

@51.

Озмуни љумњуриявии асарњои мусиќї тањти унвони «Суруди сарбоз» кадом сол оѓоз шуд?

$А) 1997; $B) 1994; $C) 1990; $D) 1992; $E) 1995;

@52.

Дар мадрасаи Низомия кадом илмњои дунявї тадрис дода мешуд?

$A)Забон, адабиёти арабї, илмњои риёзї, таърих, фалсафа, тиб; $B)Нуљум, кимиё, риёзї, адабиёт, забон; $C)Забони арабї, илмњои ситорашиносї, риёзиёт; $D)Таърих, забон, адабиёт, фалсафа; $E) Риёзї, нуљум, сиккашиносї, илми ситорашиносї;

@53.

680 солагии олими бузург ва фозили тавоно Мир Саид Алии Њамадонї кай баргузор гардид?

$А) 20-24 октябри соли 1994 бо ќарори Юнеско; $B) 15-16 сентябр бо ќарори Шўрои Олии Љумњурии Тољикистон; $C) 25-27 феврал бо ќарори СММ; $D) 30-31 май бо ќарори ИЊД; $E) 10-11 март бо ќарори Њукумати Љумњурии Тољикистон;

@54.

Ќонуни Љумњурии Тољикистон дар бораи суруди давлатии Љумњурии Тољикистон кай ќабул гардид?

$А) 20 сентябри соли 1992; $B) 1 октябри соли 1994; $C) 2 сентябри соли 1992; $D) 1 октябри соли 1995; $E) 5 марти соли 1991;

@55.

Лаќабе, ки аз љониби Хилофати Аббосї ба Абўалї Њасан ибни Алии Тусї дода шуд?

$A) «Тољулњазратайн»; $B) «Ризо амиралмўъминин»;$C) «Саид-ул-вузаро»; $D) «Атобак»; $E) «Низомулмулк»;

@56.

Низомулмулк кай, дар куљо ва аз љониби кї ба ќатл расид?

$A)15 майи соли 1095 дар ваќти сафари расмї ба Исфањон аз тарафи як фидоии Исмоилия; $B)14 октябри соли 1092 дар ваќти сафари Баѓдод дар наздикии шањри Нањованд бо теѓи ќотил Абўтоњири Арронї; $C) 14 ноябри соли 1085 дар Нишопур аз тарафи як ѓулом бо номи Абўсаиди Луќмон; $D)23 майи соли 1092 дар сафари Њирот бо дасти Исмоилиён; $E)25 декабри соли 1090 њангоми сафари ѓайрирасмї дар Марв аз тарафи фидоиёни Аламут;

@57.

Кї дар таърихи илми математика бори нахуст пешнињод кард, ки муодилањои дараљаи сеюм тавассути радикалњои квадратї (яъне ба воситаи паргор ва хаткашак) умуман њал намешаванд ва ин аќидаи ўро математики аврупої П.Л. Вантсел пас аз 800 сол исбот кард?

$А) Абўабдуллоњ Муњаммад ибни Мусои Хоразмї; $B) Абўњанифа Ањмад ибни Довуд ибни Вананди Диноварї; $C) Ибни Ироќ; $D) Њаким Ѓиёсуддин Умар Абулзабт ибни Иброњим маъруф ба Хаёми Нишопурї; $E) Абўрайњони Берунї;

@58.

Аввалин доирату-л-маъорифро бо исми «Мафотењу-л-ъулум» ба љањон кї таќдим кард?

$А) Абўюсуф Бундори Ќазвинї; $B) Ибни Муќафаъ; $C) Сафиуддини Балхї; $D) Абўабдуллоњ Муњаммад ибни Мусои Хоразмї; $E) Абўњомиди Ѓазолї;

@59. Ин сухани кист: «Падидоваранда ва инкишофдињандаи илми сарфу нањви арабї тољиконанд»?

$А) Абулбаракоти Баѓдодї; $B) Љобир ибни Њаён; $C) Камолуддини Форсї; $D) Алии Ќушчї; $E) Себивайњи Форсї;

@60.

«Мо дар остонаи эњёи муљаддади ин миллати боќариња ва пойдор-тољикон ќарор дорем. То бад-ин эњё тољикон бе маќсуд зиндагї доштанд ва чунин зиндагии сангин самараи се зарбае буд, ки Чингизхон, Темур ва хонњои Манѓитї бар пайкараш задаанд»-ин гуфтањои кист?

$А) Жак Рислер; $B) Э. Ф. Гаутье; $C) Г. Сартин; $D) Љорљ Сортин; $E) Н.Г. Павлов;

@61.

«Бузургтарин кашфиётњои уламои бузурги Аврупо Љорљдано Бруно (1546-1601), Коперник (1473-1543) ва Галилео Галилей (1564-1642) баста ба кашфиётњои донишмандони тољик аст»-ин гуфтањо дар кадом асари таърихї сабт гардидаанд?

$A) «Ќомуснигори бузурги асрњои миёна.-Умари Хаём њаким, олим ва адиб»; $B) «Мантиќи Хаём ва илми њозира»; $C) «Дар дуроњаи фано ва эњёи миллати ќадим»; $D) «Таърихи тамаддун»; $E) «Осори мунтахаб»;

@62.

Соли 1996 таљлили кадом љашнњои муњими таърихї дар наќша буданд?

$A) Форуми 5-уми тољикон ва форсизабонони љањон, 680 солагии Мир Саид Алии Њамадонї; $B) 80 солагии Мирзо Турсунзода, ќабули Сарќонуни Љумњурии Тољикистон; $C) 5 солагии Истиќлолияти давлатии Љумњурии Тољикистон, 675 солагии шоир Камоли Хуљандї, форуми 3-юми тољикон ва форсизабонони Љумњурии Тољикистон; $D) Озмуни љумњуриявии асарњои мусиќї тањти унвони суруди сарбоз, 680 солагии Мир Саид Алии Њамадонї, 80 солагии Мирзо Турсунзода; $E) 100 солагии академик Б. Ѓафуров, 2500 солагии Истаравшан, 5 солагии Истиќлолияти давлатии Љумњурии Тољикистон;

@63.

Созишнома дар соњаи фарњанг, илм, ва маориф миёни Љумњурии Тољикистон ва Љумњурии Ќирѓизистон кай ба имзо расид?

$A) С. 1995; $B) С. 1992; $C) С. 1990; $D) С. 1994; $E) $С. 1996;

@64.

Кадом сол дар Тољикистон шиори «Дўстиро љустуљў дорем мо, аз амонї гуфтугў дорем мо» амал мекард?

$A) С.1996; $B) С.1995; $C) С.1994; $D) С.1993; $E) $С.1992;

@65.

Озмуни Андалеб-96 кадом сол баргузор гардид?

$A) С.1995; $B) С.1993; $C) С.1996; $D) С.1992; $E) С.1990;

@66.

Муаллифи ин гуфтањо ки њаст?

«Тољикистон ба марњилаи нав ба умедворкунандаи созгори миллї ба барќарор сохтани мамлакат, ки тамоми табаќањои љамъиятиро фаро мегирад, ќадам мегузорад».

$A)Герд Дитрих Меррем; $B) Владимир Путин; $C)Алиасѓари Шеърдўст; $D) Оќил Оќилов; $E) Юлий Тимашенко;

@67.

Ин суханонро Президенти ЉТ Э. Рањмонов кай иброз дошт? «Имрўз миллати тољик бо дастгирии њамаи бародаронаш, ки дар маљмўъ халќи Тољикистонро ташкил медињанд, соњиби истиќлоли миллї, давлату давлатдории миллї, ифтихори миллї гардидаст. Ва бо иродаи матин ба таври доимї ин муќаддасоти миллиро њифз ва рушду такмил медињад»

$A) 25 майи соли 1990; $B) 15 феврали соли1995; $C) 4 марти соли 1992; $D)27 июни соли 1997; $E) 2 апрели соли 1993;

@68.

Ќонуни Љумњурии Тољикистон «Дар бораи фарњанг» кай ба имзо расид?

$A) 13 декабри соли 1997; $B) 12 октябри соли 1995; $C) 1 апрели соли 1993; $D) 7 марти соли 1990; $E) 13 майи соли 1997;

@69.

60 солагии шоир Бозор Собир кадом сол баргузор гардид?

$A) 1990; $B) 1998; C) 1993; $D) 1996; $E) 1997;

@70.

Охирин гурўњи мусаллањи размандагони ИНОТ кай аз ЉИА ба Тољикистон баргардонида шуданд?

$A) 20 октябри соли 1997; $B) 15 майи соли 1992; $C) 17 майи соли 1995; $D) 20 апрели соли 1994; $E) 23 сентябри соли 1998;

@71.

Конфронси илмї-байналхалќї бахшида ба 1100 солагии давлати Сомониён кай баргузор гардид?

$A) с.1999; $B) с.1990; $C) с.1998; $D) с.1992; $E) с.1994;

@72.

Кадом сол СММ ба президенти Тољикистон Э. Рањмонов љоизаи байналхалќии сулњро лоиќ донист?

$A) с.1998; $B) с.2000; $C) с.2001; $D) с.1998; $E) с.2004;

@73.

Унвони олии Ватан «Ќањрамони Тољикистон» ба шоир М. Турсунзода кай дода шуд?

$A) С.1995; B) с.2000; $C) с.1999; $D) с.2001; $E) с.1996;

@74.

10 солагии таъсисёбии ИДМ кадом сол баргузор гардид?

$A) с.2000; $B) с.2002; $C) с.2001; $D) с.1998; $E) с.1995;

@75.

Соли 2002 кадом санањои муњими таърихї баргузор гардид?

$A) 8 солагии истиќлолияти Тољикистон, 2500 солагии шањри бостонии Истаравшан; $B) 5-умин анљумани тољикон ва форсизабонони дунё, 800 солагии адиби тавоно Хоља Насриддини Тусї; $C) 10 солагии сесияи ХVI-њуми таърихї, 10 солагии анљумани тољикон ва форсизабонони дунё, 11 солагии истиќлолияти давлатии Тољикистон; $D) 60 солагии Малика Собирова, 5 солагии сесияи ХVI; $E) 1400 солагии ромишгари мумтоз Борбади Марвазї, рўзи љањонии А. Фирдавсї, рўзи Рўдакї;

@76.

Муаллифи ин гуфтањо кист? «Истиќболи таърихи бунёдшавї ва камолоти деринаи шањри Истаравшан танњо иди сокинони ин диёр набуда, балки иди тамоми мардуми шарафманди Тољикистон ва њаммиллатону њамзабонони бурунмарзии мо аст»!

$A)Мењмон Бахтї; $B) Рањим Масов; $C) Абдумаљид Достиев; $D) Мањмадсаид Њувайдуллоев; $E) Эмомалї Рањмонов;

@77.

Ин суханонро президент Э. Рањмонов кай ва дар куљо гуфта буд? «Масъалаи об мисли дигар проблемањои асри нав бевосита ба масъалаи бехатарї вобастагї дорад. Баробари љињатњои соф гуманитарї мушкили об меъёрњои дигар-љињати иќтисодї ва экологї дорад. Обро њамчун сарвати умумихалќї шуморида, зарурати таќсимоти масъулиятро байни њамаи давлатњо дар нигоњ доштани он ба хотири наслњои оянда таъмин намоем».

$A)Октябри соли 1999 дар иљлосияи 54-уми СММ; $B) феврали соли 2000 дар маљлиси Шўрои Олї даъвати 5-ум; $C) сентябри соли 2003 дар анљумани тољикон ва форсизабонони дунё; $D) марти соли 1998 дар иљлосияи ХIV Шўрои Олї; $E) майи соли 2004 байналхалќи бахшида ба оби тоза;

@78.

Таклифи президенти Тољикистон Э. Рањмонов соли 2003-ро эълон доштани соли байналмилалии оби тоза аз љониби чанд давлат дастгирї ёфт?

$A)150; $B) 148; $C) 145; $D) 130; $E) 125;

@79.

Тољикистон аз нигоњи захирањои об миёни кишварњои ИДМ љойи чандумро ишѓол мекунад?

$A) 1-ум; $B) 3-юм; $C) 2-юм; $D) 5-ум; $E) 4-ум;

@80.

Дар Тољикистон чанд дарё, чанд кул ва чанд пирях мављуд аст?

$A) 300 дарё, 1500 кул, 2656 пирях; $B) 167 дарё, 1333 кул, 3545 пирях; $C) 270 дарё, 2679 кул, 7839 пирях; $D) 947 дарё, 1300 кул, 8492 пирях; $E) 879 дарё, 1555 кул, 9486 пирях;

@81.

Маркази фарњанги сафорати Њиндустон дар Тољикистон кай кушода шуд?

$A) 15 марти с.2001; $B)25 январи с. 1999; $C)2 феврали с.2003; $D)16 августи с.2000; $E)29 январи с.2003;

@82.

Кадом сол бо ќарори ЮНЕСКО шањри Душанбе «Шањри Сулњ» эълон гардид?

$A)7 июни с.2003; $B) 9 августи с.2004; $C)5 майи с.2006; $D)1 сентябри с.1999; $E) 5 октябри с.1992;

@83.

Иљлосияи Созмони Конфронси исломї кай ва дар куљо баргузор гардид?

$A) декабри с.2005 дар шањри Макка; $B) сентябри с.1999 дар Арабистони Саудї; $C) феврали с.2005 дар Мадина; $D) августи с.2003 дар Баѓдод; $E) марти с.1995 дар Эрон;

@84.

Кадом сол дар таърихи халќи тољик соли дастоварду ќадамњои бузург ќаламдод шудааст?

$A) с.2005; $B) с.2002; $C) с.2007; $D) с.1999; $E) с.2000;

@85.

Соли бузургдошти Имом Абўњанифа кадом сол таљлил гардид?

$A) с.2008; $B) с.2006; $C) с.2009; $D) с.2000; $E) с.2003;

@ 86.

Бозёфтњои Тешиктошу Ќайроќум, Њисору Данѓара, Оби Гарму Каробура ба кадом давраи асри санг тааллуќ доранд?

$А) Мезолит; $B) Палеолити миёна; $C) Энеолит; $D) Неолит; $E) Ќайроќсанг;

@87.

Ёдгории намоёни асри биринљии Тољикистони кунуниро муайян кунед?

$А)Араќчини Варзоб; $B) Оќтангии Шањристон; $C) Саразми Панљакент; $D) Сафолитеппаи водии Сурхон; $E) Бешкенти водии Вахш;

@88.

Давлатњои аввалини асотирии аљдодони тољиконро муайян кунед?

$A) Каёниён, Порт; $B) Пешдодиён, Ашкониён; $C) Аренэм Вэйља, Хоразми бузург; $D) Пешдодиён, Каёниён; $E) Суѓди ќадим, Фарѓона (Даван);

@89.

Ватани аслии ориёињоро муайян кунед?

$A) Њамвории Эрон (ориёно) ва Осиёи Марказї; $B) Њудуди «Тољикистони таърихї» ва Эрон; $C) Осиёи Миёна, Ќазоќистон, љанубу шарќии Аврупо, љанубу ѓарбии Сибиру Урал ва соњили дарёи Волга; $D) Кавказу Эрон, Афѓонистону шимоли Њиндустон; $E) Узбекистону Туркманистон, соњили дарёи Волга;

@90.

«Хазинаи Амударё» аз кадом ќисмати Тољикистон дастрас шудааст?

$А) Аз ноњияи Бешкенти вилояти Хатлон; $B) Аз ноњияи Ќубодиёни водии Вахш; $C) Аз Тутќавули наздикии Норак; $D) Аз Саразми наздикии Панљакент; $E) Аз водии Њисор;

@91.

Солњои мављудияти давлати Сосониёнро муайян кунед?

$А) Солњои 221 – 659 п. м.; $B) Солњои 226 – 751 мелодї; $C) Солњои 224 –651 мелодї; $D) Солњои 227 – 653 мелодї; $E) Солњои 220 – 249 мелодї;

@92.

Маќсади асосии њаракати Маздакро муайян кунед?

$А) Баробарии иљтимоии ањли љомеаро талаб мекард; $B) Барои соњиб шудан ба њокимияти сиёсї кушиш мекард; $C) Талаби таќсими моликият доштанд; $D) Талаби замин доштанд; $E) Талаби паст кардани андозњо доштанд;

@93.

Империяи Сосониён аз тарафи кадом давлат пароканда карда шуд?

$А) Аз љониби давлати Кушониён; $B) Аз тарафи хилофати Араб; $C) Аз тарафи Њайтолиён; $D) Аз тарафи давлати Селевкиён; $E) Аз тарафи давлати Тоњириён;

@94.

Кадоме аз ин асарњои С.Айни ба муборизаи мардуми Хуљанд бар зидди муѓулњо бахшида шудааст?

$А)«Таърихи инкилоби Бухоро»;$B)«Ќањрамони халќи тољик Темурмалик»; $C) «Исёни Муќаннаъ»; $D) «Дохунда»; $E) «Ёддоштњо»;

@95.

Марказњои сиёсиву фарњангии Темуриёнро муайян кунед?

$А) Самарќанд ва Њирот; $B) Бухоро ва Балх; $C) Марв ва Нишопур; $D) Самарќанд ва Кобул; $E) Бухоро ва Ѓазна;

@96.

Њокими фарњангии хонадони Темуриён кист ва кадом солњо њукмронї кардааст?

$А) Шорух Мирзо, солњои 1405-1447; $B) Њусайн Бойќаро, солњои 1465-1509; $C) Абдулатиф, солњои 1449-1451; $D) Абўсаид, солњои 1451-146; $E) Улуѓбек, солњои 1405-1449;

@97.

Рассом ва наќќоши бузурги Шарќ Камолиддини Бењзод дар ањди њукуматдории кадоме аз ин сулолањо зиндагї ва эљод кардааст?

$А) Дар ањди Шайбониён; $B) Дар ањди Аштархонињо; $C) Дар замони Темуриён; $D) Дар ањди Чингизиён; $E) Дар замони Ѓазнавиён;

@98.

Муаллифи асари «Зичи Курагонї» ва бунёдкунандаи масљиду расадхона дар давраи Темуриён кадоме аз шахсони зикршуда мебошанд?

$А) Улуѓбек; $B) Шоњрух; $C) Њофизи Абрў; $D) Ибни Ховандшоњ; $E) Шарофиддин Алии Яздї;

@99.

Ќонунномаи Темурї чї ном дошт?

$А) Ќонуни «Ясњо»; $B) Ќонуни «Тузукњо»; $C) «Фармоннома»; $D) «Ал-њидоя»; $E) «Таросул»;

@100.

Аз давраи Темуриён дар куљо ва кадом ёдгорињои меъморї боќї мондаанд?

$А) Оќсарои, Шоњи зинда дар Самарќанд ва Бибихонум дар Шањрисабз; $B) Гўри Мир, Бибихонум, Расадхона дар Самарќанд, Оќсарой дар Шањрисабз (Кеш); $C) Ќалъа дар Њисор ва мадрасаи Тиллокорї дар Самарќанд; $D) Арк дар Бухоро ва мадрасаи Мири Арабу Ќалъа дар Њирот; $E) Ќалъа дар Хуљанд ва мадрасаи Сайёд дар Машњад;

@101.

Зуњури Исломро ба кадом сол нисбат медињанд?

$A) 622, аз њиљрати паёмбар Муњаммад (с);

$B) 610, аз нузули сураи «Иќра»;

$C) 570, аз зодрўзи паёмбар Муњаммад (с);

$D) 632, аз вафоти паёмбар Муњаммад (с);

$E) Асри VII аз ѓалабаи пайравони Муњаммад (с);

@102.

Конститутсияи (Сарќонуни) Тољикистони соњибистиќлол кай ва бо кадом роњ ќабул гардид?

$А) 6 ноябри соли 1994, бо роњи раъйдињии умумихалќї (референдум); $B) 2 декабри соли 1994, дар конгресси халќї; $C) 15 июни соли 1993, дар маљлиси сарони давлатњои ИДМ; $D) 11 апрели соли 1991, дар сессияи Шурои Олї; $E) 5 январи соли 1995, дар Маљлиси Олї;

@103.

Бесарусомонињои соли 1990 кадом моњ рух додаанд?

$А) Моњи январ; $B) Моњи феврал; $C) Моњи май; $D) Моњи сентябр; @104.

Аввалин Президенти љумњурї кї буд?

$А) Ќ. Мањкамов; $B) Р. Набиев; $C) Э. Рањмон; $D) М. Икромов; $E) С. Кенљаев;

@105.

Кай задухурдњои љанги шањрвандї оѓоз ёфтанд?

$А) Моњи майи соли 1992; $B) Моњи декабри соли 1993; $C) Моњи сентябри соли 1994; $D) Моњи июли соли 1993; $E) Моњи ноябри соли 1996; $E) Моњи ноябри соли 1995;

@106. Ќуръон чї маъно дорад?

$A) «Ниёиш»;

$B) «Дастур»;

$C) «Роњнамо»;

$D) «Авос»;

$E) «Хондан»;

@107.

Президенти Љумњурии Тољикистон ба мўњлати чанд сол интихоб мешавад?

$А) 4 сол; $B) 5 сол; $C) 6 сол; $D) 7 сол; $E) 8 сол;

@108.

Кай 1310-солагии Имоми Аъзам љашн гирифта шуд?

$А) Соли 2009; $B) Соли 2010; $C) Соли 2005; $D) Соли 2007; $E) Соли 2006;

@109.

Созмоне, ки бо тољикони берунмарзї кори доимии пурсамар мебарад чї ном дорад?

$А) Љунбиши миллии Тољикистон; $B) Љамъияти русои Љумњурии Тољикистон; $C) Љамъияти фарњангии тољикон ва форсизабонони љањон «Пайванд»; $D) Љамъияти дўстї ва алоќањои мадании Тољикистон бо мамлакатњои хориљї; $E) Љамъияти узбекњои Тољикистон;

@110.

Дар кадом њуљљати њарсола аз љониби Президенти Љумњурии Тољикистон Эмомалї Рањмон имзошуда с амтњои асосии сиёсати дохилї ва хориљии Љумњурии Тољикистон интишор мегардад?

$A) Дар асарњо ва маќолањои чопшудаи Президенти Љумњурии Тољикистон Эмомалї Рањмон; $B) Дар Паёмњои Президенти Љумњурии Тољикистон Эмомалї Рањмон ба Маљлиси Олии Љумњурї; $C) Дар маърўзањои Эмомалї Рањмон дар назди зиёиён ва љавонони љумњурї; $D) Дар баромади Президенти Љумњурии Тољикистон Эмомалї Рањмон ба ифтихори Рўзи байналмилалии занон; $E) Ба воситаи фармонњои махсуси Президенти Љумњурии Тољикистон Эмомалї Рањмон;

@111.

Бо ташаббуси Президенти Љумуњрии Тољикистон Эмомалї Рањмон кай «Соли байналмиллалии оби тоза» эълон карда шудааст?

$А) Соли 2003; $B) Соли 2002; $C) Соли 2001; $D) Соли 2006;

@112.

Кадом сол Эмомалї Рањмон ба вазифаи Раиси Шўрои Олии Љумњурии Тољикистон интихоб гардид?

$А)Моњи сентябри соли 1991; $B) Моњи ноябри соли 1994; $C) Моњи декабри соли 1993; $D) Моњи ноябри соли 1992; $E) Моњи июни соли 1997;

@113.

Рамзњои Љумњурии соњибистиќлоли Тољикистон кадомњоянд?

$А) Суруди миллї, асъори миллї, парчам; $B) Нишон, парчам ва асъори миллї; $C) Маљлиси Олии Љумњурии Тољикистон; $D) Президенти Љумњурии Тољикистон; $E) Парчам, Нишон ва Суруди миллї;

@114.

Аз роњбарони Тољикистон кињо дучори таъќиботи сиёсї гардида, чун «душманони халќ» кушта шуданд?

$А) Абдурањим Њочибоев, Нусратулло Махсум, Шириншо Шоњтемур, Абдулќодир Муњиддинов; $B) Н. Абдинов, С. Носиров, Њ. Боќиев; $C) Ш. Раљабов, С.Айтаков, А. Охунбоев, Ч. Имомов; $D) Файзулло Хољаев, Акмал Икромов;

@115.

Дар Тољикистон кадом њизбњои сиёсї фаъолият менамоянд?

$А)Њизби комунистии Тољикистон, њизби нањзати исломии Тољикистон, њизби демократии Тољикистон, њизби халќї- демократии Тољикистон, њизби сотсиал-демократии Тољикистон, њизби сотсиалистии Тољикистон, њизби аграрии Тољикистон, Њизби ислоњоти иктисодии Тољикистон; $B) њизби аграрии, њизби комунистии Тољикистон, њизби халкии демократии Тољикистон; $C)њизби халкии демократии Тољикистон, њизби вањдати миллии Тољикистон, њизби комунистии Тољикистон, њизби сотсиалистии Тољикистон, њизби нањзати исломи Тољикистон; $D) Њизби вањдати миллии Тољикистон, њизби сотсиал-демократии Тољикистон, њизби кишоварзони Тољикистон, њизби либералии Тољикистон, њизби алкии демократии Тољикистон; $E)њизби халќии демократии Тољикистон, њизби комунистии Тољикистон, њизби нањзати исломии Тољикистон;

@116.

Музорикоти байни тољикон аз чанд марњила иборат буд?

$А) Аз 6 марњила; $B) Аз 10 марњила; $C) Аз 7 марњила; $D) Аз 8 марњила; $E) Аз 3 марњила; E) А. Фролов, А. Мавлонбеков, А. Икромов, И. Бройдо;

@117.

Иттињоди давлатњои мустаќил (ИДМ) кай ва дар куљо таъсис ёфт?

$A) Моњи декабри соли 1991 дар Беловежскийи Украина; $B) Моњи ноябри соли 1990 дар Минск; $C) Моњи январи соли 1991 дар Брест; $D) Моњи августи соли 1990 дар Алмаато; $E) Моњи ноябри соли 1991 дар Москва;

@118.

Нахустин интихоботи президентї дар Тољикистон ба кадом сол рост меояд?

$A) Соли 1990, К. Махкамов; $B) Соли 1991, Р. Набиев; $C) Соли 1992, Эмомалї Рањмон; $D) Соли 1993, Нарзулло Дустов; $E) Соли 1994, Эмомалї Рањмон;

@119.

Дар ёдгории Ойхонум бештар унсурњои кадом маданият афзалият дошт?

$A) Маданияти Шарќу ѓарб; $B) Маданияти давраи классикии Юнон; $C) Маданияти юнону эллинї ва инчунин унсури хоси юнонии ањолии мањаллї; $D) Маданияти халќњои Осиёи Пеш; $E) Маданияти давраи гомерии Юнон;

@120

Зарари иќтисодии љанги дохилии солњои 1992-1997 чї миќдор мебошад?

$A) Зиёда аз 11 млрд сомонї; $B) На кам аз 10 млрд рубл; $C) Зиёда аз 11 млрд доллар; $D) Ќариб 7 млрд доллар; $E) Тахминан 15 млрд сомонї;

@121.

Кадом сол шартномаи СММ дар бораи маќоми байналмиллалї гирифтани Иди Наврўз ба тавсиб расид?

$A) Соли 2008; $B) Соли 2009; $C) Соли 2010; $D) Соли 2007; $E) Соли 2003;

@122.

Љумњурии Тољикистон бо кадоме аз ин љумњурињои њамсоя хати сарњади тўлонї дорад?

$A) Ќирѓизистон; $B) Узбекистон; $C) Афѓонистон; $D) Туркманистон; $E) Хитой;

@123.

Кадоме аз ин халќиятњо ба ќадимтарин гурўњои эронизабони Осиёи Миёна тааллуќ доранд?

$A) Хоразмињо, суѓдињо, бохтарињо ва портињо; $B)Сакоињо, скифњо, фарѓонагињо; $C)Суѓдиён, массагетњо, сакоињо;$D)Бохтарињо, чочињо, хоразмињо, массагетињо; $E)Хоразмињо, сакоињо, фарѓонагињо, дањињо;

@124.

Тибќи дини Зардуштия Худои офтоб чї ном дошт?

$A)Ршану; $B)Ањурамаздо; $C)Митра; $D)Ардвисур; $E)Бањром;

@125.

Кадоме аз шоњони Сосонї давлати Кушониёни Бузургро аз байн бурд?

$A) Шопури 1 (242-272); $B) Шопури П (309-379); $C) Њурмузи П (301-309); $D) Бањромшоњ (276-293); $E) Ардашери Бобакон (224-242);

@126.

Ба њайати Тахористони ќадима кадом минтаќањои имрўзаи Осиёи Марказї дохил мешуданд?

$A) Шимоли Афѓонистон, ВАБК, вилояти Хатлон, вилояти Сурхандарёи Љумњурии Узбекистон; $B) Афѓонистон, љанубии Туркманистон, шарќии Эрон; $C) Точикистони љанубї, ВАБК, вилояти Ќашќадарёи Љумњурии Узбекистон; $D) Афѓонистон, шарќии Эрон, шимоли Њиндустон; $E) Эрон, Њиндустон, Узбекистон, шимолии Афѓонистон;

@127.

Дар кадом љанг Фирўзи Сосонї бо њафт писараш ќатл карда шуд?

$A) Бо Њайтолиён; $B) Бо Кушониён; $C) Бо Румиён; $D) Дар љанги байни худї; $ E) Бо Кидориён;

@128.

Дар бораи пайдоиш ва маънии истилоњи «тољик» кадоме аз адибони Шўравии тољик тадќиќоти мукаммалро анљом додааст?

$A) Абулќосим Лоњутї; $B) Ањмади Дониш; $C) Сотим Улуѓзода; $D) Садриддин Айнї; $E) Мирзо Турсунзода;

@129.

«Авасто» китоби динии кадом мазњаб мебошад?

$A) Буддої; $B) Насронї; $C) Зардуштия; $D) Монеї; $E) Ислом;

@130.

Санаи ба вуљуд омадани њаракати Маздакро нишон дињед?

$A)Солњои 488-529; $B)Солњои 531-579; $C)Солњои 496-499; $D)Солњои 632-651; $E)Солњои 484-488;

@131.

Шуѓли асосии ориёињои ќадим кадомњоянд?

$A)Зироаткорї ва њунармандї; $B)Кишоварзї ва кулолгарї; $C) Кишоварзї ва чорводорї; $D) Чорводорї ва шањрсозї; $E) Боѓдорї ва бофандагї;

@132.

Маънии «Занд-Авасто»-ро муайян кунед?

$A)Ќисми иловагии «Авасто»; $B) Занд-тафсири «Авасто» бо забони пањлавї; $C)Ќисми хурди «Авасто»-и давраи ашконї; $D) Занд арабї буда, маънояш иловањо мебошад; $E) «Авасто»-и нахустро гўянд;

@133.

Пайѓамбари Ислом Муњаммад (с) аз кадом ќабила ва аз кадом авлод буд?

$A) Ќурайш, авлоди Њошим;

$B) Сањоба, авлоди Њаким;

$C) Саид, авлоди Муслим;

$D) Њошим, авлоди Алї;

$E) Зиёд, авлоди Усмон;

@134.

Аз воситањои наќлиёти муосир кадомашон дар ањди ќадим ихтироъ гардидааст?

$A) Киштї, ќаиќ, асп; $B) Тайёра, шутур, ќатора; $C) Ароба, ќаиќ; $D) Ароба, шутур, ќатора; $E) Кабутар, тайёра, асп;

@135.

Кадоме аз металњои зеринро инсонњои аввалин аз худ намуда, барои зиндагиашон истифода кардаанд?

$A) Мис; $B) Биринљї; $C) Оњан; $D) Нуќра; $E) Ќурѓошим;

@136.

Харобањои Афросиёби ќадим аз њудуди кадом шањри ќадимаи Осиёи Миёна бозёфт шудааст?

$A) Даван (Фарѓона); $B) Чоч (Тошканд); $C) Кеш (Шањрисабз); $D) Марќонад (Самарќанд); $E) Курушкада (Истаравшан);

@137.

Ёдгории таърихии Саразм дар куљо воќеъ гардида, ба кадом давра таалуќ дорад?

$A) Дар ќарибии Панљакент, њазораи III-II п.а.м.; $B) Дар Ќашќадарё, асрњои XVI-X п.м.; $C) Дар Балхи ќадим, асрњои IX-VII п.м.; $D) Дар Хуљанд, асрњои V-III п.м.; $E) Дар Бохтар , асрњои IX-VIII п.м;

@138.

Ориёї чї маъно дорад?

$A)Халќияти ќадими Осиёи Миёна мебошад; $B) Пок, наљиб, озода буда, аљдодони ќадими тољиконро меноманд; $C) Асилзода, диндор, ќадимї буда, гузаштагони эрониёнро гўянд; $D) Хоксор, ростгў, сокинони шимолии Њиндустонро гўянд; $E) Њаќгў, ростќавл, љавонмард буда, сокинони ќадимаи Афѓонистонро номанд;

@139.

Катибаи машњури Дорои Кабир чї ном дорад ва бо кадом хату забон иншо шудааст?

$A)«Усувонаи Куруш», бо хати мехї ва бо забони «Эломї»; $B) «Катибаи Бесутун», бо хати мехї ва бо забонњои эломї, форси миёна, аккадї (бобулї); $C) «Ёддоштњои Дорои I» бо хати оромї ва бо забони бохтарї; $D) «Панднома», бо хати тахорї ва бо забони суѓдї; $E) «Ёдгории Зарирон», бо хатї пањлавї ва бо забони форсии нав;

@140.

Кадоме аз ёдгорињои зерин ба давлати Порт (Парфия) мансуб аст?

$A) Тахти сангин дар Ќубодиён; $B) Шањри Нусай (Нисои њозира); $C) Катибаи Рабутаки Афѓонистон; $D) Наќши Рустам дар Эрон; $E) Шањри Бобул дар Ироќ;

@141.

Бузургтарин њайкали Буддо дар кадом ќисмати Тољикистон ёфт шудааст?

$A) Дар харобањои Њулбуки ноњияи Восеъ;

$B) Дар мавзеъи Аљинатеппаи наздикии Ќурѓонтеппа;

$C) Дар мавзеи Саразми ноњияи Панљакент;

$D) Дар Ќалъаи Њисор;

$E) Дар харобањои шањри Душанбе;

@142.

Ёдгории ќадимаи Саксанохур дар куљо љойгир аст?

$A) Дар ноњияи Фархор; $B) Дар ноњияи Ќумсангир; $C) Дар шимоли Афѓонистон; $D) Дар водии Сурхондарё; $E) Дар минтаќаи Бадахшон;

@143.

Маздак, ки асосгузори љараёни «Маздакия» ба шумор меравад, дар замони кадом шоњаншоњ зиндагї кардааст?

$A) Ќубодшоњ;

$B) Шопури II;

$C) Хусрави Парвиз;

$D) Шопури I;

$E) Яздигурди II;

@144.

Кадом ташкилоти байналхалќї, кай Барномаи оид ба тадбиќидањсолаи байналмиллалии амалиёти «Об-барои њаёт»-ро ќабулкард?

$A) Созмони умумиљањонии савдо, соли 2003; $B) Фонди байналмиллалии асъор, соли 2006; $C)Бонки рушди Осиёгї, соли 2004; $D) Созмони Милали Муттањид, соли 2005; $E) Созмони њамкории Шанхай, соли 2005;

@145.

«Ба њама маълум аст, ки тољикон халќи ориёиасл буда, аз ќадимулаём сокинони аслии Осиёи Марказї мебошанд ва таърихи онњо ба таърихи кулли мардуми эронинажод пайванди ногусастанї ва решаи ќавї дорад. Ин таърих хеле пурпечутоб буда, тобишу пањлўњои гуногуни он њанўз пурра омўхта нашудааст»-ин гуфтањо дар кадом асар сабт гардидаанд?

$A) «Тољикон»; $B) «Давлати Сомониён»; $C) «Таърихи халќи тољик»; $D) «Тољикон дар оинаи таърих»; $E) «Яъќуббеки бадавлат;

@146.

Созмоне, ки бо тољикони берунмарзї кори доимии пурсамар мебарад чї ном дорад?

$A)Љунбиши миллии Тољикистон; $B)Љамъияти русњои Љумњурии Тољикистон; $C) Љамъияти фарњангии тољикон ва форсизабонони љањон «Пайванд»; $D)Љамъияти дўстї ва алоќањои мадании Тољикистон бо мамлакатњои хориљї; $E)Љамъияти ўзбекњои Тољикистон;

@147.

Ин осор: «Вомиќу Узро», «Шодбањр», «Айну-л-њайёт», «Њингбут», «Сурхбут», ба ќалами кадом шоири ќарни ХI мутааллиќанд?

$А) Унсурии Балхї; $B) Хараќонии Хуросонї; $C) Абўрайњони Берунї; $D) Фаррухии Сиистонї; $E) Ѓазоирии Розї;

@148.

Кай Шўрои Олии Тољикистон Ќонун «Дар бораи ба забони тољикї додани маќоми давлатї»-ро тасдиќ намуд?

$A) Соли 1951; $B)Соли 1967; $C) Соли 1978; $D)Соли 1989; $E) Соли 1991;

@149.

Кай сокинони Душанбе ба шабакаи Интернет пайваст гардиданд?

$A)Соли 1985; $B) Соли 1991; $C)Соли 1999; $D)Соли 2002; $E)Соли 2007;

@150.

Ду марказ ва ду шањри мўњташаме, ки бинокорї ба ављи аълои худ расида буд?

$A) Ду маркази давлати Сомонї Бухоро ва Самарќанд; $B) Ду маркази давлати Ѓазнавї Ѓазнин ва Лоњур; $C) Ду маркази давлати темурї Самарќанд ва Њирот; $D) Ду маркази давлати Салљуќї Марв ва Нишопур; $E) Ду маркази давлати муѓулї Хоразм ва Њафтруд;

@151.

Бузургтарин симоњои назми форс-тољик дар асри ХIII?

$A)Абўлмуайяди Балхї, Абўшакури Балхї ва Абулфараљи Сиљзї; $B) Њофизи Шерозї, Абдурањмони Љомї ва Камоли Хуљандї; $C) Љалолиддини Румї, Саъдии Шерозї ва Амир Хусрави Дењлавї; $D)Абўабдуллоњ Рўдакї, Абўлќосим Фирдавсї ва Умари Хаём; $E)Фаррухии Сиистонї, Абўсаъиди Абўлхайр ваФахруддини Гургонї;

@152.

Кай сохтори бисёрњизбї дар Тољикистон ба амал омад?

$A) Солњои 20-ум; $B) Солњои 50-ум; $C) Солњои 70-ум; $D) Дар ибтидои асри XXI; $E) Охири солњои 80-ум ва аввали солњои 90-уми асри XX;

@153.

Ин осор: «Ќиръон-ус-саъдайн» (дар бораи мулоќоти Саъд бо падари худ Буѓрохон), «Мифтоњ-ул-футуњ» (калиди фатњњо) ва «Нўњ сипењр», ки илова бар ќимати адабї дорои ањамияти бузурги таърихї мебошанд, ба ќалами кадом шоири ќарни ХIII мутааллиќанд?

$A)Ироќї; $B) Амир Хусрави Дењлавї; $C) Носири Шерозї; $D) Амидудини Санамї; $E) Сайфи Фарѓонї;

@154.

Масљиди Бибихонум, ки дар он майли таљаммул ва њашматписандии бинокорї ва меъмории он замон њакокї шудааст кай ва дар куљо сохта шудааст?

$A) Солњои 1219-1345 дар Хоразм;$B) Солњои 1399-1404 дар Самарќанд; $C) Солњои 1011-1234 дар Бухоро; $D)Солњои 1465-1467 дар Тошканд ; $E) Солњои 1236-1246 дар Бухоро;

@155.

Кадом сол дар асоси пешнињоди Президенти Љумњурии Тољикистон Эмомалї Рањмон Созмони Милали Муттањид ќарор дод, ки дар ш. Душанбе Форуми байналхалќї барои њалли масъалаи оби тоза бояд гузаронида шавад?

$A) Соли 2015; $B) Соли 2010; $C)Соли 2020; $D)Соли 2025; $E)Соли 2009;

@156.

«Асарњои моњирона офаридаи минётурсозони забардасти асри ХV яке аз ќуллањои маданияти бадеии Шарќ њисоб меёбад»-ин суханон дар кадом асари таърихї сабт ёфтаанд?

$A) «Тољикон: таърихи ќадимтарин, ќадим, асри миёна ва давраи нав»; $B) «Таърихи халќи тољик»; $C) «Хадамоти мутаќобилаи Ислом ва Эрон»; $D) «Давлатдории тољикон»; $E) «Давлати Сомониён»;

@157.

Кадом сол 1100- солагии давлати Сомониён љашн гирифта шуд?

$A)Моњи декабри соли 1993; $B)Моњи ноябри соли 1994; $C)Моњи июни соли 1997; $D)Моњи сентябри соли 1999; $E)Моњи марти соли 2004;

@158.

Барои ба вуљуд овардан ва мустањкам кардани силсилањои тасаввуфї кадом тариќатњо наќши муњим гузоштанд?

$A)Љуббоия, ќабрия, шумайтия, сурхубия, наќшбандия, кубравия, фикрия; $B)Аббосия, наќшбандия, суњравардия, марисия, раљъия, воќифия, бакрия; $C)Дурузия, заммия, обидия, новусия, наќшбандия, ќодирия ясавия; $D)Суњравардия, ќодирия, рифоъия, ясавия, кубравия, чиштия, наќшбандия; $E)Равшания, наќшбандия, рушайдия, юнусия, ѓуробия, хавфия таносухия;

@159.

Аввалин суфиён ва асосгузорони тасаввуфи эронї?

$A) Иброњими Адњам, Фузайли Айёз, Мубораки Марвазї; $B)Њотами Асамм, Ќассори Нишопурї, Љунайди Баѓдодї; $C) Абўтуроб Аскар ибни Њусайн, Абдуллоњи Ансорї, Абўннаљиби Суњравардї; $D) Абўязиди Бастомї, Абдулќодири Љелонї, Ањмади Ясавї; $E) Њабиб Аљамї, Хизрвайњи Балхї, Маљусии Бастомї;

@160.

Тариќате, ки дар Мовароуннањр маъмул буда, дар ибтидо номи хољагонро дошт?

$A) Љоњизия; $B) Шомития; $C)Хаттобия; $D) Убайдия; $E)Наќшбандия;

@161.

Илми археология (бостоншиносї) кадом масъалањоро меомўзад?

$A) Дар бораи љустуљў, тадќиќ ва омўзиши љабњањои ќадима;

$B) Дар бораи урфу одатњои мардумї;

$C) Дар бораи канданињои фоиданоки зеризаминї;

$D) Дар бораи љашну маросимњо;

$E) Дар бораи нажоду ирсият;

@162.

Маркази империяи ташкилнамудаи Искандар кадом шањр буд?

$A) Экбатон (Њамадон);

$B) Нусай (Нисо);

$C) Чоч (Тошканд);

$D) Бобул (Ироќ);

$E) Тайсафун (Баѓдод);

@163.

«Мушкил аст аз адабиёте дар љањон њарф зад, ки дар имтидоди асрњои мутамодї пайваста дорои чунин шўњрати умумиљањонї бошад ва њам бад-ин њадд теъдоди шоъиронааш афзун буда бошад ва њам дар имтидоди садсолањо дар тафаккури инсоният наќш баста ояд» ин гуфтањои кадом муњаќќиќи варзидаи адабиёти форсист?

$А)Абдулњамиди Котиб; $В)Абўлъаббоси Аъмо; $С)Асбаѓии Сиљистонї; $D)Михаил Занд; $Е) Аллони Шуъубї;

@164.

Кай китобхонаи ба номи А. Фирдавсї ба кор даромад?

$A) Моњи май соли 1947; $B)Моњи феврали соли 1937; $C)Моњи марти соли 1939; $D) Моњи январи соли 1933; $E)Моњи сентябри соли 1951;

@165.

Давлатњои аввалини асотирии аљдодони тољиконро муайян кунед?

$A) Каёниён, Порт;

$B) Пешдодиён, Ашкониён;

$C) Аренэм Вэйча, Хоразми бузург;

$D) Пешдодиён, Каёниён;

$E) Суѓди ќадим, Фарѓона (Даван);

@166.

Маданияти археологие, кї давраи охири асри сангро дар Тољикистон муайян мекунад чї ном дорад?

$А) Маданияти Њисор; $В) Маданияти Суѓд; $С) Маданияти Помир; $D) Маданияти Саразм; $Е) Маданияти Њулбук;

@167.

Мувофиќи маълумоти сарчашмањои ќадим аз љумла Авесто аввалин подшоњони ориёї кїњо буданд?

$А) Каёниён; $В) Сосониён; $С) Њахоманишињо; $D) Пешдодиён; $Е) Хидориён;

@168.

Дар матнњои ќадимтарини Авесто ањолии озод ба чанд гурўњ таќсим шудаанд?

$А) Ба 2 гурўњ, коњинон ва ашрофони њарбї; $В) Ба 4 гурўњ, коњинон, ашрофони њарбї, мазлумон ва барзгарон; $С) Ба 3 гурўњ, коњинон, ашрофони њарбї ва ањли соњибихтиёри љомеа; $D) Ба 3 гурўњ, коњинон барзгарон ва чорводорон;$Е) Ба 2 гурўњ коњинон ва барзгарон; Е) Кушониён;

@169.

Куррањои оњангудозии асри оњан дар кадом мавзеъи Тољикистон ёфт шудааст?

$А) Дар Саразми Панљакент;$В) Дар Њулбук; $С) Дар Ошхонаи Помир; $D) Дар водии Ванљ; $Е) Дар Исфара;

@170.

Дини ќадимтарини аљдодони тољикон кадом буд?

$А) Зардуштия; $В) Буддоия; $С) Монавия; $D) Насронї; $Е) Ислом;

@171.

Асоси дини зардуштиро муборизаи оштинопазири кадом ќуввањо ташкил медињанд?

$А) Ањурамаздо ва Амрдод; $В) Ањуромаздо ва Ањриман; $С) Маздоясно ва Вањумун; $D) Ањриман бо Хурдод; $Е) Ќуввањои зардуштї бо дини монавї;

@172.

Мувофиќи маълумоти Авесто маќсади асосии офариниш ва зиндагии инсон чист?

$А)Андешаи нек доштан; $В) Некї кардан ва бар зидди бадї мубориза бурдан; $С)Зироаткорї ва чорводорї кардан; $D) Аз худ боќї гузоштани насл; $Е) Кїрдори нек доштан ва дигаронро ба накўкорї даъват кардан;

@173.

Кай ва кадом олим Авесторо ба доираи фарњангии Аврупо шинос кард?

$А)Соли 1863 олими австриягї Н.Вистергорд;$В)Соли 1889 олими олмонї К.Гелднер; $С) Соли 1859 олими шведї Ф. Шпичел; $D) Соли 1761 олими фаронсавї А.Дюперон; $Е) Соли 1912 олими рус Н.Инострансев;

@174.

Мувофиќи маълумотњои Авесто ва дигар маъхазњои хаттї аввалин одам ва аввалин подшоњи Пешдодиён кї буд?

$А) Њушанг; $В) Афросиёб; $С) Гаршосп; $D) Зањњок; $Е) Каюмарс;

@175.

Матни пурраи кїтоби Авесто кай сўхта нобуд карда шуд?

$А)Дар замони забткорињои Селевкиён; $В) Дар замони Њахоманишињо;

$С)Дар замони забткорињои арабњо; $D)Дар замони забткорињои Искандари Маќдунї; $Е) Дар замони забткорињои муѓулњо;

@176.

Кїтоби Авесто бо кадом хат навишта шудааст ва он хат аз чанд њарф иборат аст?

$А) Бо хати пањлавї кї он аз 52 њарф иборат аст; $В) Бо хати суѓдї, кї аз 24 њарф иборат аст; $С) Бо хати бохтарї, кї аз 28 њарф иборат аст; $D) Бо хати хоразмї, кї аз 25 њарф иборат аст; $Е) Бо хати диндабира, кї аз 44 њарф иборат аст;

@177.

Мувофиќи ривоятњо љашнгирии иди Наврўзро, кї асос гузошт?

$А) Каюмарс; $В) Гуштосп; $С) Љамшед; $D) Кайхусрав; $Е) Зардушт;

@178.

«Хазинаи Амударё» кай кашф гардид ва њайати он аз чї иборат аст?

$А)Соли 1941 аз 1200 ашёњои заррин иборат буд; $В) Соли 1877 аз 1000 ашёњои тиллогин ва нуќрагин иборат буд; $С) Соли 1878 аз 400-500 ашёњои зарин, симин ва тангањои гуногун иборат буд; $D) Соли 1875 аз 450 ашёњои мухталифи ороишот; $Е)Соли1880 аз 500-600 ашёњои гуногун иборат буд;

@179.

Пойтахти давлатњои Суѓд ва Бохтари ќадимро муайян кунед?

$А) Мароќанд ва Бохтар; $В) Нисо ва Истахр; $С) Самарќанд ва Балх;

$D) Марв ва Экбатон; $Е) Мароќанд ва Њамадон;

@180.

Бохтар дар «Авесто» бо кадом ном машњур аст?

$А) Балх ба маънии «Шањри хуррам»; $Б) Бохтї ба маънои «Модари шањрњо»; $С) Балх ба маънои «Балхи бумї»; $D) Бактрия ба маънои «Њазораи шањрњо»; $Е) Бохтар ба маънои «Кїшвари офтобрўй»;

@181.

Њудуди зисти ориёињоро дар њазорањои III-II пеш аз мелод муайян намоед?

$А) Осиёи миёна, Эрон, Афѓонистон ва Ќафќоз; $В) Дар шимол аз дарёи Забайкал то руди Дунай, Ќрим Ќафќози шимолї, рустањои шарќї ва марказии Осиёи Хурд, дар ѓарб – вилояти Форс дар шарќ – Осиёи Миёна то вилояти Синзяни кунунии Чин, дар љануб – то Њиндустони марказї; $С) Ироќу Эрон ва Афѓонистону Њиндустон; $D) Дар шимол Руссияи љанубї, дар ѓарб – Эрон, дар шарќ – Осиёи Миёна, дар љануб – Афѓонистон; $Е) Осиёи Миёна, Афѓонистон ва Њиндустон;

@182.

Харобаи шањри ќадимаи водии Вахш – Тахти Сангин дар куљо кашф шуд?

$А) Дар соњили рост, дар љои бо њам пайвастани рудњои Панљу Вахш; $В) Дар соњили дарёи Вахш; $С) Дар соњили дарёњои Сурхобу Кофарнињон; $D) Дар водии Њисор; $Е) Дар соњили дарёи Ому;

@183.

Яке аз аввалин шоиронест, ки дар тасвири њаёти иљтимоии шањриён ва васфи њаряк касбу њунар ашъори хоссае тањти унвони «Шањрошўб» навишт, девони ашъори форсии вай, ки таќрибан дар њудуди 16 000 байт то ба имрўз расидааст, исботи он аст, ки ин марди шариф аз љумлаи комилтарин устодони назми порсї дар сабки хуросонист?

$А) Абўлфараљ ибни Масъуди Рунї;

$B) Хатиби Табрезї;

$C) Шайх Ањмади Ѓазолї;

$D) Масъуди Саъди Салмон;

$E) Айнулќузоти Њамадонї;

@184

Мафњуми «Ѓозиён» чї маънї дорад?

$А) Дењќонон, заминдорон;

$B) Њарбиён, лашкари доимї;

$C) Рўњониён, ањли таќво;

$D) Дастањои мусаллањи худмуњофизатї, муборизони роњи дин;

$E) Сипоњиёни дарборї;

@185.

Навиштаљоти кўњи Бењсутун дар куљо љойгир аст?

$А) Дар Сиистон; $В) Дар роњи байни Баѓдод ва Тењрон; $С) Дар Њирот;

$D) Дар роњи байни Тењрон ва Исфара; $Е) Дар роњи байни Њирот ва Кобул;

@186.

Муаллифи «Таърихи Бухоро» — ро муайян кунед?

$А) Абўалии Балъамї;

$B) Утбї;

$C) Абўбакри Наршахї;

$D) Абўрайњони Берунї;

$E) Абўнасри Фаробї;

@187.

Осори муњими замони шоњигарии Юнону Бохтар ќасри Саксанохур дар кадом минтаќаи Тољикистон ёфт шудааст?

$А)Дар ноњияи Фархор; $В) Дар ноњияи Њисор; $С) Дар шањри Душанбе;

$D) Дар ноњияи Восеъ; $Е) Дар ноњияи Истаравшан;

@188.

Харобањои шањрњои ќадимаи Ќалъаи Кўњна ва Тахти Сангин дар куљо кашф шудаанд?

$А) Дар ќисмати шимолии Тољикистон; $В) Дар водии Вахш; $С) Дар ноњияи Њисор; $D) Дар ноњияи Восеъ; $Е) Чунин шањрњо то њол кашф нашудаанд;

@189.

Муњимтарин осори хаттии забони бохтарї кадом ёдгории таърихї мебошад?

$А)Ёдгории Љарќутан; $B) Ёдгории Саразми Ќадим; $С)Маѓораи Тешуктош;

$D) Навиштаљоти Сурхкутал ва Баѓлон; $Е) Чунин осори хаттї то њол кашф нашудааст;

@190.

Кай дар шањри Душанбе конгреси умумиљањонии кушоншиносї баргузор гардид?

$А) Моњи октябри соли 1968; $B) Моњи декабри соли 1985; $D) Моњи марти соли 1989; $С) Моњи июни соли 2000; $Е) Моњи майи соли 2009;

@191.

Њайкали 14-метраи Хобидаи Буддо дар куљо кашф гардид?

$А)Дар димнаи Сурхкутали Афѓонистон; $B) Дар маѓораи Тешуктош; $С)Дар Чилучорчашмаи Шањритус; $D)Дар Мазори Шарифи Панљакент; $Е) Дар Аљинатеппаи ноњияи Вахш;

@192.

Њуљљатњои ќалъаи кўњи муѓро кї ёфт ва он ба кадом забон навишта шуда буд?

$А) Соли 1933 чўпон Мањмадалї, бо забонњои форсї ва араби; $B)1932 чўпони дењаи Хайробод –Љураалї Мањмадалї асосан бо забони суѓдї С) 1930 А. Пулод бо забони арабї; $D) Бањори соли 1931 чўпон Љураалї бо забонњои суѓдї ва арабї; $Е) Соли 1934 А. Фрейман бо забонњои арабї ва суѓдї;

@193.

Бойгони Њокимони суѓдии ибтидои асри миёнагї аз куљо ёфт шудаанд?

$А) Аз ќалъаи Њисор воќеъ дар ноњияи Њисор; $B)Аз муѓтеппа воќеъ дар Истравшан; $С) Аз ќалъаи кўњи Муѓ воќеъ дар ноњияи Айнї; $D) Аз ќалъаи Афросиёб воќеъ дар ноњияи Ашт; $Е) Аз муѓхона воќеъ дар Исфара;

@194.

Њокимони Суѓду Фарѓона ва Истаравшани то исломї бо кадом унвон машњур шуда будаанд?

$А) Ихшид ва Афшин; $B) Худот ва Њоким; $С) Афшин ва Тархон; $D) Суѓдхудот ва Афшин; $Е) Бухорхудот ва Ихшид;

@195.

Солњои мављудияти шоњаншоњии Сомониёнро муайян кунед?

$А) Солњои 210-751; $B) Солњои 247-580; $С) Солњои 864-999; $D) Солњои 910-651 милодї; $Е) Солњои 210-531 милодї;

@196.

Маркази илмии замони Сосониён бо кадом ном машњур аст?

$А) Бо номи «Савонењ-ул –њикмат»; $B) Бо номи «Шопур»; $С) Бо номи «Кушкї Муѓон»; $D) Бо номи академияи «Гунди Шопур»; $Е) Бо номи « Аржанг»;

@197.

Сосониён худро вориси кї мењисобиданд ва ба кадом кор кўшиш доштаанд?

$А)Вориси Њахоманишињо мењисобиданд ва кўшиш мекарданд ки сарзаминњое, ки њама Њахоманишињо дар даст доштанд ба тобеъияти худ дароранд; $B) Вориси Ашкониён њисобида барои забти Осиёи Миёна кўшиш доштаанд; $С) Вориси Кушониён њисобида барои забт кардани Њинд кўшиш мекарданд; $D) Вориси Њахоманишињо њисобида барои забт намудани Бохтар кўшиш мекарданд; $Е) Вориси Каёниён њисобида, барои рушди дини Зардуштї кўшиш мекард;

@198.

Асосгузори шоњаншоњии Сосониён, кї буд ва кадом солњо њукмронї кардааст?

$А) Шоњпури 1 солњои (224-272); $B) Сосон, солњои 224-240; $С) Аршак, солњои 220-240; $D) Хусрави Анўшервон, солњои 531-579; $Е) Ардашери Бобакон, солњои 224-240;

@199.

Подшоњњои машњури шоњаншоњи Сосониёнро нишон дињед?

$А) Ардашери Бобакон , Шопури 1, Вахшунвар ва Хушнавоз; $B) Шопури 1, Шопури 2, Яздигурди 1, Бањроми Гур, Хусрави Анўшервон ва Хусрави Парвиз; $С) Ардашери Бобакон, Шопури 1, Шопури 2, Яздигурди 3, Ќубод, Хишоёршоњ, Бесс ва ѓайра; $D) Хусрави Парвиз, Ардашери Бобакон, Маздак, Хувишка ва ѓайрањо; $Е) Ардашер, Бесс, Мусо, Ќутайба, Абумуслим ва ѓайра;

@200.

Дар кадом аср ва дар куљо «дењгонон» ё худ «дењќон» табаќаи бартар мањсуб ёфта, ин калима дар он ањд баёнгари хурдамлокон набуда, балки баёнгари ашрофи заминдор буд?

$А) Дар асри ишѓоли араб дар Эрон ва дар Осиёи Марказї; $B) Дар ањди Сомониён дар Мовароуннањру Хуросон; $С) Дар замони туркони Ќарохонї дар Осиёи Миёна; $D) Дар ањди туркони Ѓазнавї ва Салљуќї дар Мовароуннањру Хуросон; $Е) Дар ањди њуљуми муѓул дар сарзамини Осиёи Миёна;

@201.

Дар кадом давра калимаи «дењгон» (дењќон) ба маънии «кишоварз ва рустої» ба кор мерафт?

$А) Оѓози садаи сездањум; $B) Дар ќарни дањуми мелодї; $С)Асрњои дањуму ёздањум; $D) Пеш аз зуњури Ислом; $Е) Садаи нуњуми мелодї;

@202

Пеши њиндуи чашми хунрезат,

Гашта туркон забунтар аз тољик.

Дар ин байт, ки тољик чун халќи забуну бечора ва он њам тобеъи турк тасвир шудааст ба ќалами кадом шоир мутааллиќ аст?

$А) Абўлашъаси Ќумї; $В) Шањиди Балхї;; $С) Абдурањмони Љомї; $D) Оѓољии Бухорї; $Е)Њайсами Исфањонї;

@203.

Маркази давлати Сосониён чї ном дошт ва баъдтар дар харобањои он кадом шањр бунёд гардид?

$А) Нусай ном дошта, дар харобањои он Ашќобод бунёд ёфт; $В) Марказ Бохтар – шањри Балх бино гардид; $С) Тайсафун – Кобул бино ёфт; $D) Ктесифон (Мадоин) ном дошта ба љои он Баѓдод бунёд гардид; $Е) Марвиён ном дошта, Марв бино ёфт;

@204.

Воњиди асосии пули шоњаншоњии Сосониён чї ном дошт ва аз чанд грамм нуќра иборат буд?

$А) Дирњам ном дошта, ба 3,36 ё 1 грамм баробар буд; $В) Динор ном дошта, аз 2- грамм нуќра иборат буд; $С) Дирњам ном дошта, аз 2,4 грамм нуќра иборат буд; $D) Сикл ном дошта, аз 1 грамм нуќра иборат буд; $Е) Пулњои Сосонї ном дошта, аз 2 грамм нуќра иборат буд;

@205.

Аз рўи маълумоти Имом Табарї шоњаншоњон Ардишери I ва Шопури I чанд шањр бунёд намуданд?

$А) Ардашер 5– шањр ва Шопури I – 10 шањр; $В) Ардашери I 8-шањр ва Шопури I – 15 шањр; $С) Ардашери I 15-шањр ва Шопури I 21-шањр; $D) Ардашер 5 – шањр ва Шопури I 12-шањр; $Е) Ардашери I 3 –шањр ва Шопури I 15-шањр;

Внимание, только СЕГОДНЯ!